Thiết kế mạch quang báo dùng KIT VXL, chương 9

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
113
lượt xem
55
download

Thiết kế mạch quang báo dùng KIT VXL, chương 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tất cả các phím trong mạch đều được tái chế từ các phím của bàn phím máy vi tính . Các phím này có đặc điểm: Kích thước lớn, dễ nhấn, các kí tự được xác định rõ ràng. Các tiếp điểm vẫn còn tiếp xúc tốt, nhạy. Việc thi công bàn phím cũng trải qua 4 giai đoạn đầu tương tự như Mainboad?. Sau khi đã lắp ráp xong thì việc kiểm tra cũng được đặt ra. 1. Kiểm tra bằng chương trình : Vi mạch 8255 thứ nhất dùng để quét phím, ta chỉ mới sử dụng hai...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết kế mạch quang báo dùng KIT VXL, chương 9

  1. Chương 9: THI COÂNG BAØN PHÍM Taát caû caùc phím trong maïch ñeàu ñöôïc taùi cheá töø caùc phím cuûa baøn phím maùy vi tính . Caùc phím naøy coù ñaëc ñieåm: Kích thöôùc lôùn, deã nhaán, caùc kí töï ñöôïc xaùc ñònh roõ raøng. Caùc tieáp ñieåm vaãn coøn tieáp xuùc toát, nhaïy. Vieäc thi coâng baøn phím cuõng traûi qua 4 giai ñoaïn ñaàu töông töï nhö Mainboard. Sau khi ñaõ laép raùp xong thì vieäc kieåm tra cuõng ñöôïc ñaët ra. 1. Kieåm tra baèng chöông trình : Vi maïch 8255 thöù nhaát duøng ñeå queùt phím, ta chæ môùi söû duïng hai Port laø Port A vaø Port C, coøn Port B boû troáng. Do ñoù, ta noái caùc chaân PB7 - PB0 vôùi caùc LED rôøi beân ngoaøi (Coù ñieän trôû haïn doøng cho LED). Caùc Anode cuûa caùc LED ñöôïc noái laàn löôït ñeán caùc chaân töø PB7 - PB0, coøn caùc chaân Cathode cuûa LED ñöa xuoáng Mass . Sau ñoù , ta vieát chöông trình nhaän daïng maõ phím, khi aán phím thì ta nhìn treân caùc LED ñeå xaùc ñònh ñöôïc maõ phím vöøa aán. Maõ phím ñöôïc laäp theo maõ HEXA. Ví duï : Khi ta nhaán phím soá 7, coù maõ laø 07H = 0000 01112, luùc ñoù chæ coù caùc chaân PB2, PB1, PB0 seõ saùng. Luùc ñoù ta xaùc ñònh ñöôïc phím vöøa nhaán laø phím coù maõ laø 07H. Chöông trình thöû phím: Ñeå kieåm tra baøn phím ñaõ chaïy hay chöa ta caàn phaûi vieát moät chöông trình nhoû thöû laàn löôït töøng phím, nhaèm xaùc ñònh Vi xöû lí coù nhaän daïng phím ñöôïc hay khoâng. Vieäc kieåm tra naøy ñoøi hoûi caû phaàn cöùng laãn phaàn meàm ñeàu ñuùng, trong ñoù phaàn meàm nhaän daïng phím laø quan troïng nhaát, sô ñoà maïch cuûa phaàn cöùng heát söùc ñôn giaûn, sai xoùt xaûy ra raát thaáp.
  2. Chöông trình thöû phím: MVI A, 80H OUT 13H X1: CALL BANPHIM CALL DELAYS CPI 0FFH JZ X1 OUT 10H JMP X1
  3. 2. Sô ñoà maïch in cuûa baøn phím : a. Sô ñoà maët treân (Top) cuûa maïch in baøn phím: b. Sô ñoà maët döôùi (Bottom) cuûa maïch in baøn phím:
Đồng bộ tài khoản