thiết kế máy chấm bài trắc nghiệm, chương 3

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
65
lượt xem
6
download

thiết kế máy chấm bài trắc nghiệm, chương 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bit PC4 trở thành bit STBA (Strobe Input, tác động mức thấp nhất), được dùng để chốt dữ liệu ở ngõ vào PA7-PA0 vào mạch chốt bên trong. Bit PC5 trở thành bit IBFA (Input Bufẻ Full, tác động mức cao), dùng để báo cho thiết bị bên ngoài biết dữ liệu đã được chốt vào bên trong. Bit PC3 trở thành bit INTẢ (interupt Requét, tác động mức cao), bit này có mức logic 1 khi STBA, IBFA và INTEA (Interupt Enable) ở bên trong PPI 82C55A bằng 1. Bit INTEA được thiết lập mức logic 1 hay 0...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế máy chấm bài trắc nghiệm, chương 3

  1. Chương 3:SÔ ÑOÀ LAØM VIEÄC CUÛA NHOÙM A CHÖÙC NAÊNG NHAÄP DÖÕ LIEÄU Bit PC4 trôû thaønh bit STBA (Strobe Input, taùc ñoäng möùc thaáp nhaát), ñöôïc duøng ñeå choát döõ lieäu ôû ngoõ vaøo PA7PA0 vaøo maïch choát beân trong. Bit PC5 trôû thaønh bit IBFA (Input Buffer Full, taùc ñoäng möùc cao), duøng ñeå baùo cho thieát bò beân ngoaøi bieát döõ lieäu ñaõ ñöôïc choát vaøo beân trong. Bit PC3 trôû thaønh bit INTRA (interrupt Request, taùc ñoäng möùc cao), bit naøy coù möùc logic 1 khi STBA, IBFA vaø INTEA (Interrupt Enable) ôû beân trong PPI 82C55A baèng 1. Bit INTEA ñöôïc thieát laäp möùc logic 1 hay 0 döôùi söï ñieàu khieån cuûa phaàn meàm duøng caáu truùc bit Set/Reset cuûa PPI 82C55A. Bit INTEA duøng ñeå cho pheùp tín hieäu IBFA xuaát hieän taïi ngoõ ra. Tín hieäu INTRA taùc ñoäng ñeán ngoõ vaøo ngaét cuûa heä thoáng trung taâm ñeå döõ lieäu môùi ñaõ xuaát hieän ôû Port A. Chöông trình phuïc vuï ngaét ñoïc döõ lieäu vaøo vaø xoùa yeâu caàu. Caùc bit coøn laïi cuûa Port C: PC6, PC7 laø caùc bit xuaát hay nhaäp bình thöôøng vaø tuøy thuoäc vaøo bit D3 trong töø ñieàu khieån.
  2.  Caáu hình Port A ñöôïc laø Port xuaát döõ lieäu: Töông töï caáu hình nhaäp döõ lieäu, caáu hình xuaát döõ lieäu chæ khaùc ôû töø ñieàu khieån: 1 0 1 0 X X X X SÔ ÑOÀ LAØM VIEÄC CUÛA NHOÙM A CHÖÙC NAÊNG XUAÁT DÖÕ LIEÄU Quaù trình thöïc hieän chöùc naêng, vi maïch laøm vieäc theo söï dieàu khieån tröïc tieáp cuûa töø ñieàu khieån. Bit D0 duøng ñeå Set/Reset bit INTEA, khi D0=1 thì INTEA=1 (cho pheùp ngaét), khi D0 = 0 thì INTE = 0 (khoâng cho pheùp ngaét). Ba bit D1D3 duøng ñeå choïn 1 bit cuûa Port C, gaùn möùc logic cuûa bit D0 cho bit cuûa Port ñaõ choïn.
  3. D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 BIT SET/RESET 1 = SET 0 = RESET Khoâng quan taâm 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 2 0 1 1 3 1 0 0 4 1 0 1 5 1 1 0 6 1 1 1 7 Veà nguyeân lyù, ba (03) bit D4D6 laø khoâng caàn quan taâm ñeán, caùc bit naøy duøng ñeå ñieàu khieån cho nhoùm B. Nhöng trong thöïc teá, ñeå traùnh tranh chaáp giöõa hai nhoùm laøm vieäc naøy, Port A vaø Port B thöôøng ñöôïc caáu hình vôùi mode khaùc nhau. (Ví duï nhoùm A hoaït ñoäng ôû Mode 2, nhoùm B laøm vieäc ôû Mode 0.) f. Nhoùm A cuûa PPI 82C55A laøm vieäc ôû Mode 2. SÔ ÑOÀ CUÛA NHOÙM A LAØM VIEÄC ÔÛ MODE 2
  4. Mode 2 laø kieåu hoaït ñoäng Strobed Bi – directional 10, söï khaùc bieät vôùi Mode 1 laø Port coù hai chöùc naêng xuaát vaø nhaäp döõ lieäu. Caùc ñöôøng tín hieäu cuûa Port C trôû thaønh caùc ñöôøng tín hieäu ñieàu khieån hay döõ lieäu cuûa Port A. Port laøm vieäc ôû cheá ñoä nhaäp hay xuaát laø tuøy thuoäc vaøo bit D4 cuûa töø ñieàu khieån. Töø ñieàu khieån khi nhoùm A hoaït ñoäng ôû Mode 2: 1 1 X X X X X X Trong caáu hình naøy bit PC7 trôû thaønh tín hieäu OBFA, PC6 trôû thaønh tín hieäu ACKA, PC5 thaønh tín hieäu IBFA, PC4 thaønh tín hieäu STBA, vaø bit PC3 trôû thaønh tín hieäu INTRA. Khi OBFA=1, INTEA1=1 hoaëc IBFA=1, INTEA2 =1. Caùc bit PC0PC2 coøn laïi coù theå laø caùc bit I/O tuøy thuoäc vaøo caùc bit ñieàu khieån cuûa nhoùm B. Chuù yù khi nhoùm A laøm vieäc ôû Mode2, nhoùm B chæ ñöôïc pheùp hoaït ñoäng ôû Mode 0.
  5. Caáu hình naøy coøn cho pheùp Set / Reset töøng bit cuûa Port C. Töø ñieàu khieån naøy khaùc vôùi töø ñieàu khieån caáu hình Mode 1 laø bit D7 = 0. g. Nhoùm B laøm vieäc ôû caáu hình mode 1: Trong caáu hình naøy, Port B coù khaû naêng trôû thaønh coång nhaäp hay xuaát döõ lieäu, coâng vieäc naøy tuøy thuoäc vaøo bit ñieàu khieån D1. Caùc ñöôøng cuûa Port C trôû thaønh caùc ñöôøng tín hieäu ñieàu khieån hay ñöôøng döõ lieäu cuûa Port B. Töø ñieàu khieån cuûa mode naøy laø: 1 X X X X 1 X X SÔ ÑOÀ LAØM VIEÄC CUÛA NHOÙM B CHÖÙC NAÊNG NHAÄP DÖÕ LIEÄU Bit PC2 bieán thaønh tín hieäu STBB (taùc duïng möùc thaáp), bit PC1 thaønh bit IBFB (taùc duïng möùc cao) vaø bit PC0 trôû thaønh tín hieäu INTRB (taùc duïng möùc cao). Chöùc naêng cuûa caùc bit ñieàu khieån gioáng nhö nhoùm A hoaït ñoäng ôû Mode 1.
  6. SÔ ÑOÀ LAØM VIEÄC CUÛA NHOÙM A CHÖÙC NAÊNG XUAÁT DÖÕ LIEÄU Khi laøm vieäc ôû mode 0, caû hai nhoùm hôïp laïi laøm ba (03) coång xuaát nhaäp rieâng bieät vaø coâng vieäc cuûa caùc Port naøy tuøy thuoäc vaøo thanh ghi leänh ñieàu khieån. 3. ÖÙùng duïng cuûa vi maïch trong thöïc teá vaø hình thöùc giao tieáp cuûa PPI 82C55A ñöôïc söû duïng trong thieát keá: IC giao tieáp IO PPI 82C55A ñöôïc öùng duïng trong nhieàu heä thoáng ñieàu khieån vi maïch; duøng chung Microprocessor, vi maïch PPI 82C55A ñoùng vai troø laø IC giao tieáp giöõa Microprocessor vaø ñoái töôïng ñieàu khieån, ngoaøi ra 82C55A coøn coù khaû naêng môû roäng tín hieäu ñieàu khieån (baèng hai nhoùm traïng thaùi A vaø B). Caùc öùng duïng cuûa vi maïch PPI 82C55A laø tryeàn döõ lieäu, giaûi maõ hieån thò, giaûi maõ baøn phím, giao tieáp ñieàu khieån tuøy theo yeâu caàu. Nhö ñaõ bieát, PPI 82C55A laø moät vi maïch vôùi ba (03) coång giao tieáp vaø moät thanh ghi ñieàu khieån neân khi söû duïng
  7. chæ caàn hai (02) ñöôøng ñòa chæ. Do ñoù, coù theå giao tieáp kieåu IO hay kieåu boä nhôù. Veà chöùc naêng cuûa PPI 82C55A khoâng coù gì thay ñoåi trong hai kieåu giao tieáp naøy, chæ thay ñoåi veà ñòa chæ truy xuaát. Kieåu IO, ñòa chæ cuûa Port hay thanh ghi coù ñoä daøi 8 bit, kieåu boä nhôù, ñòa chæ cuûa Port hay thanh ghi seõ coù ñoä daøi 16 bit gioáng nhö boä nhôù neân goïi laø kieåu boä nhôù. Khi thieát keá giao tieáp theo kieåu boä nhôù thì moãi Port hay moãi thanh ghi ñieàu khieån cuûa PPI 82C55A ñöôïc xem laø oâ nhôù. Khi ñoù Microprocessor giao tieáp vôùi vi maïch gioáng nhö boä nhôù vaø 2 leänh IN vaø OUT khoâng coøn taùc duïng. Kieåu boä nhôù chæ ñöôïc söû duïng trong caùc heä thoáng nhoû, ñôn giaûn. Do tính chaát laø moät heä thoáng tuy ña naêng nhöng söû duïng nhöõng kieán thöùc cô baûn neân maïch giao tieáp ñöôïc thieát keá theo kieåu ñôn giaûn nhaát. Maïch thieát keá theo kieåu giao tieáp boä nhôù.
  8. Tröôùc heát, caûm bieán laø boä phaän thu nhaän caùc tín hieäu khoâng ñieän nhö aùnh saùng, nhieät ñoä, ñoä aåm, soùng aâm thanh, ñieän töø, … vaø bieán chuùng thaønh caùc ñaïi löôïng coù theå caân, ño, ñeám ñöôïc (noùi chung, laø caùc ñaïi löôïng khaù töôøng minh). Vaäy caûm bieán quang ñieän chính laø boä phaän bieán ñoåi aùnh saùng thaønh ñaïi löôïng ñieän. Khaùi nieäm veà caûm bieán quang ñieän laø vaäy, coøn nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa chuùng laø döïa vaøo ñònh luaät baûo toaøn naêng löôïng vaø ñònh luaät baûo toaøn vaät chaát, vaát chaát khoâng maát ñi maø chæ bieán ñoåi töø daïng naøy sang daïng khaùc. ÔÛ ñaây, naêng löôïng cuõng khoâng maát ñi maø chæ bieán ñoåi töø daïng naøy sang daïng khaùc. Ñoái vôùi caûm bieán quang ñieän, naêng löôïng aùnh saùng (quang naêng) döôùi daïng caùc haït Photon ñöôïc linh kieän caûm bieán quang ñieän haáp thuï vaø chuyeån ñoåi thaønh caùc chuyeån ñoäng coù höôùng cuûa caùc Electron töï do beân trong vaät lieäu laøm neân linh kieän. Tuøy thuoäc vaøo cöôøng ñoä thu nhaän caùc Photon maø söï chuyeån dôøi cuûa caùc Electron laø maïnh hay yeáu, ñieàu naøy cuõng coù nghóa laø doøng phaùt (hay aùp) sinh ôû ñaàu tín hieäu ra laø cao hay thaáp. Treân laø nguyeân lyù hoaït ñoäng chung, döïa vaøo tính chaát rieâng cuûa töøng nguyeân lyù maø ngöôøi ta phaân linh kieän caûm bieán quang thaønh caùc loaïi sau:  Caûm bieán ñieän trôû.  Caûm bieán Diod.  Caûm bieán BJT.  Caûm bieán Opto-coupler. … Trong taàm nghieân cöùu cuûa ñeà taøi, linh kieän caûm bieán quang döïa treân caùc böùc xaï chính laø ñònh höôùng chính cho vieäc tìm hieåu vaø nghieân cöùu.
  9. Trong nhieàu lónh vöïc khoa hoïc kyõ thuaät, con ngöôøi ñaõ vaø ñang söû duïng caùc böùc xaï thuoäc nhöõng daûi khaùc nhau cuûa phoå ñieän töø, phoå bieán nhaát laø:  Böùc xaï thuoäc phoå taàn quang hoïc bao goàm: aùnh saùng thaáy ñöôïc, tia hoàng ngoaïi vaø tia töû ngoaïi.  Tia X, tia Y, haït  cuõng nhö haït .
Đồng bộ tài khoản