thiết kế mô hình đánh pan ti vi màu, chương 1

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
361
lượt xem
110
download

thiết kế mô hình đánh pan ti vi màu, chương 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhằm hỗ trợ cho việc giảng dạy lý thuyết và thực tập kỹ thuật truyền hình, "Mô Hình Đánh Pan Ti Vi Màu" có thể dùng để minh hoạ các mạch cơ bản tương ứng với từng khối theo sơ đồ khối của Ti Vi màu hoặc tạo ra các pan thông dụng giúp cho sinh viên lý luận và biết cách vận dụng lý thuyết vào các mạch thực tế. (Trong thực tế có vô số Pan, từ một hiện tượng hỏng hóc có thể do nhiều nguyên nhân gây ra do đó sinh viên phải nắm vững lý...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế mô hình đánh pan ti vi màu, chương 1

  1. Thieát Keá Moâ Hình Ñaùnh Pan Ti Vi Maøu Chương 1: Muïc Ñích vaø Yeâu caàu 1.Muïc Ñích: Nhaèm hoã trôï cho vieäc giaûng daïy lyù thuyeát vaø thöïc taäp kyõ thuaät truyeàn hình, "Moâ Hình Ñaùnh Pan Ti Vi Maøu" coù theå duøng ñeå minh hoaï caùc maïch cô baûn töông öùng vôùi töøng khoái theo sô ñoà khoái cuûa Ti Vi maøu hoaëc taïo ra caùc pan thoâng duïng giuùp cho sinh vieân lyù luaän vaø bieát caùch vaän duïng lyù thuyeát vaøo caùc maïch thöïc teá. (Trong thöïc teá coù voâ soá Pan, töø moät hieän töôïng hoûng hoùc coù theå do nhieàu nguyeân nhaân gaây ra do ñoù sinh vieân phaûi naém vöõng lyù thuyeát kyõ thuaät truyeàn hình cô baûn vaø suy luaän ñeå phaân tích môùi söûa caùc pan moät caùch khoa hoïc ñöôïc) Ngoaøi ra moâ hình coù theå duøng giaûng daïy thöïc taäp truyeàn hình giuùp sinh vieân cuûng coá vaø hieåu roõ hôn lyù thuyeát ñaõ hoïc, luyeän taäp kyõ naêng phaân tích, lyù luaän töø caùc pan do Giaùo Vieân taïo ra treân moâ hình. 2. Yeâu caàu: Vì moâ hình duøng cho vieäc giaûng daïy neân vieäc thieát keá maïch caàn theo caùc yeâu caàu sau:
  2. - Caùc board maïch phaûi phuø hôïp vôùi caùc khoái cô baûn nhö lyù thuyeát ñaõ hoïc. - Haïn cheá toái ña vieäc duøng caùc IC tích hôïp nhieàu khoái laïi vôùi nhau. - Maïch ñôn giaûn, roõ raøng, deã khaûo saùt vaø ño ñaïc. - Board maïch vaø moâ hình coù theå taùch ra hoaëc gheùp laïi deã daøng vaø coù kích thöôùc goïn nheï. - Vaät tö linh kieän deã tìm treân thò tröôøng. - Giaù thaønh töông ñoái coù theå chaáp nhaän ñöôïc. B. YÙ töôûng thieát keá vaø phöông phaùp thöïc hieän: Ñeå coù theå phuø hôïp vôùi muïc ñích vaø yeâu caàu nhö treân, moâ hình thieát keá goàm 2 phaàn chính: 1. Thieát keá moâ hình Ti Vi maøu. 2. Ñoàng thôøi vôùi vieäc thieát keá caùc board maïch hình thaønh yù töôûng taïo ra caùc pan. YÙ töôûng toång quaùt veà "Moâ Hình Ñaùnh Pan Tivi Maøu" nhö sau : Ñeå giaûi quyeát caùc pan vieäc ñaàu tieân caàn nhaän ñònh vaø phaân tích hieän töôïng döïa vaøo sô ñoà khoái, nhö vaäy caàn phaûi thieát keá moãi khoái töông öùng vôùi moät board maïch rieâng (board khoái ). Sau ñoù ñeå moâ hình hoaït ñoäng caàn phaûi coù moät board chính ñeå keát noái caùc khoái laïi vôùi nhau. 1. Muoán moâ hình hoaït ñoäng thì vieäc thieát keá caùc board khoái phaûi ñöôïc thieát keá vaø caân chænh tröôùc. Vieäc caân chænh caàn coù caùc thieát bò sau: ª VOM
  3. ª Oscilloscope 25 MHz, 2 tia. ª Maùy phaùt tín hieäu hình chuaån. ª Maùy phaùt soùng aâm taàn. ª Boä nguoàn oån aùp thay ñoåi ñöôïc : 1,25VDC ÷ 30 VDC/ 2A. Caùc board khi thieát keá caàn coù caùc ñieåm thöû ñeå ño ñieän aùp moät chieàu vaø caùc daïng soùng tín hieäu chuaån. Sau khi hoaøn thaønh vieäc thieát keá vaø caân chænh caùc board khoái, giai ñoaïn tieáp theo laø thieát keá board chính. Board chính goàm 2 phaàn: (A & B) Board A: Goàm caùc board khoái keát noái laïi vôùi nhau thoâng qua caùc ñeá caém nhö maùy Vi Tính. Nhieäm vuï board naøy laø keát noái vôùi CRT ñeå taïo ra khung saùng vaø hình aûnh treân CRT. Board B: Goàm caùc board khoái keát noái laïi vôùi nhau thoâng qua caùc ñeá caém nhö moät maùy vi tính. Nhieäm vuï board naøy coù theå thu soùng töø ñaøi phaùt hoaëc VCR vaø ñoàng thôøi ñeå ñieàu khieån. 2. YÙ töôûng taïo ra caùc pan ñaõ ñöôïc hình thaønh töø caùc board khoái neân coâng vieäc cuûa phaàn naøy laø thieát keá caùc board trung gian coù caùc coâng taéc chuyeån maïch baèng tay töông öùng vôùi caùc pan coù theå xaûy ra trong moät board khoái. C. Caùc böôùc thöïc hieän: Caùc board khoái ñöôïc thieát keá döïa vaøo sô ñoà nguyeân lyù cuûa caùc hieäu TiVi khaùc nhau. Vieäc thieát keá caùc board khoái khoâng nhaát thieát phaûi theo trình töï nhaát ñònh, tuy nhieân theo lyù thuyeát kyõ thuaät truyeàn hình ñaõ
  4. hoïc vaø ñeå deã daøng thöïc hieän moâ hình thì neân theo caùc böoâc sau: I. Böôùc 1: Thieát keá caùc board khoái cuûa board A. Ñeå taïo ra khung saùng treân maøn hình caàn phaûi coù ñeøn hình vaø caùc board maïch töông öùng. - Moâ hình coù theå keát noái ñöôïc vôùi caùc loaïi ñeøn hình 14 inch coå nhoû neân caàn thieát keá board nguoàn oån aùp vaø maïch coâng suaát queùt ngang, FBT sao cho phuø hôïp. - Thieát keá board H.OSC, V. OSC. - Thieát keá board coâng suaát queùt doïc. - Thieát keá board khueách ñaïi tín hieäu saéc vaø maïch gheùp noái CRT. - Thieát keá board khueách ñaïi tín hieäu choùi. - Thieát keá board giaûi maõ maøu. Keát noái caùc board khoái treân vôùi nhau ñeå board A hoaït ñoäng toát.
  5. II. Böôùc 2: Thieát keá caùc board khoái cuûa board B Sau khi board A ñaõ hoaït ñoäng, caùc board khoái cuûa board B seõ ñöôïc thieát keá tieáp theo trình töï sau: - Thieát keá board chuyeån maïch AV / TV. - Thieát keá board Tuner. - Thieát keá board IF. - Thieát keá board Audio. - Thieát keá board vi xöû lyù. Keát noái caùc board khoái treân laïi vôùi nhau ñeå board B hoaït ñoäng toát. III. Böôùc 3: Keát noái board A vaø board B sao cho moâ hình hoaït ñoäng vaø caân chænh laïi cho phuø hôïp. IV. Böôùc 4: Thieát keá caùc board trung gian giöõa caùc board khoái vôùi board chính vaø treân board trung gian coù caùc coâng taéc chuyeån maïch ñeå ñaùnh pan.
Đồng bộ tài khoản