Thiết kế và thi côn hệ thống báo giờ tự động ứng dụng CPU Z80, chương 11

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:39

0
60
lượt xem
12
download

Thiết kế và thi côn hệ thống báo giờ tự động ứng dụng CPU Z80, chương 11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kỹ thuật vi xử lí ngày càng đóng vai trò quan trọng trong tự động điều khiển. Nó là kỹ thuật của tương lai, là chìa khoá đi vào công nghệ hiện đại. tuy nhiên đối với sinh viên ngành điện tử đây vẫn còn là một lĩnh vực mới mẽ, hứa hẹn và mở ra nhiều triển vọng. Chính vì vậy, để góp phần tạo nền tảng ban đầu cho việc học tập, tìm hiểu kỹ thuật vi xử lí người viết đã thực hiện đề tài ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết kế và thi côn hệ thống báo giờ tự động ứng dụng CPU Z80, chương 11

 1. Chương 11: KEÁT LUAÄN VAØ HÖÔÙNG PHAÙT TRIEÅN CUÛA ÑEÀ TAØI Kyõ thuaät vi xöû lí ngaøy caøng ñoùng vai troø quan troïng trong töï ñoäng ñieàu khieån. Noù laø kyõ thuaät cuûa töông lai, laø chìa khoùa ñi vaøo coâng ngheä hieän ñaïi. tuy nhieân ñoái vôùi sinh vieân ngaønh ñieän töû ñaây vaãn coøn laø moät lónh vöïc môùi meõ, höùa heïn vaø môû ra nhieàu trieån voïng. Chính vì vaäy, ñeå goùp phaàn taïo neàn taûng ban ñaàu cho vieäc hoïc taäp, tìm hieåu kyõ thuaät vi xöû lí ngöôøi vieát ñaõ thöïc hieän ñeà taøi : ÖÙNG DUÏNG CPU-Z80 VAØO HEÄ THOÁNG BAÙO GIÔØ TÖÏ ÑOÄNG. Vôùi teân goïi Heä Thoáng Baùo Giôø Töï Ñoäng, Heä Thoáng ñaõ ñaït ñöôïc nhöõng khaû naêng sau: _ Taïo ra thôøi gian thöïc goàm thöù, giôø, phuùt, giaây vaø hieån thò thöù, giôø, phuùt, giaây treân led 7 ñoaïn. _ Töï ñoäng baùo hieäu baùo hieäu taïi nhöõng thôøi ñieåm coá ñònh haøng ngaøy (nhöõng thôøi ñieåm naøy ñöôïc ñaët saün trong IC-ROM). Khoâng baùo hieäu vaøo ngaøy chuû nhaät. _ Cho pheùp ngöôøi söû duïng ñaët vaøo heä thoáng 10 thôøi ñieåm baùo hieäu ñoät xuaát (10 Hottime) _ Cho pheùp ngöôøi söû duïng ñaët vaøo heä thoáng 10 thôøi ñieåm caám baùo hieäu (10 Skiptime) _ Cho pheùp ngöôøi söû duïng ñieàu chænh thôøi gian thöïc goàm ñieàu chænh thöù, giôø, phuùt. Caùch thöùc ñieàu chænh laø ñieàu chænh thöù, giôø, phuùt ñoäc laäp vôùi nhau vaø coù theå ñieàu chænh theo höôùng taêng hoaëc giaûm. _ Cho pheùp ngöôøi söû duïng xem laïi hay xoùa ñi caùc Hottime vaø Skiptime do ngöôøi söû duïng ñaët vaøo heä thoáng
 2. _ Tieáng chuoâng baùo hieäu do phaàn meàm ñieàu khieån neân ña daïng nhaèm theå hieän muïc ñích cuûa töøng thôøi ñieåm baùo hieäu. Cuï theå seõ coù chuoâng cho vaøo tieát hoïc, chuoâng ra tieát hoïc vaø chuoâng baùo hieäu ñoät xuaát _ Coù chöông trình baùo loãi ñeå baùo loãi cho ngöôøi söû duïng Vôùi keát quaû ñaït ñöôïc nhö treân, Heä Thoáng coù theå ñöôïc caûi tieán vaø môû roäng ñeå ñaùp öùng söï ña daïng cuûa nhu caàu söû duïng. Caûi tieán phaàn meàm ñeå heä thoáng coù khaû naêng phaân bieät ñöôïc thaùng, naêm vaø hieån thò ñöôïc thaùng, naêm khi coù yeâu caàu. Caûi tieán phaàn meàm ñeå cho pheùp ngöôøi söû duïng ñaët vaøo Heä Thoáng thôøi ñieåm caám baùo hieäu laø moät thöù baát kì trong tuaàn, trong thaùng, trong naêm. Tuøy theo nhu caàu söû duïng, chöông trình phaàn meàm ñieàu khieån baùo hieäu seõ ñöôïc caûi tieán ñeå coù theå ñieàu khieån thieát bò baùo hieäu phaùt tieáng nhaïc, tieáng noùi taïo söï phong phuù trong baùo hieäu. Ngoaøi ra, Heä Thoáng coøn coù theå ñöôïc caûi tieán môû roäng ñeå lieân keát vôùi caùc thieát bò caûm bieán khoùi, caûm bieán nhieät ñoä ñeå thöïc hieän chöùc naêng baùo ñoäng khi coù hoûa hoaïn. IV- KIEÁN NGHÒ : Vôùi caùc tính naêng ñaõ ñöôïc thöïc hieän, Heä Thoáng Baùo Giôø Töï Ñoäng hoaøn toaøn coù theå ñaùp öùng toát cho caùc nhu caàu baùo giôø trong thöïc teá. Ngöôøi vieát xin ñeà nghò ñöôïc caûi tieán vaø thöông maïi hoùa Heä Thoáng thaønh saûn phaåm ñeå phuïc vuï cho nhu caàu ñôøi soáng. Ngaøy nay, do nhu caàu phaùt trieån cuûa xaõ hoäi, töï ñoäng hoùa ñaõ ñi vaøo ñôøi soáng haøng ngaøy cuõng nhö caùc qui trình saûn xuaát coâng ngheä. Vieäc öùng duïng kyõ thuaät vi xöû lí vaøo töï ñoäng ñieàu khieån môû ra moät höôùng phaùt trieån ñaày trieån voïng. ÖÙng duïng töï ñoäng
 3. hoùa vaøo ñôøi soáng mang laïi nhöõng lôïi ích to lôùn veà kinh teá xaõ hoäi. Ñeå ñaït ñöôïc ñieàu naøy theo ngöôøi vieát chuùng ta phaûi :  Ñaàu tö nghieân cöùu kyõ thuaät vi xöû lí vaø töï ñoäng ñieàu khieån.  Trang bò caùc thieát bò phuïc vuï nghieân cöùu vaø giaûng daïy, tieáp caän daàn vôùi kyõ thuaät môùi.  ÖÙng duïng caùc thaønh quaû ñaït ñöôïc trong nghieân cöùu vaøo ñôøi soáng.
 4. PHUÏ LUÏC Chöông trình MAIN Muïc ñích : khôûi ñoäng heä thoáng, töï ñoäng baùo hieäu. Khi caàn, xoùa Hottime, Skiptime vaø ñieàu khieån maïch baùo hieäu. Ngoõ vaøo : thôøi gian thöïc, baûng Restime, Hottime, Skiptime Ngoõ ra : Hottime hay/vaø Skiptime bò xoùa. Maïch baùo hieäu hoaït ñoäng Caùc thanh ghi söû duïng : IX, AF, BC, DE, HL
 5. Chöông trình con söû duïng : DISPLAY ORG 0000H DI LD SP,17FFH LD A,00000000B LD (2001H),A LD A,00100101B LD (2001H),A XOR A LD (3000H),A LD B,08h LD HL,0FFFH SET0: INC HL LD (HL),A DEC B JR NZ,SET0 LD A,02H LD (1004H),A LD A,0FEH LD B,36H SETF: INC HL LD (HL),A DEC B JR NZ,SETF LD HL,1050H LD A,(1004H) LD (HL),A LD A,(1005H) INC HL
 6. LD (HL),A LD A,(1006H) INC HL LD (HL),A LD A,(1007H) INC HL LD (HL),A CALL DISPLAY IM 0 EI LD HL,1005H LD D,(HL) INC HL LD E,(HL) JR FIRST MINWT: LD A,(1006H) CP E JR Z,MINWT LD E,A LD A,(1005H) LD D,A FIRST: LD C,01H LD B,00H LD IX,1005H NEXT: INC B INC IX INC IX INC IX LD A,(IX+0) CP 0FFH
 7. JR Z,MINWT CP 0FEH JR NZ,COMP LD C,00H LD B,00H LD IX,0F9DH JR NEXT COMP:CP D JR NZ,NEXT LD A,(IX+1) CP E JR NZ,NEXT DI PUSH DE PUSH BC LD B,00H LD HL,1026H NEXTS: INC B INC HL INC HL LD A,(HL) CP 0FEH JR Z,COMPD CP D JR NZ,NEXTS INC HL LD A,(HL) DEC HL CP E JR NZ,NEXTS
 8. LD A,(1002H) DEC A LD (1002H),A INC A SUB B ADD A,A INC A INC A LD C,A LD B,00H LD D,H LD E,L INC HL INC HL LDIR EXITM: EI POP BC BIT 0,C JR Z,RESTART LD HL,1001H LD A,(HL) DEC (HL) SUB B LD B,A ADD A,A ADD A,B INC A INC A LD C,A LD B,00H
 9. PUSH IX POP HL LD D,H LD E,L INC HL INC HL INC HL LDIR RESTART: POP DE JP MINWT COMPD: LD A,(1004H) SCF CCF CP 07H JR C,BELL BIT 0,C JR Z,EXITM BELL: LD D,(IX+2) LD B,09H LD HL,3000H LD A,(1007H) LD E,A RING: LD A,(1007H) CP E JR Z,RING LD E,A LD (HL),D SLA D DEC B JP Z,EXITM
 10. JP RING Chöông trình RTP (Real Time Program) Muïc ñích : ñaùp öùng ngaét NMI taïo thôøi gian thöïc Ngoõ vaøo : thöù, giôø, phuùt, giaây, DPMASK Ngoõ ra : thöù, giôø, phuùt, giaây ñöôïc caäp nhaät, hieån thò thöù, giôø, phuùt, giaây Caùc thanh ghi söû duïng : AF, BC, HL Caùc chöông trình con söû duïng : DISPLAY ORG 0066H RTP: PUSH AF PUSH BC PUSH DE PUSH HL LD HL,1007H LD A,(HL) INC A CP 3CH JR NZ,UPDATE LD (HL),00H DEC HL LD A,(HL) INC A CP 3CH JR NZ,UPDATE LD (HL),00H DEC HL
 11. LD A,(HL) INC A CP 18H JR NZ,UPDATE LD (HL),00H DEC HL LD A,(HL) INC A CP 09H JR NZ,UPDATE LD A,02H UPDATE: LD (HL),A LD A,(1000H) BIT 0,A JR NZ,EXIT LD HL,1004H LD A,(HL) LD (1050H),A INC HL LD A,(HL) LD (1051H),A INC HL LD A,(HL) LD (1052H),A INC HL LD A,(HL) LD (1053H),A CALL DISPLAY EXIT: POP HL POP DE
 12. POP BC POP AF RETN Chöông trình SETTIME. Muïc ñích : ñieàu chænh thôøi gian thöïc Ngoõ vaøo : baøn phím vaø thöù, giôø, phuùt hieän taïi Ngoõ ra : - Maïch hieån thò seõ hieån thò thöù, giôø, phuùt ñang thay ñoåi - Thöù, giôø, phuùt thöïc ñöôïc ghi vaøo boä nhôù Caùc thanh ghi söû duïng :AF, BC, DE, HL Caùc chöông trìng con söû duïng : DISPLAY, KEYPRO ORG 0008H SETTIME: PUSH AF PUSH BC PUSH DE PUSH HL LD A,10010000B LD (2001H),A LD HL,2000H LD (HL),01101101B LD (HL),01111001B LD (HL),01111000B LD (HL),01111000B LD (HL),00000110B LD (HL),01010100B LD (HL),01111001B LD BC,0FFFFH REPT: XOR A
 13. DEC BC CP B JR NZ,REPT LD HL,1007H LD (HL),00H DEC HL LD C,(HL) DEC HL LD B,(HL) DEC HL LD D,(HL) CALL KEYPRO LD HL,1050H LD A,(1004H) LD (HL),A INC HL LD A,(1005H) LD (HL),A INC HL LD A,(1006H) LD (HL),A INC HL LD A,(1007H) LD (HL),A CALL DISPLAY POP HL POP DE POP BC POP AF EI
 14. RETI Chöông trình Hottime. Muïc ñích : thöïc hieän chöùc naêng veà Hottime : Xem, Xoùa, Ñaët Ngoõ vaøo : baûng Hottime vaø caùc phím ñöôïc aán Ngoõ ra : Hottime trong baûng coù theå bò xoùa, coù theå coù Hottime môùi ñöôïc ñaët. Hieån thò nhöõng thoâng tin caàn thieát veà thôøi gian vaø baùo loãi Caùc thanh ghi söû duïng : A, BC, DE, HL, IY Caùc chöông trình con söû duïng : DISPLAY, ERROR, KEYPRO ORG 0018H HOTTIME: PUSH AF PUSH BC PUSH DE PUSH HL LD HL,1000H LD (HL),01H LD A,10010000B LD (2001H),A LD HL,2000H LD (HL),01110100B LD (HL),00111111B LD (HL),01111000B LD (HL),01111000B LD (HL),00000110B
 15. LD (HL),01010100B LD (HL),01111001B LD BC,0FFFFH REPH: XOR A DEC BC CP B JR NZ,REPH VIEW0: LD IY,1008H LD D,01H VIEW: XOR A LD (1050H),A LD (1053H),A LD A,(IY+0) LD (1051H),A LD B,(IY+1) LD HL,1052H LD (HL),B CALL DISPLAY WT: LD BC,0D07H WAIT: XOR A DEC BC CP B JR NZ,WAIT LD A,(4000H) KEY1: CP 0FDH JR NZ,KEY2 LD A,(1001H) CP 00H JR Z,WT CP D
 16. JR Z,WT INC D INC IY INC IY INC IY JP VIEW KEY2: CP 0FBH JR NZ,KEY3 LD A,01 CP D JR Z,WT DEC D DEC IY DEC IY DEC IY JP VIEW KEY3: CP 0EFH JR NZ,KEY4 LD HL,1001H LD A,(HL) CP 0H JR NZ,DEL CALL ERROR JP VIEW0 DEL: DEC (HL) SUB D LD B,A ADD A,A ADD A,B INC A
 17. INC A LD C,A LD B,00H PUSH IY POP HL LD D,H LD E,L INC HL INC HL INC HL LDIR JP VIEW0 KEY4: CP 0FEH JR NZ,KEY5 LD A,(1001H) CP 0AH JR NZ,SET CALL ERROR JP VIEW0 SET: LD B,A ADD A,A ADD A,B LD BC,1008H LD H,00H LD L,A ADD HL,BC LD BC,0000H CALL KEYPRO INC HL LD (HL),0B7H
 18. LD HL,1001H INC (HL) JP VIEW KEY5: CP 0F7H JP NZ,VIEW EXITH: LD A,10010000B LD (2001H),A XOR A LD HL,2000H LD (HL),A LD (HL),A LD (HL),A LD (HL),A LD (HL),A LD (HL),A LD (HL),A LD (HL),A LD BC,138BH REPH1: XOR A DEC BC CP B JR NZ,REPH1S LD HL,1000H LD (HL),L LD HL,1050H LD A,(1004H) LD (HL),A INC HL LD A,(1005H) LD (HL),A
 19. INC HL LD A,(1006H) LD (HL),A INC HL LD A,(1007H) LD (HL),A CALL DISPLAY POP HL POP DE POP BC POP AF EI RETI Chöông trình SKIPTIME. Muïc ñích : Thöïc hieän chöùc naêng veà Skiptime : Xem, Xoùa, Ñaët Ngoõ vaøo : Baûng Skiptime vaø caùc phím ñöôïc aán Ngoõ ra : Skiptime trong baûng coù theå bò xoùa, coù theå coù Skiptime môùi ñöôïc ñaët. Hieån thò nhöõng thoâng tin caàn thieát veà thôøi gian vaø baùo loãi Caùc thanh ghi söû duïng : A, BC, DE, HL, IY Caùc chöông trình con söû duïng : DISPLAY, KEYPRO, ERROR ORG 0028H SKIPTIME: PUSH AF PUSH BC
 20. PUSH DE PUSH HL LD HL,1000H LD (HL),01H LD A,10010000B LD (2001H),A LD HL,2000H LD (HL),01101101B LD (HL),00000110B LD (HL),01110011B LD (HL),01111000B LD (HL),00000110B LD (HL),01010100B LD (HL),01111001B LD BC,0FFFFH REPT: XOR A DEC BC CP B JR NZ,REPT VIEW0: LD IY,1028H LD D,01H VIEW: XOR A LD (1050H),A LD (1053H),A LD A,(IY+0) LD (1051H),A LD B,(IY+1) LD HL,1052H LD (HL),B CALL DISPLAY

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản