thiết kế trạm biến áp cho phân xưởng, chương 2

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
155
lượt xem
70
download

thiết kế trạm biến áp cho phân xưởng, chương 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tại điểm ngắn mạch này chỉ có dòng điện chạy qua BI1 và BI2, không có dòng TTK vì phía trung áp 35 kV của MBA TN đấu (-) không nối đất. Vậy ta chỉ xét dạng N(2). Dòng điện pha chạy qua BI1 cũng chính là dòng ngắn mạch chạy qua BI2: Theo quy ước về dấu thì dòng điện qua BI1 mang dấu (+), còn dòng qua BI2 sẽ mang dấu (-).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế trạm biến áp cho phân xưởng, chương 2

 1. Chương 2: chÕ ®é HT§ Min cã 2 m¸y biÕn ¸p lµm viÖc song song Trong chÕ ®é nµy ta xÐt c¸c d¹ng ng¾n m¹ch hai pha N(2), d¹ng ng¾n m¹ch mét pha N(1), d¹ng ng¾n m¹ch hai pha ch¹m ®Êt N(1;1). Th«ng sè cña hÖ thèng ®iÖn min: Sn = 1725,42 MVA; x0  0,9782 x1 S¬ ®å thay thÕ thø tù thuËn (TTT) vµ thø tù nghÞch (TTN). XBC XBT XHT XBH HT XBC XBT XBH XBC S¬ ®å thay thÕ thø tù kh«ng. XOHT XBH T XBC XBH
 2. TÝnh to¸n c¸c ®iÖn kh¸ng hÖ thèng min trong hÖ ®¬n vÞ t-¬ng ®èi ®Þnh møc MBA. S dmBA 25 x HT    0,0145 S NHT . Min 1725 , 42 X0HT = X1.1,332 = 0,9782.0,0145 = 0,0142 XBC = 0,105 XBH = 0,065 2.3.1. XÐt ®iÓm ng¾n m¹ch n»m ngoµi vïng b¶o vÖ MBA t¹i N1: LËp s¬ ®å thay thÕ TTT vµ TTN. XHT N1 HT 0,0145 BI1 LËp s¬ ®å thay thÕ TTK. IO2/ 2 XBC XBH BI1 0,105 0,065 IO1 N1 XOHT/ 0,0142 IO2/ 2 XBC XBH 0,105 0,065 XBH IO1 XBC IO2 N1 XOHT/ 0,0142 0,105 0,065 XO N1 0,0122
 3. 0,0142.0,085 X 0   0,0122 0,0142  0,085 TÝnh dßng ng¾n m¹ch ch¹y qua c¸c BI1 a- D¹ng ng¾n m¹ch N(2). D¹ng ng¾n m¹ch nµy kh«ng cã dßng ®iÖn thµnh phÇn TTK nªn kh«ng cã dßng ch¹y qua BI1: If (BI1) = 0. b- D¹ng ng¾n m¹ch N(1). Dßng ®iÖn thµnh phÇn TTK t¹i ®iÓm ng¾n m¹ch cña pha sù cè: E 1 I0     24,272 X1   X 2   X 0  0,0145 0,0145 0,0122 Dßng ®iÖn thµnh phÇn TTK ch¹y qua BI1 lµ: I 02 I 0  X0HT 24,272 0,0145 I 0 (BI1 )    .  1,7685 2 2 X0HT  X0BA 2 0,0145 0,085 c- D¹ng ng¾n m¹ch N(1,1). Dßng ®iÖn thµnh phÇn thø tù cña pha bÞ sù cè: E 1 I1    47,336 X 2  .X 0  0,0145.0,0122 X 1  0,0145  X 2  X 0 0,0145  0,0122 X 2 0,0145 I O  I1.  47,336.  25,707 X 2  X O 0,0145  0,0122 Dßng thø tù kh«ng ®i qua BI1:
 4. I0 X OHT  25,707 0,0142 I 0 ( BI 1 )  .  .  1,84 2 X OHT  ( X C  X H ) / 2 2 0,0142  0,085 Víi quy -íc vÒ dÊu cña dßng ®iÖn. Dßng ®iÖn TTK ®i qua BI1 sÏ mang dÊu (-): N(2) N(1) N(1,1) N1 BI1 BI2 BI3 BI1 BI2 BI3 BI1 BI2 BI3 If 0 0 0 -1,768 0 0 -1,84 0 0 I0 0 0 0 -1,768 0 0 -1,84 0 0 I1 + I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2.3.2. XÐt ®iÓm ng¾n m¹ch n»m trong vïng b¶o vÖ MBA t¹i N'1. S¬ ®å thay thÕ TTT vµ TTN. XHT N1’ HT 0,0145 BI1 S¬ ®å thay thÕ TTK. IO2 IO1 X C/2 B N’ XBH/2 0,105 0,065 XOHT/ 0,0142 XO N’1 0,0122
 5. a- D¹ng ng¾n m¹ch N(2) Dßng ®iÖn pha sù cè ®i qua BI1 E 3 I f ( BI 1 )  3   59,726 X 1  X 2  0,0145  0,0145 b- D¹ng ng¾n m¹ch N(1). Dßng ®iÖn thµnh phÇn thø tù t¹i ®iÓm ng¾n m¹ch: E 1 I 0   I1  I 2    24,272 X 1  X 2   X 0  0,0145  0,0145  0,0122 Dßng ®iÖn thµnh phÇn qua BI1: I1(BI1) = I2(BI1) = 24,272 I0(BI1) = I01 + 1/ 2.I02 = I0 - 1/ 2.I02 = 24,272 - 1,7685 = 22,503 Dßng ®iÖn pha vµ dßng ®iÖn so lÖch ch¹y qua BI1: If = I1(BI1) + I2(BI1) + I0(BI1) = 24,272 + 24,272 + 22,503 = 71,047 If - I0(BI1) = I1(BI1) + I2(BI1) = 48,544 c- D¹ng ng¾n m¹ch N (1,1). C¸c dßng ®iÖn thµnh phÇn thø tù pha bÞ sù cè t¹i chç ng¾n m¹ch. I1 = 47,336 I0 = -25,707 X 0 0,0122 I 2  I 1 .  47,336.  21,269 X 2  X 0 0,0145 0,0122 Dßng ®iÖn c¸c thµnh phÇn kh«ng sù cè qua BI1 lµ:
 6. I1(BI1) = I1 = 47,336 I2(BI1) = I2 = -21,269 I (1) ( BI 1 ) I0(BI1) = I01 + 1/2I02 = I0 - 1/2I02 = I 011) . ( ; = -25,707 I 01 ( ) + 1,84 = -23,867 Dßng ®iÖn pha vµ dßng ®iÖn so lÖch: If(BI1) = a2.I1(BI1) + a.I2(BI1) + I0(BI1) 1 3 1 3  (  j ).47 ,336  (   j ).( 21,269 )  ( 23,867 ) 2 2 2 2 = - 36,72 – J59,725 = 70,11/-121,580 I1 + I2 = - 36,72 - J59,725 + 23,867 = - 12,853 - J59,725 = 61,092/-1020 Theo quy -íc vÒ dÊu cña dßng ®iÖn ng¾n m¹ch ch¹y qua BI1 cña b¶o vÖ so lÖch MBA mang dÊu (+). N(2) N(1) N(1,1) N'1 BI1 BI2 BI3 BI1 BI2 BI3 BI1 BI2 BI3 If 59,72 0 0 71,04 0 0 70,11 0 0 6 7 I0 0 0 0 22,50 0 0 23,86 0 0 3 7 I1 + I 59,72 0 0 48,54 0 0 61,09 0 0 2 6 4 2 2.3.3. XÐt ®iÓm ng¾n m¹ch n»m ngoµi vïng b¶o vÖ MBA t¹i N2.
 7. T¹i ®iÓm ng¾n m¹ch nµy chØ cã dßng ®iÖn ch¹y qua BI1 vµ BI2, kh«ng cã dßng TTK v× phÝa trung ¸p 35 kV cña MBA TN ®Êu () kh«ng nèi ®Êt. VËy ta chØ xÐt d¹ng N(2). S¬ ®å thay thÕ: BI1 BI2 XBC X HT N2 HT 0,0145 XBC XBC / 2 N2 HT 0,0145 0,105 / 2 X N2 HT 0,0675 X = 0,0145 + 0,105/2 = 0,0675 D¹ng ng¾n m¹ch N(2). Dßng ®iÖn t¹i ®iÓm ng¾n m¹ch: 3 E 3 1 If  .  .  12,83 2 X 2 0,0675 Dßng ®iÖn pha ch¹y qua BI1 còng chÝnh lµ dßng ng¾n m¹ch ch¹y qua BI2: If(BI1) = If(BI2) = If / 2 = 12,83/ 2 = 6,415 Theo quy -íc vÒ dÊu th× dßng ®iÖn qua BI1 mang dÊu (+), cßn dßng qua BI2 sÏ mang dÊu (-).
 8. N(2) N2 BI1 BI2 BI3 If 6,415 - 6,415 0 I0 0 0 0 I1 + I 2 6,415 - 6,415 0 2.3.4. XÐt ®iÓm ng¾n m¹ch n»m trong vïng b¶o vÖ MBA t¹i N2’. S¬ ®å thay thÕ: BI1 N2 ’ XBC BI2 X HT HT 0,0145 XBC N2’ HT 0,0675 X = 0,0145 + 0,105/2 = 0,0675 D¹ng ng¾n m¹ch N(2). Dßng ®iÖn t¹i ®iÓm ng¾n m¹ch: 3 E 3 1 If  .  .  12,83 2 X 2 0,0675 Dßng ®iÖn pha ch¹y qua BI1 còng chÝnh lµ dßng ng¾n m¹ch ch¹y qua BI2:
 9. If(BI1) = If(BI2) = If/ 2 = 12,83/ 2 = 6,415 Theo quy -íc vÒ dÊu th× dßng ®iÖn qua BI1 mang dÊu (+), cßn dßng qua BI2 mang dÊu (+). N (2) N2’ BI1 BI2 BI3 If 6,415 0 0 I0 0 0 0 I1 + I 2 6,415 0 0 2.3.5. XÐt ®iÓm ng¾n m¹ch n»m ngoµi vïng b¶o vÖ MBA t¹i N3. PhÝa h¹ ¸p 10 kV cña MBA ®Êu tam gi¸c (), ta chØ xÐt d¹ng ng¾n m¹ch N3. LËp s¬ ®å thay thÕ: BI1 XBC 0,105 XHT HT XBH 0,065 0,0145 XBC 0,105 XBH 0,065 BI3 N3 XHT XBC/2 XBH/2 N3 HT 0,0145 0,105/ 2 0,065/ 2
 10. X N3 HT 0,0995 X = XHT + (XBC + XBH) / 2 = 0,0145 + 0,085 = 0,0995 D¹ng ng¾n m¹ch N(3). Dßng ®iÖn pha t¹i ®iÓm ng¾n m¹ch: 3 E 3 1 If  .  .  8,704 2 X 2 0,0995 Dßng ng¾n m¹ch ch¹y qua BI1 vµ BI3: If(BI1) = If(BI3) = If/ 2 = 8,7038/ 2 = 4,352 Theo quy -íc vÒ dÊu cña dßng ®iÖn, dßng qua BI1 mang dÊu (+) cßn dßng qua BI3 mang dÊu (-). N(3) N3 BI1 BI2 BI3 If 4,352 0 - 4,352 I0 0 0 0 I1 + I 2 4,352 0 - 4,352 2.3.6. XÐt ®iÓm ng¾n m¹ch n»m trong vïng b¶o vÖ MBA t¹i N’3 LËp s¬ ®å thay thÕ: BI1 XBC 0,105 XHT HT XBH 0,065 0,0145 XBC 0,105
 11. XHT XBC/2 XBH/2 N3’ HT 0,0145 0,105/ 2 0,065/ 2 X N3’ HT 0,0995 X = XHT + (XBC + XBH) / 2 = 0,0145 + 0,085 = 0,0995 D¹ng ng¾n m¹ch N(3). Dßng ®iÖn pha t¹i ®iÓm ng¾n m¹ch: 3 E 3 1 If  .  .  8,704 2 X 2 0,0995 Dßng ng¾n m¹ch ch¹y qua BI1 vµ BI3: If(BI1) = If(BI3) = If/ 2 = 8,7038/ 2 = 4,352 Theo quy -íc vÒ dÊu cña dßng ®iÖn, dßng qua BI1 mang dÊu (+). N(3) N3’ BI1 BI2 BI3
 12. If 4,352 0 0 I0 0 0 0 I1 + I 2 4,352 0 0
Đồng bộ tài khoản