Thiết kế máy thu phát ký tự 8 bit, chương 11

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
64
lượt xem
19
download

Thiết kế máy thu phát ký tự 8 bit, chương 11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trình tự thực hiện như sau: Cấp điện cho hệ thống. Ấn phím RẾT để đặt toàn bộ lại hệ thống về trạng thái sẵn sàng làm việc ban đầu. Khi đó trên màn hình sẽ xuất hiện dòng chữ giới thiệu đề tài và yêu cầu nhập PASWOD? (mật mã). Ở đây, mật mã có tác dụng ngăn chặn sự xâm nhập của những người không có thẩm quyền sử dụng thiết bị. Trình tự nhập mật mã ấn các phím sau: Khi đó thiết bị sẽ cho phép người sử dụng đi vào soạn thảo với các vùng màn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết kế máy thu phát ký tự 8 bit, chương 11

 1. CHÖÔNG 11: HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG MAÙY THU PHAÙT KYÙ TÖÏ 8 BIT
 2. 7.1.KHÔÛI ÑOÄNG VAØ NHAÄP MAÕ CHO THIEÁT BÒ  Trình töï thöïc hieän nhö sau:  Caáp ñieän cho heä thoáng.  AÁn phím RESET ñeå ñaët toaøn boä laïi heä thoáng veà traïng thaùi saün saøng laøm vieäc ban ñaàu. Khi ñoù treân maøn hình seõ xuaát hieän doøng chöõ giôùi thieäu ñeà taøi vaø yeâu caàu nhaäp PASSWORD (maät maõ). ÔÛ ñaây, maät maõ coù taùc duïng ngaên chaën söï xaâm nhaäp cuûa nhöõng ngöôøi khoâng coù thaåm quyeàn söû duïng thieát bò. Trình töï nhaäp maät maõ aán caùc phím sau: Khi ñoù thieát bò seõ cho pheùp ngöôøi söû duïng ñi vaøo soaïn thaûo vôùi caùc vuøng maøn hình laøm vieäc. 7.2.CHOÏN VUØNG MAØN HÌNH LAØM VIEÄC VAØ THUÛ TUÏC SOAÏN THAÛO. Vieäc löïc choïn vuøng maøn hình soaïn thaûo cuûa maùy phaùt töø (Word Generator). Trong phaàn meàm EWB 5.0 ñöôïc thöïc hieän baèng con troû chuoät (cursor). Ñoái vôùi maùy thu phaùt kí töï 8 bit, thi vieäc choïn vuøng maøn hình soaïn thaûo ñöôïc thöïc hieän baèng caùch aán phím TAB ñeå ñöa daáu nhaéc “” Veà ñuùng vuøng maøn hình caàn soaïn thaûo. Thí duï: Ngöôøi söû duïng muoán soaïn thaûo moät vuøng döõ lieäu coù ñòa chæ töø 2000H ñeán 2005H vôùi döõ lieäu sau: Ñòa chæ Kyù töï Maõ Hexa 2000H A 77 2001H b 7C
 3. 2002H C 58 2003H E 5E 2004H d 79 2005H F 71  Thao taùc thöïc hieän nhö sau:  Aán phím TAB cho ñeán khi daáu “” Hieån thò naèm ôû taïi ñòa chæ INTIAL (ñòa chæ ñaàu) nhaäp giaù trò 2000H ñeán 2005H   Aán phím TAB ñöa daáu “” Veà vuøng maøn hình DATA (döõ lieäu) sau ñoù nhaäp laàn löôït caùc giaù trò döõ lieäu vaøo. Chuù yù sau khi nhaäp giaù trò döõ lieäu töông öùng vôùi ñòa chæ ñoù, sau ñoù aán phím UP ñeå taêng leân ñòa chæ keá tieáp. Trình töï aán phím baét ñaàu töø ñòa chæ soaïn thaûo 2000H ñeán döõ lieäu 77H. Sau ñoù: Laàn löôït cho ñeán ñòa chæ cuoái laø 2005H.  Aán phím TAB ñeå ñöa daáu “” Veà maøn hình FINAL (ñòa chæ cuoái).  Nhaäp giaù trò 5005H vaøo vaø aán phím ENTER.  Thao taùc töông töï ñoái vôùi vieäc ñaët taàn soá hoaït ñoäng (Clock).
 4.  Aán phím TAB ñöa daáu nhaéc veà maøn hình CLOCK.  Aán phím UNIT ñeå choïn ñôn vò taàn soá xung Clock caàn ñaët.  Coù 3 Led ñôn saéc maøu ñoû hieån thò cho caùc ñôn vò HZ, KHZ vaø MHZ.  Nhaäp giaù trò taàn soá baèng soá thaäp phaân vaøo töø baøn phím vaø sau ñoù aán phím ENTER. 7.3. CHOÏN CHEÁ ÑOÄ LAØM VIEÄC. Sau khi ñaõ nhaäp toaøn boä döõ lieäu soaïn thaûo vaøo heä thoáng tieán haønh cho thi haønh caùc cheá ñoä laøm vieäc cuûa thieát bò. Cho thi haønh caùc phím caùc phím chöùc naêng nhö: Phím STEP. Phím CYCLE. Phím BURST. Phím BREAK POINT. Phím PATTERN Ñeå chaïy cheá ñoä BREAK POINT tieán haønh trình töï sau:  Aán phím BREAK POINT.  Aán phím TAB ñöa daáu nhaéc “” veà maøn hình CURRENT.  Aán phím UP hoaëc DOWN ñeå choïn ñòa chæ laøm ñieåm döøng.  Neáu choïn ñòa chæ naøo thì aán phím SET ñeå xaùc nhaän ñieåm ñoù hoaëc aán phím CLEAR ñeå xoùa ñieåm döøng vaø choïn.  Soá ñieåm döøng seõ hieån thò treân maøn hình SET (2 LED 7 ñoaïn), soá ñieåm döøng cho pheùp toái ña laø 99.  Phím PATTERN coù caùc chöông trình maãu ñöôïïc xaùc ñònh baèng con soá thaäp phaân treân maøn hình PATTERN vôùi qui ñònh nhö sau:  00: CLEAR BUFFER (xoùa vuøng ñeäm).  01: UP COUNTER (ñeám leân).  02: DOWN COUNTER (ñeám xuoáng).
 5.  03: SHIFT RIGHT (dòch phaûi).  04: Shift Left (dòch traùi)..  AÁn phím UP hoaëc DOWN ñeå choïn chöông trình maãu treân vaø aán ENTER.  Thöïc hieän cheá ñoä giao tieáp coù baét tay.  Aán phím Tx/Rx ñeå choïn traïng thaùi trao ñoåi döõ lieäu hoaëc phaùt hoaëc thu döõ lieäu.  Aán phím HANDSHAKE ñeå baét tay vôùi caùc thieát bò khaùc khi trao ñoåi döõ lieäu.  Cheøn moät byte döõ lieäu:  Xoùa moät byte döõ lieäu CLEAR:  Thöïc hieän töông töï nhö cheá ñoä cheøn moät byte döõ lieäu.  Tìm kieám moät byte döõ lieäu vôùi moät ñòa chæ hieän haønh SEARCH.  Aán phím TAB ñöa daáu “” Veà maøn hình DATA.  Nhaäp byte döõ lieäu vaøo vaø aán ENTER. Aán phím TAB ñöa daáu nhaéc “” veà maøn hình CURENT.  Aán phím UP hoaëc DOWN choïn ñòa chæ caàn cheøn vaøo.  Aán phím INSERT.  Aán phím TAB ñöa daáu nhaéc veà maøn hình DATA, nhaäp byte döõ lieäu caàn cheøn vaøo vaø aán ENTER.  Aán phím SEARCH cho ñeán khi tìm ñöôïc ñòa chæ caàn tìm.  Phím UP vaø DOWN ñöôïc söû duïng cho vieäc taêng hoaëc giaûm giaù trò cuûa ñòa chæ soaïn thaûo vaø taàn soá hoaït ñoäng cuûa thieát bò. Baûng 7.1 Qui ñònh maõ LED 7 ñoaïn cho caùc kyù töï vaø kyù soá KYÙ TÖÏ CHÖÕ HOA CHÖÕ THÖÔØNG
 6. HIEÅN THÒ MAÕ HIEÅN THÒ MAÕ (HEXA) (HEXA) A A 77 B b 7C C C 39 c 58 D d 5E E E 79 F F 71 G G 3D g 6F H H 76 h 74 I I 06 i 01 J J 1E K k 7A L L 38 M m 55 N N 37 n 54 O O 3F o 5C P P 73 Q q 67 R R 31 r 50 S S 6D T t 78 U U 3E V v 1C W w 1D X X 70 Y y 6E Z Z 49
 7. KYÙ SOÁ HIEÅN THÒ MAÕ (HEXA) 0 0 3F 1 1 06 2 2 5B 3 3 4F 4 4 66 5 5 6D 6 6 7D 7 7 07 8 8 7F 9 9 6F A A 77 B B 7C C C 58 D D 5E E E 79 F F 71 Baûng 7.2 Qui ñònh maõ phím aán cuûa baøn phím SOÁ TT PHÍM AÁN MAÕ PHÍM AÁN (MAÕ
 8. HEXA) 1 0 00H 2 1 01H 3 2 02H 4 3 03H 5 4 04H 6 5 05H 7 6 06 H 8 7 04 H 9 8 08 H 10 9 09 H 11 A 10 H 12 B 11 H 13 C 12 H 14 D 13 H 15 E 14 H 16 F 15 H 17 UP 16 H 18 DOWN 17 H 19 STEP 18 H 20 CYCLE 19 H 21 BURST 1A H 22 BREAKPIONT 1B H 23 PATTERN 1C H 24 SET 1D H 25 CLEAR 1C H 26 INSERT 1E H 27 SEARCH 1F H 28 TAB 20 H 29 ENTER 21 H
 9. 30 HANDSHAKE 22 H 31 Tx/Rx 23H
Đồng bộ tài khoản