Thiết kế và thi công mạch quang báo dùng EPROM, chương 16

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
217
lượt xem
126
download

Thiết kế và thi công mạch quang báo dùng EPROM, chương 16

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nguyên lý hoạt động của mạch được giải thích dựa vào sơ đồ nguyên lý ở phần phụ lục. Do bảng đèn sử dụng 6 ma trận LED 5x8 nên ta có tổng cộng 30 cột (5 cột x 6 LED = 30 cột). Mà mạch điện này hiển thị theo phương pháp quét lặp lại (quét lặp lại: truy xuất một số ô nhớ nào đó một cách liên tục, quét lặp đi lặp lại nhiều lần với tần số cao, sau một thời gian được định trước thì sẽ chuyển qua các ô nhớ mới và bắt đầu...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết kế và thi công mạch quang báo dùng EPROM, chương 16

  1. CHÖÔNG 16: NGUYEÂN LYÙ HOAÏT ÑOÄNG CUÛA MAÏCH Nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa maïch ñöôïc giaûi thích döïa vaøo sô ñoà nguyeân lyù ôû phaàn phuï luïc. Do baûng ñeøn söû duïng 6 ma traän LED 5x8 neân ta coù toång coäng 30 coät (5 coät x 6 LED = 30 coät). Maø maïch ñieän naøy hieån thò theo phöông phaùp queùt laëp laïi (queùt laëp laïi: truy xuaát moät soá oâ nhôù naøo ñoù moät caùch lieân tuïc, queùt laëp ñi laëp laïi nhieàu laàn vôùi taàn soá cao, sau moät thôøi gian ñöôïc ñònh tröôùc thì seõ chuyeån qua caùc oâ nhôù môùi vaø baét ñaàu laïi quaù trình queùt nhö treân) neân ta laáy 5 ñöôøng ñòa chæ ñaàu cuûa EPROM (quaûn lyù ñöôïc 32 oâ nhôù) ñeå thöïc hieän vieäc queùt laëp laïi. Ñeå döõ lieäu töø EPROM ñöa ra hieån thò ñöôïc treân baûng ñeøn theo moät traät töï nhaát ñònh (hieån thò ñuùng chöõ hoaëc ñuùng hình aûnh) thì döõ lieäu gôûi ra naøy phaûi ñöôïc ñoàng boä vôùi tín hieäu queùt coät. Khi döõ lieäu töø oâ nhôù ñaàu tieân gôûi ra baûng ñeøn thì chæ coù coät ñeøn ñaàu tieân laø ñöôïc pheùp saùng (coù söï cho pheùp cuûa tín hieäu queùt coät), caùc coät coøn laïi khoâng ñöôïc pheùp saùng (khoâng coù söï cho pheùp cuûa tín hieäu queùt coät). Töông töï nhö theá, khi döõ lieäu töø oâ nhôù thöù hai gôûi ra thì chæ coù coät thöù hai cuûa baûng ñeøn laø ñöôïc pheùp saùng, caùc coät coøn laïi thì khoâng.
  2. Quaù trình cöù tieáp tuïc cho ñeán oâ nhôù cuoái cuøng thì chæ coù coät cuoái cuøng cuûa baûng ñeøn laø ñöôïc pheùp saùng. Sau ñoù EPROM quay veà truy xuaát laïi oâ nhôù ñaàu tieân vaø quaù trình laïi cöù theá tieáp dieãn. Vieäc quay veà naøy ñöôïc ñieàu khieån bôûi hai IC 4060 vaø 4040. Nhö vaäy, xeùt taïi moät thôøi ñieåm nhaát ñònh thì chæ coù moät coät LED ñöôïc pheùp saùng (LED naøo trong coät ñöôïc pheùp saùng thì do döõ lieäu töø EPROM gôûi ñeán quyeát ñònh). Nhöng do queùt vôùi taàn soá cao vaø nhôø vaøo söï löu aûnh cuûa maét maø ta thaáy ñöôïc caùc chöõ moät caùch lieân tuïc, khoâng bò chôùp taét. Sau khi queùt 32 oâ nhôù cuûa EPROM ñuû laâu (ñuû thôøi gian ñeå ngöôøi xem coù theå ñoïc ñöôïc chöõ treân baûng ñeøn) thì EPROM seõ ñöôïc chuyeån sang queùt 32 oâ nhôù keá tieáp. Döõ lieäu ôû 32 oâ nhôù naøy khi hieån thò treân baûng ñeøn seõ taïo cho ta caûm giaùc nhö caùc chöõ dòch ñi moät coät (nhôø caùch vieát chöông trình cho EPROM). Quaù trình cöù theá tieáp tuïc vaø ta seõ ñöôïc caùc chöõ di chuyeån treân baûng ñeøn. Vieäc ñoåi maøu cho baûng ñeøn ñöôïc thöïc hieän bôûi caùc IC choát keát hôïp vôùi tín hieäu ñieàu khieån töø EPROM gôûi ñeán. Theo hình veõ, khi tín hieäu ñieàu khieån töø EPROM gôûi ñeán ôû möùc logic thaáp thì seõ cho pheùp caùc IC 74573 thöù nhaát (naèm phía traùi cuûa moãi caëp IC 74573, theo hình veõ) hoaït ñoäng, caám caùc IC coøn laïi hoaït ñoäng. Theo quy ñònh cuûa ñeà taøi naøy thì caùc IC 74573 thöù nhaát seõ quaûn lyù caùc coät LED xanh, caùc IC coøn laïi seõ quaûn lyù caùc coät LED ñoû.
  3. Neân khi tín hieäu ñieàu khieån ôû möùc logic thaáp thì chöõ treân baûng seõ coù maøu xanh, chöõ seõ hieån thò maøu ñoû khi tín hieäu gôûi ra ñöôøng ñieàu khieån ôû möùc logic cao. PHAÀN IV: TOÅNG KEÁT I. ÖU VAØ NHÖÔÏC ÑIEÅM CUÛA MAÏCH THI COÂNG: 1. Öu ñieåm: - Chöõ hieån thò roõ raøng, toác ñoä di chuyeån cuûa caùc chöõ treân baûng vöøa phaûi. - Maïch hoaït ñoäng oån ñònh trong thôøi gian daøi (ñaõ kieåm nghieäm). - Chöõ ñoåi maøu nhö yù ñoà thieát keá. 2. Nhöôïc ñieåm: Do phaûi ñoåi maøu baèng phaàn meàm (chöông trình naïp vaøo EPROM) neân khi khoâng caàn ñoåi maøu thì phaûi söûa chöông trình laïi. II. HÖÔÙNG PHAÙT TRIEÅN CUÛA ÑEÀ TAØI: Taêng soá löôïng ma traän LED ñoàng thôøi thay boä queùt coät cuõ baèng EPROM (söû duïng phöông phaùp queùt) ñeå hieån thò ñöôïc hình aûnh. Luùc naøy, döõ lieäu ôû haøng vaø coät cuûa ma traän LED ñeàu töø EPROM ñöa ñeán. III. KEÁT LUAÄN: Ñeà taøi “THIEÁT KEÁ MAÏCH QUANG BAÙO DUØNG EPROM” ñaõ hoaøn thaønh. Ñeà taøi ñaõ trình baøy ñöôïc nguyeân taéc hoaït ñoäng cô baûn cuûa moät maïch quang baùo duøng EPROM, giôùi thieäu veà caùch söû duïng cuõng nhö sô ñoà chaân, sô ñoà noäi boä…
  4. cuûa caùc IC soá duøng trong maïch. Ñeà taøi cuõng ñöa ra ñöôïc hai loaïi maïch Auto Reset, maïch naøy duøng ñeå xaùc ñònh traïng thaùi hoaït ñoäng ñaàu tieân cuûa maïch (ngay khi vöøa caáp ñieän); ñieàu naøy raát caàn thieát khi duøng caùc IC ñeám, caùc Flip-Flop… Cuoái cuøng em xin chaân thaønh caûm ôn taát caû caùc thaày coâ cuøng caùc baïn sinh vieân, nhöõng ngöôøi ñaõ ñoùng goùp raát nhieàu yù kieán, coâng söùc raát quyù baùu ñeå giuùp em hoaøn thaønh toát nhieäm vuï ñöôïc giao. Ñaëc bieät, em raát bieát ôn thaày Nguyeãn Phöông Quang, duø ñieàu kieän söùc khoûe khoâng toát nhöng thaày ñaõ nhieät tình höôùng daãn, chæ baûo em nhöõng kinh nghieäm cuøng kieán thöùc thöïc teá ñeå ñeà taøi ñöôïc hoaøn thaønh moät caùch nhanh choùng. Tuy nhieân, do ñieàu kieän coù haïn neân chaéc chaén ñeà taøi khoâng traùnh khoûi nhieàu sai soùt, raát mong söï ñoùng goùp yù kieán chaân tình cuûa thaày coâ vaø caùc baïn sinh vieân ñeå ñeà taøi ñöôïc hoaøn chænh hôn.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản