THIẾT KẾ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG CHI TIÊT DẠNG TRỤC CỦA BÁNH XE BỊ ĐỘNG, chương 1

Chia sẻ: chungtinh_viem

Dạng sản xuất là một khái niệm đặc trưng tính chất tổng hợp giúp cho việc xác định hợp lý đường lối, biện pháp cơng nghệ và tổ chức sản xuất để chế tạo ra sản phẩm đạt được các tiêu chuẩn kinh tế kỹ thuật. Việc xác định sản xuất quy mô sản xuất, với ý nghĩa cho phép đầu tư vốn, đầu tư cơ sở kỹ thuật kỹ thuật khác để tổ chức sản xuất nhằm đạt hiệu quả kinh tế cao. Mục đích của chương này là xác định hình thức tổ chức sản...

Nội dung Text: THIẾT KẾ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG CHI TIÊT DẠNG TRỤC CỦA BÁNH XE BỊ ĐỘNG, chương 1

Chöông 1: XAÙC ÑÒNH DAÏNG SAÛN XUAÁT- PHAÂN TÍCH
CHI TIEÁT GIA COÂNG


Dạng sản xuất là một khái niệm đặc trưng có tính chất tổng hợp giúp cho
việc xác định hợp lý đường lối, biện pháp công nghệ và tổ chức sản xuất để
chế tạo ra sản phẩm đạt được các tiêu chuẩn kinh tế kỹ thuật.
Việc xác định sản xuất noisleen quy mô sản xuất, với ý nghĩa cho phép
đầu tư vốn, đầu tư cơ sở kỹ thuật kỹ thuật khác để tổ chức sản xuất nhằm
đạt hiệu quả kinh tế cao.
Muïc ñích cuûa chöông naøy laø xaùc ñònh hình thöùc toå chöùc saûn xuaát
(ñôn chieác, haøng loaït nhoû, haøng loaït vöøa, haøng loaït lôùn, haøng khoái) ñeå töø
ñoù caûi thieän tính coâng ngheä cuûa chi tieát, choïn phöông phaùp cheá taïo phoâi
thích hôïp, choïn thieát bò hôïp lyù ñeå gia coâng chi tieát.
Ñeå thöïc hieän ñieàu naøy tröôùc heát ta caàn xaùc ñònh saûn löôïng chi tieát
caàn cheá taïo trong moät naêm cuûa nhaø maùy theo coâng thöùc sau [trang 12
Saùch Thieát keá ñoà aùn coâng ngheä cheá taïo maùy, coâng thöùc 2]:
  
N  N 0  m  1  
 100 

vôùi:
+ N 0 : soá saûn phaåm trong moät naêm theo keá hoaïch : N 0  5000
+ m : soá löôïng chi tieát nhö nhau trong moät saûn phaåm : m  1
+  : ñoä pheá phaåm chuû yeáu trong xöôûng ñuùc, reøn :   5%
+  : soá chi tieát ñöôïc cheá taïo theâm ñeå döï tröõ :   6%
- Vaäy:
 56
N  5000  1 1 


  5550 chi tieát naêm
100 

- Khoái löôïng cuûa chi tieát:
V6
V7
V5 V2 V1
V4 V3
MγxV

  7.852  kg 3  :khoái löôïng rieâng cuûa vaät lieäu
 
 dm 
V : theå tích cuûa chi tieát
V1 = 3,14 x 302 x 46 = 130062 mm3
V2 = 3,14 x 402 x 29 = 145769 mm3
V3 = 3,14 x 37,52 x 109 = 481547 mm3
V4 = 3,14 x 32,52 x 31 = 102867 mm3
V5 = 3,14 x 302 x 46 = 130062 mm3
V6 = 80 x 20 x 11 = 17600 mm3
V7 = 3,14 x 10 x 20 = 6283 mm3
3
 V = V1 + V2 +V3 +V4 + V5 – (V6 +V7 ) = 966424 mm
Vaäy : M = 966424 x10-6 x7,852 = 7,6 (kg)
- Vaäy theo baûng thoáng keâ [2], trang 13 thì daïng saûn xuaát cuûa chi tieát laø
haøng khoái.
Keát luaän: Vì laø daïng saûn xuaát haøng khoái neân khi thieát keá quy trình coâng
ngheä ta phaûi phaân tích thaät kyõ, ñeåâ gia coâng ñaït naêng xuaát cao ta phaûi choïn
maùy chuyeân duøng hoaëc ñoà gaù chuyeân duøng treân maùy vaïn naêng.
PHAÂN TÍCH CHI TIEÁT GIA COÂNG


- Muïc ñích cuûa phaàn naøy laø xem keát caáu vaø caùc ñieàu kieän kyõ thuaät cho
trong baûn veõ chi tieát coù phuø hôïp hay khoâng vôùi chöùc naêng phuïc vuï vaø khaû
naêng cheá taïo.
2.1 Phaân tích chi tieát gia coâng:
- Chi tieát naøy laø moät chi tieát trục của bánh xe bi động.
- Chi tieát trục thöôøng coù chöùc naêng ñeå giữ cho các bánh xe khi chuyển
động.
- Thoâng thöôøng ta gaëp chi tieát naøy trong caùc loại xe hay hộp giảm tốc
ñöôïc duøng ñònh vò, noái keát.
- Chi tieát trục thöôøng laøm taêng ñoä cöùng vöõng caùc boä phaän laép treân noù.
- trên trục nơi có đường kính nhỏ nhất để phay rãnh then với b=20; L=100
mm.
2.2 Phaân tích kyõ thuaät:
- Chi tiết gia công là trục bậc có rãnh then dùng để truyền chuyển động, nó
chịu momen xoắn và momen uốn. Vì vậy cần phải đảm bảo các yêu cầu kỹ
thuật sau:
- Vaät lieäu cheá taïo : thép 40X
- Ñoä cöùng HB: 210 - 260
- Giôùi haïn keùo:  k  15  kg
 

 mm 2 
- Giôùi haïn neùn:  u  32  kg
 

 mm 2 
- Độ nhám của các cổ trục đạt 1.25; cấp chính xác: 7
- Mặt làm việc của rãnh then Rz 20.
- Độ đảo hướng của các bề mặt trụ và then so với trục < 0.03.
- Độ nhám của các cổ trục lắp ghép Ra = 1.25 m.
- Mặt đầu Rz =20 m , bề mặt không lắp ghép: Rz =80m.
- Độ cong của trục < = 0.01 mm.
- Tôi trong ram đạt 210  260HB.
- Độ song song của rãnh then không quá 0.04 mm.
- Sai lệch rãnh then theo chiều dài không quá 0.01 mm.
- Khoái löôïng cuûa chi tieát: m  7,6 kg 
-Thép 40X là thép hợp kim Crom có thành phần:
%C =0,40 ; %Mn = 0,70 ; %Cr =1,0; P;S .
- thép 40x coù ñoä beàn khá cao  b  900Mpa , tôi bề mặt tăng cứng và tăng khả
năng chịu mòn, tính ñuùc toát, coù goùp phaàn laøm giaûm rung ñoäng neân ñöôïc söû
duïng nhieàu trong cheá taïo maùy.
- Trong quaù trình laøm vieäc chi tieát chuû yeáu laø chòu neùn, uốn neân chi tieát
ñöôïc laøm baèng thép 40x laø phuø hôïp.
- Ñoä khoâng ñoàng taâm giöõa caùc loã taâm khoâng quaù 0,02.
- Ñoä khoâng vuoâng goùc giöõa caùc maët ñaàu vaø taâm loã khoâng vöợt quaù
0,02mm treân 250 mm chieàu daøi.
2.3 biện pháp gia công tinh lần cuối:
Các bề mặt lắp ghép đạt độ bóng 7, 6 đạt được bằng phương pháp mài.
Các bề măt rãnh then đạt dược bằng phương pháp phay.
Bề mặt rãnh then đạt được 5 bằng phương pháp phay.
2.4 Tính coâng ngheä trong kết cấu:
Các bề mặt trên trục có thể gia công bằng phương pháp tiện thông thường.
Đường kính các cổ trục giảm dần về 2 đầu nhưng đảm bảo độ cứng vững của
chi tiết khi làm việc.
Trục có thể gia công trên máy chép hình thủy lực.
- Nhöõng beà maët laép raùp, ñôõ chi tieát khaùc neân quan taâm ñeán ñoä boùng, ñoä
nhaáp nhoâ.
Trong trường hợp gia công trục bằng nhiều dao cùng lúc thì 1/d < 10 độ
cứng vững của trục được đảm bảo khi gia công.
- Hình daùng trục phaûi thuaän lôïi cho vieäc choïn chuaån thoâ, chuaån tinh thoáng
nhaát.
-Caùc keát caáu chi tieát khoâng gây khoù khaên trong quaù trình gia coâng. Trong
quaù trình gia coâng ta söû duïng caùc phöông phaùp: tiện, phay,khoan, khoeùt,
doa hôïp lyù cho nhöõng beà maët ñeå ñaït ñöôïc nhöõng yeâu caàu ñaët ra.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản