thiết kế máy công cụ, chương 1

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
411
lượt xem
152
download

thiết kế máy công cụ, chương 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

máy tiện vạn nang,mắy tiện Tự động ,nửa tự đong,mậy tiện chuyên môn hoá và chuyen dung,mày tiện revonve .vv.... Tuy nhiên chúng ta chỉ xem xét các đặc tính kỹ thuật của một số loại máy tương tự máy T620. Bảng thống kê các đặc trưng kỹ thuật chính của máy cùng cỡ Đặc tính kỹ thuật Nhóm máy tham khảo 1K62 T620 T616 200 200 160 Chiều cao thân máy Khoảng cách 2 mũi tâm 1400 1400 750 Vật liệu gia công có 400 400 320 đường kính D lớn nhất Số cấp tốc độ Z 23 23...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế máy công cụ, chương 1

  1. ch-¬ng 1:nghiªn cøu m¸y ®· cã Cã rÊt nhiÒu lo¹i m¸y tiÖn nh- : m¸y tiÖn v¹n n¨ng,m¸y tiÖn Tù ®éng ,nöa tù ®éng,m¸y tiÖn chuyªn m«n ho¸ vµ chuyen dïng,m¸y tiÖn revonve .v.v... Tuy nhiªn chóng ta chØ xem xÐt c¸c ®Æc tÝnh kü thuËt cña mét sè lo¹i m¸y t-¬ng tù m¸y T620. B¶ng thèng kª c¸c ®Æc tr-ng kü thuËt chÝnh cña m¸y cïng cì §Æc tÝnh kü thuËt Nhãm m¸y tham kh¶o 1K62 T620 T616 200 200 160 ChiÒu cao th©n m¸y Kho¶ng c¸ch 2 mòi t©m 1400 1400 750 VËt liÖu gia c«ng cã 400 400 320 ®-êng kÝnh D lín nhÊt Sè cÊp tèc ®é Z 23 23 12 Tèc ®é trôc chÝnh n min - 12,5-2000 12,5-2000 44-1980 n max L-îng ch¹y dao däc 0,06-4,16 0,06-4,16 0,06-1,07 L-îng ch¹y dao ngang 0,027-0,52 0,035-2,08 0,04-0,78 C«ng suÊt trôc 10 10 4,5 chÝnh(Kw) Sè cÊp tiÖn tr¬n 42 42 Lùc ch¹y dao lín nhÊt 3530-5400 3530-5400 3000- 8100 Kh¶ n¨ng c¾t ren Ren quèc tÕ ( tp) 1—192 1—192 Ren Anh (n) 2—24 1—24 Ren M«®un (m) 0,5—48 0,5—48 Ren pit (Dp) 96--1 I/ C¸c xÝch truyÒn ®éng cña m¸y tiÖn T620 :
  2. 1._ XÝch tèc ®é quay cña trôc chÝnh : XÝch nµy nèi tõ ®éng c¬ ®iÖn cã c«ng suÊt N = 1 kw,sè vßng quay n=1450 vßng/phót ,qua bé truyÒn ®ai thang vµo hép tèc ®é (còng lµ hép trôc chÝnh ) lµm quay trôc chÝnh VII . L-îng di ®éng tÝnh to¸n ë hai ®Çu xÝch lµ : n®/c (vßng/phót) cña ®éng c¬  ntc (vßng/phót) cña trôc chÝnh. Tõ s¬ ®å ®éng ta vÏ ®-îc l-îc ®å c¸c con ®-êng truyÒn ®éng qua c¸c trôc trung gian tíi trôc chÝnh nh- sau: li hîp ma s¸t ®-êng truyÒn nghÞch ®-êng quay thuËn tõ ®éng c¬ ®-êng truyÒn tèc ®é thÊp ®-êng truyÒn tèc ®é cao - XÝch tèc ®é cã ®-êng truyÒn quay thuËn vµ ®-êng truyÒn quay nghÞch. Mçi ®-êng truyÒn khi tíi trôc chÝnh bÞ t¸ch ra lµm ®-êng truyÒn - §-êng truyÒn trùc tiÕp tíi trôc chÝnh cho ta tèc ®é cao - §-êngtruyÒn tèc ®é thÊp ®i tõ trôc IV-V-VI-VII Ph-¬ng tr×nh xÝch ®éng biÓu thÞ kh¶ n¨ng biÕn ®æi tèc ®é cña m¸y 56 29 22 V 34 41 88 22 27 VI 88 54 60 60 49 1450(vg/ph). 145 II III 21 IV 49 VII 260 55
  3. 51 38 60 39 38 40 Tõ ph-¬ng tr×nh trªn ta thÊy: -§-êng tèc ®é cao vßng quay thuËn cã 6 cÊp tèc ®é 2x3x1= 6 -§-êng tèc ®é thÊp vßng quay thuËn cã 24 cÊp tèc ®é 2x3x2x2x1= 24 Thùc tÕ ®-êng truyÒn tèc ®é thÊp vßng quay thuËn chØ cã 18 tèc ®é ,v× gi÷a trôc IV vµ trôc VI cã khèi b¸nh r¨ng di tr-ît hai bËc cã kh¶ n¨ng cho ta 4 tû sè truyÒn 22 22 88 88 IV V VI 60 49 60 49 1 1 Nh×n vµo ph-¬ng tr×nh thùc tÕ chØ cã 3 tû sè truyÒn 1, , 4 16 Nh- vËy ®-êng truyÒn tèc ®é thÊp vßng quay thuËn cßn 18 tèc ®é 2x3x3x1= 18 VËy ®-êng truyÒn thuËn cã 18+6=24 tèc ®é Bao gåm: tèc ®é thÊp tõ n1n18 tèc ®é cao tõ n19n24 VÒ mÆt®é lín ta thÊy n18=n19.vËy trªn thùc tÕ chØ cã 23 tèc ®é kh¸c nhau C¸c tû sè truyÒn 1, 1 , 1 t¹o nªn ik®¹i dïng c¾t ren khuÕch ®¹i 4 16 2._XÝch ch¹y dao c¾t ren vµ tiÖn tr¬n: a)TiÖn ren: M¸y tiÖn ren vÝt v¹n n¨ng T620 cã kh¶ n¨ng c¾t 4 lo¹i ren : Ren Quèc tÕ (tp) Ren Mo®uyn (m) Ren Anh (n) Ren Pitch (Dp)
  4. Khi c¾t ren tiªu chuÈn xÝch truyÒn tõ trôc VII xuèng trôc VIII (hoÆc qua ik® råi míi xuèng trôc VIII ),vÒ trôc IX qua cÆp b¸nh r¨ng thay thÕ vµo hép dao vµ trôc vÝt me - L-îng di ®éng tÝnh to¸n ë 2 ®Çu xÝch lµ : Mét vßng trôc chÝnh - cho tiÖn ®-îc mét b-íc ren tp (mm) §Ó c¾t ®-îc 4 lo¹i ren m¸y cã 4 kh¶ n¨ng ®iÒu khiÓn sau: + C¬ cÊu b¸nh r¨ng thay thÕ qua trôc IX vµ trôc X ®¶m nhËn 2 kh¶ n¨ng (dïng cÆp b¸nh r¨ng 64 vµ 42 ) 97 50 + Bé b¸nh r¨ng noãct«ng chñ ®éng chuyÓn ®éng tõ trôc IX qua li hîp C2 tíi trôc X lµm quay khèi b¸nh r¨ng h×nh th¸p xuèng trôc XI qua C3 tíi trôc XII ®Õn trôc XIV tíi trôc vÝt me + Noãct«ng bÞ ®éng chuyÓn ®éng tõ trôc X th«ng qua C2 mµ ®i tõ cÆp b¸nh r¨ng 28 tíi trôc XI vµ 28-25-36 b¸nh r¨ng h×nh th¸p XII 36 qua b¸nh r¨ng 35 (kh«ng truyÒn qua trôc XV) xuèng d-íi 18-28- 35-XIII tiÕp tôc truyÒn qua XIV-XV tíi vÝt me + §Ó c¾t ®-îc nhiÒu ren kh¸c nhau trong cïng mét loai ren trong hép ch¹y dao cña m¸y dïng khèi b¸nh r¨ng h×nh th¸p 7 bËc vµ 2 khèi b¸ng r¨ng di tr-ît - khi c¾t ren tr¸i trôc chÝnh gi÷ nguyªn chiÒu quay cò cÇn ®æi chiÒu ch¹y dao ng-îc l¹i trong xÝch cã c¬ cÊu ®æi chiÒu nèi gi÷a trôc VIII vµ IX tíi b¸nh r¨ng ®Öm 28 L-îc ®å cÊu tróc ®éng häc hép ch¹y dao i ®c¬ i gbéi i tt i csë
  5. Tõ cÊu tróc ®éng häc xÝch ch¹y dao trªn ta cã ph-¬ng tr×nh tæng qu¸t c¾t ren nh- sau: 1vßng trôc chÝnh x icè ®Þnh x ithay thÕ x ic¬ së x igÊp béi x tv = tp  Khi c¾t ren Quèc tÕ (dïng cho c¸c mèi ghÐp) - l-îng di ®éng tÝnh to¸n : 1vßng trôc chÝnh  tp (mm) - b¸nh r¨ng thay thÕ 42 , b¸nh noãct«ng chñ ®éng 50  Khi c¾t ren Anh - l-îng di ®éng tÝnh to¸n : 1vßng trôc chÝnh  25,4/n (mm) Trong ®ã n: sè vßng quay trªn 1 tÊc anh b¸nh r¨ng thay thÕ 42 , con ®-êng 2b¸nh noãct«ng chñ ®éng 50 Ph-¬ng tr×nh c¾t ren Anh 1vßngtc(VII). 60 (VIII). 42 (IX). 42 (X). 35 . 28 (XI) 28 . 36 (XII) 35 . 28 .I 60 42 50 38 35 25 z n 28 35 ).igb.(XV).tv=tp  khi c¾t ren m«®uyn: (Dïng cho truyÒn ®éng) - L-îng di ®éng tÝnh to¸n : 1vßng tc  m (mm) - B¸nh r¨ng thay thÕ 64 , con ®-êng 1 noãct«ng chñ ®éng 97 - Ph-¬ng tr×nh xÝch ®éng 1vgtc (VII). 60 (VIII). 42 (IX). 64 (X) C2 zn . 25 (XI) C3 60 42 97 36 28 (XII).igb.(XV).12 = tp  khi c¾t ren Pitch: - L-îng di ®éng tÝnh to¸n : 1vßng tc  25,4./Dp (mm) - B¸nh r¨ng thay thÕ 64 , con ®-êng 1 noãct«ng chñ ®éng 97  khi c¾t ren khuyÕch ®¹i : XÝch truyÒn kh«ng cã g× thay ®æi so víi c¸c xÝch trªn mµ chØ thªm vµo c¸c tØ sè truyÒn khuyÕch ®¹i :
  6. 88 88 22 22 54 Ik® = 1 vßng tc(VII). (VI). (V) VI 27 45 45 45 45 khi tiÖn ren chÝnh x¸c : yªu cÇu xÝch truyÒn ®éng ng¾n nhÊt : 1 vßng tc(VII).icd.itt = tp b) XÝch tiÖn tr¬n : - Ch¹y dao däc : Tõ trôc b¸nh vÝt 28 (trôc XVII ) qua cÆp b¸nh r¨ng 14/60 (b¸nh r¨ng 60 lång kh«ng) ®ãng ly hîp b¸nh r¨ng thanh r¨ng t=10 (m=3)xe dao ch¹y däc h-íng vµo m©m cÆp (ch¹y thuËn)khi ch¹y dao lïi ®-êng truyÒn tõ trôc XVIII xuèng ly hîp qua b¸nh r¨ng ®Öm 38 tíi b¸nh r¨ng 14/60 tíi cÆp b¸nh r¨ng thanh r¨ng 14/60lµm b¸nh xe dao ch¹y lïi - Ch¹y dao ngang : §-êng truyÒn gièng nh- ch¹y dao déc truyÒn theo nöa bªn ph¶i hép ch¹y dao tíi vÝt me ngang t=5 (mm) - Ch¹y dao nhanh : M¸y cã ®éng c¬ ®iÖn ch¹y dao nhanh N=1 kw, n =1410 vg/ph trùc tiÕp lµm quay nhanh trôc tr¬n XVI 3. _Mét sè c¬ cÊu ®Æc biÖt : + C¬ cÊu ly hîp siªu viÖt : Trong xÝch ch¹y dao nhanh vµ ®éng c¬ chÝnh ®Òu truyÒn tíi c¬ cÊu chÊp hµnh lµ trôc tr¬n b»ng hai ®-êng truyÌen kh¸c nhau. Nªn nÕu kh«ng cã ly hîp siªu viÖt truyÒn ®éng sÏ lµm xo¾n vµ gÉy trôc. C¬ cÊu ly hîp siªu viÖt®-îc dïng trong nh÷nh tr-êng hîp khi m¸y ch¹y dao nhanh vµ khi ®¶o chiÒu quay c¶u trôc chÝnh + C¬ cÊu ®ai èc më ®«i : vÝt me truyÒn ®éng cho 2 m¸ ®ai èc më ®«i tíi hép xe dao . Khi quay tay quay lµm ®Üa quay chèt g¾n cøng víi 2 m¸ sÏ tr-ît theo r·nh ¨n khíp víi vÝt me + C¬ cÊu an toµn trong hép ch¹y dao nh»m ®¶m b¶o khi lµm viÖc qu¸ t¶i , ®-îc ®Æt trong xÝch ch¹y dao (tiÖn tr¬n)nã tù ng¾t truyÒn ®éng kh m¸y qu¸ t¶i .

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản