Thiết kế mạch quang báo kết hợp KIT VXL và máy tính, chương 2

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
102
lượt xem
49
download

Thiết kế mạch quang báo kết hợp KIT VXL và máy tính, chương 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các lệnh logic và số học 8 bit của Z80 được thực hiện trong ALU, ALU trao đổi với thanh ghi qua Bus dữ liệu bên trong. Các loại hàm mà ALU thực hiện bao gồm: AĐ: lệnh cộng. SUBTRACT: lệnh trừ. LOGICAL AND: Lệnh AND thực hiện phép AND. LOGICAL OR: Lệnh OR thực hiện phép logic OR. LOGICAL EXCLUSIVE OR ( Lệnh XOR): thực hiện phép logic XOR. COMPARE: Phép so sánh. LEFT OR RIGHT SHIFTS OR ROTATOR: Lệnh quay vòng và dịch. INCREMENT: Lệnh tăng 1. DECREMENT: Lệnh giảm 1. SET BIT: Lệnh thiết lập bit trạng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết kế mạch quang báo kết hợp KIT VXL và máy tính, chương 2

  1. Chương 2: Boä xöû lyù logic vaø soá hoïc ALU Caùc leänh logic vaø soá hoïc 8 bit cuûa Z80 ñöôïc thöïc hieän trong ALU, ALU trao ñoåi vôùi thanh ghi qua Bus döõ lieäu beân trong. Caùc loaïi haøm maø ALU thöïc hieän bao goàm: ADD: leänh coäng. SUBTRACT: leänh tröø. LOGICAL AND: Leänh AND thöïc hieän pheùp AND. LOGICAL OR: Leänh OR thöïc hieän pheùp logic OR. LOGICAL EXCLUSIVE OR ( Leänh XOR): thöïc hieän pheùp logic XOR. COMPARE: Pheùp so saùnh. LEFT OR RIGHT SHIFTS OR ROTATOR: Leänh quay voøng vaø dòch. INCREMENT: Leänh taêng 1. DECREMENT: Leänh giaûm 1. SET BIT: Leänh thieát laäp bit traïng thaùi. RESET BIT: Leänh ñaët laïi bit traïng thaùi. TEST BIT: Leänh kieåm tra bit.
  2. I.4.4. Sô ñoà chaân CPU Z80. Hình 1.2: Sô ñoà chaân vaø sô ñoà logic CPU-Z80 I.5. Boä nhôù baùn daãn. I.5.1.Boä nhôù - Caùc boä nhôù thoâng duïng. Boä nhôù laø nôi löu tröõ döõ lieäu ñeå microprocessor xöû lyù.Caùc boä nhôù cuûa Microprocessor laø caùc IC, caùc IC nhôù naøy coù theå ñoïc döõ lieäu ra, ghi döõ lieäu vaøo hoaëc chæ ñoïc döõ lieäu ra. I.5.2.Hoaït ñoäng toång quaùt cuûa moät boä nhôù.  Nhaän ñòa chæ ñeå löïa choïn ñuùng oâ nhôù caàn truy xuaát.  Nhaän tín hieäu ñieàu khieån ñeå thöïc hieän vieäc truy xuaát coù nghóa laø nhaän döõ lieäu vaøo hay gôûi döõ lieäu ra.  Nhaän döõ lieäu ñeå löu tröõ vaøo oâ nhôù khi thöïc hieän chöùc naêng ghi.  Gôûi döõ lieäu ra khi thöïc hieän chöùc naêng ñoïc.  Kieåm tra tín hieäu cho pheùp ñeå bieát boä nhôù naøy coù ñöôïc pheùp truy xuaát hay khoâng.
  3. I.5.3.Phaân loaïi boä nhôù. Thoâng thöôøng boä nhôù coù theå ñöôïc phaân thaønh hai loaïi toång quaùt laø: * ROM(read only memory): boä nhôù chæ ñoïc * RAM(random access memory): boä nhôù truy suaát ngaãu nhieân a>ROM. Ñaây laø loaïi boä nhôù khoâng thay ñoåi thì caùc döõ lieäu ñöôïc löu tröõ trong ROM khoâng bò maát ñi hay hö hoûng khi bò maát nguoàn ñieän. ROM cuõng coù nhieàu daïng khaùc nhau ngöôøi ta phaân chuùng thaønh 3 loaïi tieâu bieåu : + MASKABLE ROM (ROM maët naï): Ñaây laø loaïi ROM do nhaø saûn xuaát naïp saún chöông trình, khi ñaõ naïp chöông trình thì caùc bit trong ROM naøy khoâng thay ñoåi ñöôïc nöõa. + PROGRAMMABLE ROM (PROM): Loaïi ROM naøy ngöôøi söû duïng coù theå naïp chöông trình baèng moät thieát bò goïi laø thieát bò ñoát PROM. Khi ñaõ naïp chöông trình thì caùc bit döõ lieäu trong PROM khoâng theå thay ñoåi ñöôïc. + ERASABLE PROGRAMMABLE ROM (EPROM): Ñaây laø loaïi ROM maø ngöôøi söû duïng coù theå naïp chöông trình vaø caùc chöông trình ñoù coù theå xoaù hay thay ñoåi ñöôïc baèng moät thieát bò chuyeân duøng. b> RAM (RANDOM ACCESS MEMORY). RAM laø boä nhôù truy xuaát ngaãu nhieân coù nghóa laø baát kyø oâ nhôù naøo cuõng deã daøng truy xuaát nhö nhöõng oâ nhôù khaùc. RAM ñöôïc duøng trong maùy vi tính ñeå löu tröõ taïm thôøi chöông trình vaø döõ lieäu, noäi dung caùc oâ nhôù trong RAM thay ñoåi lieân tuïc khi Microprocessor thöïc hieän chöông trình. Ñieàu naøy ñoøi hoûi chu kyø ñoïc, ghi phaûi nhanh ñeå RAM khoâng laøm giaûm toác ñoä hoaït ñoäng cuûa heä thoáng.
  4. Khuyeát ñieåm cuûa RAM laø döõ lieäu löu tröõ trong RAM seõ maát ñi khi maùy tính maát ñieän, ñieàu naøy coù theå ñöôïc caûi thieän baèng caùch duøng nguoàn pin. Boä nhôù RAM ñöôïc chia laøm hai loaïi SRAM vaø DRAM. + STATIC RAM(SRAM): Ñaây laø loaïi RAM löu tröõ döõ lieäu maõi maõi neáu nguoàn nuoâi khoâng bò maát ñi. SRAM thöïc chaát laø haøng flip flop, trong ñoù moãi flip flop laø moät phaàn töû nhôù ñaïi dieän cho 1 bit. + DYNAMIC RAM (DRAM) : Ñaây laø loaïi RAM luoân ñöôïc laøm töôi. Caáu truùc cô sôû cuûa 1 teá baøo nhôù cuûa DRAM laø moät tuï ñieän giöõa cöïc chaén vaø cöïc neàn cuûa moät Transistor. Döôùi taùc duïng cuûa doøng ræ, ñieän theá trong tuï bò giaûm daàn vì vaäy phaûi luoân naïp ñieän cho moãi tuï vôùi chu kyø naïp laø 2ns. Vieäc naïp ñieän cho tuï nhö vaäy goïi laø quaù trình laøm töôi DRAM. Quaù trình laøm töôi DRAM bao goàm vieäc ñoïc döõ lieäu ra khoûi oâ nhôù roài vieát trôû laïi. Trong thôøi gian laøm töôi thì khoâng ñöôïc truy xuaát oâ nhôù naøo ñoù.
  5. c> Sô ñoà chaân vaø sô ñoà logic EPROM 2764 Hình 1.3: Sô ñoà chaân vaø sô ñoà logic EPROM 2764 Baûng traïng thaùi laøm vieäc cuûa EPROM 2764. MODE CE\ OE PGM VPP VCC OUTPU \ \ T Read VIL VIL VIH VC VCC DOUT C Stand by VIH X X VC VCC High Z C Program VIL X VIL VPP VCC DIN Program VIL VIL VIH VPP VCC DOUT Verify Program VIH X X VPP VCC High Z Inhibit I.5.4. Khaûo saùt hoï SRAM. a> Caáu truùc cuûa SRAM. SRAM ñöôïc cheá taïo theo kyõ thuaät MOST. Döõ lieäu trong SRAM seõ toàn taïi neáu khoâng ngaét nguoàn nuoâi RAM. Dung löôïng SRAM cuõng phuï thuoäc vaøo soá ñöôøng ñòa chæ.
  6. Töông töï nhö boä nhôù ROM, boä nhôù RAM cuõng coù moät soá thanh ghi, moãi thanh ghi löu tröõ moät töø döõ lieäu duy nhaát vaø coù moät ñòa chæ duy nhaát. Hình 1.4: Caáu truùc beân trong cuûa RAM b> Sô ñoà chaân vaø sô ñoà logic SRAM 6264 Hình 1.5: Sô ñoà chaân vaø sô ñoà logic RAM 6264 Baûng sau cho ta caùc cheá ñoä hoaït ñoäng, caên baûn cuûa RAM 6264 phuï thuoäc vaøo traïng thaùi cuûa caùc chaân ñieàu khieån. MODE WR\ CS\ CS OE\ OUTPU T
  7. Not Select X H X X High Z Not Select X X L X High Z Output H L H H High Z Disable Read H L H L Dout Write L L H H Din
  8. I.6.Khaûo saùt caùc ic ngoaïi vi vaø öùng duïng. I.6.1.Khaûo saùt khaûo saùt vi maïch giao tieáp 8255A.
Đồng bộ tài khoản