thiết kế mô hình đánh pan ti vi màu, chương 6

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
117
lượt xem
38
download

thiết kế mô hình đánh pan ti vi màu, chương 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thiết kế board khếch đại tín hiệu chói: Mạch này nếu sử dụng IC AN 5615 thì mạch sẽ đơn giản hơn, tuy nhiên rất khó cân chỉnh và phối hợp với tín hiệu vào, và các khối lại tích hợp trong IC nên chọn giải pháp sử dụng trán. Mạch dùng trán thiết kế sẽ phức tạp hơn nhưng việc phối hợp tổng trở và cân chỉnh sẽ trở nên dễ dàng hơn. a. Thông số kỹ thuật: Vcc: 12VDC. Dòng tiêu thụ 10mA ÷ 20mA. Điện áp tín hiệu vào: 1Vpp. Điện áp tín hiệu ra (Y): 7Vpp...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế mô hình đánh pan ti vi màu, chương 6

  1. Chương 6 Thieát keá maïch in board khueách ñaïi saéc vaø maïch gheùp CRT 6. Thieát keá board kheách ñaïi tín hieäu choùi: Maïch naøy neáu söû duïng IC AN 5615 thì maïch seõ ñôn giaûn hôn, tuy nhieân raát khoù caân chænh vaø phoái hôïp vôùi tín hieäu vaøo, vaø caùc khoái laïi tích hôïp trong IC neân choïn giaûi phaùp söû duïng trans. Maïch duøng trans thieát keá seõ phöùc taïp hôn nhöng vieäc phoái hôïp toång trôû vaø caân chænh seõ trôû neân deã daøng hôn. a. Thoâng soá kyõ thuaät: Vcc: 12VDC. Doøng tieâu thuï 10mA ÷ 20mA. Ñieän aùp tín hieäu vaøo: 1Vpp. Ñieän aùp tín hieäu ra (Y): 7Vpp ÷ 10 Vpp. Ñieän aùp tín hieäu V.Blank: 20Vpp. Ñieän aùp tín hieäu H.Blank vaøo: 20 Vpp. b. Sô ñoà nguyeân lyù: R32 R33 R34 CONTRAST CONS 5K6 330 C7 C17 C18 VCC C4 R3 R9 D1 C9 R14 R16 R22 R1 L2 10U 220 L6 100U 390 470 1K5 2k2 L1 6K8 R20 C2 C6 R10 390 R13 Q6 R6 Q3 Q1 330 R11 1K Ñ 68K L5 220 R7 C8 D3 D4 VIDEO.IN R2 C5 15U L3 Q5 R4 820 680 1000P R12 18k 330 C11 R18 D5 2k2 VCC R8 18K R5 1500P 270 R17 C3 15 D7 200P R15 C14 R35 C12 00
  2. c. Phaân tích maïch: Tín hieäu video composite ñöôïc ñöa tôùi Q1, C1 caùch ly thaønh phaàn DC töø taàng tröôùc. Q1laøm nhieäm vuï cuûa taàng ñeäm, ôû ngoõ ra cuûa Q1 tín hieäu ñöôïc ñöa ñeán Q2vaøQ3. Q2, Q4 laø nhieäm vuï ñieàu khieån thaønh phaàn DC cuûa tín hieäu video, ñieàu chænh möùc saùng toái treân maøn CRT nhö bieán trôû R35 Q3 phoái hôïp vôùi maïch C6, L3, L10 vaø L1,C2, R7, C1 naâng ñaùp tuyeán taàn soá cao cuûa tín hieäu choùi, ñoàng thôøi ñieàu chænh bieán trôû Con trast seõ laøm thay ñoåi bieân ñoä tín hieäu choùi. Tín hieäu choùi töø ngoõ ra cuûa maïch Q3 ( thoâng qua C6 )vaø thaønh phaàn DC cuûa tín hieäu choùi ( Q2, Q4 ) seõ ñöa ñeán cöïc B cuûa Q5. Taïi cöïc B Q5 aùp DC töø ngoõ ra ABL maïch FBT seõ töï ñoäng khoáng cheá cheá ñoä laøm vieäc cuûa Q5 khi CRT hoaït ñoäng quaù maïnh. Q5 laøm nhieäm vuï khueách ñaïi ñaûo pha tín hieäu choùi vaø ñöa tôùi Q 6.
  3. Q6 ñoùng vai troø nhö moät taàng ñeäm ñoàng thôøi troän caùc tín hieäu V.Blank ( töø board V.Amp ) vaø H.Blank ( laáy töø FBT ) ñeå xoaù ñöôøng hoài ngang vaø doïc treân CRT.
  4. d. Thieát keá maïch in board khueách ñaïi tín hieäu choùi:
  5. 7. Thieát keá board giaûi maõ maøu: Pan vaø NTSC a. Thoâng soá kyõ thuaät: Ñieän aùp cung caáp Vcc: 9 VDC÷ 12VDC ( chaân 11 ). Doøng tieâu thuï cuûa board: 40mA ÷ 60mA. Caùc ñieän aùp caàn thieát cung caáp cho board maïch: Tín hieäu hình maøu: 1Vpp ( chaân 7 IC ) Xung fH khoaûng 10Vpp ( chaân 2 IC ) H.Sync khoaûng 10 Vpp ( chaân 14 IC). V.Sync khoaûng 10Vpp ( chaân 18 IC ). Ñieän aùp cho phaàn ñieàu chænh baõo hoøa maøu: min 6V (chaân 8 IC). Ñieän aùp chænh Tint: 0 VDC - 12 VDC ( chaân 9 IC ) Ñieän aùp cung caáp chaân 19 thay ñoåi 3 caáp tuøy theo IC giaûi maõ maøu ôû heä töông öùng : Vcc: Heä Pal 1/2 Vcc: Heä NTSC 3,58 0VDC: Heä NTSC 4,43 b. sô ñoà khoái: MATRIX R-Y G-Y B-Y SYSTEM BLANK 4,43 3,58MHZ 1 DELAYLINE MATRIX 22 DEM R-Y 2 21 3 20 DEM B-Y 1HFF SW 4 19 5 SIFF 18 6 OSC 17 BPA OSCR1 LINE 7 16 8 15 CONT COLOR CONT TIN 9 GATE DET BURS KILLI 14 10 13 DET ACC D A
  6. VCC C11 47P 4.43 3.58 C14 R7 Q2 R4 10K C12 C13 A1015 330. M1 R3 330 C15 A1015 5K6 P33 P33 R13 B-Y R2 330 R5 R6 VR Q1 6K8 21R R1 R8 R9 R11 C16 510. R15 G-YR-Y 033 033 K01 R3K3 330 115P 001 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 R10 R14 1K2 8K6 c. sô ñoà nguyeân lyù: C17 1K2 K022 33R K01 1U D1 AN5625 C10 .1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 C19 R25 R17 2K2 R24 R29 1U 15K C18 C3 220K 1K C1 T1 DL64 C2 C3 VEDIO IN K2 R18 R22 Q3 1U VCC 61R P003 P033 VR2 220 K1 R23 C1815 220. K81 033 R19 R26 220. P021 330 C4 C6 T2 10K R32 R31 .01 C7 R28 P28 TIN R21 10K 3K9 R27 COLOR D2 R30 330 VCC N3 FF .01 6K8 C9 N4
  7. d. Phaân tích maïch: ª Phaân tích caùc khoái trong IC: Taàng khueách ñaïi coång loùe coù nhieäm vuï loaïi boû tín hieääu khoâng caàn thieát, chæ giöõ laïi tin töùc loùe maøu. Khueách ñaïi coång loùe chæ môû ra ñuùng luùc khi coù loùe maøu. Maïch dao ñoäng ôû taàn soá 4,43 MHz vaø 3,58 MHz nhaèm taïo soùng mang phuï thöïc hieän vieäc giaûi maõ. Maïch ACC (auto color control ): laø maïch ñieàu khieån tín hieäu maøu, maïch ACC coù keát caáu gioáng maïch AGC. Nhöng tín hieäu maïch AGC laø video vaø AGC oån ñònh bieân ñoä video, coøn tín hieäu ACC laø loùe maøu vaø ACC laø maïch ñeå oån ñònh bieân ñoä tín hieäu saéc. IC giaûi maõ maøu ñöôïc söû duïng trong moâ hình laø AN5625, trong IC khoâng coù xöû lyù tín hieäu choùi Y. Nhieäm vuï cuûa taàng Killer: khi taàng naøy doø khoâng thaáy tín hieäu nhaän daïng Ident cuûa heä maøu, noù seõ laøm taét maïch maøu ñeå traùnh nhieãu maøu khi thu hình ñen traéng. Khi muoán giaûi maõ maøu thì ôû maùy thu phaûi taïo laïi ñöôïc thaønh phaàn soùng mang phuï maøu ( nhôø maïch dao ñoäng ). Burst gate caàn laáy xung môû coång ñöa vaøo chaân soá 14 ñeå taùch laáy tín hieäu burst. Phaàn 1H FF duøng ñaûo pha soùng mang phuï theo doøng, nhôø ñoù giaûi maõ ñöôïc tín hieäu. Maïch Blank laáy xung xoaù, xoùa ñöôøng hoài doïc vaø hoài ngang ñeå oån ñònh hoaït ñoäng cuûa maïch giaûi maõ maøu.
Đồng bộ tài khoản