Thiết kế và thi công mạch quang báo dùng EPROM, chương 5

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
209
lượt xem
94
download

Thiết kế và thi công mạch quang báo dùng EPROM, chương 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

IC 74573 cũng là một bộ chốt dữ liệu 8 bit giống như IC 74373. Nó cũng có hai chân điều khiển việc chốt và xuất dữ liệu, mức logic cho phép của các chân điều khiển này cũng giống như ở IC 74373. Ngoài ra, IC 74573 còn có chức năng các chân, bảng trạng thái, nguyên lý hoạt động đều giống với IC 74373, chỉ có sơ đồ chân là khác. Việc thiết kế các IC như vậy nhằm đáp ứng được các nhu cầu rất đa dạng của người tiêu dùng, giúp việc sử dụng các IC...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết kế và thi công mạch quang báo dùng EPROM, chương 5

  1. Chương 5: IC 74573 IC 74573 cuõng laø moät boä choát döõ lieäu 8 bit gioáng nhö IC 74373. Noù cuõng coù hai chaân ñieàu khieån vieäc choát vaø xuaát döõ lieäu, möùc logic cho pheùp cuûa caùc chaân ñieàu khieån naøy cuõng gioáng nhö ôû IC 74373. Ngoaøi ra, IC 74573 coøn coù chöùc naêng caùc chaân, baûng traïng thaùi, nguyeân lyù hoaït ñoäng ñeàu gioáng vôùi IC 74373, chæ coù sô ñoà chaân laø khaùc. Vieäc thieát keá caùc IC nhö vaäy nhaèm ñaùp öùng ñöôïc caùc nhu caàu raát ña daïng cuûa ngöôøi tieâu duøng, giuùp vieäc söû duïng caùc IC ñöôïc linh hoaït hôn trong nhieàu öùng duïng khaùc nhau. IC 74573 coù sô ñoà chaân nhö sau: 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 VCC O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 LE 74573 OE\ D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 GND 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SÔ ÑOÀ CHAÂN IC 74573 VII. IC 74241: * Giôùi thieäu veà IC 74241: IC 74241 goàm 8 boä ñeäm/thuùc döõ lieäu ôû beân trong vôùi ngoõ ra 3 traïng thaùi. Caùc ñöôøng naøy ñöôïc chia laøm hai nhoùm, moãi nhoùm coù moät chaân ñieàu khieån rieâng. Hai nhoùm naøy laøm vieäc ñoäc laäp vôùi nhau, caùc chaân ñieàu khieån cuõng khoâng gaây aûnh höôûng gì ñeán nhau. Noùi roõ hôn laø khi moät nhoùm coù chaân ñieàu khieån ñang ôû traïng thaùi cho pheùp truyeàn döõ lieäu, nhoùm coøn laïi coù chaân ñieàu khieån ôû traïng thaùi caám (khoâng cho pheùp truyeàn döõ lieäu) thì chæ
  2. coù nhoùm thöù hai laø khoâng ñöôïc pheùp truyeàn döõ lieäu, coøn nhoùm thöù nhaát ñöôïc pheùp truyeàn töï do. Hai chaân ñieàu khieån naøy coù traïng thaùi logic luùc cho pheùp ñaûo nhau neân khi hai chaân coù cuøng traïng thaùi logic thì chæ coù duy nhaát moät nhoùm laø ñöôïc pheùp truyeàn döõ lieäu, nhoùm coøn laïi seõ coù ngoõ ra toång trôû cao. IC 74241 coù sô ñoà chaân nhö sau: 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 VCC 2G 1Y1 2A4 1Y2 2A3 1Y3 2A2 1Y4 2A1 74241 1G 1A1 2Y4 1A2 2Y3 1A3 2Y2 1A4 2Y1 GND 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SÔ ÑOÀ CHAÂN IC 74241 Chöùc naêng caùc chaân: VCC, GND: ñaây laø hai chaân caáp nguoàn cho IC. VCC noái ñeán +5V, GND noái vôùi mass (0V). Do laø IC soá thuoäc hoï TTL neân nguoàn cung caáp caàn phaûi coù ñoä oån ñònh toát thì IC môùi laøm vieäc toát ñöôïc (VCC  5%). 1G: chaân ñieàu khieån cuûa nhoùm 1. Nhö ñaõ giôùi thieäu ôû treân thì IC naøy ñöôïc chia laøm hai nhoùm, ñaây laø moät nhoùm cuûa noù. Chaân naøy seõ cho pheùp caùc phaàn töû trong nhoùm cuûa noù (nhoùm 1) ñöôïc pheùp hay khoâng ñöôïc pheùp truyeàn döõ lieäu. Noù taùc ñoäng ôû möùc logic thaáp, coù nghóa laø khi chaân naøy ôû möùc logic thaáp thì döõ lieäu môùi ñöôïc pheùp truyeàn qua, ngöôïc laïi khi noù ôû möùc logic cao thì döõ lieäu khoâng ñöôïc pheùp truyeàn qua vaø ngoõ ra seõ ôû traïng thaùi toång trôû cao.
  3. 2G: chaân ñieàu khieån cuûa nhoùm 2. Cuõng töông töï nhö chaân 1G, chaân naøy ñieàu khieån vieäc truyeàn döõ lieäu cuûa caùc phaàn töû thuoäc nhoùm 2. Möùc logic cho pheùp truyeàn döõ lieäu cuûa chaân naøy khaùc vôùi chaân treân, noù taùc ñoäng ôû möùc logic cao: döõ lieäu chæ ñöôïc pheùp truyeàn qua khi noù ôû möùc logic cao, ngoõ ra seõ ôû traïng thaùi toång trôû cao khi noù ôû möùc logic thaáp. 1A1 – 1A4: caùc ngoõ vaøo cuûa nhoùm 1. 2A1 – 2A4: caùc ngoõ vaøo cuûa nhoùm 2. 1Y1 – 1Y4: caùc ngoõ ra cuûa nhoùm 1. 2Y1 – 2Y4: caùc ngoõ ra cuûa nhoùm 2. IC 74241 coù sô ñoà noäi boä nhö sau: 1A1 2A1 1A2 2A2 1A3 2A3 1A4 2A4 1G 2G 1Y1 2Y1 1Y2 2Y2 1Y3 2Y3 1Y4 2Y4 SÔ ÑOÀ MOÂ TAÛ HOAÏT ÑOÄNG BEÂN TRONG CUÛA IC 74241 Baûng caùc traïng thaùi hoaït ñoäng cuûa IC 74241: INPUTS OUTPU INPUTS OUTPU 1G D TS 2G D TS L L L H L L L H H H H H
  4. H X Z L X Z H: HIGH Voltage Level. L: LOW Voltage Level. X: Immaterial. Z: HIGH Impedence. * Nguyeân taéc hoaït ñoäng cuûa IC 74241: Döïa vaøo baûng caùc traïng thaùi hoaït ñoäng cuûa IC ta nhaän thaáy traïng thaùi hoaït ñoäng cuûa noù ñöôïc chia laøm hai nhoùm rieâng bieät, moãi nhoùm ñöôïc ñieàu khieån bôûi moät chaân ñieàu khieån cuûa rieâng noù. Do hai chaân ñieàu khieån coù traïng thaùi logic khi cho pheùp laø ñaûo nhau neân ôû ñaây chæ xeùt nguyeân taéc hoaït ñoäng cuûa moät nhoùm, caùch hoaït ñoäng cuûa nhoùm coøn laïi cuõng ñöôïc giaûi thích töông töï. Xeùt nguyeân taéc hoaït ñoäng cuûa nhoùm 1, nhoùm naøy ñöôïc ñieàu khieån bôûi chaân 1G. Chaân ñieàu khieån cuûa nhoùm naøy taùc ñoäng ôû möùc logic thaáp, nghóa laø döõ lieäu chæ ñöôïc pheùp truyeàn qua khi noù ñang ôû möùc logic thaáp. Khi chaân ñieàu khieån ôû möùc logic cao thì noù seõ laøm cho caû 4 ngoõ ra cuûa nhoùm 1 ôû traïng thaùi toång trôû cao, baát chaáp traïng thaùi logic ôû caùc ngoõ vaøo. VIII. IC 7404: 7404 laø loaïi IC coång thuoäc hoï TTL, beân trong noù goàm 6 coång ñaûo. Khi soá löôïng coång ñöôïc söû duïng ít hôn 6 thì ôû caùc coång khoâng söû duïng ta neân noái noù leân +VCC hay noái xuoáng mass qua moät ñieän trôû khoaûng vaøi traêm  ñeán 1K ñeå caùc coång khoâng söû
  5. duïng naøy khoâng gaây nhieãu ñeán quaù trình laøm vieäc cuûa caùc coång khaùc. IC 7404 caàn nguoàn nuoâi chuaån 5V ( 10%). IC 7404 coù sô ñoà chaân nhö sau: 14 13 12 11 10 9 8 VCC 7404 GND 1 2 3 4 5 6 7 SÔ ÑOÀ CHAÂN IC 7404 Ñeå vieäc söû duïng IC ñöôïc toát hôn thì ta neân xem baûng caùc thoâng soá cuûa IC 7404 do nhaø saûn xuaát cung caáp. KYÙ THAÁP ÑIEÅN CAO ÑÔN VÒ HIEÄU NHAÁT HÌNH NHAÁT ÑO VCC 4.5 5.0 5.5 V o TA 0 25 70 C IOH -1.0 mA IOL 20 mA Giaûi thích caùc chöõ vieát taét ôû baûng treân VCC: nguoàn cung caáp cho IC.
  6. TA: giôùi haïn nhieät ñoä cuûa moâi tröôøng laøm vieäc cho IC (IC coøn hoaït ñoäng ñöôïc khi nhieät ñoä moâi tröôøng laøm vieäc coøn trong giôùi haïn cho pheùp, cuï theå laø töø 0oC – 70oC). IOH: doøng ngoõ ra cuûa IC khi ngoõ ra ôû möùc logic cao. Khi ngoõ ra cuûa IC ôû möùc logic cao thì coù doøng ñieän töø IC ñoå ra ñeå cung caáp cho taûi, doøng naøy coù giaù trò thaáp. IOL: doøng ngoõ ra cuûa IC khi ngoõ ra ôû möùc logic thaáp. Khi ngoõ ra cuûa IC ôû möùc logic thaáp thì coù doøng ñieän töø ngoaøi ñoå vaøo IC (töø taûi hoaëc +VCC ñeán ngoõ vaøo IC roài xuoáng mass), doøng naøy coù giaù trò cao.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản