thiết kế máy rửa chai trong hệ thống dây chuyền sản xuất nước tinh khuyết, chương 1

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

1
133
lượt xem
68
download

thiết kế máy rửa chai trong hệ thống dây chuyền sản xuất nước tinh khuyết, chương 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nước có một vai trò rất quan trọng trong đời sống của các sinh vật, do đó nước không thể thiếu được trong các cơ thể sống, thường khối lượng cơ thể sinh vật có thể chứa từ 60% đến 90% nước . Trên thế giới nước được cung ứng rộng rãi trong tất cả các dạng (hơi, lỏng, rắn). Nếu được phân phối một cách công bằng thì mỗi người trên trái đất chúng ta sẽ được đầy đủ 292.000 tỷ lít. Tuy nhiên chỉ có khoảng 0,003% nước cung trên thế giới là nước ngọt cho sử dụng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế máy rửa chai trong hệ thống dây chuyền sản xuất nước tinh khuyết, chương 1

  1. PHAÀN I: TOÅNG QUAN 1
  2. CHÖÔNG 1 TÌM HIEÅU VEÀ SAÛN PHAÅM NÖÔÙC KHOAÙNG Nöôùc coù moät vai troø raát quan troïng trong ñôøi soáng cuûa caùc sinh vaät, do ñoù nöôùc khoâng theå thieáu ñöôïc trong caùc cô theå soáng, thöôøng khoái löôïng cô theå sinh vaät coù theå chöùa töø 60% ñeán 90% nöôùc . Treân theá giôùi nöôùc ñöôïc cung öùng roäng raõi trong taát caû caùc daïng (hôi, loûng, raén). Neáu ñöôïc phaân phoái moät caùch coâng baèng thì moãi ngöôøi treân traùi ñaát chuùng ta seõ ñöôïc ñaày ñuû 292.000 tyû lít. Tuy nhieân chæ coù khoaûng 0,003% nöôùc cung treân theá giôùi laø nöôùc ngoït cho söû duïng cuûa con ngöôøi. Maëc duø nöôùc khan hieám, nhöng haïn haùn vaø luõ luït thì ngieâm troïng trong moät soá vuøng. Nöôùc uoáng bò oâ nhieãm laø moät söï coá ruûi ro chung cho nhaân loaïi treân theá giôùi. Vaøo nhöõng naêm 1980, toå chöùc y teá theá giôùi (WHO) ñaõ ñaùnh giaù raèng trong nhöõng quoác gia ñang phaùt trieån thì 70% daân soáng trong nhöõng vuøng noâng thoân vaø 25% soá ngöôøi ôû thaønh thò khoâng ñuû nöôùc uoáng an toaøn. Toå chöùc y teá theá giôùi ñaùnh giaù raèng 25 trieäu daân cheát haøng naêm töø dòch taû, thöông haøn vaø nhöõng beänh laây lan baèng nöôùc uoáng maø ta coù theå ngaên chaën ñöôïc (trung bình 65.000 ngöôøi /1 ngaøy). 2
  3. Vieät Nam coù maïng löôùi soâng khaù daøy vaø phaân boá ñeàu treân ñaát nöôùc vôùi hôn 10 km doïc bieån, trung bình 20 km coù moät cöûa soâng vôùi maät ñoä 0,5-2 km/1km2. Ngoaøi nguoàn nöôùc maët, Vieät Nam coøn coù nguoàn nöôùc ngaàm phong phuù coù theå phuïc vuï cho sinh hoaït, noâng nghieäp, vaø nguoàn nöôùc khoaùng nhö: Kim Boâi, Haø Sôn Bình, Vónh Haûo, Lanbiang, Bình Chaâu… Vaäy so vôùi theá giôùi, Vieät Nam coù nguoàn nöôùc doài daøo, tính bình quaân coù 17.000m3/1 ngöôøi /1 naêm. Ngaøy nay do vieäc phaùt trieån coâng nghieäp moät caùch oà aït nhöng vaán ñeà xöû lyù raùc thaûi vaø nöôùc thaûi coâng nghieäp vaãn chöa ñöôïc quan taâm moät caùch ñuùng möùc. Vì vaäy moâi tröôøng maø cuï theå laø nguoàn nöôùc treân theá giôùi noùi chung vaø treân nöôùc ta noùi rieâng hieän ñang bò oâ nhieãm traàm troïng. ÔÛ Vieät Nam tình traïng oâ nhieãm ôû moät soá nôi ñaõ ñeán möùc baùo ñoäng. THÍ DUÏ: Khu coâng nghieäp Thaùi Nguyeân, nöôùc soâng noåi vaùng ñen haøng chuïc km. Khu coâng nghieäp Vieät Trì thaûi ra soâng Hoàng: hoaù chaát, chaát thaûi giaáy, thuoác tröø saâu.. Khu coâng nghieäp Bieân Hoaø thaûi vaøo soâng Ñoàng Nai löôïng chaát thaûi lôùn cuûa caùc nhaø maùy… Töø caùc soá lieäu treân (saùch “con ngöôøi vaø moâi tröôøng “–Nguyeãn Thò Ngoïc Aån tröôøng ÑH khoa hoïc töï nhieân) ta coù theå nhaän thaáy nöôùc uoáng ñaõ vaø ñang laø moät nhu caàu caáp thieát. Do ñoù coâng nghieäp saûn xuaát nöôùc tinh khieát, nöôùc khoaùng coù moättieàm naêng phaùt trieån to lôùn. 3
  4. Ñieàu naøy ñaët caùc nhaø maùy saûn xuaát nöôùc uoáng tröôùcvaán ñeà laø: laøm sao ñeå vöøa naâng cao chaát löôïng saûn phaåm ñoàng thôøi vöøa naâng caonaêng suaát cuûa daây chuyeàn saûn xuaát ñeå ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu ngaøy caøng taêng cuûa thò tröôøng. LÖÏA CHOÏN NGUOÀN NÖÔÙC Ñeå cung caáp nöôùc saïch, chuùng ta coù theå khai thaùc caùc nguoàn nöôùc thieân nhieân(thöôøng goïi laø nöôùc thoâ) töø nöôùc maët, nöôùc ngaàm, nöôùc bieån, Theo tính chaát coù theå phaân ra: nöôùc ngoït, nöôùc maën, nöôùc lôï, nöôùc chua pheøn, nöôùc khoaùng vaø nöôùc möa. 1. Nöôùc Maët: Bao goàm caùc nguoàn nöôùc trong trong ao ñaàm, hoà, soâng, xuoái...Do keát hôïp töø caùc doøng chyûa treân beà maët vaø thöôøng xuyeân tieáp xuùc vôùi khoâng khí neân ñaëc tröng cuûa nöôùc laø: - Chöùa khí hoaø tan ñaëc bieät laø oxy. - Chöùa nhieàu chaát raén lô löûng, rieâng tröôøng hôïp chöùa nöôùc trong caùc ao ñaàm do xaûy ra quaù trình laéng caën neân noàng ñoä chaát lô löûng töông ñoái thaáp vaø chuû yueá daïng keo. - Coù haøm löôïng chaát höõu cô cao. - Coù söï hieän dieän cuûa nhieàu loaïi taûo. - Chöùa nhieàu vi sinh vaät. 2. Nöôùc Ngaàm: Ñöôïc khai thaùc töø caùc taàng chöùa nöôùc döôùi nöôùc, chaát löôïng nöôùc phuï thuoäc vaøo thaønh phaàn khoaùng hoaù vaø caáu truùc ñòa taàng maø nöôùc thaám qua. Do vaäy nöôùc chaûy qua nöôùc chöùa caùt vaø granit thöôøng coù tính axitvaø chöùa ít chaát khoaùng. Khi nöôùc ngaàm chaûy qua ñòa taàng chöùa ñaù voâi thì nöôùc thöôøng coù ñoä cöùng vaø ñoä kieàm hydrocabonat khaù cao. Ngoaøi ra ñaëc tröng chung cuûa nöôùc ngaàm laø: - Ñoä ñuïc thaáp. - Nhieät ñoä vaø thaønh phaàn töông ñoái oån ñònh. - Khoâng coù oxi nhöng chöùa nhieàu khí nhö : CO2, H2S... 4
  5. - Chöùa nhieàu khoaùng chaát hoaø tan chuû yeáu laø saét, mangan, canxi, flo... - Khoâng coù hieän dieän cuûa vi sinh vaät. 3. Nöôùc Bieån: Thöôøng coù ñoä maën raát cao( ñoä maën cuûa thaùi bình döông laø 32- 35g/l ). Haøm löôïng muoái trong nöôùc bieån thay ñoåi tuyø theo vò trí ñòa lí nhö: cöûa soâng, gaàn hay xa bôø, ngoaøi ra trong nöôùc bieån coù raát nhieàu chaát lô löûng, caøng gaàn bôø noàng ñoä caøng taêng chuû yeáu laø caùc phieâu vi sinh ñoäng thöïc vaät. 4. Nöôùc Lôï : Ôû cöûa soâng vaø caùc vuøng ven bieån, nôi gaëp nhau cuûa caùc doøng nöôùc ngoït chaûy ra töø soâng, caùc doøng thaám töø ñaát lieàn chaûy ra hoaø troän vôùi nöôùc bieån. Do aønh höôûng cuûa thuûy trieàu, möïc nöôùc taïi choã gaëp nhau luùc ôû möùc cao, luùc ôû möùc thaáp vaø do söï hoaø troän giöõa nöôùc ngoït vaø nöôùc bieån laøm cho ñoä muoái vaø haøm löôïng huyeàn phuø trong nöôùc ôû khu vöïc naøy luoân thay ñoåi vaø coù trò soá cao hôn tieâu chuaán nöôùc caáp cho sinh hoaït vaø thaáp hôn so vôùi nöôùc bieån goïi laø nöùôc lôï. 5
