thiết kế trạm biến áp cho phân xưởng, chương 7

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
164
lượt xem
72
download

thiết kế trạm biến áp cho phân xưởng, chương 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quá tải làm tăng nhiệt độ dầu và cuộn dây của máy biến áp nếu mức quá tải cao và kéo dài làm cho máy biến áp bị tăng nhiệt độ quá mức cho phép dẫn đến tuổi thọ của MBA bị suy giảm nhiều. Để bảo vệ chống quá tải cho cuộn dây của máy biến áp và bảo vệ chống quá nhiệt cho cách điện của máy biến áp công suất lớn người ta dùng phương pháp đo trực tiếp nhiệt độ dầu và hình ảnh nhiệt, nhiệt độ cuộn dây của MBA, bảo vệ làm việc theo...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế trạm biến áp cho phân xưởng, chương 7

  1. Chương 7: B¶o vÖ chèng qu¸ t¶i cho m¸y biÕn ¸p Qu¸ t¶i lµm t¨ng nhiÖt ®é dÇu vµ cuén d©y cña m¸y biÕn ¸p nÕu møc qu¸ t¶i cao vµ kÐo dµi lµm cho m¸y biÕn ¸p bÞ t¨ng nhiÖt ®é qu¸ møc cho phÐp dÉn ®Õn tuæi thä cña MBA bÞ suy gi¶m nhiÒu. §Ó b¶o vÖ chèng qu¸ t¶i cho cuén d©y cña m¸y biÕn ¸p vµ b¶o vÖ chèng qu¸ nhiÖt cho c¸ch ®iÖn cña m¸y biÕn ¸p c«ng suÊt lín ng-êi ta dïng ph-¬ng ph¸p ®o trùc tiÕp nhiÖt ®é dÇu vµ h×nh ¶nh nhiÖt, nhiÖt ®é cuén d©y cña MBA, b¶o vÖ lµm viÖc theo nhiÒu cÊp nh- t¨ng c-êng lµm m¸t, c¶nh b¶o b»ng tÝn hiÖu ©m thanh, sa th¶i bít c¸c phô t¶i. NÕu c¸c cÊp t¸c ®éng nµy kh«ng mang l¹i hiÖu qu¶ th× m¸y biÕn ¸p ®-îc t¸ch ra khái vËn hµnh, s¬ ®å hÖ thèng c¶nh b¸o khi MBA qu¸ t¶i. Qu¹t giã B¬m dÇu C¶m biÕn TÝn hiÖu c¶nh b¸o nhiÖt ®é C¾t m¸y biÕn ¸p Bé ph©n tÝch thêi gian qu¸ nhiÖt
  2. H×nh 3-4: S¬ ®å khèi b¶o vÖ qu¸ nhiÖt cho m¸y biÕn ¸p §Ó b¶o vÖ qu¸ t¶i cho MBA t¹i tr¹m 110kV V©n §×nh dïng ph-¬ng ph¸p h×nh ¶nh nhiÖt trong r¬ le b¶o vÖ 7UT513 vµ ph-¬ng ph¸p ®o trùc tiÕp t¹i m¸y biÕn ¸p. ph-¬ng ph¸p trùc tiÕp t¹i m¸y biÕn ¸p sö dông bé c¶m øng nhiÖt ®Æt ë phÝa trªn thïng dÇu n¬i cã nhiÖt ®é dÇu cao nhÊt. Khi nhiÖt ®é t¨ng lªn  550 c bé khuyÕch ®¹i sÏ thùc hiÖn tuÇn tù c¸c c«ng viÖc nh- t¨ng c-êng lµm m¸t vµ b¸o tÝn hiÖu nÕu nhiÖt ®é vÉn cø tiÕp tôc t¨ng, khi ®ã tÝn hiÖu ®-îc göi ®i c¾t m¸y biÕn ¸p. 3.3. Giíi thiÖu tÝnh n¨ng vµ thèng sè cña R¬ le 7UT513 : 3.3.1. TÝnh n¨ng vµ thèng sè cña 7UT513. 3.3.1.1. TÝnh n¨ng r¬ le 7UT513. R¬le sè 7UT-513 dïng cho b¶o vÖ so lÖch m¸y biÕn ¸p. R¬ le cã tÝnh -u viÖt nh- t¸c ®éng nhanh, chän läc chèng l¹i c¸c d¹ng ng¾n m¹ch trong ph¹m vi b¶o vÖ. Ngoµi b¶o vÖ m¸y biÕn ¸p, R¬le cßn ®-îc sö dông ®Ó b¶o vÖ c¸c ®iÓm ph©n nh¸nh cã 3 nh¸nh hoÆc phÇn tö cã 3 ®Çu vµo. R¬ le cã 5 tiÕp ®iÓm c¾t, 5 ®Çu vµo nhÞ ph©n vµ 14 chØ thÞ ®Ìn (LED). Nh÷ng chøc n¨ng cña R¬ le 7UT-513 bao gåm. - B¶o vÖ so lÖch m¸y biÕn ¸p. - B¶o vÖ dßng thø tù kh«ng.
  3. - B¶o vÖ qu¸ dßng cã thêi gian. - B¶o vÖ qu¸ t¶i theo nhiÖt ®é. - B¶o vÖ ch¹m vá tuú chän. 3.3.1.2. C¸c thèng sè kü thuËt r¬ le 7UT-513 . - M¹ch ®o l-êng. + Dßng ®iÖn danh ®Þnh : 1A hoÆc 5A + TÇn sè ®Þnh møc : 50 Hz/60 Hz + C«ng suÊt tiªu thô : 0,1 VA / pha øng víi dßng danh ®Þnh lµ 1A. : 0,5 VA / pha øng víi dßng danh ®Þnh lµ 5A. - Kh¶ n¨ng qu¸ t¶i nhiÖt : + 100.Id® trong thêi gian  1 sec. + 20.Id® trong thêi gian  10 sec. + 4.Id® trong thêi gian l©u dµi. + Khi cã qu¸ t¶i xung th× : 250.Idd trong 1/2 chu kú. - Kh¶ n¨ng qu¸ t¶i cña chøc n¨ng ph¸t hiÖn dßng ch¹m vá , nhiÖt ®é (gi¸ trÞ hiÖu dông). + 300 A trong thêi gian  1 s . + 100 A trong thêi gian  10 s . + 15 A trong thêi gian liªn tôc . + Cho ph¸t hiÖn dßng ch¹m vá víi ®é nhËy cao, dßng b»ng 1A.
  4. - §iÖn ¸p nguån thao t¸c nguån mét chiÒu qua bé chØnh l-u 24V  250V DC. Ud® (VDC) 24/48 60/110/125 220/250 Sai lÖch cho phÐp 19  56 4  14 176  88 - §iÖn ¸p xoay chiÒu  12% U®m + ChØnh ®Ønh  6%Ugh + Thêi gian phôc håi ®iÖn ¸p khi cã sù cè m¹ch 1 chiÒu  50 ms ë ®iÖn ¸p U®m  110 VDC. - TiÕp ®iÓm lµm viÖc . + Sè r¬le t¸c ®éng c¾t: 5 + Sè tiÕp ®iÓm / 1 R¬ le: 2 th-êng më ( No ) + Dung l-îng ®ãng: 100W/VA + Dung l-îng c¾t: 30W/VA + §iÖn ¸p ®ãng c¾t: 250V + Dßng cho phÐp: 30A trong 50 s - TiÕp ®iÓm b¸o tÝn hiÖu. + Sè R¬ le tÝn hiÖu: 11 + Sè tiÕp ®iÓm R¬ le: 1 th-êng ®ãng Co hoÆc th-êng më No + Dung l-îng ®ãng c¾t: 20W/VA + Dßng cho phÐp: 1A + §iÖn ¸p ®ãng c¾t: 250V
  5. - Sè ®Çu vµo nhÞ ph©n. + R¬ le tÝn hiÖu /c¶nh b¸o: 5 + §iÖp ¸p lµm viÖc: 24V  250Vdc + Dßng ®iÖn tiªu thô: 2,5 mA - C¸c giao diÖn nèi tiÕp. + Giao tiÕp víi ng-êi vËn hµnh: Kh«ng c¸ch ly . + Gi¾c nèi: Gi¾c 25 ch©n cho kÕt nèi víi m¸y tÝnh c¸ nh©n theo ISC 2110 + Tèc ®é truyÒn tin: MÆc ®Þnh 9600 Baud, min 1200 baud, max 19100 baud + Giao tiÕp víi trung t©m ®iÒu khiÓn: C¸ch Ly - Giao ®iÓm truyÒn sè liÖu. + C¸c tiªu chuÈn: T-¬ng tù V24/V25 ®Õn CCITT. + Tèc ®é truyÒn: MÆc ®Þnh 9600 baud, min 1200baud, max19200baud . + KÕt nèi trùc tiÕp: L¾p ®Æt ngang L¾p ®Æt bÒ mÆt + Kho¶ng c¸ch truyÒn tin: max 1000 m + §iÖn ¸p thö: 2 kV víi tÇn sè ®Þnh møc trong thêi gian 1 phót . + C¸p quang: Gi¾c tÝch hîp F - SMA . + ChiÒu dµi sãng quang: 820 mm + HÖ sè suy gi¶m ®-êng d©y cho phÐp: max 8 dB
  6. + Kho¶ng c¸ch truyÒn tin: max 1,5 km. + C¸c thÝ nhiÖm c¸ch ®iÖn: Theo IEC 255 - 5 3.3.1.3. Ph¹m vi chØnh ®Þnh ®èi víi chøc n¨ng BVSL MBA. + Dßng SL møc thÊp (ISL): 0,15.Id®B  2,00.Id®B b-íc chØnh ®Þnh 0,01 Id®B + Dßng SL møc cao (ISL): 0,5.Id®B 20,00. Id®B b-íc chØnh ®Þnh 0,1 Id®B Trong ®ã : Id® lµ dßng danh ®Þnh cña MBA . + Tû sè h·m dßng tõ ho¸ (hµi bËc 2): 10%  80% b-íc chØnh ®Þnh 1% . + Tû sè h·m sãng 3 , 4 , 5 : 10%  80% b-íc chØnh ®Þnh 1% . + TrÔ thêi gian c¾t : 0,00  60,00 b-íc chØnh ®Þnh 0,01 s. + Thêi gian trë vÒ : 0,00  60,00 b-íc chØnh ®Þnh 0,01 s. Thêi gian kh«ng tÝnh ®Õn thêi gian lµm viÖc song song chøc n¨ng b¶o vÖ. + Thêi gian lµm viÖc víi nguån cÊp 1 phÝa : 50 Hz 60Hz 162/3 Hz.  1,5 lÇn gi¸ trÞ ®Æt ISL  : 35ms 35ms 85ms  1,5 lÇn gi¸ trÞ ®Æt ISL: 35ms 35ms 85ms
  7.  5 lÇn gi¸ trÞ ®Æt ISL : 35ms 35ms 85ms Thêi gian trë vÒ : 30ms 25ms 40ms Tû sè trë vÒ : 0,7 - Dung sai víi c¸c th«ng sè MBA . + C¸c thêi gian trÔ céng thªm :  1% gi¸ trÞ ®Æt hoÆc 10s . - C¸c th«ng sè ¶nh h-ëng . + §iÖn ¸p thao t¸c trong d¶i 0,8  U/Un  1,15: 1% - NhiÖt ®é trong kho¶ng 0oc  t0mt  40oC:  0,5%/10k - TÇn sè trong kho¶ng 0,95  f/fn  1,05: 1% 3.3.1.4. B¶o vÖ ch¹m ®Êt cã giíi h¹n. - Ph¹m vi chØnh ®Þnh . + Ng-ìng dßng: Ireff > IN 0,05.Id®B  2,00.Id®B b-íc chØnh ®Þnh 0,01 Id®B + Gãc giíi h¹n: Limit 90o  130o b-íc chØnh ®Þnh 10o - C¸c ®Æc tÝnh t¸c ®éng . + Tû sè h·m dßng xung: 10%  80% b-íc chØnh ®Þnh 1%
  8. + TrÔ thêi gian c¾t: 0,00  60,00 b-íc chØnh ®Þnh 0,01 s + Thêi gian trë vÒ: 0,00  60,00 b-íc chØnh ®Þnh 0,01 s - Thêi gian kh«ng tÝnh ®Õn thêi gian lµm viÖc song song cña c¸c chøc n¨ng b¶o vÖ. Thêi gian lµm viÖc víi 50 60 Hz 162/3 (f) Hz Hz + 1,5 lÇn gi¸ trÞ ®Æt: 25 25 ms 70 ms ms + 5 LÇn gi¸ trÞ ®Æt: 17 17 ms 25 ms ms Thêi gian trë vÒ: 30 25 ms 40 ms ms Tû sè trë vÒ: 0,7 - Dung sai. + §Æc tÝnh t¸c ®éng: ± 5% gi¸ trÞ lý thuyÕt (I < 5.IN) + C¸c thêi gian céng ± 51% Gi¸ trÞ ®Æt ho¹c 10 sec thªm: - C¸c biÕn cã ¶nh h-ëng. + §iÖn ¸p nguån thao t¸c ¶nh h-ëng 0,8 ≤ U/UN ≤ ≤1,15 %: 1% + NhiÖt ®é trong kho¶ng 0Oc = ΦMT ≤ ≤
  9. 400c: 0,5%.10K + TÇn sè trong kho¶ng 0,8 ≤f/fN ≤ 1,2: ≤ 1%
Đồng bộ tài khoản