Thiết kế mạch quang báo dùng KIT VXL, chương 4

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
191
lượt xem
107
download

Thiết kế mạch quang báo dùng KIT VXL, chương 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thiết kế bộ nhớ, Bộ nhớ là nơi lưu trữ các chương trình do người thiết kế muốn yêu cầu vi xử lí làm việc, bao gồm các chương trình hệ thống, chương trình phụ. Các chương trình này được nạp vào ROM nhằm mục đích tránh mất dữ liệu khi mất điện. aĐăt. vấn đề : Bộ nhớ phải đủ dung lượng để chứa tất cả các chương trình và dữ liệu cần xử lí. Bộ nhớ trong máy tính bao gồm 3 IC nhớ là: 2 EPORM và 1 RAM dung lượng của mỗi linh kiện là 8...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết kế mạch quang báo dùng KIT VXL, chương 4

  1. CHÖÔNG 4 THIEÁT KEÁ PHAÀN CÖÙNG I . THIEÁT KEÁ MAINBOARD 1 . Thieát keá boä nhôù Boä nhôù laø nôi löu tröõ caùc chöông trình do ngöôøi thieát keá muoán yeâu caàu vi xöû lí laøm vieäc, bao goàm caùc chöông trình heä thoáng, chöông trình phuï. Caùc chöông trình naøy ñöôïc naïp vaøo ROM nhaèm muïc ñích traùnh maát döõ lieäu khi maát ñieän. a.Ñaët vaán ñeà : Boä nhôù phaûi ñuû dung löôïng ñeå chöùa taát caû caùc chöông trình vaø döõ lieäu caàn xöû lí. Boä nhôù trong maùy tính bao goàm 3 IC nhôù laø: 2 EPROM vaø 1 RAM dung löôïng cuûa moãi linh kieän laø 8 Kbyte. Moãi IC chieám 13 ñöôøng ñòa chæ töø A0 - A12. Chöông trình heä thoáng vaø caùc chöông trình phuï ñöôïc naïp laàn löôït baét ñaàu taïi ñòa chæ 0000H ñeán ñòa chæ cuoái cuøng cuûa ROM laø 3FFFH. Ngoaøi ra coøn coù 1 RAM duøng ñeå chuyeån döõ lieäu töø ROM ra maïch quang baùo. Do dung löôïng cuûa RAM coøn haïn cheá neân caùc caâu thoâng baùo caàn xuaát ra Quang baùo töông ñoái khoâng daøi. b. Thieát keá chi tieát Keát noái toång quaùt Vi xöû lí vôùi boä nhôù : Vi xöû lí vaø boä nhôù giao tieáp qua 3 Bus chính laø Bus ñòa chæ, Bus döõ lieäu vaø Bus ñieàu khieån. Sô ñoà keát noái ñöôïc minh hoïa baèng hình aûnh döôùi ñaây:
  2. Hình 2 .1 Hoaït ñoäng : Hoaït ñoäng giao tieáp chuû yeáu cuûa vi xöû lí vaø boä nhôù laø vieäc ghi vaø ñoïc döõ lieäu töø boä nhôù cuûa vi xöû lí . Hai hoaït ñoäng treân tieán haønh theo tuaàn töï caùc böôùc sau :  Hoaït ñoäng ghi döõ lieäu: Vi xöû lí taïo ra moät ñòa chæ cuûa oâ nhôù caàn löu tröõ döõ lieäu, sau ñoù ñaët ñòa chæ naøy leân Bus döõ lieäu. IC giaûi maõ ñòa chæ seõ giuùp Vi xöû lí xaùc ñònh ñòa chæ cuûa oâ nhôù naøo caàn löu tröõ döõ lieäu. Vi xöû lí ñaët döõ lieäu caàn löu tröõ leân bus döõ lieäu Vi xöû lí taùc ñoäng tín hieäu ñieàu khieån leân bus ñieàu khieån, cuï theå laø tín hieäu WR\.  Hoaït ñoäng ñoïc döõ lieäu Vi xöû lí taïo ra moät ñòa chæ cuûa oâ nhôù caàn ñoïc döõ lieäu, sau ñoù ñaët ñòa chæ leân bus ñòa chæ . IC giaûi maõ seõ giuùp cho Vi xöû lí choïn ñòa chæ chính xaùc . Vi xöû lí taùc ñoäng tín hieäu ñieàu khieån ñoïc ôû bus ñieàu khieån, cuï theå laø leänh RD\ . IC nhôù ñaët döõ lieäu töø oâ nhôù ñaõ ñöôïc choïn leân bus döõ lieäu ñeå truyeàn vaøo Vi xöû lí .
  3. Keát noái chi tieát Vi xöû lí vôùi boä nhôù : Vieäc keát noái giöõa Vi xöû lí vaø boä nhôù phaûi naém roõ caùc yeâu caàu sau: Vi xöû lí 8085 coù dung löôïng boä nhôù laø 64 Kbyte coù ñòa chæ töø 0000H - FFFFH (quaûn lí taát caû 65536 oâ nhôù ) . Do ñoù , khi thieát keá thì dung löôïng boä nhôù khoâng quaù 64 Kbyte . Vì ñaây laø maïch kit ñieàu khieån quang baùo neân khoâng caàn dung löôïng boä nhôù cao , neân maïch chæ thieát keá vôùi boä nhôù coù dung löôïng laø 24 Kbyte bao goàm : 2 EPROM coù dung löôïng 8 Kbyte/1 IC vaø moät SRAM coù dung löôïng laø 8 Kbyte. Nhö vaäy vuøng nhôù 64 kbyte chæ söû duïng 24 Kbyte ñaàu tieân coù ñòa chæ töø 0000H - 5FFFH. Trong ñoù, vuøng nhôù cuûa 2 EPROM töø 0000H - 3FFFH, vuøng coøn laïi cuûa SRAM . Sô ñoà keát noái chi tieát: Trang sau
  4. Caùc chaân A12 - A0 cuûa caùc IC nhôù ñöôïc ñöa leân bus ñòa chæ vaø noái vaøo chaân A12 - A0 cuûa vi xöû lí . Tuy nhieân Vi xöû lí 8085 coù chaân AD0 - AD7 ñöôïc tích hôïp giöõa caùc ñöôøng ñòa chæ töø A7 - A0 vaø ñöôøng döõ lieäu D7 - D0. Do ñoù, ñeå taùch caùc chaân naøy ra thì ta phaûi duøng ñeán moät IC choát ñòa chæ 74373. Hoaït ñoäng choát ñòa chæ naøy ñöôïc ñieàu khieån bôûi Vi xöû lí thoâng qua caùc chaân ALE vaø HLDA. Ngoõ ra cuûa IC 74373 ñöôïc ñöa leân bus ñòa chæ ñeå noái vaøo caùc ñöôøng ñòa chæ töø A0 - A7. Bus döõ lieäu D7 - D0 cuûa caùc IC nhôù ñöôïc noái thaúng ñeán caùc chaân AD7 - AD0 cuûa Vi xöû lí. Bus döõ lieäu laø ñöôøng trao ñoåi döõ lieäu giöõa Vi xöû lí vôùi boä nhôù vaø caùc thieát bò ngoaïi vi neân coù theå xuaát nhaäp tuøy vaøo leänh ñieàu khieån, do ñoù Bus döõ lieäu thöôøng ñöôïc goïi laø Bus 2 chieàu (Bi-directional Bus). Trong maïch quang baùo naøy, caû hai EPROM ñeàu ñöôïc duøng ñeå chöùa chöông trình heä thoáng vaø caùc chöông trình con neân Bus döõ lieäu giöõa ROM vôùi Vi xöû lí laø Bus moät chieàu. Bus döõ lieäu giöõa RAM vôùi Vi xöû lí laø Bus hai chieàu
Đồng bộ tài khoản