  6. 5. Nöôùc Khoaùng : Khai thaùc töø taàng saâu döôùi ñaát hay töø caùc suoái so phun traøo töø loøng ñaát ra, nöôùc coù chöùa moät vaøi nguyeân toá ôø noàng ñoä cao hôn noàng ñoä cho pheùp ñoái vôùi nöôùc uoáng vaø ñaëc bieät coù taùc duïng chöõa beänh. Nöôùc khoaùng sau khi qua khaâu xöû lyù thoâng thöôøng nhö laøm trong, loaïi boû hoaëc naïp laïi khí CO2 nguyeân chaát ñöôïc ñoùng vaøo chai ñeå caáp cho ngöôøi duøng. 6. Nöôùc Chua Pheøn : Nhöõng nôi gaàn bieån, ví duï nhö ÑBSCL ôû nöùôc ta thöôøng coù nöôùc chua pheøn, loaïi ñaát naøy giaøu nguyeân toá löu huyønh ôû daïng sunfua hoaëc sunfat vaø moät vaøi nguyeân toá kim loaïi nhö nhoâm saét tröôùc ñaây ôû nhöõng vuøng naøy bò ngaâp nöôùc vaø coù nhieàu loaïi thöïc vaät vaø ñoäng vaät taàng ñaùy phaùt trieån. Do quùa trình boài tuï, thaûm thöïc vaät vaø lôùp sinh vaät ñaùy bò vuøi laáp vaø bò phaân huûy yeám khí, taïo ra caùc axit muøn höõu cô laøm cho nöôùc coù vò chua ñoàng thôøi coù chuùa nhieàu nguyeân toá kim loaïi coù haøm löôïng cao nhö Al, Fe, ion sunfat. 7. Nöôùc Möa : Coù theá xem nhö nöôùc caát töï nhieân nhöng khoâng hoaøn toaøn tinh khieát bôûi vì nöôùc möa coù theå bò oâ nhieãm bôûi khí, buïi vaø vi khuaån coù trong khoâng khí. Khi rôi xuoáng, nöùôc möa tieáp tuïc bò oâ nhieãm do tieáp xuùc vôùi caùc vaät theå khaùc nhau. Hôi nöôùc gaëp khoâng khí chöùa nhieàu oxit nitô hay oxit löu huyønh seõ taïo neân caùc traän möa axít. Heä thoáng thu gom nöôùc möa duøng cho muïc ñích sinh hoaït goàm heä thoáng maùi, maùng thu gom daãn veà beå chöùa nöôùc möa coù theå döï tröõ trong caùc beå coù maùi che ñeå duøng quanh naêm. Nhaän Xeùt: Trong caùc loaïi nöôùc treân thì nöôùc ngaàm ngaàm laø löïa choïn hieäu quaû vaø kinh teá nhaát ôû nöôùc ta bôûi vì nguoàn nöôùc ngaàm coù ôû khaép moïi nôi döôùi loøng ñaát, haïn cheá tình traïng oâi nhieãm do nhieãm maën giaûm chi phí xöû lí nöôùc. Ñaây cuõng laø nguoàn nöôùc chính cuûa nhaân daân ta ñöôïc laáy neân söû duïng baèng caùch ñaøo gieáng, khoan gieáng ñeå laáy nöôùc sinh hoaït haøng ngaøy. Theo öôùc tính cuûa vieän Nghieân Cöùu vaø Keá 6
  7. Hoaïch Nguoàn Nöôùc (institute for water Resource Research and planning) cuûa caùc cô quan quoác teá nhö ngaân haøng theá giôùi (WB), chöông trình phaùt trieån lieân hieäp quoác naêm 1996 thì khaû naêng hieän coù cuûa nguoàn nöôùc ngaàm ôû vieät nam laø 48 tyû m3/naêm (hay 131,5 trieäu m3/ngaøy) tuy nhieân möôùc söû duïng hieän taïi laø 1 tyû m3/naêm treân caû nöôùc neân khaû naêng khai thaùc vaø söû duïng vaãn coøn lôùn. Ñeå söû duïng ñeå saûn xuaát 7
  8. 8

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản