Thiết kế mạch ghi - đọc EPROM cho Vi Điều Khiển 8951, chương 9

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
199
lượt xem
93
download

Thiết kế mạch ghi - đọc EPROM cho Vi Điều Khiển 8951, chương 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Có địa chỉ từ 0000H – 1FFFH (8KB), chứa chương trình hệ thống điều khiển tất cả các quá trình hoạt động của máy. EPROM 2: Có địa chỉ từ 2000H – 3FFFH (8KB), chứa chương trình ứng dụng cho mạch ghi đọc EPỎM. 22. Bộ nhớ truy xuất bất kỳ (RAM): Chứa các chương trình còn sữa đổi hoặc chứa dữ liệu và kết quả tạm thời trong quá trình tính toán. Đặc điểm của loại này là dữ liệu sẽ mất khi hệ thống mất điện. Trong KIT vi điều khiển dùng hai RAM, loại 2764 có địa...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết kế mạch ghi - đọc EPROM cho Vi Điều Khiển 8951, chương 9

  1. Giôùi thieäu kit vi ñieàu khieån 8951 Chương 9: Boä nhôù coá ñònh EPROM  EPROM 1: Coù ñòa chæ töø 0000H – 1FFFH (8KB), chöùa chöông trình heä thoáng ñieàu khieån taát caû caùc quaù trình hoaït ñoäng cuûa maùy.  EPROM 2: Coù ñòa chæ töø 2000H – 3FFFH (8KB), chöùa chöông trình öùng duïng cho maïch ghi ñoïc EPROM. 2.2 Boä nhôù truy xuaát baát kyø (RAM): Chöùa caùc chöông trình coøn söõa ñoåi hoaëc chöùa döõ lieäu vaø keát quaû taïm thôøi trong quaù trình tính toaùn. Ñaëc ñieåm cuûa loaïi naøy laø döõ lieäu seõ maát khi heä thoáng maát ñieän. Trong KIT vi ñieàu khieån duøng hai RAM, loaïi 2764 coù ñòa chæ toång coäng töø 4000H – 7FFFH (16KB). 2.3 Khoái I/O: Khoái I/O coù nhieäm vuï giao tieáp giöõa kit vi ñieàu khieån vôùi nhöõng heä thoáng öùng duïng beân ngoaøi, ñoù laø 2 vi maïch 8255, ñòa chæ cuûa port, thanh ghi ñieàu khieån nhö sau: 5255-1 : Ñòa chæ port A : 8000H : Ñòa chæ port B : 8001H : Ñòa chæ port C : 8002H : Ñòa chæ thanh ghi töø ñieàu khieån (CW ): 8003H 8255-2 : Ñòa chæ port A : A000H : Ñòa chæ port B: A001H : Ñòa chæ port C: A002H : Ñòa chæ thanh ghi töø ñieàu khieån (CW ): A003H
  2. Giôùi thieäu kit vi ñieàu khieån 8951 2.4 Khoái queùt baøn phím vaø hieån thò: Goàm coù IC queùt phím 8279, baøn phím vaø boä hieån thò 8 led 7 ñoaïn: IC 8279 ñaõ ñöôïc giôùi thieäu ôû treân. Baøn phím goàm 26 phím, 16 phím soá thaäp luïc phaân töø 0 – F duøng ñeå nhaäp caùc leänh vaø caùc döõ lieäu, coøn laïi laø caùc phím chöùc naêng. Boä hieån thò : laø thieát bò xuaát duøng ñeå quan saùt vieäc thöïc hieän chöông trình, kieåm tra döõ lieäu … goàm 8 led 7 ñoaïn ñöôïc ñieàu khieån bôûi IC queùt 8279 thoâng qua caùc BJT SWITCH vaø IC ñeäm. Quan heä giöõa ñôn vò xöû lí trung taâm vaø caùc khoái treân lieân heä nhau döïa vaøo caùc bus. Bus döõ lieäu: duøng ñeå chuyeån soá lieäu qua laïi giöõa caùc khoái, dung löôïng cuûa khoái phuï thuoäc vaøo khaû naêng cuûa ñôn vò xöû tí trung taâm. Bus ñòa chæ: Ñöôïc truyeàn töø ñôn vò xöû lí trung taâm ñeáùn caùc khoái, ñòa chæ naøy seõ xaùc ñònh khoái ñöôïc choïn laøm vieäc vôùi CPU. Coù toång coäng 16 ñöôøng ñòa chæ, soá oâ nhôù coù ñöôïc seõ laø: 216= 56536. Bus ñieàu khieån : Goàm caùc tín hieäu ñieàu khieån ñeå ñaûm baûo söï hoaït ñoäng ñoàng boä nhau giöõa caùc khoái . Vuøng ñòa chæ: EPROM1 : 0000H – 1FFFH EPROM2 : 2000H – 3FFFH RAM1 : 4000H – 5FFFH RAM2 : 6000H – 7FFFH 8255-1: 8000H 8255-2: A000H
  3. Giôùi thieäu kit vi ñieàu khieån 8951
  4. Giôùi thieäu kit vi ñieàu khieån 8951 I. Giôùi thieäu: Ñeå laäp trình cho EPROM noäi cuûa vi ñieàu khieån 8951 coù nhieàu phöông phaùp khaùc nhau nhö: duøng kit vi xöû lí, maùy tính … ÔÛ ñaây em duøng kit vi ñieàu khieån 8951 laäp trình cho EPROM noäi thoâng qua 2 IC giao tieáp 8255. Vì moãi phöông phaùp coù nhöõng öu ñieåm vaø khuyeát ñieåm rieâng neân tuøy töøng tröôøng hôïp cuï theå maø ta löïa choïn phöông phaùp phuø hôïp. Veà phaàn cöùng maïch naïp EPROM noäi do em thieát keá coù theå laäp trình ñöôïc hai caáp ñieän aùp Vpp=5v hoaëc Vpp=12v. II. Sô ñoà keát noái maïch naïp EPROM noäi:
  5. Giôùi thieäu kit vi ñieàu khieån 8951
  6. Giôùi thieäu kit vi ñieàu khieån 8951 Caùch keát noái maïch nhö sau:  A0 – A7 (P1.0 – P1.7) cuûa 8951 keát noái vôùi portA cuûa 8255-1.  A8 – A11 (P2.0 – P2.3) cuûa 8951 keát noái vôùi portB- L cuûa 8255-1.  P2.6, P2.7, P3.6, P3.7 cuûa 8951 laàn löôït keát noái vôùi portC-L cuûa 8255-1.  Do – D7 (P0.0 – P0.7) cuûa 8951 keát noái vôùi port A cuûa 8255-2.  PROG\ALE, Vpp\EA laàn löôït keát noái vôùi PC0, PC1 (portC cuûa 8255-2)  Chaân RST ñöôïc noái leân Vcc.  Chaân PSEN\ ñöôïc noái mass.  Caùc chaân XTAL1, XTAL2 ñöôïc noái vôùi thaïch anh 12M. Nguoàn 12v ñöôïc ñieàu khieån caáp cho Vpp nhö sau: +12V Vcc D2 1K 4001 D1 Vpp PC1 C828 4001 10K
  7. Giôùi thieäu kit vi ñieàu khieån 8951 Khi PC1=L thì Q ngaét laøm cho D2 phaân cöïc thuaän neân Vpp=12v. Khi PC1=H, Q daãn laøm cho D1 phaân cöïc thuaän neân Vpp=5v.
  8. Giôùi thieäu kit vi ñieàu khieån 8951
  9. Giôùi thieäu kit vi ñieàu khieån 8951

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản