Thiết kế nguồn cấp điện cho động cơ một chiều kích từ độc lập, chương 4

Chia sẻ: Minh Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
140
lượt xem
54
download

Thiết kế nguồn cấp điện cho động cơ một chiều kích từ độc lập, chương 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong quá trình làm việc,van rất nhạy với sự thay đổi của nhiệt độ,điện áp và dòng điện 2 thông số để chọn van là điện áp và dòng điện Điện áp ngược lớn nhất đặt trên van: U ng max 6 . 756,9 V Chọn Ungmax = 757(V) Điện áp ngược mà van chịu đ-ợc là: Ungv = kdtU.Ungmax = 1,4.757 = 1000 (V) kdtU : hệ số dự trữ điện áp chọn kdtU = 1,4 -Để cho van bán dẫn làm việc an toàn, nhiệt độ làm việc của van không vượt quá trị số cho trước,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết kế nguồn cấp điện cho động cơ một chiều kích từ độc lập, chương 4

  1. Chương 4: TÝnh chän van vµ b¶o vÖ van 1. TÝnh chän van Van lµ 1 thiÕt bÞ rÊt quan träng trong m¹ch lùc .Trong qu¸ tr×nh lµm viÖc,van rÊt nh¹y víi sù thay ®æi cña nhiÖt ®é,®iÖn ¸p vµ dßng ®iÖn 2 th«ng sè ®Ó chän van lµ ®iÖn ¸p vµ dßng ®iÖn §iÖn ¸p ng-îc lín nhÊt ®Æt trªn van: U ng max  6 .U 2  6 .309  756,9V  Chän Ungmax = 757(V)  §iÖn ¸p ng-îc mµ van chÞu ®-îc lµ: Ungv = kdtU.Ungmax = 1,4.757 = 1000 (V) kdtU : hÖ sè dù tr÷ ®iÖn ¸p chän kdtU = 1,4 -§Ó cho van b¸n dÉn lµm viÖc an toµn, nhiÖt ®é lµm viÖc cña van kh«ng v-ît qu¸ trÞ sè cho tr-íc, v× vËy cÇn cã ph-¬ng thøc lµm m¸t cho van. Cã 3 ph-¬ng ph¸p lµm m¸t lµ: + lµm m¸t b»ng giã tù nhiªn - Khi van b¸n dÉn ®-îc lµm m¾c vµo c¸nh to¶ nhiÖt b»ng ®ång hay b»ng nh«m, nhiÖt ®é cña van ®-îc to¶ ra m«i tr-êng xung quanh nhê bÒ mÆt cña c¸nh to¶ nhiÖt. Sù to¶ nhiÖt nh- trªn lµ nhê vµo sù chªnh lÖch gi÷a c¸ch t¶n nhiÖt víi m«i tr-êng xung quanh khi c¸ch t¶n nhiÖt nãng lªn, nhiÖt ®é xung quanh c¸nh t¶n nhiÖt t¨ng lªn lµm cho tèc ®é ra kh«ng khÝ bÞ chËm l¹i víi nh÷ng lÝ do v× h¹n chÕ cña tèc ®é dÉn nhiÖt khi van b¸n dÉn ®-îc lµm m¸t b»ng c¸nh to¶ nhiÖt mµ chØ nªn cho van lµm viÖc víi dßng ®iÖn Ilv = 25% i®m + Lµm m¸t b»ng th«ng giã c-ìng bøc - - Khi cã qu¹t ®èi l-u kh«ng khÝ thæi däc theo khe cña c¸nh t¶n nhiÖt nhiÖt ®é xung quanh c¸nh t¶n nhiÖt thÊp h¬n tèc ®é dÉn nhiÖt ra m«i tr-êng
  2. tèt h¬n, hiÖu suÊt cao h¬n. Do ®ã cho van lµm viÖc víi dßng ®iÖn - Ilv = 35%i®m + Lµm m¸t b»ng n-íc: - - Khi lµm m¸t b»ng n-íc hiÖu suÊt trao ®æi nhiÖt tèt h¬n, cho phÐp lµm viÖc víi dßng ®iÖn Ilv = 90% i®m. Qu¸ tr×nh lµm m¸t b»ng n-íc ph¶i ®¶m b¶o xö lý n-íc kh«ng dÉn ®iÖn. B»ng c¸ch khö ion trong n-íc hoÆc gi¶m ®é dÉn ®iÖn cña n-íc ( t¨ng ®iÖn trë n-íc) theo nguyªn t¾c chiÒu dµi hay gi¶m tiÕt diÖn ®-êng cong èng dÉn n-íc ta cã thÓ coi ®é dÉn ®iÖn cña n-íc kh«ng ®¸ng kÓ. *Ta chän chÕ ®é lµm m¸t b»ng th«ng giã tù nhiªn. Trong chÕ ®é nµy th× Ilv = 25% i®m trong ®ã: I lv  I d  220  73,33 A 3 3 do ®ã I®mv = Ilv.4 = 73,33.4 = 293,32 (A) v× vËy ta ph¶i chän van chÞu ®-îc dßng ®iÖn lµ: I®mv = k®tI.4 = 1,4.293,32 = 410,65 (A) Tõ c¸c th«ng sè tÝnh to¸n ë trªn ta chän ®-îc 3 Tiristor lo¹i T 500-10 cã c¸c th«ng sè Umax = 1000 V I®m = 500 A Igm = 400 mA Ugm = 8 V Uv =1V dU/dt =100V/s di/dt = 20 A/s Toff =120s 2. TÝnh b¶o vÖ van  B¶o vÖ dßng ®iÖn cho van + Aptomat dïng ®Ó ®ãng c¾t m¹ch ®éng lùc, tù ®éng b¶o vÖ khi qu¸ t¶i vµ ng¾t m¹ch Tiristor, ng¾n m¹ch ®Çu ra bé
  3. biÕn ®æi, ng¾n m¹ch thø cÊp m¸y biÕn ¸p, ng¾n m¹ch ®Çu ra ë bé nghÞch l-u + Chän Aptomat cã: I®m = 1,1.I1 = 1,1.253 = 278,3 (A) + ChØnh ®Þnh dßng ng¾n m¹ch Inm = 2,5.I1 = 2,5.253 = 632,5 (A) + Dßng qu¸ t¶i: Iqt = 1,5.I1 = 1,5.253 = 397,5 (A)  B¶o vÖ qu¸ ®iÖn ¸p cho van Tiristor còng rÊt nh¹y c¶m víi ®iÖn ¸p qu¸ lín so víi ®iÖn ¸p ®Þnh møc, ta gäi lµ qu¸ ®iÖn ¸p *Ng-êi ta chia lµm 2 lo¹i nguyªn nh©n g©y ra qu¸ ®iÖn ¸p: - Nguyªn nh©n néi t¹i: §ã lµ sù tÝch tô ®iÖn tÝch trong c¸c líp b¸n dÉn. Khi kho¸ tiristor b»ng ®iÖn ¸p ng-îc, c¸c ®iÖn tÝch nãi trªn ®æi ng-îc l¹i hµng tr×nh t¹o ra dßng ®iÖn trong kho¶ng thêi gian rÊt ng¾n. Sù biÕn thiªn nhanh chãng cña dßng ®iÖn ng-îc g©y ra søc ®iÖn ®éng c¶m øng rÊt lín trong c¸c ®iÖn c¶m. Do vËy gi÷a anot vµ catot cña tiristor xuÊt hiÖn qu¸ ®iÖn ¸p. - Nguyªn nh©n bªn ngoµi: Nh÷ng nguyªn nh©n nµy th-êng x¶y ra ngÉu nhiªn nh- khi c¾t kh«ng t¶i mét m¸y biÕn ¸p trªn ®-êng d©y, khi cã sÊm sÐt..... §Ó b¶o vÖ qu¸ ®iÖn ¸p , ng-êi ta th-êng dïng m¹ch RC nh- h×nh vÏ
  4. M¹ch RC ®Êu song song víi Tiristor nh»m b¶o vÖ qu¸ ®iÖn ¸p do tÝch tô ®iÖn tÝch khi chuyÓn m¹ch g©y nªn. M¹ch RC ®Êu gi÷a c¸c pha thø cÊp MBA lµ ®Ó b¶o vÖ qu¸ ®iÖn ¸p do c¾t kh«ng t¶i MBA g©y nªn * C¸c b-íc tÝnh to¸n - X¸c ®Þnh hÖ sè qu¸ ®iÖn ¸p theo c«ng thøc: U im. p k b.U im - X¸c ®Þnh c¸c th«ng sè trung gian: C*min(k) , R*max(k), R*min(k) - TÝnh di/dtmax khi chuyÓn m¹ch - X¸c ®Þnh ®iÖn l-îng tÝch tô Q= f(di/dt), sö dông c¸c ®-êng cong tra trong sæ tay tra cøu - TÝnh c¸c th«ng sè trung gian C = C*min 2Q U im LU im LU im R*min  R  R*max 2Q 2Q Trong ®ã L lµ ®iÖn c¶m cña m¹ch RLC
  5. Trong m¹ch b¶o vÖ qu¸ ®iÖn ¸p ta chän R=80 C=0,25F

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản