thiết kế máy rửa chai trong hệ thống dây chuyền sản xuất nước tinh khuyết, chương 2

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
181
lượt xem
93
download

thiết kế máy rửa chai trong hệ thống dây chuyền sản xuất nước tinh khuyết, chương 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nước có mặt ở mọi nơi có thể ở các dạng khác nhau như thể hơi (hơi nuớc) thể lỏng, thể rắn (băng đá). Nước không ở một trạng thái nhất định mà họat động theo một chu kì khép kín: nước ở các sông suối ao hồ, biển bốc hơi ngưng tụ thành mây và mưa xuống mặt đất ngấm xuống mặt đất một phần tạo nên thành nước ngầm. Phần còn lại thì bay hơi và chứa trong các hồ ao sông xuối và đổ ra biển. 2- Sau khi mưa xuống thấm vào các lớp đất đá,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế máy rửa chai trong hệ thống dây chuyền sản xuất nước tinh khuyết, chương 2

  1. Chương 2: NÖÔÙC NGAÀM 1. KHAÙI NIEÄM: Nöôùc coù maët ôû moïi nôi coù theå ôû caùc daïng khaùc nhau nhö theå hôi (hôi nuôùc) theå loûng, theå raén (baêng ñaù). Nöôùc khoâng ôû moät traïng thaùi nhaát ñònh maø hoïat ñoäng theo moät chu kì kheùp kín: nöôùc ôû caùc soâng suoái ao hoà, bieån boác hôi ngöng tuï thaønh maây vaø möa xuoáng maët ñaát ngaám xuoáng maët ñaát moät phaàn taïo neân thaønh nöôùc ngaàm. Phaàn coøn laïi thì bay hôi vaø chöùa trong caùc hoà ao soâng xuoái vaø ñoå ra bieån. 2. THAØNH PHAÀN CUÛA NÖÔÙC NGAÀM: - Sau khi möa xuoáng thaám vaøo caùc lôùp ñaát ñaù, vaø caùc taàng ñòa chaát, neân giöõa chuùng coù söï töông taùc vaø hoøa tan raát nhieàu khoùang chaát, kim loaïi. - Quaù trình trao ñoåi ion, thuûy phaân, quaù trình töông taùc giöõa caùc ion OH- vaø OH+ vôùi beà maët caùc haït ñaát ñaù vaø phaûn öùng giaõu caùc Ion tin tinh theå naèm trong maïng löôùi tinh theå Silicat vôùi caùc Ion H+, ñoùng vai troø quan troïng trong vieäc taïo neân thaønh phaàn hoùa hoïc cuûa cuûa nuôùc ngaàm. Caùc Ion thöôøng gaëp trong nöôùc ngaàm laø: CL-, CO2-,HCO3-, HPO2-4, HSO4- ......caùc Anion naøy keát hôïp vôùi cation taïo thaønh nhöõng hôïp chaát coù ñoä hoøa tan khaùc nhau. Khaû naêng hoøa tan toát nhaát laø hôïp chaát vôùi Clo, ña soá caùc hôïp chaát Sunfat( tröø CaSO4, BaSO4, SrSO4,)
  2. - Caùc hôïp chaát coù ñoä hoøa tan thaáp nhaát laø Sunfit, caùcbonat, Hyñroxit kim loaïi. Haøm löôïng caùc Ion ôû treân phuï thuoäc vaøo ñoä PH vaø ñoä CO2 hoøa tan trong nöôùc ngaàm. Nöôùc ngaàm chia laøm nhieàu loaïi phuï thuoäc vaøo ñoä PH cuûa moâi tröôøng : o Moâi tröôøng Axit (PH< 2) : daïng naøy ít gaëp, thöôøng chuùa Axít maïnh nhö H2SO4 phaùt sinh töø quaù trình Oxi hoùa khöû. o Moâi tröôøng thuûy phaân 1(pH 2- 5): o ñaây laø moâi tröôøng thuûy phaân Axít thaønh phaàn chính goàm muoái thuûy phaân löôõng tính mang goác anion daãn xuaát töø caùc axit maïnh, ví duï nhö:FeSO4, Al(SO4)3.... o o Moâi tröôøng ñeäm (pH 5-8): ñaây laø vuøng pH ñeäm phoå bieán nhieàu nôi coù khuynh höôùng chöa laø Sunfat hoùa. Nöôùc ngaàm ôû Tp.HCM chuû yeáu laø loaïi naøy o o Moâi tröôøng thuûy phaân kieàm :moâi tröôøng naøy taïo thaønh chuû yeáu vôùi söï hieän dieän cuûa nhoùm khoùang kieàm vaø kieàm thoå nhoùm IA vaø IIA . ñieän theá oxy hoùa khöû (Eh) cuûa nöôùc ngaàm dao ñoäng töø 0.6 tôùi 1.2V. theo ñieän theá oxi hoùa khöû nöôùc ngaàm coù caùc loaïi nhö sau: o  Moâi tröôøng oxi hoùa Eh>0,1 - 0,5 trong nöôùc toàn taïi oxy töï do. Do ñoù chæ coù ion kim loaïi giaù trò cao (Fe3+, Cu2+,Pb2+,...)  Moâi tröôøng trung gian Oxi hoùa khöû Eh=0 – 0.1V  Moâi truôøng khöû Eh
  3. - Trong nöôùc ngaàm toàn taïi Sunfua vaø caùc kim loaïi hoùa trò thaáp (Fe2+, Mg2+,...), caùc lieân keát kim loaïi vôùi caùc chaát höõu cô chieám moät vò trí quan trong trong lieân keát phöùc vaø ña soá caùc phöùc chaát trong nuôùc ngaàm laø loaïi ñôn haït nhaân. Trong vieäc taïo thaønh caùc lieân keát kim loaïi höõu cô vaø caùc Axít Fulvo vaø Humíc ñoùng vai troø ñaëc bieät., ñoä beàn vöõng cuûa caùc lieân keát ñöôïc taïo neân töø söï beàn vöõng cuûa caùc thaønh phaàn höõu cô. Moät trong nhöõng ñaëc ñieåm cuûa nöôùc ngaàm ôû nhieàu vuøng laø nhieãm saét. Saét ñöôïc taïo thaønh trong nöôùc ngaàm trong quaù trình hoøa tan caùc loaïi quaëng saét nhö : Fe203 , Fe3o4, Fe(OH)2.... - Ôû Vieät Nam noùi chung vaø TP.HCM noùi rieâng chaát löôïng nöôùc noùi rieâng chaát löôïng nöôùc ngaàm thay ñoåi theo töøng vuøng vaø theo töøng ñòa taàng nhöng haøm löôïng saét cao laø ñaëc tính cho haàu heát caùc loaïi nöôùc ngaàm. Taïi thaønh phoá Hoà chí minh haøm löôïng saét dao ñoàng 8,44 mg/l, pH raát thaáp 4, 6 – 6, löôïng CO2 töï do coù nôi leân ñeán 330mg/l, do vaäy daïng bicarbonnate saét(III) Fe(HCO)3 laø thaønh phaàn cuûa saét chöùa trong nöôùc ngaàm. - Ngoaøi ra trong nöôùc ngaàm chöùa caùc SO42- , CI..., moät vaøi nôi nöôùc ngaàm bò nhieãm maën naëng, haøm löôïng muoái leân ñeán 6000-8000mg/l, haøm löôïng mangan chöùa trong nöôùc ngaàm thöôøng nhoû hôn 0,5-1,6 mg/l. - - tính chaát nöôùc ngaàm thay ñoåi theo thôøigian trong ngaøy, theo muøa ñoâi khi theo caû coâng suaát khai thaùc.
  4. Nhìn chung chaát löôïng nöôùc ngaàm veà ñoä maøu, ñoä ñuïc, vi sinh toái thieåu ñuû tieâu chuaån duøng cho sinh hoaït. Tuy nhieân nhöõng vuøng nöôùc ngaäp bò nhieãm maën vieäc xöû lyù maën hieän nay giaù thaønh coøn cao chöa khaû thi cho vieäc caáp nöôùc. Do vaán ñeà chuû yeáu laø phaûi khöû saét ñaït ñeán haøm löôïng cho pheùp tieâu chuaån. 1.TIEÂU CHUAÅN CHAÁT LÖÔÏNG NÖÔÙC CAÁP CHO AÊN UOÁNG VAØ SINH HOAÏT Nöôùc caáp cho sinh hoaït vaø aên uoáng phaûi khoâng maøu khoâng muøi vò khoâng chöùa caùc chaát ñoäc haïi caùc vi truøng vaø taùc nhaân gaây beänh. Haøm löôïng caùc chaát hoaø tan khoâng ñöôïc vöôït quùa tieâu chuaån cho pheùp. Theo tieâu chuaån chaát löôïng nöùôc caáp cho sinh hoaït phaûi coù caùc chæ tieâu chaát löôïng veà lyù hoaù nhö trong baûng(baûng 1.13 caáp nöôùc trang 37 [ I ] ) : Baûng 2.1 Tieâu Chuaån Veä Sinh Ñoái Vôùi Chaát Löôïng Nöôùc Caáp Cho Aên Uoáng Ñoái vôùi Ñ Ñoái Yeáu toá (ñôn vò) traïm leû vaø TT ôn vò vôùi ñoâ thò noâng thoân C Ñoä trong sneller >30 >25 m Ñoä maøu, thang maøu, Ñ
  5. g/l M 6,5 – 6,5 – Ñoä Ph g/l 8,5 8,5 Ñoâ cöùng ( tính theo M 500 500 CaCO3) g/l Muoái maën (Cl- ) M - vuøng ven bieån g/l 0 0 - nöôùc ngaàm M 3,0 3,0 g/l M Nitrit 0 0 1 g/l M Nitrat 10,0 10,0 2 g/l M Nhoâm 0,0 0,2 3 g/l M Ñoàng 1,0 1,0 4 g/l M Saét 0,3 0,5 5 g/l M Mangan 0,1 0,1 6 g/l M Natri 200 200 7 g/l M Sunfat 400 400 8 g/l M Keõm 5,0 5,0 9 g/l Hydrosunfua 0 0
  6. Clorobenzen vaø M 0 0 1 clorophenol g M Detergents( chaát taå röûa) 0 0 2 g/l M Asen As 0,05 0,05 3 g/l M Cadimi Cd 0,005 0,005 4 g/l M Crom Cr 0,05 0,05 5 g/l M Xyanua CN- 0,0 0,05 6 g/l M Florua F- 1,5 1,5 7 g/l M Chì Pb 0,05 0,05 8 g/l M Thuyû ngaân 0,001 0,001 9 g/l M Selen Se 0,001 0,001 0 g/l  Añrin vaø ñienlñrin g/l 0,03 0,03 1  Benzen g/l 10 10 2  Benzo(a) pyren g/l 0,01 0,01 3  Cacbontetraclorua g/l 3,0 3,0 4  Cloñan g/l 0,3 0,3 5
  7.  Clorofom g/l 30 30 6  2,4 D g/l 100 100 7  DDT g/l 1,0 1,0 8  1,2-Dicloroetan g/l 10 10 9  1,1-Dicloroetan g/l 0,3 0,3 0 Heptaclo vaø  g/l 0,1 0,1 1 heptacloepoxit Liñan(  -  hexacloxiclohexan,666; g/l 3,0 3,0 2 C6H6Cl6)  Hexaclorobezen g/l 0,01 0,01 3  Metoxyclo g/l 30 30 4  Pentaclorophenol g/l 10 10 5  Tetracloroeten g/l 10 10 6  Tricloroeten g/l 30 30 7  2,4,6- triclorophenol g/l 10 10 8  Trihalomothenes g/l 30 30 9
  8. Toång hoaït ñoä alpha(  ) B 0,1 0,1 0 Toång hoaït ñoä beta(  ) q/l 1,0 1,0

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản