Thiết kế và thi công Card Ghi-Đọc EPROM, chương 7

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
55
lượt xem
10
download

Thiết kế và thi công Card Ghi-Đọc EPROM, chương 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để phần cứng của mạch ghi đọc EPORM hoạt động cần phải có phần mềm điều khiển nó. phần mềm điều khiển có thể viết bằng ngôn ngữ pacl^', ngôn ngữ Aemblyv.v'.. Ở đề tài này, vì cad? ghi đọc EPORM được giao tiếp với kit vi xử lý nên phần mềm được viết với ngôn ngữ máy. SƠ ĐỒ KHỐI: Để cad? ghi đọc EPORM hoạt động đúng chức năng của nó thì phần mềm điều khiển phải hội đủ những yêu cầu đề ra....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết kế và thi công Card Ghi-Đọc EPROM, chương 7

 1. CHÖÔNG 7: THIEÁT KEÁ PHAÀN MEÀM GIÔÙI THIEÄU: Ñeå phaàn cöùng cuûa maïch ghi ñoïc EPROM hoaït ñoäng caàn phaûi coù phaàn meàm ñieàu khieån noù. phaàn meàm ñieàu khieån coù theå vieát baèng ngoân ngöõ pascal, ngoân ngöõ Assembly.v.v. ÔÛ ñeà taøi naøy, vì card ghi ñoïc EPROM ñöôïc giao tieáp vôùi kit vi xöû lyù neân phaàn meàm ñöôïc vieát vôùi ngoân ngöõ maùy. SÔ ÑOÀ KHOÁI: Ñeå card ghi ñoïc EPROM hoaït ñoäng ñuùng chöùc naêng cuûa noù thì phaàn meàm ñieàu khieån phaûi hoäi ñuû nhöõng yeâu caàu ñeà ra. ôû ñeà taøi naøy chæ quan taâm ñeán caùc phaàn meàm sau: - Kieåm tra saïch EPROM. - Ghi döõ lieäu leân EPROM. - Ñoïc döõ lieäu treân EPROM. - Kieåm tra döõ lieäu ñaõ ghi leân EPROM vôùi döõ lieäu caàn ghi. II.1. SÔ ÑOÀ KHOÁI PHAÀN KIEÅM TRA “SAÏCH” EPROM:
 2. Begin Ktaïo 8255 HL  ÑCÑO DE  ÑCCO Xuaát Ñchæ Ñieàu khieån INXRHL A Data Ñ S (A) = FF Hieån Thò HL=DE S Ñ Hieån Thò Call Tastd HL = DE Ñ = 15 ? S End Ñ
 3. II.2. SÔ ÑOÀ KHOÁI PHAÀN ÑOÏC DÖÕ LIEÄU TÖØ EPROM: Begin KTaïo 8255 HL ÑCÑ DE  ÑCC Xuaát ñòa chæ Xuaát ñieàu khieån A  Data Hieån thò HL = ÑCÑ Ñ Call Tastd Call Tastd = 15 ? HL = DE HL =DE INXHL Call Tastd = 12 ? = 12 ? DCXHL End
 4. Begin II.3. SÔ ÑOÀ KHOÁI PHAÀN KIEÅM TRA DÖÕ LIEÄU KTaïo 8255 HLÑCÑE DEÑCÑA BCÑCCA Xuaát ñòa chæ Ñieàu khieån A  (DE) B  (HL) INR HL (A) = (B) Ñ Hthò Error INR DE Hieån Thò S HL = DE Call Tastd HL = BC S End = 15 ? Ñ
 5. Begin II.4. SÔ ÑOÀ KHOÁI NHAÄP ÑÒA CHÆ ÑAÀU RAM 83F8 0D 83F90C 83FA  0D 83FB 0A 8322 00 8323 00 HThò2dcdA 0000 Call Tast D Ñ =12 LÖU RET BA ANI 0F Ñ A = 00? LDA 8323 ANI F0 CA(RRC4) LDA 8322,ANI 0F A(RLC4) ORA C STA 8322 LDA 8323,ANI 0F 8323RLC4,ORAB
 6. Begin II.5. SÔ ÑOÀ KHOÁI NHAÄP ÑÒA CHÆ CUOÁI RAM 83F8 0D 83F90C 83FA  0C 83FB 0A 8322 00 8323 00 HThò2dcdA 0000 Call Tast D Ñ =12 LÖU RET BA ANI 0F Ñ A = 00? LDA 8323 ANI F0 CA(RRC4) LDA 8322,ANI 0F A(RLC4) ORA C STA 8322 LDA 8323,ANI 0F 8323RLC4,ORAB
 7. Begin II.6. SÔ ÑOÀ KHOÁI NHAÄP ÑÒA CHÆ ÑAÀU EPR 83F8 0D 83F90C 83FA  0D 83FB 0E 8322 00 8323 00 HThò2dcdA 0000 Call Tast D Ñ =12 LÖU RET BA ANI 0F Ñ A = 00? LDA 8323 ANI F0 CA(RRC4) LDA 8322,ANI 0F A(RLC4) ORA C STA 8322 LDA 8323,ANI 0F 8323RLC4,ORAB
 8. Begin II.7. SÔ ÑOÀ KHOÁI NHAÄP ÑÒA CHÆ CUOÁI EPR 83F8 0D 83F90C 83FA  0C 83FB 0E 8322 00 8323 00 HThò2dcdA 0000 Call Tast D Ñ =12 LÖU RET BA ANI 0F Ñ A = 00? LDA 8323 ANI F0 CA(RRC4) LDA 8322,ANI 0F A(RLC4) ORA C STA 8322 LDA 8323,ANI 0F 8323RLC4,ORAB
 9. Begin II.8. SÔ ÑOÀ KHOÁI NHAÄP DÖÕ LIEÄU VAØO RAM DE  DCDA 8323  00 8320 ( D) 8321 ( E) Hieån Thò 1 Call tast D =15? DE(8323) Call tast D =11? INX DE (D) =13? DE(8323) Call tast D =11? INX DE (S) 8336 DE BA,ANI 0F RET A=00? LDA 8323 ANI 0F RLC4 ORA B STA 8323
 10. Begin II.9. SÔ ÑOÀ KHOÁI KIEÅM TRA SAÏCH EPROM DE  ÑCÑ RAM BC  ÑCÑ RAM HL  ÑCÑ ROM Khôûi taïo 8255 Xuaát ñòa chæ Xuaát töø ñieàu khieån A  Data INX HL Hieån Thò INX DE (A) = FF? (DE) = (BC) CALL TASTD Ret D =15? S End
 11. Begin II.10. SÔ ÑOÀ KHOÁI GHI DÖÕ LIEÄU LEÂN EPROM DE  ÑCÑ ROM BC  ÑCC RAM HL  ÑCÑ RAM Khôûi taïo 8255 Xuaát ñòa chæ Xuaát töø ñieàu khieån pA  Data Dlay 50 ms INX DE S INX HL HL = BC D RET
 12. II.11. SÔ ÑOÀ KHOÁI CHÖÔNG TRÌNH CHÍNH Begin Ct nhaäp ÑCÑ RAM Ct nhaäp ÑCC RAM HThò ñoïc OR ghi Ct nhaäp ÑCÑ ROM Ct Ktra saïch Ct ghi DL Ct Ktra Call tast D Hieån thò töï Call tastD =17? = 11 ghi Y/N D S Ct nhaäp ÑCÑ RAM Ct nhaäp ÑCÑ EPROM Ct nhaäp DL leân RAM Ct Ktra saïch Ct ghi DL leân EPROM Ct nhaäp ÑCÑ ROM Ct kieåm tra Ct nhaäp ÑCC ROM = 13 Ct ñoïc dl töø EPROM S Halt = 12 S

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản