thiết kế và thi công bộ thí nghiệm điện tử công suất, chương 4

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
115
lượt xem
30
download

thiết kế và thi công bộ thí nghiệm điện tử công suất, chương 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong thời đại ngày nay, hầu hết các dây chuyền sản xuất đang dần dần được tự động hoá bằng cách áp dụng các kỹ thuật tiên tiến của khoa học kỹ thuật. Tuy thế, động cơ điện một chiều vẫn được coi là một loại máy quan trọng. Nó có đặc tính điều chỉnh tốc độ rất tốt, vì vậy máy được dùng nhiều trong các nghan` công nghiệp có yêu cầu cao về điều chỉnh tốc độ như cán thép, hầm mỏ, giao thông vận tải…...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế và thi công bộ thí nghiệm điện tử công suất, chương 4

  1. CHÖÔNG 4 : KHAÛO SAÙT PHAÀN ÑOÄNG LÖÏC. I. GIÔÙI THIEÄU VEÀ ÑOÄNG CÔ ÑIEÄN MOÄT CHIEÀU. Trong thôøi ñaïi ngaøy nay, haàu heát caùc daây chuyeàn saûn xuaát ñang daàn daàn ñöôïc töï ñoäng hoùa baèng caùch aùp duïng caùc kyõ thuaät tieân tieán cuûa khoa hoïc kyõ thuaät. Tuy theá, ñoäng cô ñieän moät chieàu vaãn ñöôïc coi laø moät loaïi maùy quan troïng. Noù coù ñaëc tính ñieàu chænh toác ñoä raát toát, vì vaäy maùy ñöôïc duøng nhieàu trong caùc nghaøn` coâng nghieäp coù yeâu caàu cao veà ñieàu chænh toác ñoä nhö caùn theùp, haàm moû, giao thoâng vaän taûi… 1. Caáu taïo : Ñoäng cô ñieän moät chieàu goàm hai phaàn : Phaàn tónh (stator) vaø phaàn quay (rotor). Phaàn tónh laø phaàn ñöùng yeân cuûa maùy. Noù thöôøng bao goàm caùc boä phaän sau : – Cöïc töø chính : laø boä phaän sinh ra töø tröôøng chính trong voû maùy, goàm coù loõi saét cöïc töø vaø daây quaán kích töø loàng ngoaøi loõi saét cöïc töø. Loõi saét cöïc töø laøm baèng nhöõng laù theùp kyõ thuaät ñieän hay theùp cacbon daøy 0,5  1 mm eùp chaët laïi vôùi nhau. – Cöïc töø phuï : ñöôïc ñaët giöõa caùc cöïc töø chính vaø duøng ñeå caûi thieän ñoåi chieàu giuùp cho maùy ñieän laøm vieäc khoâng coù tia löûa xaûy ra giöõa choåi ñieän vaø vaønh ñoåi chieàu. Loõi theùp cöïc töø cöïc töø phuï thöôøng laøm baèng theùp khoái vaø treân thaân cöïc töø phuï coù ñaët daây quaán. – Goâng töø : duøng ñeå laøm maïch töø noái lieàn caùc cöïc töø, ñoàng thôøi laøm voû maùy. – Caùc boä phaän khaùc nhö Naép maùy ñeå baûo veä, Cô caáu choåi than.
  2. Phaàn quay goàm coù nhöõng boä phaän sau : – Loõi saét phaàn öùng : duøng ñeå daãn töø, thöôøng duøng nhöõng taám theùp kyõ thuaät ñieän daøy 0,5 mm ñöôïc phuû lôùp caùch ñieän vaø gheùp chaët laïi vôùi nhau. – Daây quaán phaàn öùng : laø phaàn sinh ra söùc ñieän ñoäng vaø coù doøng ñieän chaïy qua. Daây quaán ñöôïc caùch ñieän caån thaän vôùi raõnh cuûa loõi theùp. – Caùc boä phaän khaùc nhö caùnh quaït duøng ñeå quaït gioù laøm nguoäi maùy, truïc maùy ñeå ñaët loõi saét phaàn öùng, coå goùp, caùnh quaït vaø oå bi. 2. Nguyeân lyù laøm vieäc cuûa ñoäng cô ñieän moät chieàu : Ñoäng cô ñieän moät chieàu laø moät thieát bò bieán ñoåi naêng löôïng cuûa doøng moät chieàu thaønh cô naêng. Trong quaù trình bieán ñoåi ñoù, moät phaàn naêng löôïng cuûa doøng xoay chieàu bò tieâu taùn do caùc toån thaát trong maïch phaàn öùng vaø trong maïch kích thích. Phaàn coøn laïi laø naêng löôïng ñöôïc bieán ñoåi thaønh cô naêng treân truïc ñoäng cô. Khi cho doøng ñieän moät chieàu chaïy vaøo daây quaán kích thích vaø daây quaán phaàn öùng seõ sinh ra töø tröôøng ôû phaàn tónh. Töø tröôøng naøy taùc duïng töông hoã leân doøng ñieän trong daây quaán phaàn öùng taïo ra momen taùc duïng leân rotor vaø laøm rotor quay. Nhôø coù vaønh ñoåi chieàu neân doøng ñieän moät chieàu ñöôïc chænh löu thaønh doøng xoay chieàu ñöa vaøo daây quaán phaàn öùng.
  3. Ñieàu naøy laøm löïc töø taùc duïng leân thanh daãn daây quaán phaàn öùng khoâng bò ñoåi chieàu vaø laøm ñoäng cô quay theo moät höôùng. Coâng suaát öùng vôùi momen ñieän töø ñöa ra ñoái vôùi ñoäng cô goïi laø coâng suaát ñieän töø vaø baèng : Pñt = M = EöIö Trong ñoù : M : momen ñieän töø. 2n  : toác ñoä goùc phaàn öùng. 60 Iö : doøng ñieän phaàn öùng. Eö : suaát ñieän ñoäng phaàn öùng. 3. Ñaëc tính cô vaø ñaëc tính toác ñoä cuûa ñoäng cô ñieän moät chieàu kích töø ñoäc laäp. Ñaëc tính cô cuûa ñoäng cô ñieän laø quan heä giöõa hai thoâng soá : toác ñoä quay cuûa truïc vaø momen do ñoäng cô sinh ra trong quaù trình laøm vieäc ôû traïng thaùi ñònh möùc. Ñaëc tính cô cho pheùp ta ñaùnh giaù khaû naêng chòu taûi cuõng nhö naém ñöôïc khaû naêng laøm vieäc cuûa ñoäng cô khi duøng ñeå truyeàn taûi. Ñaëc tính toác ñoä (I) theå hieän moái quan heä giöõa toác ñoä goùc vôùi doøng ñieän trong maïch chính cuûa noù. Ñaëc tính toác ñoä cho pheùp ta ñaùnh giaù khaû naêng chòu taûi cuûa ñoäng cô qua doøng ñieän cuûa noù.
  4. a. Sô ñoà cô baûn vaø caùc ñaëc tính cuûa noù : + Hình II.1 Sô ñoà nguyeân lyù cuûa maïch kích töø ñoäc laäp. n n n0 n0 nñm nñm 0 Mñm Mnm M 0 Iö.ñm Iö.nm Hình II.2 I Ñaëc tính cô vaø ñaëc tính toác ñoä cuûa ñoäng cô ñieän moät chieàu kích töø ñoäc laäp. b. Caùc phöông trình cô baûn : Phöông trình ñaëc tính cô : U R n  M K E K E K M  2 Phöông trình ñaëc tính toác ñoä : U R n  I K E K E Trong ñoù :
  5. n : toác ñoä quay cuûa ñoäng cô. U : ñieän aùp ñaët vaøo ñoäng cô. R : toång trôû treân phaàn öùng. I : doøng ñieän chaïy trong phaàn öùng. M : momen cuûa ñoäng cô.  : töø thoâng döôùi moät cöïc töø chính. KE : heä soá suaát ñieän ñoäng phuï thuoäc vaøo caáu taïo. KM : heä soá momen cuûa ñoäng cô.
Đồng bộ tài khoản