thiết kế trạm biến áp cho phân xưởng, chương 1

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
382
lượt xem
174
download

thiết kế trạm biến áp cho phân xưởng, chương 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đặc điểm về trạm biến áp thông số kỹ thuật các thiết bị chính 1.1. Giới thiệu chung về trạm: Trạm biến áp 110 kV Vân Đình được xây dựng tại thị trấn Vân Đình - ứng Hoà Hà Tây. TBA được xây dựng và đưa vào vận hành từ tháng 11 năm 1992 với 1 MBA T1 cho đến tháng 9 năm 1998 đưa thêm MBA T2 vào vận hành với tổng công suất bằng 50 MVA. Trạm được lắp đặt hiện tại gồm 2 MBA: + MBA T1: 25000 kVA – 115/38,5/11 kV tổ đấu dây......

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế trạm biến áp cho phân xưởng, chương 1

  1. Chương 1: §Æc ®iÓm vÒ tr¹m biÕn ¸p th «ng sè k ü th uËt c¸c th iÕt bÞ ch Ýnh 1.1. Giíi thiÖu chung vÒ tr¹m: Tr¹m biÕn ¸p 110 kV V©n §×nh ®-îc x©y dùng t¹i thÞ trÊn V©n §×nh - øng Hoµ Hµ T©y. TBA ®-îc x©y dùng vµ ®-a vµo vËn hµnh tõ th¸ng 11 n¨m 1992 víi 1 MBA T1 cho ®Õn th¸ng 9 n¨m 1998 ®-a thªm MBA T2 vµo vËn hµnh víi tæng c«ng suÊt b»ng 50 MVA. Tr¹m ®-îc l¾p ®Æt hiÖn t¹i gåm 2 MBA: + MBA T1: 25000 kVA – 115/38,5/11 kV tæ ®Êu d©y 0 /  /  + MBA T1: 25000 kVA – 115/38,5/11 kV tæ ®Êu d©y 0 /  /  1.1.1. §Æc ®iÓm vÒ s¬ ®å tram. Nguån cÊp ®iÖn cho tr¹m : + Tõ ®-êng d©y 110 kV 171 BaLa cÊp cho tr¹m qua MC171. ®-îc cÊp vµo tr¹m qua thanh c¸i C11. ChiÒu dµi ®-êng d©y lµ 15,3 km D©y dÉn : 3. AC - 120, d©y chèng sÐt A - 35 Lo¹i BI : 200/5 A. + Tõ ®-êng d©y 110kV 178 BaLa cÊp cho tr¹m qua MC172. ®-îc cÊp vµo tr¹m qua thanh c¸i C12.
  2. ChiÒu dµi ®-êng d©y lµ 18Km D©y dÉn : 3. AC - 120, d©y chèng sÐt A - 35 Lo¹i BI : 200/5 A. + Tõ thanh c¸i C11 qua MC 131 cÊp cho MBAT1 vµ cÊp cho phô t¶i phÝa 35 kV qua thanh c¸i C31 vµ cÊp cho thanh c¸i C91. + Tõ thanh c¸i C12 qua MC 132 cÊp cho MBAT2 vµ cÊp cho phô t¶i phÝa 35 kV qua thanh c¸i C32 vµ cÊp cho thanh c¸i C92 vµ thanh c¸i C42 (Ch-a sö dông). + Thanh c¸i C11 liªn l¹c víi thanh c¸i C12 qua MC112 (S¬ ®å nèi ®iÖn chÝnh tr¹m biÕn ¸p 110 kV V©n §×nh)
  3. S¥ ®å nèi ®iÖn chÝnh B¶o vÖ ®-êng d©y BVSL - thanh gãp §o l-êng MC 171 MC 112 MC 172 C 31 C 32 MC 371 C 12 C11 TU C31 MC 372 MC 131 MC 172 BVSL thanh gãp §o l-êng B¶o vÖ - MBA TU C11 TU C12 MC 331 MC 373 FB 110 KV FB 110KV MC 332 T1 T2 MC 374 FB 110KV AT TH-200(MVA) FB 110 KV MC 375 TU C91 TU C 92 MC 931 MC 932 MC 376 C 91 C 92 TU C32 MC 971 MC 933 MC 900 MC 972 MC 974
  4. 1.1.2. L-íi ®iÖn ph©n phèi: + §DK 377 E102 cung cÊp cho phô t¶i Thanh Oai. ChiÒu dµi ®-êng d©y lµ 19 km D©y dÉn 3. AC - 95 Lo¹i BI 600/5 A Gåm cã 3 lo¹i b¶o vÖ : + B¶o vÖ c¾t nhanh víi: Ik® = 30 A; Tc¾t = 0 sec + B¶o vÖ qu¸ dßng víi: I k® = 6 A; Tc¾t = 1,0 sec + B¶o vÖ tÇn sè f : f = 48,8 HZ + §DK 375 E102 cung cÊp cho phô t¶i Ch-¬ng Mü. ChiÒu dµi ®-êng d©y lµ 17 km D©y dÉn 3. AC - 95 Lo¹i BI 600/5 A Gåm cã 3 lo¹i b¶o vÖ : + B¶o vÖ c¾t nhanh víi: I k® = 30 A; Tc¾t = 0 sec + B¶o vÖ qu¸ dßng víi: I k® = 6 A; Tc¾t = 1,0 sec + B¶o vÖ tÇn sè f : f = 48,8 Hf + §DK 373 E102 cung cÊp cho phô t¶i Mü §øc. ChiÒu dµi ®-êng d©y lµ 20 km
  5. D©y dÉn 3. AC - 95 Lo¹i BI 600/5 A Gåm cã 3 lo¹i b¶o vÖ : + B¶o vÖ c¾t nhanh víi: I k® = 22,5 A;Tc¾t= 0 sec + B¶o vÖ qu¸ dßng víi: I k® = 6 A; Tc¾t = 1,0 sec + B¶o vÖ tÇn sè f : f = 48,8 Hf + §DK 372 E102 cung cÊp cho phô t¶i xÝ nghiÖp Xi M¨ng. ChiÒu dµi ®-êng d©y lµ 14 km D©y dÉn 3. AC - 95 Lo¹i BI 600/5 A Gåm cã 3 lo¹i b¶o vÖ : + B¶o vÖ c¾t nhanh víi: I k® = 25 A; Tc¾t = 0 sec + B¶o vÖ qu¸ dßng víi: I k® = 5 A; Tc¾t = 1,5 sec + B¶o vÖ tÇn sè f : f = 47,6 Hf + §DK 374 E102 cung cÊp cho phô t¶i CÇu GiÏ. ChiÒu dµi ®-êng d©y lµ 17 km D©y dÉn 3. AC - 95 Lo¹i BI 300/5 A Gåm cã 3 lo¹i b¶o vÖ : + B¶o vÖ c¾t nhanh víi: I k® = 25 A; Tc¾t = 0
  6. + B¶o vÖ qu¸ dßng víi: I k® = 6 A; Tc¾t = 1,5 sec + B¶o vÖ tÇn sè f : f = 48,4 Hf + §DK 376 E102 cung cÊp cho phô t¶i Chïa H-¬ng. ChiÒu dµi ®-êng d©y lµ 17,5 km D©y dÉn 3. AC - 95 Lo¹i BI 200/5 A Gåm cã 3 lo¹i b¶o vÖ : + B¶o vÖ c¾t nhanh víi: I k® = 30 A; Tc¾t = 0 sec + B¶o vÖ qu¸ dßng víi: I k® = 6 A; Tc¾t = 1,0 sec + B¶o vÖ tÇn sè f : f = 48,8 Hf + §DK 971 E102 cung cÊp cho phô t¶i V©n §×nh. ChiÒu dµi ®-êng d©y lµ 07 km D©y dÉn 3. AC - 70 Lo¹i BI 2000/5 A + §DK 973 E102 cung cÊp cho phô t¶i TG V©n §×nh. ChiÒu dµi ®-êng d©y lµ 05 km D©y dÉn 3. AC - 70 Lo¹i BI 2000/5 A + §DK 974 E102 cung cÊp cho phô t¶i BÖnh ViÖn V§. ChiÒu dµi ®-êng d©y lµ 04 km D©y dÉn 3. AC - 70 Lo¹i BI 2000/5 A Tr¹m cã nhiÖm vô rÊt quan träng trong nÒn kinh tÕ vµ ph¸t triÓn x· héi cho toµn khu vùc phÝa nam vµ phÝa B¾c TØnh Hµ T©y,
  7. Tr¹m cung ®iÖn phôc vô cho toµn bé hai huyÖn: Mü §øc, Thanh Oai vµ mét phÇn phô t¶i cña c¸c huyÖn Th-êng TÝn. th«ng sè chÝnh cña tr¹m biÕn ¸p 1.2.1. M¸y biÕn ¸p T1, T2: Lo¹i m¸y (TдTH ) 3 pha 3 cuén d©y S®m = 25000 kVA. Cã 3 cÊp ®iÖn ¸p : UC®m = 115 kV ; UT®m = 38,5 kV; UH®m = 11 kV S¬ ®å ®Êu d©y YO / Y/  0– 11 PhÝa cao cã ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p d-íi t¶i. UC: Cã 19 nÊc ph©n ¸p . 1,78% U T: Cã 5 nÊc ph©n ¸p . 2,5% (cè ®Þnh) UH : Kh«ng ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p d-íi t¶i. Pn = 145 kW P0 = 36 kV I0 % = 1,0 UNC-T = 10,5% ; UNC-H = 17% ; UNT-H = 6% 1.2.2. M¸y c¾t ®iÖn 110 kV: Gåm cã MC 171, 172, 131, 132, 112; Lo¹i m¸y LBT-145D1/B
  8. U®m 123 kV Umax 230 kV I C®m 25 kA I ®m 1500 A Träng l-îng khÝ 6,8 Bar Tèc ®é ®ãng 40 ms Tèc ®é c¾t 23 ms Rtx 40 m U (®ãng, c¾t ) 220 V/ DC 1.2.3. M¸y c¾t ®iÖn 35 kV: Gåm cã MC 371, 372, 374, 376, 375 Lo¹i m¸y C-35M-630-10БT1 U ®Þnh møc 36.5 kV U max 40,5 kV I C®m 10 kA I c¾t tíi h¹n 26 kA I ®m 630 A R tx 310 m U (®ãng, c¾t) 220V/DC 1.2.4. M¸y c¾t ®iÖn 10 kV:
  9. Gåm cã MC 931,971,973,974 . Lo¹i m¸y BMΠБ - 11 - 630 - 20T U ®Þnh møc 11 kV U max 11 kV I c®m 20 kA I c¾t tíi h¹n 51 kA I ®m 630 A Rtx 100 m U (®ãng, c¾t) 220 V/DC 1.2.6. M¸y biÕn ®iªn ¸p: ( BU ) BU 110 kV tû sè biÕn: 115000 100 100 (V) 3 3 3 BU 35 kV: tû sè biÕn: 35000 100 100 ( V) 3 3 3 BU 10 kV: Tû sè biÕn : (V) 10000 100 100 (V ) 3 3 3
Đồng bộ tài khoản