Thiết kế và thi công Card Ghi-Đọc EPROM, chương 6

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
62
lượt xem
13
download

Thiết kế và thi công Card Ghi-Đọc EPROM, chương 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Với yêu cầu của đề tài là chỉ ghi đọc được loại EPORM 2764 cho nên cad? giao tiếp đã đơn giản đi rất nhiều. Để cad? giao tiếp dễ sử dụng, phần thiết kế chỉ dùng 1 cổng vi mạch giao tiếp ÍO 8255 A trong số 2 cổng vi mạch giao tiếp bên ngoài. sau: Phần thiết kế chọn linh kiện là I11 với địa chỉ các port như... Linh kiện Port A Pỏt B Pỏt C Từ điều khiển 104010() 114011() 124012() 134013() I11 Địa chỉ đầu (8 bit) được dùng ở lệnh In, Out. Địa chỉ trong...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết kế và thi công Card Ghi-Đọc EPROM, chương 6

  1. Chương 6: CARD GHI ÑOÏC EPROM III.1. GIÔÙI THIEÄU: Vôùi yeâu caàu cuûa ñeà taøi laø chæ ghi ñoïc ñöôïc loaïi EPROM 2764 cho neân card giao tieáp ñaõ ñôn giaûn ñi raát nhieàu. Ñeå card giao tieáp deã söû duïng, phaàn thieát keá chæ duøng 1 coång vi maïch giao tieáp I/O 8255 A trong soá 2 coång vi maïch giao tieáp beân ngoaøi. Phaàn thieát keá choïn linh kieän laø I11 vôùi ñòa chæ caùc port nhö sau: Linh kieän Port A Port B Port C Töø ñieàu khieån I11 10(4010) 11(4011) 12(4012) 13(4013) Ñòa chæ ñaàu (8 bit) ñöôïc duøng ôû leänh In, Out. Ñòa chæ trong ngoaëc (16 bit) phaûi ñöôïc duøng trong tröôøng hôïp Port ñöôïc ñònh ñòa chæ nhö nhöõng oâ nhôù. III.2. NGUYEÂN LYÙ HOAÏT ÑOÄNG: III.2.1. Ñoái vôùi cheá ñoä ghi: Töø ñieàu khieån coù noäi dung 80H ñeå taát caû caùc port A, port B, port C ñeàu xuaát döõ lieäu. Gôûi döõ lieäu ñieàu khieån ra port C coù noäi dung laø 06H ñeå cho 74373 ôû traïng thaùi hoaït ñoäng. Gôûi ñòa chæ thaáp ra port A. Luùc naøy ñòa chæ tôùi ñöôïc caùc ñöôøng ñòa chæ cuûa EPROM, coù maët ôû ñöôøng döõ lieäu nhöng ñòa
  2. chæ naøy khoâng naïp ñöôïc vaøo EPROM vì noù ñang ôû traïng thaùi Standby. Gôûi ñòa chæ cao ra port B. Gôûi döõ lieäu ra port A. Ñeå gôûi ñòa chæ naøy khoâng aûnh höôûng ñeán ñöôøng ñòa chæ thaáp, ta phaûi ñieàu khieån Port C ñeå 74273 ôû traïng thaùi toång trôû cao (choát) baèng caùch ñieàu khieån port C ñeå chaân Oc cuûa 74373 ôû möùc cao. Do ñoù ñeå gôûi döõ lieäu ra port A phaûi qua hai böôùc sau: Gôûi döõ lieäu ñieàu khieån ra port C coù noäi dung 05H ñeå choát 74373 Gôûi döõ lieäu ra port A. Gôûi xung laäp trình coù ñoä roäng 50ms töø port C. Ñeå tieán haønh ghi nhöõng döõ lieäu tieáp theo thì quy trình hoaït ñoäng cuõng nhö treân sau khi ta taêng ñòa chæ leân 1. III.2.2. Ñoái vôùi cheá ñoä ñoïc: Ñeå ñoïc ñöôïc EPROM ta phaûi khôûi taïo 8255 hai laàn. Quy trình ñoïc EPROM ñöôïc trình baøy cô baûn nhö sau: Töø ñieàu khieån coù noäi dung laø 80H ñeå cho port A, port B, port C ñeàu xuaát. Gôûi döõ lieäu ñieàu khieån ra port C coù dung laø 6H ñeå cho 74373 ôû traïng thaùi hoaït ñoäng. Gôûi ñòa chæ thaáp ra port A. Gôûi döõ lieäu ñieàu khieån ra port C coù noäi dung laø 05H ñeå cho 74373 ôû traïng thaùi toång trôû cao.
  3. Töø ñieàu khieån coù noäi dung laø 90H ñeå cho port A nhaäp , port B, port C xuaát. Gôûi ñòa chæ cao ra port B. Gôûi döõ lieäu ra port C coù noäi dung laø 15 ñeå cho EPROM ôû traïng thaùi ñoïc. Luùc naøy döõ lieäu ñöôïc ñöa vaøo port A. Ñeå tieán haønh ñoïc caùc döõ lieäu tieáp theo ta chæ vieäc taêng ñòa chæ leân 1 vaø thöïc hieän laïi caùc böôùc nhö treân. III.3. SÔ ÑOÀ NGUYEÂN LYÙ: Card ghi ñoïc EPROM chæ hoaït ñoäng vôùi moät loaïi EPROM phoå bieán 2764 cho neân noù ñôn giaûn, chæ goàm1 EPROM vaø 1 IC choát 74373. IC choát 74373 coù nhieäm vuï choát ñòa chæ thaáp ñeå sau ñoù khi gôûi döõ lieäu cuøng port A thì döõ lieäu khoâng aûnh höôûng ñeán ñòa chæ naøy. Trong sô ñoà coøn coù 2 transistor laøm vieäc ôû cheá ñoä baûo hoøa vôùi chöùc naêng laø chuyeån maïch töï ñoäng ñeå ñieàu khieån chaân ñieän aùp laäp trình Vpp. Khi ôû cheá ñoä laäp trình thì chaân Vpp coù ñieän aùp laø Vpp. Khi ôû cheá ñoä chôø hoaëc ñoïc thì chaân Vpp coù ñieän aùp laø Vcc. Sau ñaây laø sô ñoà nguyeân lyù cuûa card ghi ñoïc EPROM 2764. Sô ñoà nguyeân lyù maïch ghi ñoïc EPROM.
  4. Vaø sô ñoà maïch in maët döôùi: Sô ñoà maïch in maët treân:
  5. Sô ñoà boá trí linh kieän: Trong ñoù caùc transistor vaø ñieän trôû ñöôïc tính toaùn nhö sau: Q1, Q2 laøm vieäc ôû cheá ñoä baûo hoøa, ñieän aùp VCE coù theå chòu ñöôïc laø Vpp (khi Transistor ngöng daãn). Ñeå ñoàng nhaát trong tính toaùn choïn Q1 , Q2 laø C1815 coù caùc thoâng soá sau: VBE baûo hoaø: VBE sat = 0,8V. VCE baûo hoøa: VCE sat = 0,2 V. Heä soá khueách ñaïi baûo hoøa:  sat =30. Tính IC1: VPP  VCESAT VPP  0,2 I C1   RC1 RC1 Choïn RC1 = 4,7 k.
  6. VPP  0,2 I C1  4,7 K Neáu Vpp = 12,5V thì: 12,5  0,2 I C1   2,6mA 4,7 Neáu Vpp = 21V thì: 21  0,2 I C1   4,4mA 4,7 Tính RB1: I C1 Ta coù: I B1  sat VCC  VBESAT I   C1 RB1 sat sat  RB1  VCC  VBEsat  I C1 30  RB1  5  0,8 k  I C1 Neáu Vpp = 12,5V thì 4,2  30 RB1   48K  2,6 Neáu Vpp = 21V thì 4,2  30 RB1   28,6K  4,4 Vaäy choïn RB1 = 27 K Tính IC2: Ta coù: I C 2  VPP  VCEsat RC 2 Choïn RC2 = 4,7K thì VPP  0,2 IC2  4,7 K Neáu Vpp = 12,5V thì 12,5  0,2 IC2   2,6mA 4,7 K
  7. Neáu Vpp = 21V thì 21  0,2 IC2   4,4mA 4,7 K Tính RB2: IC2 Ta coù: I B 2  sat V pp  VCC  VBEsat IC2  RB 2  RC1 sat sat RB 2  RC1  VPP  VCC  VBEsat   IC2 30 Neáu Vpp = 12,5V thì RB 2  RC1  12,5  5  0,8  2,6mA 6,7  30 RB 2   4,7K  2,6mA RB 2  77,3  4,7  72,6 K  30 Neáu Vpp = 21V thì RB 2  RC1  21  5  0,8  4,4mA 15,2  30 RB 2   4,7K  4,4mA RB 2  103,6  4,7  98,9K  Vaäy choïn RB2 = 68 (K) Sô ñoà nguyeân lyù maïch chuyeån ñoåi ñieän aùp laäp trình:

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản