thiết kế máy chấm bài trắc nghiệm, chương 7

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
66
lượt xem
6
download

thiết kế máy chấm bài trắc nghiệm, chương 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mạch lấy tín hiệu trực tiếp từ cad? giao tiếp đưa ra, sau đó cân áp ra mức logich 0 hay 1 (0V hay 5V) nhờ vào các điện trở mảng (aray). Giải mã tín hiệu điều khiển từ Pỏt A, thông qua các IC 74LS00, 74LS192 và 4555 để lấy được tín hiệu điều khiển động cơ bước truyền qua các jumpẻ để truyền qua mạch công suất. Truyền tín hiệu của pỏt C sang mạch quét, các tín hiệu còn lại được xử lý.......

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế máy chấm bài trắc nghiệm, chương 7

 1. Chương 7: MAÏCH GIAÛI MAÕ TÍN HIEÄU ÑIEÀU KHIEÅN (ñöôïc xem laø maïch trung taâm) Maïch giaûi maõ tín hieäu ñieàu khieån thöïc ra chæ laø maïch ñeäm döõ lieäu giöõa maïch ngoaøi vaø maïch giao tieáp beân trong maùy tính ñoàng thôøi giaûi maõ caùc tín hieåu ñieàu khieån ñöôïc truyeàn ñeán. Maïch ñöôïc thieát keá theo sô ñoà khoái sau: SÔ ÑOÀ KHOÁI MAÏCH GIAÛI MAÕ TÍN HIEÄU ÑIEÀU KHIEÅN Maïch laáy tín hieäu tröïc tieáp töø card giao tieáp ñöa ra, sau ñoù caân aùp ra möùc logich 0 hay 1 (0V hay 5V) nhôø vaøo caùc ñieän trôû maûng (array). Giaûi maõ tín hieäu ñieàu khieån töø Port A, thoâng qua caùc IC 74LS00, 74LS192 vaø 4555 ñeå laáy ñöôïc tín hieäu ñieàu khieån ñoäng cô böôùc truyeàn qua caùc jumper ñeå truyeàn qua maïch coâng suaát. Truyeàn tín hieäu cuûa port C sang maïch queùt, caùc tín hieäu coøn laïi ñöôïc xöû lyù vaø truyeàn ñi. Maïch söû duïng moät IC 74164 (ñeå choát döõ lieäu ñaàu ra, tín hieäu naøy card giao tieáp seõ ñoïc vaøo ñeå xöû lyù, thoâng qua port B).
 2. Döôùi ñaây laø sô ñoà maïch maïch Giaûi maõ ñieàu khieån ñoäng cô böôùc, ñöôïc thieát keá sau khi thöû nghieäm ñoái vôùi töøng maïch leû (maïch ñôn, thí nghieäm kieåm chöùng treân töøng IC).
 3. SÔ ÑOÀ MAÏCH TRUNG TAÂM
 4. Trong ñoù: LINH KIEÄN Linh kieän Giaù Chöùc naêng trò RN14 1K Ñieän trôû maûng keùo leân, cho caùc tín hieäu PortABC. C111 100nF Loïc nguoàn. SV1 Caûng vaøo, Port ABC, tín hieäu töø maïch giao tieáp. SV3 Caûng vaøo ra, trao ñoåi tín hieäu vôùi caàn queùt. 74LS32 Giaûi maõ Autoreset. 74LS00 Giaûi maõ tín hieäu ñieàu khieån vaø voøng laëp. 74LS192 Taïo voøng laëp. 4555 Giaûi maõ tín hieäu nhò phaân sang tín hieäu thaäp phaân. J16 Truyeàn tín hieäu ñieàu khieån ñeán maïch coâng suaát. Phaân tích maïch: Tín hieäu töø card giao tieáp sau khi truyeàn qua SV1 ñöôïc caùc ñieän trôû maûng RN1, RN2, RN3 vaø RN4 laøm chuaån möùc logic 0 hay 1 (tín hieäu truyeàn song song chæ truyeàn vôùi khoaûng caùch ngaén, vôùi ñoaïn ñöôøng truyeàn daøi tín hieäu seõ bò suy giaûm).
 5. Chaân PC5 choïn laøm chaân Reset ñeå xaùc laäp laïi traïng thaùi khôûi ñieåm cuûa IC 74164, chaân PC4 laø tín hieäu nhòp döõ lieäu. Tín hieäu vaøo chaân AB ñöôïc laáy tröïc tieáp töø maïch queùt gôûi veà. Tín hieäu naøy ñoàng thôøi truyeàn qua coång OR ñeå laøm chuaåân möùc logic vaø truyeàn tín hieäu naøy qua Port C veà PC. Tín hieäu ñöôïc choát ôû IC 74164 seõ thoâng qua RN1 ñeán chôø ôû PortB chôø CPU ñoïc vaøo. Tín hieäu ERR1, ERR2 (loãi 1, loãi 2) laàn löôït qua caùc chaân 1, 2 cuûa SV3 ñeán coång OR (IC2D) vaø chôø CPU ñoïc vaøo. Tín hieäu TH_Page, laø tín hieäu theo doõi xem coù giaáy hay khoâng, löôït qua chaân 3 cuûa SV3 vaø chôø CPU ñoïc vaøo. Maïch ñieàu khieån ñoäng cô böôùc laøm vieäc treân cô sôû cuûa maïch queùt tuaàn töï. Maïch duøng vi maïch ñeám 74LS192 (vôùi
 6. thieát keá ban ñaàu duøng vi maïch 4022B) vaø vi maïch giaûi maõ nhò phaân sang maõ thaäp phaân, 4555B. Söï keát hôïp cuûa hai vi maïch naøy taïo ra maïch queùt tuaàn töï boán (04) böôùc, coù theå chuyeån traïng thaùi töø queùt thuaän sang queùt nghòch hay ngöôïc laïi. Thöïc hieän chöùc naêng naøy laø nhôø vaøo vi maïch 74LS192 coù laø loaïi ñeám thuaän nghòch (up/down counter). Vi maïch naøy keát hôïp vôùi moät coång NAND taïo thaønh moät boä ñeám voøng leân xuoáng (boán böôùc).
 7. Xung Ck vaø tín hieäu ñieàu khieån up/down nhaän töø Port A qua ñieàu khieån baèng coång NAND (74LS00) taïo ra xung Ck_up hay Ck_down taùc ñoäng vaøo chaân Ck töông öùng cuûa 74LS192 (chaân soá 04: Ck_up; chaân soá 05: Ck_down). Tröôøng hôïp ñeám leân: khi QC leân möùc [1] (chuyeån tieáp töø giaù trò 0011B leân 0100B) seõ taïo neân xung qua coång OR (coång duøng chung vôùi chöùc naêng Autoreset) taïo möùc logic [0] taùc ñoäng vaøo Clr (chaân soá 14), voøng ñeám trôû veà giaù trò 00B,
 8. voøng laëp cöù theá tieáp tuïc. Tröôøng hôïp ñeám xuoáng: khi QD leân möùc [1] (chuyeån tieáp töø giaù trò 0000B leân 1111B) seõ taïo neân xung qua coång NAND taïo möùc logic [0] taùc ñoäng vaøo LD (chaân soá 11, load), giaù trò ñaët tröôùc seõ ñöôïc ñöa ra (AB=[1] vaø CD=[0]0011B) voøng ñeám trôû veà giaù trò 11B,voøng laêp cöù theá tieáp tuïc. Giaù trò cuûa QA, QB ñöôïc chuyeån ñeán tín hieäu vaøo (A,B töông öùng) töông öùng cuûa IC 4555B, IC naøy seõ chuyeån giaù trò nhò phaân naøy ra giaù trò thaäp phaân truyeàn ñeán maïch coâng suaát ñeå ñieàu khieån ñoäng cô böôùc. Ñeà taøi söû duïng taát caû laø naêm (05) ñoäng cô. Ñeå ñaûm baûo tính chính xaùc trong tính chaát cô hoïc, ñoäng cô böôùc (step motor) ñöôïc söû duïng thay cho ñoäng cô DC trong caùc phaàn chính yeáu. Trong quaù trình thöû nghieäm ñoäng cô böôùc, caùc chæ soá thu ñöôïc lieät keâ trong baûng sau: BAÛNG THOÂNG SOÁ KYÕ THUAÄT CAÙC ÑOÄNG CÔ BÖÔÙC SÖÛ DUÏNG TRONG THIEÁT KEÁ Type Vmax Pmax Phas Deg Ghi chuù (V) (W) e /Step 231M-C351- 10 5 04 1,8 Ñoäng cô keùo beä 03 doø 457M-C961- 10 5 04 1,8 Ñoäng cô cuoán 23 giaáy 14769070- 10 1 04 1,8 Ñoäng cô keùo caàn 60 doø DC 12V 12 2 01 Ñoäng cô laáy giaáy DC 12V 12 2 01 Ñoäng cô keùo phuï giaáy
 9. Trong maïch ngoaøi nhöõng maïch giaûi maõ noùi treân caàn phaûi nhaéc ñeán vai troø khoâng nhoû cuûa maïch Autoreset vaø boä phaän loïc nguoàn. Maïch Auto Reset ñöôïc theát keá döïa treân nguyeân lyù quaù trình naïp xaû tuï, cuï theå laø laáy aùp treân ñieän trôû vi phaân ñeå laøm tín hieäu Reset. Khi coù ñieän tuï seõ töï ñoäng naïp ñaày vaø trong thôøi gian quaù ñoä naøy cuûa tuï ñieän, aùp treân ñieän trôû tích phaân, R_RS, mang giaù trò cao vaø giaûm daàn theo thôøi gian nghòch löu vôùi giaù trò aùp treân tuï. Giaù trò aùp treân R_RS qua coång ñeäm OR (coång A-74LS32) ñeå laøm chuaån möùc logic ([0] hay [1]) sau ñoù truyeàn tín hieäu naøy ñeán chaân thöù nhaát cuûa coång OR thöù B, C, D (chaân thöù hai töông öùng cuûa caùc coång naøy ñöôïc lieân keát vôùi caùc chaân QC cuûa 74LS192) vaø truyeàn ñeán chaân Clr cuûa 74LS192 (möùc logic [1]) laøm cho IC naøy töï ñoäng Reset thieát laäp laïi traïng thaùi ban ñaàu. Maïch loïc nguoàn ñôn giaûn chæ laø caùc tuï loïc ñaët tröôùc caùc chaân nguoàn cuûa IC soá ñeå loïc heát caùc tín hieäu nhieåu xuoáng Mass. * Sô ñoà maïch in xin xem phaàn phuï luïc A. Coâng vieäc cuoái cuøng cuûa vieäc thieát keá ñoù chính laø thieát keá vaø xaây döïng phaàn meàm ñieàu khieån toaøn boä heä thoáng. Phaàn meàm ñöôïc vieát baèng phaàn meàm laäp trình caáp cao, ngoân ngöõ laäp trình PASCAL.
 10. Trong giôùi haïn cuûa vieäc trình baøy ñeà taøi ngöôøi thöïc hieän chæ ñöa ra moät soá thuû tuïc chính vaø sô ñoà khoái moâ taû phöông caùch hoaït ñoäng cuûa chuùng. Sau laø phaàn trình baøy veà phaàn meàm ñieàu khieån, phaàn naøy goàm coù:  Caøi ñaët Jumper cuûa maïch Giao tieáp vaø söï hoã trôï cuûa Mainboard (caøi ñaët CMOS).  Xaây döïng sô ñoà khoái thö vieän Driver.  Phaân tích moät thuû tuïc maãu. I. CAØI ÑAËT: Tröôùc heát chuùng ta neân caøi ñòa chæ coá ñònh treân maïch Giao tieáp, coâng vieäc naøy ñöôïc thöïc hieän baèng caùch gaén jumper noái lieàn hai chaân 2-3 cuûa caùc slot J1, J2, J3; thöïc hieän coâng vieäc naøy laø ta choïn ñòa chæ coá ñònh laø 300H (ta coù theå caøi ñaët ñòa chæ coá ñònh laø bao nhieâu tuøy theo nhu caàu). Ñòa chæ boä nhôù cuûa maïch laø 300H303H töông öùng vôùi: Ñòa chæ boä nhôù: Ñòa chæ thöïc: 300H : ñòa chæ Port A. 301H : ñòa chæ Port B. 302H : ñòa chæ Port C. 303H : ñòa chæ Thanh ghi ñieàu khieån. Sau khi naém ñöôïc ñòa chæ boä nhôù cuûa caùc Port nhôø vaøo coâng thöùc: Ñòa chæ coá ñònh+ 0H : ñòa chæ Port A. Ñòa chæ coá ñònh+ 1H : ñòa chæ Port B. Ñòa chæ coá ñònh+ 2H : ñòa chæ Port C. Ñòa chæ coá ñònh+ 3H : ñòa chæ Thanh ghi ñieàu khieån.
 11. Ta tieán haønh caøi ñaët laïi CMOS cuûa maùy tính ñeå cho maùy tính hoã trôï vaø kieåm tra ñòa chæ chuùng ta caøi ñaët. Coâng vieäc caøi ñaët laïi CMOS thöïc hieän nhö sau:  Taét maùy, khôûi ñoäng laïi.  Khi maùy kieåm tra Ram xong nhaán phím Delete ñeå vaøo söûa chöõa laïi CMOS.  Choïn muïc Power Management Setup.  Choïn muïc I/O Region Access Check.  Duøng phím PageUp vaø PageDown ñeå choïn trò soá cuûa muïc laø 300h-33Fh.  Nhaán phím “ESC”, choïn Save and Quit, nhaán phím “Y”. Nhaán phím “Enter” Coâng vieäc hoaøn taát khôûi ñoäng laïi maùy tính laàn nöõa.
Đồng bộ tài khoản