thiết kế quy trình gia công công nghệ bích đuôi, chương 5

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
77
lượt xem
21
download

thiết kế quy trình gia công công nghệ bích đuôi, chương 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tính lượng dư cho lỗ 6: + Trình tự gia công gồm các bước : 0 Đúc lỗ 32 CCX : 8 độ nhám Rz = 80mm,1 Khoét lỗ 3 CCX : 6 độ nhám Rz = 50mm 2 Mài khôn trụ CCX : độ nhám Rz = 20 mm , Công thức tính lượng dư cho lỗ. Tính lượng dư cho lỗ 6: + Trình tự gia công gồm các bước : 0 Đúc lỗ 32 CCX : 8 độ nhám Rz = 80mm,1 Khoét lỗ 3 CCX : 6 độ nhám Rz = 50mm 2...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế quy trình gia công công nghệ bích đuôi, chương 5

  1. Chương 5: TÍNH LÖÔÏNG DÖ GIA COÂNG BAÈNG PHÖÔNG PHAÙP PHAÂN TÍCH CHO LOÃ 6 VAØ TRA LÖÔÏNG DÖ CAÙC BEÀ MAËT COØN LAÏI.  Tính löôïng dö cho loã 6: + Trình töï gia coâng goàm caùc böôùc :  0 Ñuùc loã 32 CCX : 8 ñoä nhaùm Rz = 80m  1 Khoeùt loã 3 CCX : 6 ñoä nhaùm Rz = 50m  2 Maøi khoân truï CCX : ñoä nhaùm Rz = 20 m  Coâng thöùc tính löôïng dö cho loã :  2  2 Z i min  2  R zi 1  Ti 1   i 1   i  2   Trong ñoù: Zimin : löôïng dö beù nhaát cuûa böôùc coâng ngheä thöù i(m) Ti-1 : chieàu saâu lôùp bieán cöùng ôû böôùc gia coâng saùt tröôùc ñeå laïi (m) i-1 : sai leäch khoâng gian cuûa beà maët cho tröôùc nguyeân coâng saùt tröôùc ñeå laïi (m) i : sai soá gaù ñaët phoâi (m) Tính toaùn:  Sai leäch khoâng gian khi khoeùt ôû böôùc 1
  2. 0 = 0  Sai leäch hkoâng gian sau böôùc maøi nghieàn truï; 1 = 0.02x0 = 0.02x0 = 0  Chieàu saâu hö hoûng do lôùp bieán cöùng ôû böôùc nguyeân coâng ñuùc: T0 = 0 m R0 = 80 m Ôû nguyeân coâng khoeùt T1 = 50 m  Sai soá gaù ñaët :  gd   2 c   2 k   2 dg -  dg : sai soá ñoà gaù:  dg   2 ct   2 mon 1 1  ct  dungsailo  0.027  0.0054( mm ) 5 5  monchottru  1 N  0.7 1  0.0007( mm)  monchottram   2 N  0.3 1  0.0003( mm )  dg   2 ct   2 mon  0.0054 2  0.0007 2  0.0055( mm)  Sai soá keïp chaët: STCNCTM 1 – 70 (38) Sau böôùc gia coâng thoâ :  k  60m Sau böôùc gia coâng tinh :  ck  15m  Sai soá chuaån c : do chi tieát bò xoay ñi khi ñònh vò vaøo hai choát maø hai choát coù khi hôû so vôùi loã ñònh vò :
  3.  max   A   B   min ( mm) A: dung sai loã ñònh vò  A  0.016( mm ) B: dung sai ñöôøng kính choát  B  0.009( mm )  min :khe hôû nhoû nhaát giöõa loã vaø choát (mm) Goùc xoay lôùn nhaát cuûa chi tieát ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc :  max tg  H Trong ñoù :  max : toång sai soá  max = 0.016 + 0.009 + 0.0007 = 0.0257 (mm) H : khoaûng caùch giöõa taâm hai loã chuaån (mm) H = 129 (mm) 0.0257  tg   0.0001992 129 Sai soá chuaån treân chieàu daøi loã gia coâng : c = L.tg = 32x0.0001992 = 0.0064 (mm)  Sai soá gaù ñaët cho böôùc khoeùt :  gd 1   2 c   2 dg   2 k 1  0.0064 2  0.00552  0.06 2  0.0605( mm)  Sai soá gaù ñaët cho böôùc maøi nghieàn truï:  gd 2   2 c   2 dg   2 k 2
  4.  0.0064 2  0.00552  0.0152  0.0172( mm )  Löôïng dö cho böôùc khoeùt (1) 2 Z min 1  2( RZ 0   0   12 2  2(80  60.52 )  281( m) = 0.281(mm)  Löôïng dö cho böôùc maøi nghieàn truï: 2 Z min 2  2( RZ1  12   2 2  2(50  17.2 2 )  134.4( m)  0.1344( mm)  Kích thöôùc trung gian ñöôïc tính nhö sau: - Kích thöôùc loã  36+0.027 Dmax3 = 36 + 0.027 = 36.027 (mm) - Kích thöôùc trung gian lôùn nhaát cho böôùc maøi nghieàn truï : Dmax2 = Dmax3 – 2Zmin2 = 36.027 – 0.1344 = 35.8926 (mm) - Kích thöôùc trung gian lôùn nhaát co böôùc khoeùt : Dmax1 = Dmax2 – 2Zmin1 = 35.8296 – 0.281 = 35.5116 (mm)  Dung sai kích thöôùc tra ñöôïc nhö sau: - Dung sai loã sau khi khoeùt : 1 = 300 (m) - Dung sai loã sau khi maøi nghieàn truï:
  5. 2 = 25 (m)  Qui troøn vaø tính kích thöôùc lôùn nhaát, nhoû nhaát cuûa caùc böôùc: Dmax1 = 35.5116 (mm)  Dmin1 = Dmax1 - 1 = 35.5116 – 0.3 = 35.2116 (mm) Dmax2 = 35.8926 (mm)  Dmin2 = Dmax2 - 2 = 35.8926 – 0.025 = 35.8676(mm)  Löôïng dö trung gian beù nhaát vaø lôùn nhaát cuûa caùc böôùc: - Khoeùt : 2Zmax1 = Dmax2 – Dmax1 = 35.8926 – 35.5116 = 0.381 (mm) 2Zmin1 = Dmin2 – Dmin1 = 35.8676 – 35.2116 = 0.656 (mm) - Maøi nghieàn truï: 2Zmax3 = Dmax3 – Dmax2 = 36.027 – 35.8926 = 0.1344 (mm) 2Zmin2 = Dmin3 – Dmin2 = 36.0 – 35.8676 = 0.1324 (mm)
  6. - Löôïng dö toång coäng lôùn nhaát vaø beù nhaát: 2 2Zmax =  Z max = 0.381 + 0.1344 = 0.5144 (mm) 1 2 2Zmin =  Z min = 0.656 + 0.1324 = 0.7894 (mm) 1  Thöû laïi keát quûa : Z max   Z min  0.7894  0.5244  0.275( mm)  0   1  0.3  0.025  0.275( mm )   Z max   Z min Vaäy keát quaû tính toaùn laø ñuùng:  Tra löôïng dö caùc beà maët coøn laïi: 1) Beà maët soá 1 Caùc böôùc CCX Dung sai (mm) Löôïng dö Kích thöôùc coâng ngheä trung gian 0-Phoâi 1-Phay thoâ 13 0.39 2.7 46.10.2 2-Phay 9 0.062 0.5 45.60.05 tinh 2) Beà maët 5 Caùc böôùc CCX Dung sai Löôïng dö Kt trug coâng ngheä (mm) gian
  7. 0-Phoâi 1-Phay thoâ 13 0.39 2.7 35.60.19 2-Phay 9 0.062 0.5 45.10.05 tinh 7 0.025 0.1 450.025 3-Maøi maët phaúng 3) Nguyeân coâng khoan, doa tinh beà maët 4 8-0.016 Caùc böôùc CCX Dung sai Löôïng Kt trung coâng ngheä (mm) dö(mm) gian 0-Phoâi 1-Khoan 12 0.13 3.9 7.8+0.18 2-Doa tinh 7 0.02 0.1 8-0.016 4) Nguyeân coâng khoan, khoeùt khoûa baäc (nguyeân coâng 6) Caùc böôùc CCX Dung sai Löôïng Kt trung Nguoàn coâng ngheä (mm) dö(mm) gian goác 0-Phoâi 1-Khoan 12 0.16 5.5 11  0.195 11 12 0.25 12 24  0.05 2-Khoeùt
  8. 24 5) Khoan loã soá 11 (16) Caùc böôùc CCX Dung sai Löôïng Kt trung coâng ngheä (mm) dö(mm) gian 0-phoâi 1-khoan 12 0.2 8 16  0.09 6) Khoan loã soá 10 (4) Caùc böôùc CCX Dung sai Löôïng Kt trung coâng ngheä (mm) dö(mm) gian 0-phoâi 1-khoan 12 0.11 2 40.06 7) Nguyeân coâng phay raõnh (beà maët soá 7) Caùc böôùc CCX Dung sai Löôïng Kt trung coâng ngheä (mm) dö(mm) gian 0-phoâi 1-khoan loã 13 0.13 1.5 30.05 3 12 0.1 2 2  0.05
  9. 2-Phay thoâ raõnh

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản