Thiết kế mạch quang báo dùng KIT VXL, chương 6

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
163
lượt xem
85
download

Thiết kế mạch quang báo dùng KIT VXL, chương 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bàn phím dùng để nhập dữ liệu từ bên ngoài , tuỳ thuộc vào người sư dụng muốn hiển thị nội dung như thế nào . điểm khác biệt giữa mạch quang báo chỉ dùng EPỎM và mạch quang báo điều khiển bằng Kit Vi xử lí là ở bàn phím vì Kit vi xử lí có thể cho phép người sử dụng thay đổi nội dung cần hiển thị dễ dàng bằng cách nhập trực tiếp từ bàn phím . Chương trình nhận dạng phím do người lập trình tạo ra và được lưu trữ trong ROM . ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết kế mạch quang báo dùng KIT VXL, chương 6

 1. Chương 6: THIEÁT KEÁ BAØN PHÍM Baøn phím duøng ñeå nhaäp döõ lieäu töø beân ngoaøi , tuøy thuoäc vaøo ngöôøi sö duïng muoán hieån thò noäi dung nhö theá naøo . ñieåm khaùc bieät giöõa maïch quang baùo chæ duøng EPROM vaø maïch quang baùo ñieàu khieån baèng Kit Vi xöû lí laø ôû baøn phím vì Kit vi xöû lí coù theå cho pheùp ngöôøi söû duïng thay ñoåi noäi dung caàn hieån thò deã daøng baèng caùch nhaäp tröïc tieáp töø baøn phím . Chöông trình nhaän daïng phím do ngöôøi laäp trình taïo ra vaø ñöôïc löu tröõ trong ROM . 1 . Yeâu caàu : Khi thieát keá baøn phím phaûi quan taâm tôùi caùc yeâu caàu sau :  Coù keát caáu cô khí chaéc chaén  Caùc tieáp ñieåm phaûi tieáp xuùc toát , nhaïy .  Phaûi coù khaû naêng choáng doäi  Phím nhaán phaûi roõ raøng , goïn nheï . 2 . Thieát keá cuï theå : Töø caùc yeâu caàu treân ta thieát keá baøn phím nhö sau : Baøn phím ñöôïc xaây döïng döïa treân cô sôû queùt haøng vaø coät , söû duïng IC 8255A thöù nhaát (ñaõ trình baøy ôû phaàn tröôùc) ñeå giao tieáp vôùi Vi xöû lí . Port A cuûa IC 8255A thöù nhaát seõ ñöôïc duøng laøm Port queùt haøng (nhaäp döõ lieäu), Port C seõ ñöôïc thieát keá queùt coät (xuaát döõ lieäu) . Do yeâu caàu cuûa maïch neân nhoùm thieát keá maïch bao goàm 8 haøng vaø 7 coät (56 phím) . Söõ duïng phaàn meàm ñeå choáng doäi cho caùc phím Baøn phím ñöôïc xaây döïng cho baûng chöõ caùi tieáng Vieät vaø tieáng Anh , sô ñoà phaân boá phím nhö sau :
 2. Hình 4.4 Chöùc naêng cuûa caùc phím ñaëc bieät : Phím ENTER (RUN): Cho pheùp chaïy doøng thoâng baùo Phím LEFT : Xoùa moät kí töï beân traùi daáu nhaéc. Backspace : Cheøn moät kí töï traéng. Phím PRO : Cho pheùp nhaäp döõ lieäu 3. Sô ñoà maïch nguyeân lyù baøn phím :Trang sau
 3. Hình 2.5 : Sô ñoà nguyeân lyù maïch baøn phím cuûa quang baùo
 4. Hoaït ñoäng cuûa baøn phím : Traïng thaùi bình thöôøng cuûa Port A (töø PA0 - PA7) laø 111111112 neáu Port C xuaát ra moät giaù trò laø 00H , luùc naøy coù moät phím ñöôïc nhaán thì moät trong 8 ñöôøng cuûa Port A xuoáng möùc logic 0. Hoaït ñoäng queùt nhö sau : Ñaàu tieân Port C seõ xuaát ra giaù trò laø 00H ñeå queùt coät, sau ñoù ñoïc vaøo Port A nhaèm kieåm tra xem coù phím naøo ñöôïc aán hay khoâng, neáu moät phím ñöôïc nhaán thì moät trong 7 ñöôøng cuûa Port A seõ xuoáng möùc 0 luùc naøy ta chæ bieát ñöôïc haøng naøo coù phím aán maø thoâi. Ñeå xaùc ñònh chính xaùc vò trí cuûa phím ñöôïc aán thì Port C seõ xuaát döõ lieäu ñeå queùt coät. Tuøy vaøo giaù trò coät naøo xuoáng möùc thaáp maø ta ñònh ñöôïc vò trí cuûa phím ñöôïc aán. III .THIEÁT KEÁ MAØN HÌNH QUANG BAÙO 1. Yeâu caàu: Maïch phaûi hieån thò roõ raøng, caùc kí töï dòch töøng coät. Coù khaû naêng hieån thò chöõ tieáng Vieät vaø tieáng Anh. Phaûi hieån thò ñuû 6 kí töï tieáng Vieät. 2. Thieát keá : a. Ñaët vaán ñeà : Caùc LED trong Matraän led coù theå saùng rieâng leõ nhau neáu ta ñöa tín hieäu ñieàu khieån haøng vaø coät rieâng bieät. Moãi Led coù theå saùng neáu ta caáp cho noù moät ñieän aùp laø 1,7V  2V vôùi doøng toái ña laø 30 mA. Vì Ma traän Led coù coät hieån thò ôû möùc cao, haøng möùc thaáp neân ta caáp ñieän aùp cho coät vaø haøng duøng ñeå xuaát döõ lieäu. Vì taát caû caùc coät ñeàu ñöôïc ñieàu khieån bôûi ngoõ ra cuûa 74ls164, coù doøng ra raát thaáp. Do ñoù, ñeå ñuû doøng caáp cho caùc LED saùng bình thöôøng thì ta phaûi thieát keá theâm maïch khueách ñaïi coâng suaát cho LED.
 5. Sô ñoà maïch cuï theå:
 6. b. Hoaït ñoäng : Khi tín hieäu queùt coät nhaän ñieän aùp 5V laøm cho Q1 daãn baõo hoøa, luùc ñoù ñieän aùp 5V qua ñieän trôû RC1 (haïn doøng) seõ chaïy qua LED. Nhöng ñeå cho led saùng thì tín hieäu haøng phaûi xuaát ra möùc cao khi qua coång NOT (74LS05) thì seõ xuoáng möùc logic 0, luùc ñoù cathode cuûa led ñöôïc noái xuoáng möùc thaáp neân led seõ saùng. 3. Tính toaùn giaù trò :  Xeùt luôùi 1: 5v = RB IB + VBE + VLED Ñeå led saùng toái ña : VLED =1.8V Choïn Q1 laø transitor loaïi silic neân : VBE = 0.6V VCEsat = 0.3V  RB. IB = 5 - 0.6 -1.8 -0.3 = 2.3V  I   2,3V  2.6mA 1k IC = .IB = I LED = . 2.6mA Ñeå 1 led saùng toái ña laø 30mA .Trong khi ñoù vôùi ma traän led 58 thì moät coät goàm 8 led neân ñeå led saùng bình thöôøng thì IC = 8  ILED Vaäy :  2.6 mA = 240 mA   = 240 = 104 2,6 Choïn  = 150 Tra baûng ta choïn Transitor SC828, coù caùc tieâu chuaån sau (Tra töø soå tay caùc linh kieän ñieän töû): P = 400mW,  = 130  520 , VCBO = 30V , VEBO = 7V. Ghi chuù : Ñeå tín hieäu treân led dòch töøng coät thì ta coù theå duøng tín hieäu queùt coät qua vaøo IC 74LS164 moãi IC naøy coù 8 ngoõ ra vôùi ñieän aùp 5V. Vì maïch quang baùo coù 7 led (35 coät), neân ta duøng 5 IC 74LS164 ñeå queùt.
 7. Tín hieäu queùt coät laáy ra töø port C cuûa 8255thöù hai coøn tín hieäu queùt haøng laáy ra töø port A cuûa 8255thöù hai Tín hieäu queùt coät seõ dòch theo töøng nhòp xung clock do ngöôøi laäp trình taïo ra. Cöù moãi nhòp xung thì dòch moät coät. Khi ñoù tín hieäu queùt haøng cuõng gôûi döõ lieäu theo töøng thôøi ñieåm maø coät queùt. Nhö vaäy tín hieäu queùt haøng vaø coät ñoøi hoûi phaûi luoân ñoàng boä vôùi nhau. Ñeå hieån thò caùc chöõ caùi tieáng Vieät laãn tieáng Anh thì ta caàn xuaát döõ lieäu chính xaùc töøng ñieåm treân ma traän led. Caùc ñieåm saùng seõ taïo neân daïng chöõ caàn hieån thò. Döõ lieäu gôûi ra haøng ñöôïc chöùa trong vuøng nhôù cuûa ROM, baét ñaàu töø ñòa chæ 2000H - 20F0H . Sau ñaây laø kieåu kí töï hieån thò treân Matraän Led.
 8. 0 1 2 1 0 3 E 2 2 1 1 2 2 2 1 E 4 4 4 E E 2 2 5 4 C 2 2 2 4 3 2 2 2 1 3 2 2 2 2 3 6 6 6 6 E A 2 2 C E A A 2 2 E A A 2 2 1 2 2 2 1 3 0 0 0 3 2 2 3 2 2 C 2 2 6 4 E 8 8 8 E 2 2 E 2 2
 9. 2 2 3 2 2 3 0 1 2 2 3 0 0 0 0 4 2 C 0 0 E 8 4 2 2 E 2 2 2 2 3 1 0 1 3 3 1 0 0 3 1 2 2 2 1 E 0 8 0 E E 0 8 4 E C 2 2 2 C 3 2 2 2 1 E 8 8 8 0
 10. 1 2 2 2 1 3 2 2 2 1 1 2 2 2 2 C 2 2 6 E E 8 C A 2 2 A A A 4 2 2 3 2 2 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 E 0 0 C 2 2 2 C 2 2 2 2 2 3 0 0 0 3 3 0 0 0 3 2 1 0 1 2 8 4 2 4 8 E 4 8 4 E 2 4 8 4 2
 11. 2 1 0 1 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 1 0 0 E 0 0 2 6 A 2 2 C 2 2 2 C 0 1 3 0 0 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 A 2 E 2 2 6 A A A 2 4 2 2 A 4 0 1 3 0 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 C 4 2 E 4 A A A A A C A A A A 4
 12. 2 2 2 3 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 4 8 0 0 4 A A A 4 2 A A A C
 13. Sô ñoà nguyeân lyù maïch maøn hình quang baùo :
Đồng bộ tài khoản