thiết kế trạm biến áp cho phân xưởng, chương 10

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
97
lượt xem
36
download

thiết kế trạm biến áp cho phân xưởng, chương 10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phạm vi chỉnh định . + Giải tác động của cấp dòng điện I/I n 001 - 4,00 ( b-ớc - 0,01 ) + Cấp thời gian tBF 0,06 - 60s ( b-ớc 0,01 ) - Thời gian tác động. + Với khởi động bên trong nằm trong khởi động của bảo vệ quá dòng + Với khởi động bên ngoài -40 ms - Dung sai + Giá trị tác động + Thời gian trễ t - Đo thông số vận hành. + Các giá trị dòng điện Dải đo Sai số 0% -240% - 2% I N 3% giá...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế trạm biến áp cho phân xưởng, chương 10

  1. Chương 10: B¶o vÖ chèng h- háng m¸y c¾t - Ph¹m vi chØnh ®Þnh . + Gi¶i t¸c ®éng cña cÊp dßng ®iÖn I/I n 001  4,00 ( b-íc - 0,01 ) + CÊp thêi gian tBF 0,06  60s ( b-íc 0,01 ) - Thêi gian t¸c ®éng. + Víi khëi ®éng bªn trong n»m trong khëi ®éng cña b¶o vÖ qu¸ dßng + Víi khëi ®éng bªn ngoµi  40 ms - Dung sai + Gi¸ trÞ t¸c ®éng 3% gi¸ trÞ ®Æt + Thêi gian trÔ t 1% gi¸ trÞ ®Æt hoÆc 20 ms 3.4.7. C¸c chøc n¨ng phô kh¸c. - §o th«ng sè vËn hµnh. + C¸c gi¸ trÞ dßng ®iÖn D¶i ®o 0%  240% Sai sè  2% I N
  2. + C¸c gi¸ trÞ qu¸ t¶i cña /  c ¾ t D¶i ®o 0%  240% Sai sè 3% quy ®æi theo  c ¾ t - KiÓm tra c¸c gi¸ trÞ ®o : Tæng c¸c dßng pha vµ ®Êt - Gi¸m s¸t c¸c gi¸ trÞ ®o æn ®Þnh. - L-u c¸c sè liÖu vÒ sù cè trªn tÝn hiÖu cña sù cè sau cïng - Ph©n bæ thêi gian: chu kú ®-a ra c¸c tÝn hiÖu vËn hµnh (phót) cßn chu kú cho tÝn hiÖu sù cè (1ms) - L-u tr÷ sè liÖu cho viÖc ghi sù cè. - Ghi c¸c thao t¸c vËn hµnh cña m¸y c¾t + Sè lÇn c¾t bëi 7SJ600 ®-îc l-u 0  65535 + Dßng c¾t cuèi cïng 0  50 I N + Tæng c¸c dång c¾t 0  65535I N 3.4.8. Nguyªn lý lµm viÖc. R¬le sè b¶o vÖ qu¸ dßng cã thêi gian 7SJ600 ®-îc trang bÞ bé vi xö lý 16 bit nã trî gióp cho qu¸ tr×nh sö lý sù cè cã hoµn toµn cho tÊt c¶ c¸c chøc n¨ng tõ viÖc c¸c sè liÖu thu nhËn c¸c th«ng sè thu ®-îc ®Õn ®-a ra c¸c tÝn hiÖu c¾t cho m¸y c¾t. Sù c¸ch ly tin cËy cña c¸c m¹ch sö lý trong c¸c m¹ch ®o l-êng, ®iÒu khiÓn vµ cÊp nguån cho hÖ thèng víi c¸c
  3. bé biÕn ®æi ®Çu vµo aralog (t-¬ng tù) cã mµn chøa c¸c modul ®Çu vµo, ®Çu ra nhÞ ph©n, c¸c bé biÕn ®æi DC. Ph¸t hiÖn qu¸ dßng tõng pha riªng biÖt vµ ph¸t hiÖn sù cè ch¹m ®Êt riªng. Kh«ng nhËy c¶m víi thµnh phÇn 1 chiÒu dßng xung kÝch vµ c¸c qu¸ ®é cao tÇn trong dßng ®iÖn ®o ®-îc. C¸c ®Æc tÝnh qu¸ dßng cã thêi gian ®-îc chän cã thÓ ®-îc ®Æt chång lªn b»ng cÊp thêi gian tøc th× hoÆc ®éc lËp. C¸c ®Æc tÝnh cã ®Æt riªng cho c¸c dßng pha vµ dßng ®Êt tÊt c¶ c¸c cÊp ®Òu ®éc lËp víi nhau vµ cã thÓ ®-îc ®Æt riªng. B¶o vÖ qu¸ dßng cã thêi gian mçi pha ®-îc so s¸nh víi gi¸ trÞ ®-îc ®Æt chung cho c¶ 3 pha. - C¸c ®Þa chØ cµi ®Æt. Víi b¶o vÖ qu¸ dßng cã thêi gian ®éc lËp cho sù cè pha pha (chøc n¨ng 51) ®Þa chØ cµi ®Æt dßng khëi ®éng cho chøc n¨ng 51 lµ khèi ®Þa chØ 12/ 2 dßng cµi ®Æt d-íi d¹ng I ® * = I/ I n cã d¶i ®Æt lµ 0,05 ®Õn 25,00 . + §Þa chØ cµi ®Æt cho thêi gian t¸c ®éng cña 51 lµ khèi ®Þa chØ 12/3 d¶i ®Æt lµ 0,00 ®Õn 60,00s. + Víi b¶o vÖ qu¸ dßng cã thêi gian phô thuéc cho sù cè pha - pha 51 ®Þa chØ cµi ®Æt I k ® lµ khèi ®Þa chØ 12/4 dßng cµi ®Æt d-íi d¹ng I d * = I/I n cã d¶i cµi ®Æt lµ 0,01 ®Õn 4,00
  4. + §Þa chØ cµi ®Æt cña béi sè thêi gian t¸c ®éng lµ khèi ®Þa chØ 12/5 víi d¶i ®Æt 0,05 ®Õn 10,00 s + B¶o vÖ qu¸ dßng víi thêi gian ®éc lËp cho sù cè pha - pha 51N. §Þa chØ cµi ®Æt I k ® cho 51N lµ khèi ®Þa 15/2 d¹ng dßng ®iÖn ®Æt I * = I/I N vµ cã d¶i ®Æt lµ 0,05 ®Õn 25,00 ®Þa chØ cµi ®Æt thêi gian t¸c ®éng cho 51N lµ khèi ®Þa chØ 15/3 d¶i ®Æt tõ 0,00 ®Õn 60,00 s. + B¶o vÖ qu¸ dßng víi thêi gian phô thuéc cho sù cè pha ®Êt (51N). §Þa chØ cµi ®Æt I k ® cho 51N, khèi ®Þa chØ 15/4 d¹ng dßng ®iÖn ®Æt I * = I/ I n d¶i ®Æt tõ 0,01 ®Õn 4,00. + §Þa chØ cµi ®Æt cho béi sè thêi gian t¸c ®éng lµ khèi ®Þa chØ 15/5 d¶i ®Æt tõ 0,05 ®Õn 3,20. + Víi b¶o vÖ qu¸ dßng c¾t nhanh cho sù cè pha - pha (chøc n¨ng 50) §Þa chØ cµi ®Æt I k ® cho chøc n¨ng 50 lµ khèi ®Þa chØ 1202 d¹ng dßng ®iÖn cµi ®Æt I * ® = I/I n , d¶i cµi ®Æt lµ 0,05 ®Õn 25,00. §Þa chØ cµi ®Æt cho thêi gian trÔ cña 50 lµ khèi ®Þa chØ 1203 d¶i cµi ®Æt tõ 0,00 ®Õn 60,00 s hoÆc  (nÕu kh«ng ®Æt chøc n¨ng 50). Víi b¶o vÖ qu¸ dßng c¾t nhanh cho sù cè pha - ®Êt (chøc n¨ng 50N). §Þa chØ cµi ®Æt dßng khëi ®éng cña 50N lµ khèi ®Þa chØ 1502. D¹ng dßng ®iÖn cµi ®Æt lµ I * ® = I/I n d¶i tõ 0,05 ®Õn 25,00. §Þa chØ cµi ®Æt cho thêi gian trÔ cña
  5. 50N lµ khèi ®Þa chØ 1503 d¶i tõ 0,01 ®Õn 60,00 s hoÆc hoÆc  (nÕu kh«ng ®Æt chøc n¨ng 50N).
Đồng bộ tài khoản