thiết kế mô hình đánh pan ti vi màu, chương 3

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
128
lượt xem
59
download

thiết kế mô hình đánh pan ti vi màu, chương 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Board này được thiết kế trên boảd Ă Boảd chính ). Mạch điện dựa vào sơ đồ nguyên lý đã học, FBT của máy Thốmpn. a. Thông số kỹ thuật: - B+: 115 VDC cung cấp cho FBT . - Dòng tiêu thụ không tải: 100mA ÷ 150 mA (không có CRT vaYokè H) - Dòng tiêu thụ khi có tải: 400mA ÷ 500 mA - Biên độ điện áp tín hiệu fH ( từ boảd Hóc. ) vào tầng Hdrivẹ 1Vpp - Các điện áp ra từ FBT: (tương ứng với fH = 15khz÷17khz ) ·HV = 18 KV...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế mô hình đánh pan ti vi màu, chương 3

  1. Chương 3: Thieát keá board coâng suaát queùt ngang vaø FBT Board naøy ñöôïc thieát keá treân board A( Board chính ). Maïch ñieän döïa vaøo sô ñoà nguyeân lyù ñaõ hoïc, FBT cuûa maùy Thompson. a. Thoâng soá kyõ thuaät: - B+: 115 VDC cung caáp cho FBT . - Doøng tieâu thuï khoâng taûi: 100mA ÷ 150 mA (khoâng coù CRT vaøYoke H) - Doøng tieâu thuï khi coù taûi: 400mA ÷ 500 mA - Bieân ñoä ñieän aùp tín hieäu fH ( töø board H.osc ) vaøo taàng H.drive 1Vpp - Caùc ñieän aùp ra töø FBT: (töông öùng vôùi fH = 15khz÷17khz ) ·HV = 18 KV ÷ 22KV ·Ñieän aùp Focus = 2 KV ÷ 3 KV ·Ñieän aùp Screen = 500 V ÷ 800V ·Ñieän aùp cung caáp cho khueách ñaïi saéc ( sau khi qua naén ñieän vaø loïc ñieän ): 200 VDC. ·Ñieän aùp cung caáp cho coâng suaát doïc ( sau khi qua naén ñieän vaø loïc ñieän):26VDC ·Ñieän aùp ñoát tim: 18Vpp ÷ 22 VDC ·Ñieän aùp cung caáp cho taàng AFC: 15Vpp ÷ 25 VDC ·Ñieän aùp cung caáp cho IC nhôù( memory ): -30 VDC (sau khi qua naén ñieän vaø loïc ñieän).
  2. b. Sô ñoà khoái fV Khueách Khueách ñaïi Cuoän queùt Chænh daïng Hoài tieáp veà maïch ñaïi thuùc coâng suaát doïc xung choùi H.osc V.osc Boäi aùp Vi xöû lyù V.Blank 115V Flyback -30V tôùi IC Naén nhôù loïc H.Blank 200V Heater Maïch baûo veä Khueách FH töø Bieán Khueách ñaïi coâng Khueách ABL Töï ñoäng haïn maïch aùp ñaïi cheá ñoä saùng suaátsaéc ñaïi thuùc h.osc coäng coâng Cuoän queùt höôûng suaát ngang c. Sô ñoà nguyeân lyù: Q2 T HV H.Drive R3 Q1 C3 C4 C5 Pin D1 C1 H.Drive R1 .47 C2 R3 R2 Pin D2 Focus VR4 VR5 Screen R6 R7 R8 C6 R9 Board Y 180V .22 C7 .22 Heat 12V .47 C8 .47 24V C9
  3. d. Phaân tích maïch ñieän: Dao ñoäng ngang ñöôïc ñöa vaøo cöïc B cuûa trans tieàn khueách ñaïi Q1 vaø Q2, nhieäm vuï chính laø phoái hôïp trôû khaùng vaø taêng doøng taïo ra daïng tín hieäu phuø hôïp vôùi ngoõ vaøo cuûa taàng coâng suaát ngang. 2 tuï C1, C2 vaø R1 maéc song song vôùi cuoän sô caáp cuûa bieán aùp, ñeå trieät tieâu doøng Ic cuûa trans thuùc Q1 khi bò maát ñieän ñoät ngoät. Trans duøng ôû taàng coâng suaát ngang Q2 duøng loaïi trans ngaét daãn vì noù hoaït ñoäng ôû cheá ñoä xung ñeå coù theå ñoùng môû nhanh. Khi xung döông caáp vaøo cöïc B cuûa Q2 thì coù doøng chaïy qua tuï .47p. Khi Q2 ngaét, doøng khoâng bieán maát töùc thì maø giaûm töø töø qua tuï C3, C4, C5, sau ñoù tuï môùi baét ñaàu xaû qua cuoän Yoke vôùi chieàu ngöôïc laïi tröôùc ñoù. Khi tuï xaû heát thì xung ñöôïc caáp vaøo cöïc B cuûa Q2 vaø quaù trình hoaït ñoäng ñöôïc laëp laïi. e. Thieát keá maïch in board coâng suaát ngang vaø FBT: Board naøy ñöôïc thieát keá treân boad chính A
  4. 3. Thieát keá board H.osc, V.osc: Board naøy duøng IC LA7800 ñöôïc duøng trong caùc TiVi Sanyo IC LA7800 bao goàm caùc khoái: Sync sep, AFC, H.osc, V.osc. a. Thoâng soá kyõ thuaät: - Vcc : 12VDC - Doøng tieâu thuï: 20mA ÷ 30mA -V.osc out : 1Vpp - Ñieän aùp tín hieäu hình vaøo: 1Vpp - fH : 15Khz ÷ 17 Khz - fv: 50 Hz ÷ 60 Hz - H.osc out: 1 Vpp b. Sô ñoà khoái: 9 10 11 12 13 14 15 16 V V.osc Sync sep AFC Blank Shut down H.osc V.drive circuit 7 6 5 4 3 2 1 8
  5. c. Sô ñoà nguyeân lyù: R13 +12V C16 C17 C13 R5 V.HOLD R23 D6 SY NC.OUT C11 R14 C10 R11 R9 R15 VID.IN C12 R18 +115 V C15 D3 R10 R12 AFC IN 16 15 14 13 12 11 10 9 C6 C5 Vcc1 C14 H.OUT V.IN SYNC Vcc2 V.BLK R8 LA 7800 V.OUT AFC PRT C2 1 2 3 4 GND 5 6 7 8 HT1 C27 C19 C18 R1 R3 R4 R7 HT2 H.OUT C7 C3 C4 V.OUT C1 R2 C8 H.HOLD D1 PAT d. phaân tích maïch ñieän: Khi coù ñieän aùp B+: 115V töø board nguoàn oån aùp ñöa ñeán ngoõ vaøo 115V qua R18: 10kΩ/ 5w, chaân 15 IC LA 7800 ñöôïc caáp 12V, luùc naøy khoái dao ñoäng cuûa IC LA 7800 ( chaân 2 ) keát noái vôùi maïch ñieän goàm R2, R1, C3, vaø H.Hold (H.Hold ñieàu chænh fH thay ñoåi ñöôïc töø 15 khz - 17 kHz ) seõ hình thaønh maïch dao ñoäng taïo tín hieäu xung vuoâng coù taàn soá fH. Tín hieäu xung vuoâng naøy ñöôïc ñöa ra chaân 3, cung caáp cho maïch coâng suaát ngang vaø maïch FBT hoaït ñoäng.
  6. Ñoàng thôøi ñieän aùp B2+: 16V qua ñieän trôû caûn ñieän cung caáp 12V cho khoái V.osc vaø khoái sync cuûa IC LA 7800 hoaït ñoäng. Khoái V.osc chaân 10, chaân 11 keát noái vôùi R14, C10, R15,C15, C12, vaø V.Hold hình thaønh maïch dao ñoäng doïc. Khi ñöôïc caáp ñieän 12VDC, maïch V.osc dao ñoäng taïo tín hieäu xung vuoâng fv : 50 Hz ÷ 60 Hz (bieán trôû V.Hold ñieàu chænh seõ thay ñoåi ñöôïc taàn soá fv), ôû ngoõ ra khoái naøy (chaân soá 6) tín hieäu ñöôïc ñöa ñeán board coâng suaát doïc vaø (töø board dao ñoäng doïc ) vaø tín hieäu hoài tieáp veà töø chaân 7, chaân 8 cuûa IC. Khi coù tín hieäu hình toaøn phaàn ñöa ñeán chaân 14, khoái sync sep seõ taùch tín hieäu ñoàng boä ngang vaø doïc, tín hieäu ñoàng boä ngang ñöa ñeán khoái AFC (beân trong IC). Chaân 16 cuûa IC seõ nhaän tín hieäu xung raêng cöa (töø FBT) thoâng qua maïch tích phaân R10, C6, R8 ñeå so pha. Chaân 1 laø ngoõ ra khoái AFC, tín hieäu ra seõ ñöa ñeán maïch H.osc ñeå ñieàu chænh taàn soá vaø pha sao cho phuø hôïp vôùi taàn soá vaø pha cuûa tín hieäu hình. Ngoaøi ra chaân 4 cuûa IC keát vôùi R4, C8, D1 seõ hình thaønh maïch baûo veä quaù aùp. Maïch seõ caét tín hieäu fH ôû ngoõ ra, khi ñieän aùp ñöa ñeán PRT taêng leân.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản