Thiết kế máy thu phát ký tự 8 bit, chương 3

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
67
lượt xem
19
download

Thiết kế máy thu phát ký tự 8 bit, chương 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Từ một Máy Phát Từ 8 bit đề nghị đã được xây dựng bằng linh kiện điện tử, đảm bảo được các chức năng tương ứng với Máy Phát Từ trong phần mềm EWB 50.. Tuy nhiên nó chỉ mới cho phép phát mã ký tự 8 bit ở chế độ song song không bắt tay. Do đó một yêu cầu được đặt ra là cần có một thiết bị có khả năng thu phát dữ liệu 8 bit ở chế độ:  Truyền mã ký tự 8 bit nối tiếp.  Truyền song song có bắt tay....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết kế máy thu phát ký tự 8 bit, chương 3

  1. Chương 3: PHAÙT TRIEÅN MAÙY PHAÙT TÖØ 8 BIT ÑEÀ NGHÒ THAØNH MAÙY THU PHAÙT KYÙ TÖÏ 8 BIT. Töø moät Maùy Phaùt Töø 8 bit ñeà nghò ñaõ ñöôïc xaây döïng baèng linh kieän ñieän töû, ñaûm baûo ñöôïc caùc chöùc naêng töông öùng vôùi Maùy Phaùt Töø trong phaàn meàm EWB 5.0. Tuy nhieân noù chæ môùi cho pheùp phaùt maõ kyù töï 8 bit ôû cheá ñoä song song khoâng baét tay. Do ñoù moät yeâu caàu ñöôïc ñaët ra laø caàn coù moät thieát bò coù khaû naêng thu phaùt döõ lieäu 8 bit ôû cheá ñoä:  Truyeàn maõ kyù töï 8 bit noái tieáp.  Truyeàn song song coù baét tay.  Tryeàn noái tieáp, ñoàng boä vaø baát ñoàng boä.  Ñoàng thôøi coù khaû naêng giao coù tieáp baét tay vôùi thieát bò thöcï taäp cuøng loaïi, kit Vi xöû lyù 8058A, boä thöïc taäp vi maïch, boä thí nghieäm vi xöû lyù, hay caùc thieát bò thöïc taäp ôû phoøng thöïc taäp vi maïch. Xuaát phaùt töø yeâu caàu vöøa ñaët ra vaø döïa treân cô sôû neàn taûn nhöõng gì cuûa moät maùy phaùt töø ñeà nghò 8 bit vöøa xaây döïng ñöôïc, seõ tieán haønh boå sung theâm ñeå thieát keá hoaøn chænh thieát bò nhaèm ñaùp öùng cho nhu caàu thöïc taäp vi maïch ôû thöïc Taát nhieân laø seõ coù thay ñoåi ít nhieàu trong vieäc xaùc ñònh giaûi phaùp choïn löïa cho vieäc thieát keá, choïn linh kieän cho caùc khoái trong thieát bò ñeå cho phuø hôïp vôùi yeâu caàu ñaët ra vaø ñieàu kieän thöïc teá. 3.3.1. Sô ñoà khoái cuûa Maùy Thu Phaùt Kyù Töï 8 bit.
  2. Hình 3.4.Sô ñoà khoái caáu truùc maùy thu phaùt kyù töï 8 bit
  3. TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ MAÙY THU PHAÙT KYÙ TÖÏ 8 BIT
  4. 4.1. THIEÁT KEÁ KHOÁI NGUOÀN. Ñeå heä thoáng hoaït ñoäng oån ñònh, khoái nguoàn giöõ vai troø quan troïng trong vieäc cung caáp moät ñieän aùp DC lieân tuïc, coá ñònh cho toaøn boä heä thoáng. 4.1.1. Sô ñoà khoái cuûa nguoàn cung caáp. Hình 4.1.Sô ñoà khoái nguoàn  Boä nguoàn trong heä thoáng cung caáp caùc nguoàn  Nguoàn cung caáp cho caùc linh kieän laäp trình nhö: vi xöû lyù, ngoaïi vi, caùc ñeøn led, ROM, RAM…  Nguoàn döï phoøng (Back up) cho boä nhôù RAM.  Ñoái vôùi heä thoáng naøy, boä nguoàn phaûi taïo ra caùc caáp ñieän aùp:  +5V cho caùc IC cuûa hoï Intel (vi xöû lyù 8085A, 8255A…) vaø caùc hoï TTL  ± 12VDC cho IC kích phaùt ñöôøng truyeàn kyù töï (MC1488, MC 1489). Trong ñoù caáp ñieän aùp +5VDC laø caàn ñoä oån ñònh cao nhaát ñeå heä thoáng hoaït ñoäng oån ñònh. 4.1.1.1. Choïn löïa bieán aùp cho heä thoáng.  Do trong thieát bò coù söû duïng nguoàn moät chieàu ñoái xöùng : +12V vaø 12V  Neân trong boä nguoàn söû duïng bieán aùp nguoàn ñoâi coù ñieåm giöõa 0V (bieán aùp vi sai)  Caùc thoâng soá ñaëc tính caàn quan taâm khi choïn bieáp aùp laø:  Ñieän aùp hieäu duïng sô caáp: 220V  240V.
  5.  Ñieän aùp hieäu duïng thöù caáp goàm 24VAC.  Doøng taûi ngoõ ra laø 1A. 4.1.1.2 Maïch chænh löu vaø loïc nguoàn.  Coù nhieàu daïng linh kieän chænh löu laø:  Duøng Diode.  Duøng boä chænh löu caàu. Tuy nhieân daïng chænh löu diode laø thoâng duïng nhaát ñoàng thôøi cuõng laø caùch choïn löïa cho boä chænh löu trong khoái nguoàn.  Boä loïc nguoàn DC coù nhieàu daïng thoâng duïng ñöôïc duøng trong caùc thieát bò nhö:  Loïc duøng tuï ñieän.  Loïc duøng keát hôïp ñieän trôû – tuï ñieän (R – C).  Loïc keát hôïp ñieän trôû, cuoän caûm, tuï ñieän (R – L – C).  Tuy nhieân giaûi phaùp löïa choïn ôû ñaây laø duøng tuï ñieän. 4.1.1.3. Maïch oån aùp DC.  Caùc daïng oån aùp DC ñöôïc duøng phoå duïng trong thöïc teá laø:  OÅn aùp duøng diode oån aùp (Diode Zener).  OÅn aùp duøng Transistor.  OÅn aùp duøng maïch tích hôïp (IC Regulator). Do yeâu caàu veà möùc ñoä oån ñònh, ñoä chính xaùc cuûa möùc ñieän aùp neân duøng IC oån aùp ñeå thieát keá cho maïch. Hôn nöõa trong caùc IC oån aùp ñeàu coù maïch baûo veä ngaén maïch beân trong vaø baûo veä choáng quaù taûi do nhieät. Trong boä nguoàn naøy linh kieän IC oån aùp ñöôïc duøng laø hoï 78H05, 78H12, 79H12. 4.1.2. Sô ñoà maïch nguyeân lyù khoái nguoàn.
  6. Do trong heä thoáng coù söû duïng boä nhôù RAM do ñoù caàn nguoàn döï phoøng (Back up) Hình 4.2.Sô ñoà nguyeân lyù maïch ñieän nguoàn
Đồng bộ tài khoản