thiết kế máy rửa chai trong hệ thống dây chuyền sản xuất nước tinh khuyết, chương 19

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
100
lượt xem
42
download

thiết kế máy rửa chai trong hệ thống dây chuyền sản xuất nước tinh khuyết, chương 19

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trục dẫn động băng tải 3.1.1.1 Chọn vật liệu trục : Chọn vật liệu làm trục là thép 45 . 3.1.1.2 Tính sức bền trục : a. Tính sơ bộ trục Sơ đồ tính các phản lực tại ổ đỡ trục dẫn động băng tải. Lực tại khớp nối : Ft = 2.T/ D = 2. 20.103 / 50 = 0,8 . 103 N. Fkn = (0,2 -0,3) Ft = 240 N. Trong đó D là đường kính của khớp nối. Lực tác dụng : F = 692 + 226 = 918 N.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế máy rửa chai trong hệ thống dây chuyền sản xuất nước tinh khuyết, chương 19

  1. Chương 19: Tính truïc baêng taûi cuïm ñoùng naép 3.1.1 Tính truïc daãn ñoäng baêng taûi cuïm ñoùng naép. Truïc daãn ñoäng baêng taûi 3.1.1.1 Choïn vaät lieäu truïc : Choïn vaät lieäu laøm truïc laø theùp 45 . 3.1.1.2 Tính söùc beàn truïc : a. Tính sô boä truïc : T d 3 0,2.τ x  Vôùi T : Moâ men xoaén. P. 0.1 T = 9,55.106 . = 9,55.106 . = 20.103 Nmm. n 32 + [x] : ÖÙng suaát xoaén cho pheùp. [x] = 20 N/mm2. Vaäy :
  2. 20.10 3 d 3 = 17 mm. 0,2.20 b. Tính caùc phaûn löïc treân caùc oå bi : 140 90 40 Fy2 Fkn Fx1 Fy1 F Fx2 Sô ñoà tính caùc phaûn löïc taïi oå ñôõ truïc daãn ñoäng baêng taûi. Löïc taïi khôùp noái : Ft = 2.T/ D = 2. 20.103 / 50 = 0,8 . 103 N. Fkn = (0,2 0,3) Ft = 240 N. Trong ñoù D laø ñöôøng kính cuûa khôùp noái. Löïc taùc duïng : F = 692 + 226 = 918 N. Trong maët phaúng ZY : Fy2 Fkn A Fy1 Sô ñoà tính phaûn löïc trong maët phaúng ZY. + Phöông trình caân baèng moâ men ñoái vôùi ñieåm A : Fkn.40 - FY2.100 = 0. Vaäy :
  3. Fkn.40 240.40 FY2 = = = 96 N. 100 100 + Phöông trình caân baèng löïc ñoái vôùi truïc Y : Fkn – FY1 + FY2 = 0. FY1 = Fkn + FY2 = 240 + 96 = 336 N. Trong maët phaúng ZX : Fx1 Fx2 A F Sô ñoà tính phaûn löïc trong maët phaúng ZX + Phöông trình caân baèng moâ men ñoái vôùi ñieåm A : F.50 -FX2.100 = 0. F .50 918.50 Vaäy : FX2 = = = 459 N. 100 100 + Phöông trình caân baèng löïc ñoái vôùi truïc X : F – FX1 - FX2 = 0. Vaäy : FX1 = F – FX2 = 918 – 459 = 459 N. Bieåu ñoà moâ men :
  4. 9600Nmm My 22950 Nmm Mx 20000Nmm T B Bieåu ñoà moâ men löïc truïc daãn ñoäng baêng taûi.
  5. c- Xaùc ñònh vò trí coù moâ men töông ñöông lôùn nhaát : Döïa theo caùc bieåu ñoà moâ men, ta coù moâ men töông ñöông lôùn nhaát taïi ñieåm B. Theo thuyeát beàn thöù tö : MB = M 2 XB  M 2 YB  0,75.T 2 B = 22950 2  9600 2  0,75.20000 2 = 30312 Nmm d- Xaùc ñònh ñöôøng kính taïi tieát dieän nguy hieåm : MB 32.M B F = =  [F] W π.d 3 32.M B Vaäy : d 3 π.σ F  Vôùi [F] : öùng suaát cho pheùp. [F] = 63 N/mm2 32.30312 Vaäy : d 3 = 17 mm. π.63 Choïn ñöôøng kính truïc taïi tieát dieän nguy hieåm laø d = 28 mm. 3.1.2 Tính truïc bò ñoäng baêng taûi cuïm ñoùng naép .
  6. Truïc bò ñoäng cuûa baêng taûi
  7. 3.1.2.1 Choïn vaät lieäu truïc : Choïn vaät lieäu laøm truïc laø theùp 45 . 3.1.2.2 Tính söùc beàn truïc : a. Tính caùc phaûn löïc treân caùc oå bi : 50 50 F A F1 F2 Sô ñoà tính caùc phaûn löïc taïi oå ñôõ truïc daãn ñoäng baêng taûi. Löïc taùc duïng leân truïc: F = 307 + 322 = 629 N. + Phöông trình caân baèng moâ men ñoái vôùi ñieåm A : F.50 - F2.100 = 0. Vaäy : F.50 629.50 FY2 = = = 314.5 N. 100 100 + Phöông trình caân baèng löïc: F – F1 - F2 = 0. F1 = F - F2 = 629 – 314.5 = 314.5 N. Bieåu ñoà moâ men : 15725 Nmm
  8. Bieåu ñoà moâ men löïc truïc bò ñoäng baêng taûi. b- Xaùc ñònh vò trí coù moâ men töông ñöông lôùn nhaát : Ta coù moâ men töông ñöông lôùn nhaát taïi trung ñieåm cuûa truïc. Theo thuyeát beàn thöù tö : MB = 15725 Nmm c- Xaùc ñònh ñöôøng kính taïi tieát dieän nguy hieåm : MB 32.M B F = =  [F] W π.d 3 32.M B Vaäy : d 3 π.σ F  Vôùi [F] : öùng suaát cho pheùp. [F] = 63 N/mm2 32.15725 Vaäy : d 3 = 14 mm. π.63

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản