Thiết kế máy thu phát ký tự 8 bit, chương 18

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
102
lượt xem
26
download

Thiết kế máy thu phát ký tự 8 bit, chương 18

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong hệ thống này 8253 có nhiệm vụ:Ta cũng ngắt có chu kỳ cho vi xử lý. Cung cấp xung đồng hồ cho các nhiệm vụ truyền (TxC) và nhận (RxC) của vi mạch 8251 A để lập trình tốc độ truyền (baud). Tạo nên tần dố có dố chia thay đổi lập trình được từ đơn vị Hz, KHz, MHz. Muốn vi mạch 8251 A truyền dữ liệu với máy tính với tốc độ bao nhiêu (75, 110, 300, 600, 900, 1200, 2400, 4800 hay 9600 bitS/).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết kế máy thu phát ký tự 8 bit, chương 18

  1. chương 18: GIAO TIEÁP VÔÙI VI MAÏCH 8253 VÔÙI CAÙC NGOAÏI VI VAØ CPU  Trong heä thoáng naøy 8253 coù nhieäm vuï:  Taïoxung ngaét coù chu kyø cho vi xöû lyù.  Cung caáp xung ñoàng hoà cho caùc nhieäm vuï truyeàn (TxC) vaø nhaän (RxC) cuûa vi maïch 8251 A ñeå laäp trình toác ñoä truyeàn (baud).  Taïo neân taàn doá coù doá chia thay ñoåi laäp trình ñöôïc töø ñôn vò Hz, KHz, MHz. Muoán vi maïch 8251 A truyeàn döõ lieäu vôùi maùy tính vôùi toác ñoä bao nhieâu (75, 110, 300, 600, 900, 1200, 2400, 4800 hay 9600 bit/S). Chæ caàn laäp trình cho vi maïch 8253 phaùt ra xung ñònh thôøi (taïi chaân OUT) coù taàn soá töông öùng. Trong heä thoáng naøy 8253 ñöôïc söû duïng caû 3 boä ñeám 0,1 vaø 3. Boä ñeám O ñöôïc söû duïng ñeå chia taàn soá ñöôïc laáy töø ngoõ ra xung CLOCK OUT cuûa vi xöû lyù 8085 coù taàn soá laø 3 MHz. Ngoõ vaøo CLC cuûa boä ñeám coù taàn soá laø 3MHz sau ñoù ñöôïc chia ñeå cho ngoõ ra OUT O laø 1MHz. Boä ñeám 1 ñöôïc söû duïng ñeå chia taàn soá 1MHz laáy töø boä ñeám O ñeå chia taàn soá vaø cho ngoõ OUT 1 coù taàn soá coù ñôn vò laø KHz. Boä ñeám 2 ñöôïc söû duïng ñeå taàn soá ngoõ vaøo laø KHz ñeå cho ngoõ OUT 2 coù taàn soá coù ñôn vò laø Hz. Trong heä thoáng duøng vi maïch 4017 ñeå choïn ñôn vò taàn soá ñöôïc chia ôû ngoõ ra thoâng qua phím UNIT vaø 3 ñeøn LED hieån thò ñôn vò taàn soá Hz, KHz, MHz.
  2. Ngoõ ra xung CLOCK cuoái cuøng sau khi ñaõ ñöôïc chia seõ qua coâng taéc (SW) chuyeån maïch ñeå ñöa ñeán caùc nguoàn nhaän sau:  Ñöa ñeán ngoõ vaøo RST 7.5 ñeå taùc ñoäng ngaét vi xöû lyù 8085 khi truyeàn döõ lieäu.  Caáp xung Clock cho thieát bò nhaän vôùi möùc taùc ñoäng, hoaëc taùc ñoäng leân söôøn leân, hoaëc taùc ñoäng söôøn xuoáng cuûa xung Clock nhôø vaøo SW chuyeån maïch.  Caáp xung Clock cho vi maïch 8251 ñeå thöïc hieän ñoàng boä vieäc thu (RxC) hoaëc phaùt (TxC) döõ lieäu.
  3. 5.GIÔÙI THIEÄU IC NGOAÏI VI 8255 A: 8255 Group PA3 40 PA4 A 1 Group Port I/O A PA7-PA0 PA2 2 39 PA5 Control A (8) PA1 3 38 PA6 PA0 4 37 PA7 RD 5 36 WR CS 6 35 RESET Group GND 34 D0 A 7 Bidirectional Port C I/O A1 8 33 D1 Data Bus Upper PA7-PA0 (4) A0 9 32 D2 Data PC7 10 31 D3 Bus PC6 11 30 D4 Buffer Group PC5 12 29 D5 A D7-D0 Port C I/O PC4 13 28 D6 Lower PA7-PA0 PC0 27 D7 (4) 14 PC1 15 26 Vcc PC2 16 25 PB7 RD Group PC3 17 24 PB6 Read B WR Write Group Port I/O PB0 18 23 PB5 A PA7-PA0 A1 Control B PB1 19 22 PB4 Logic Control A0 (8) PB2 20 21 PB3 RESET CS Hình 5.1. Caáu truùc beân trong cuûa IC 8255 A: 5.1GIÔÙI THIEÄU CHUNG: IC 8255 A laø moät thieát bò ngoaïi vi giao tieáp song song laäp trình ñöôïc, söû duïng roäng raõi do Intel cheá taïo. Noù coù theå laäp trình ñeå truyeàn döõ lieäu bôûi caùc ñieàu kieän khaùc nhau, töø I/O ñôn giaûi ñeán I/O coù ngaét, IC 8255 khaù linh hoaït, ña naêng vaø tinh teá (Khi coù nhieàu coång I/O ñoøi hoûi). Noù laø moät thieát bò phoå duïng coù theå söû duïng töông thích vôùi haàu heát caùc boävi xöû lyù. 8255 coù 40 chaân daïng DIP, veà cô baûn ñöôïc phaân nhoùm thaønh hai coång (Port) song song 8 bit: A vaø B, vôùi 8 bit coøn laïi cuûa Port C coù theå ñöôïc söû duïng ñoäc laäp hoaëc theo hai nhoùm 2 coång 8 bit.
  4. Cu (Upper: Cao vaø CL (Lower: thaáp) Hình 5.2. Trình baøy taát caû caùc chöùc naêng cuûa 8255 A Ñöôïc xeáp theo hai nhoùm moát (Mode). Mode ñaët/Ñaët laïi bit (BSR) vaø Mode I/O.  Mode BSR ñöôïc söû duïng ñeå ñaët laïi caùc bit trong coång C.  Mode I/O ñöôïc chia thaønh 3 Mode: Mode 0, Mode 1 vaø Mode 2.  Ôû Mode 0, taát caû caùc coång coù chöùc naêng nhö nhau ñeàu laø caùc coång I/O ñôn giaûn.  Ôû Mode 1 laø Mode baét tay (Hand shake Mode) nhôø ñoù caùc coång A vaø/ hoaëc B söû duïng caùc bit töø coång C nhö laø tín hieäu baét tay. Ôû Mode baét tay, hai daïng truyeàn döõ lieäu I/O coù theå ñöôïc thi haønh: Kieåm tra traïng thaùi vaø ngaét.  ÔÛ Mode 2: Coång A coù theå ñöôïc ñaët ñeå truyeàn döõ lieäu hai chieàu nhôø söû duïng caùc tín hieäu baét tay töø coång C vaø coång B coù theå ñöôïc ñaët ôû Mode 0 hoaëc Mode 1. Sô ñoà khoái hình 6.3 trình baøy hai coång 8 bit (A vaø B) vaø hai coång 4 bit (CU vaø CL), boä ñeäm tuyeán döõ lieäu, logic vaø ñieàu khieån. Sô ñoà khoái naøy trình baøy taát caû caùc phaàn töû cuûa moät thieát bò laäp trình, coång C thöïc hieän chöùc naêng töông töï chöùc naêng cuûa thanh ghi traïng thaùi, ngoaøi ra coøn cung caáp tín hieäu baét tay. Logic ñieàu khieån:
  5. Phaàn ñieàu khieån coù 6 ñöôøng, chöùc naêng vaø vieäc keát noái cuûa chuùng nhö sau:  RD : (Read) ñoïc, tín hieäu ñieàu khieån naøy cho pheùp hoaït ñoäng ñoïc. Khi tín hieäu naøy ôû möùc logic thaáp, vi xöû lyù ñoïc tín hieäu töø coång I/O ñöôïc choïn cuûa 8255A.  WR : (Write): Ghi tín hieäu naøy cho pheùp hoaït ñoäng ghi. Khi tín hieäu naøy ôû möùc thaáp, vi xöû lyù ghi vaøo thanh ghi hoaëc coång I/O ñaõ ñöôïc choïn. Ñoái vôùi heä thoáng naøy, hai chaân naøy ñöôïc keát noái tröïc tieáp vôùi chaân RD vaø WR cuûa vi xöû lyù.  RESET (Reset): Ñaët laïi: Ñaây laø moät tín hieäu taùc ñoäng ôû möùc cao, noù xoùa thanh ghi ñieàu khieån vaø ñaët laïi toaøn boä caùc coång ôû mode nhaäp chaân naøy coù theå ñöôïc noái tröïc ñeán chaân RESET OUT cuûa vi xöû lyù.  CS , A0, A1 Ñaây laø tín hieäu choï thieát bò. CS ñöôïc oái ñeán moät chaân giaûi maõ, cuï theå laø chaân … cuûa 74LS 138 giaûi maõ. A0 vaø A1 thöôøng ñöôïc noái ñeán caùc ñöôøng ñòa chæ A0 vaø A1 cuûa vi xöû lyù töông öùng. Traïng thaùi toå hôïp cuûa CS , A0 vaø A1 nhö sau CS A1 A0 Traïng thaùi choïn löïa 0 0 0 Coång A 0 0 1 Coång A 0 1 0 Coång A 0 1 1 Thanh ghi ñieàu 1 x x khieån 8255A khoâng choïn löïa
  6. 5.2.TÖØ ÑIEÀU KHIEÅN Hình 5.3. Trình baøy moät thanh ghi goïi laø thanh ghi ñieàu khieån (Control Register). Noäi dung cuûa thanh ghi naøy goïi laø töø ñieàu khieån (Control Word) neâu roõ moät chöùc naêng I/O cho moãi coång. Thanh ghi naøy coù theå xaâm nhaäp ñeå ghi töø ñieàu khieån. Bit D7 cuûa thanh ghi ñieàu khieån neâu roõ hoaëc chöùc naêng I/O hoaëc chöùc naêng ñaët / ñaët laïi bit. Neáu bit D7 = 1 coøn caùc bit D6 – D5 quyeát ñònh caùc chöùc naêng I/O ôû caùc Mode khaùc nhau. Neáu bit D7 = 0, coång C hoaït ñoäng ôû caùc Mode ñaët / ñaët laïi bit (BSR). Töø ñieàu khieån BSR khoâng aûnh höôûng ñeán caùc chöùc naêng cuûa caùc chöùc naêng cuûa caùc coång A vaø B. Hình 5.3.Daïng töø ñieàu khieån ñoái vôùi Mode I/O cuûa IC 8255A.
  7. Ñeå thoâng tin vôùi caùc thieát bò ngoaïi vi, thoâng qua 8255A caàn thöïc hieän ba böôùc sau ñaây. a. Xaùc ñònh ñòa chæ coång A, B vaø C cuû thanh ghi theo Logic choïn chip( CS ) vaø caùc ñöôøng ñòa chæ A0 – A1. b. Ghi töø ñieàu khieån vaøo thanh ghi ñieàu khieån. c. Ghi caùc leänh I/O ñeå thoâng tin vôùi caùc ngoaïi vi thoâng qua caùc coång A, B vaø C. Ñoái vôùi heä thoáng naøy, choï 8255A laøm vieäc ôû Mode 0 laø thích hôïp nhaát.  Caùc ñaëc dieåm I/O ôû möùc 0 nhö sau: 1. Caùc ngoõ ra ñöôïc choát (Latch). 2. Caùc ngoõ vaøo khoâng ñöôïc choát. 3. Caùc coång khoâng coù khaû naêng baét tay vaø khaû naêng ngaét. Ñeå coång A laø coång xuaát (8 bit), B vaø C laø hai coång nhaäp (16 bit), töø ñieàu khieån gôûi vaøo thanh ghi ñieàu khieån cuûa 8255A coù giaù trò laø 8BH.
Đồng bộ tài khoản