Thiết kế và thi công mô hình Radio-Cassette, chương 2

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
129
lượt xem
57
download

Thiết kế và thi công mô hình Radio-Cassette, chương 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Muốn truyền các chương trình thời sự, ca nhac…. đi khắp nơi, trong nước và truyền ra nước ngoài thì phải dùng hệ thống truyền thanh vô tuyến. Hệ thống truyền thanh bao gồm ba bộ phận là phòng thu, đài phát thanh và máy vô tuyến thu thanh. Phòng thu thanh có chức năng thu âm thanh, chuyển đổi tiếng nói và âm nhạc thành tín hiệu âm tần, khuếch đại sơ bộ, và cung cấp tín hiệu âm thanh cho đài phát. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết kế và thi công mô hình Radio-Cassette, chương 2

  1. Chương 2: SÔ LÖÔÏC VEÀ HEÄ THOÁNG TRUYEÀN THANH: Muoán truyeàn caùc chöông trình thôøi söï, ca nhaïc… ñi khaép nôi, trong nöôùc vaø truyeàn ra nöôùc ngoøai thì phaûi duøng heä thoáng truyeàn thanh voâ tuyeán. Heä thoáng truyeàn thanh bao goàm ba boä phaän laø phoøng thu, ñaøi phaùt thanh vaø maùy voâ tuyeán thu thanh. Phoøng thu thanh coù chöùc naêng thu aâm thanh, chuyeån ñoåi tieáng noùi vaø aâm nhaïc thaønh tín hieäu aâm taàn, khueách ñaïi sô boä, vaø cung caáp tín hieäu aâm thanh cho ñaøi phaùt.
  2. Ñaøi phaùt thanh tieáp nhaän tín hieäu aâm taàn töø phoøng thu thanh truyeàn tôùi, khueách ñaïi, ñieàu cheá vôùi soùng cao taàn thaønh tín hieäu cuûa ñaøi phaùt roài ñöôïc ñöa ra anten phaùt, taïi anten phaùt tín hieäu cuûa ñaøi phaùt ñöôïc böùc xaï thaønh soùng voâ tuyeán ñieän vaø truyeàn anten lan trong khoâng gian. Taïo Dao Ñieàu Taàn Hay Khueách ñaïi Ñoäng Ñieàu Bieân coâng suaát Micro Khueách ñaïi aâm thanh Hình (a) Anten Loa Khueách ñaïi Taùch soùng Khueách ñaïi cao taàn aâm taàn Hình (b) Hình 5: a: Sô ñoà khoái ñôn giaûn cuûa heä thoáng phaùt thanh b: Sô ñoà khoái ñôn giaûn cuûa heä thoáng thu thanh Taïi maùy thu thanh, soùng voâ tuyeán ñieän cuûa ñaøi phaùt caûm öùng treân anten thu thaønh söùc ñieän ñoäng cuûa tín hieäu. Tín hieäu ñöôïc choïn loïc vaø ñöa ñeán taàng khueách ñaïi cao taàn, taùch soùng nhaèm loïai boû soùng mang cao taàn, laáy laïi tín hieäu aâm taàn maø ñaøi caàn truyeàn ñi. Khueách ñaïi naâng möùc coâng suaát tín hieäu aâm taàn ñuû maïnh ñeå chuyeån ra loa (hình5).
  3. B. CHÆ TIEÂU CHAÁT LÖÔÏNG: I. ÑOÄ NHAÏY: Ñoä nhaïy cuûa maùy thu thanh ñöôïc tính theo milivolt/met (mV/m) hoaëc V/m. Trò soá ñieän aùp tín hieäu caøng nhoû thì maùy thu coù ñoä nhaïy caøng cao vaø maùy thu coù theå thu ñöôïc nhöõng ñaøi caøng xa coù tín hieäu tôùi maùy yeáu. Trong thöïc teá baûn thaân maùy thu thanh coøn coù möùc taïp aâm noäi boä. Taïp aâm noäi boä naøy ra loa ñoàng thôøi vôùi tín hieäu cuûa ñaøi ñònh thu, neân yeâu caàu chung laø möùc tín hieäu ra loa phaûi lôùn hôn möùc taïp aâm töø 3 ñeán 4 laàn trôû leân, thì ñoä nhaïy ñoù môùi coù yù nghóa thöïc teá. Do vaäy, ñoä nhaïy ñöôïc xaùc ñònh keøm theo ñieàu kieän: tæ soá tín hieäu/taïp aâm (S/n) laø 3/1, 4/1. II. ÑOÄ CHOÏN LOÏC: Laøn soùng maø ñaøi chuyeån ñi bao goàm caû moät taàn phoå roäng ôû hai beân taàn soá soùng mang, maët khaùc, cuøng luùc ñoàng thôøi coù nhieàu laøn soùng phaùt thanh ôû sít lieàn nhau. Do vaäy, daûi taàn phoå cuûa laøn soùng naøy coù theå truøng moät phaàn leân daûi taàn phoå cuûa laøn soùng laân caän, deã gaây neân hieän töôïng laãn soùng khi thu thanh. Maùy thu thanh coù ñoä choïn loïc cao khi laøm vieäc ít bò laãn soùng. Ñoä choïn loïc ñöôïc tính theo ñoä suy giaûm (tính theo dexiben-dB) cuûa tín hieäu khi leäch coäng höôûng10Khz. Trò soá naøy caøng lôùn ñoä choïn loïc caøng cao. III. BAÊNG SOÙNG: Ñoái vôùi maùy thu, yeâu caàu chung laø coù theå ñieàu chænh coäng höôûng ôû baát kyø taàn soá naøo trong khoûang taàn soá coâng taùc maø vaãn ñaûm baûo ñöôïc caùc chæ tieâu cuûa maùy.
  4. Vì khoûang taàn soá coâng taùc cuûa baêng soùng ngaén raát roäng, neân ngöôøi ta chia nhoû ra nhieàu baêng soùng noái tieáp nhau, ñeå cho vieäc ñieàu chænh thu soùng ñöôïc deã daøng, maùy thu caøng coù nhieàu baêng soùng vaø baêng soùng ngaén caøng môû roäng caøng toát. IV. COÂNG SUAÁT DANH ÑÒNH: Coâng suaát ra danh ñònh laø möùc coâng suaát ñöa aâm taàn ra loa. Coâng suaát ra loa caøng lôùn thì aâm thanh phaùt ra loa caøng to. Caùc maùy thu thanh thöôøng coù coâng suaát ra danh ñònh töø 250mW ñeán 1vaøi W. V. NHIEÄT ÑÔÙI HOÙA: Ñaây laø chæ tieâu khaù quan troïng ñoái vôùi caùc maùt thu duøng ôû nhöõng nôi coù khí haäu noùng vaø aåm nhö nöôùc ta. Ñeå nhieät ñôùi hoùa ngöôøi ta coù theå phun lôùp nhöïa choáng aåm bao phuû leân maïch in vaø caùc linh kieän caùc bieán aùp ñöôïc taåm nhuùng vaø boïc kín ñeå baûo veä cho khoûi nhieãm aåm. Ngoøai caùc chæ tieâu treân, nguoàn cung caáp ñieän, soá löôïng caùc linh kieän keát caáu cô khí, hình thöùc maùy thu … cuõng laø caên cöù ñeå xem xeùt chaát löôïng cuûa maùy thu thanh.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản