Thiết kế và thi công mô hình Radio-Cassette, chương 6

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
115
lượt xem
41
download

Thiết kế và thi công mô hình Radio-Cassette, chương 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khi ghi âm thanh được Micro chuyển thành tín hiệu điện. Tín hiệu điện này rất yếu, sẽ được khuếch đại và đi đến đầu từ để tạo ra từ trường. Từ trường cảm ứng lên băng từ và như thế băng đã được ghi. Khi phát, băng từ đã ghi được kéo qua và áp sát với đầu từ. Từ trường của băng từ tạo nên dòng điện cảm ứng của cuộn dây ở đầu từ. Dòng điện này được khuếch đại ra loa tạo nên âm thanh....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết kế và thi công mô hình Radio-Cassette, chương 6

  1. Chương 6: NGUYEÂN TAÉC GHI-PHAÙT-XOÙA Khi ghi aâm thanh ñöôïc Micro chuyeån thaønh tín hieäu ñieän. Tín hieäu ñieän naøy raát yeáu, seõ ñöôïc khueách ñaïi vaø ñi ñeán ñaàu töø ñeå taïo ra töø tröôøng. Töø tröôøng caûm öùng leân baêng töø vaø nhö theá baêng ñaõ ñöôïc ghi. Khi phaùt, baêng töø ñaõ ghi ñöôïc keùo qua vaø aùp saùt vôùi ñaàu töø. Töø tröôøng cuûa baêng töø taïo neân doøng ñieän caûm öùng cuûa cuoän daây ôû ñaàu töø. Doøng ñieän naøy ñöôïc khueách ñaïi ra loa taïo neân aâm thanh. 1. Ñaàu xoùa vaø nguyeân lyù xoùa: a. Nguyeân lyù xoùa: Ñeå xoùa baêng, ta cho doøng ñieän cao taàn coù taàn soá trong khoûang 40kHz – 100kHz (tín hieäu cao taàn naøy thöôøng ñöôïc goïi laø soùng sieâu aâm) chaïy qua cuoän daây cuûa ñaàu töø xoùa. Do taàn soá cuûa doøng cao taàn khaù lôùn neân böôùc soùng cuûa noù khaù nhoû. Böôùc soùng cao taàn naøy ñöôïc xaùc ñònh bôûi: V f V: vaän toác chuyeån baêng f: taàn soá doøng ñieän cao taàn. Do böôùc soùng doøng cao taàn raát nhoû so vôùi ñoä roäng khe töø, neân khi baêng töø ñi töø meùp traùi sang meùp phaûi cuûa khe töø thì doøng ñieän cao taàn ñaõ bieán ñoåi ñöôïc vaøi chu kyø. Bieân ñoä cuûa töø tröôøng doøng cao taàn taêng daàn töø 0 ñeán cöïc ñaïi khi ñi töø meùp traùi ñeán trung taâm cuûa khe töø, roài giaûm daàn töø
  2. cöïc ñaïi veà 0 khi ñi töø trung taâm tôùi meùp phaûi. Bieân ñoä phía treân vaø döôùi hoøan toøan ñoái xöùng. Do ñoù ta coù 2 giai ñoïan bieán thieân: + Ban ñaàu, baêng töø ñi töø ngoøai vaøo töø tröôøng cuûa doøng cao taàn, cöôøng ñoä töø tröôøng taêng daàn töø 0 ñeán trò soá cöïc ñaïi (taïi ñieåm trung taâm cuûa khe). Do ñoù töø tröôøng cuûa ñaàu xoùa taïo neân seõ che laáp toøan boä töø tính ban ñaàu. + Keá tieáp, baêng töø qua ñöôøng tring taâm lieân tuïc nhaän ñöïôïc taùc ñoäng cuûa töø tröôøng cuûa doøng cao taàn, cöôøng ñoä töø tröôøng giaûm daàn töø trò soá cöïc ñaïi ñeán 0. Do ñoù, khi baêng töø qua khe ñaàu xoùa töø dö treân baêng töø baèng 0. b. Caùc hình thöùc xoùa: Ñaàu xoùa (Eraser) coù hình daùng vaø keát caáu gaàn gioáng nhö ñaàu ghi-phaùt. ÔÛ ñaàu xoùa khe hôû thöôøng roäng hôn (ñoä roäng khe khoûang 0,15 0,3mm) nhôø coù khe roäng neân taêng ñöôïc vuøng laøm vieäc cuûa ñaàu xoùa treân baêng töø. Ñaàu xoùa thöôøng khoâng coù voû boïc choáng nhieãu toát nhö ñaàu ghi-phaùt. Ngaøy nay ngöôøi ta thöôøng duøng 3 caùch xoùa baêng thoâng duïng sau ñaây: b.1 Xoùa baêng baèng 1 nam chaâm vónh cöûu: Nam chaâm Nam chaâm vónh cöûu vónh cöûu Luùc thu Luùc phaùt Baêng töø Baêng töø Trong caùc maùy goïn nheï ngöôøi ta thöôøng xoùa baêng töø baèng moät nam chaâm vónh cöûu. Khi maùy ghi, ñaàu xoùa ñöôïc heä truyeàn cô ñaët ñaàu chaïm vaøo baêng ñeå xoùa caùc veát töø treân baêng. Luùc maùy phaùt, ñaàu xoùa ñöôïc ñaët caùch xa khoûi baêng töø.
  3. b.2 Xoùa baèng moät ñaàu töø laøm vieäc vôùi doøng DC: Vcc Do doøng DC chaûy qua cuoän daây daãn treân goâng töø seõ taïo ra töø tröøông, neân ngöôøi ta duøng nguyeân taéc naøy ñeå xoùa baêng. Khi maùy ñöôïc duøng ñeå ghi khoùa RP ñaët ôû vò trå R, ñaàu xoùa nhaän ñöôïc doøng ñieän cuûa nguoàn qua moät ñieän trôû haïn doøng ñeå taïo ra töø tröôøng xoùa baêng. Luùc maùy phaùt, do cuoän daây ñaõ bò ngaét doøng neân cho duø ñaàu xoùa vaàn coøn tieáp xuùc vôùi baêng tín hieäu treân baêng vaãn khoâng bò xoùa. b.3 Xoùa baêng baèng moät ñaàu töø laøm vieäc vôùi doøng AC: Ngöôøi ta coù theå duøng doøng AC coù taàn soá cao (thöôøng quen goïi laø taàn soá sieâu aâm) ñöa vaøo ñaàu töø ñeå xoùa baêng. Ñaây laø caùch ñöôïc duøng raát phoå bieán vì öu ñieåm cuûa caùch xoùa naøy laøm maát veát töø hoøan toøan treân baêng töø, töø caûm treân baêng trôû laïi möùc 0. Do ñoù chaát löôïng tín hieäu ghi aâm vaøo seõ ít bò meùo hôn. Vcc OSCi Ñaàu ghi/phaùt Ñaàu xoùa 2. Boä khueách ñaïi ghi vaø nguyeân lyù ghi: a. Nhieäm vuï vaø tính chaát cô baûn:
  4. Nhieäm vuï chuû yeáu cuûa taàng khueách ñaïi ghi laø söûa meùo tröôùc cho ñaëc tuyeán ñaàu ghi vaø caáp tín hieäu cho noù. Ñeå thöïc hieän ñöôïc nhieäm vuï naøy boä khueách ñaïi caàn coù caùc tính sau: - Taàng ra laøm vieäc vôùi phuï taûi ñieän caûm laø ñaàu ghi. - Coù maïch söûa ñaùp tuyeán taàn soá trong taàng khueách ñaïi. - Treân tín hieäu vôùi doøng töø thieân sieâu aâm ñeå töø hoùa doøng tín hieäu leân baêng töø. Khi ghi vôùi microphon thì ñaàu vaøo cuûa noù ñöôïc noái vôùi ñaàu ra cuûa taêng aâm micro, coøn khi ghi vôùi ñöôøng tuyeán tín hieäu (line) thì ñaàu vaøo noái qua bieán aùp ñoái xöùng, heä soá bieán aùp töø 8 ñeán 10. Trong taàng khueách ñaïi ghi cuûa maùy chuyeân duøng thöôøng coù ñieàu chænh möùc ghi baèng chieát aùp. Rieâng caùc maùy daân duïng thöôøng duøng möùc ghi coá ñònh vaø coù maïch ñieàu löôïng ALC (Automatic level control). Taêng aâm ghi thöôøng ñöôïc hoïat ñoäng chung vôùi boä taïo soùng sieâu aâm vaø töø thieân seõ laøm cho taàng naøy laøm vieäc keùm oån ñònh ôû taàn soá cao. Ñeå traùnh hieän töôïng naøy phaûi caùch ly taàng khueách ñaïi vôùi boä taïo soùng baèng caùch boïc kín choáng nhieãu caùc linh kieän vaø ñi daây ñuùng caùch. Coâng suaát tín hieäu ñaët leân ñaàu töø raát nhoû (2%w) neân ñoä meùo nhoû (
  5. gioáng nhau. Taàn soá caøng taêng möùc töø hoùa treân baêng caøng giaûm. Ñaëc tính taàn soá cuûa töø dö seõ bò suy giaûm ôû taàn soá cao. Möùc suy giaûm phuï thuoäc vaøo lôùp boät töø cuûa baêng, toác ñoä chuyeån baêng, ñoä roäng khe töø vaø chaát löôïng mieáng ñeäm khe ñaàu töø, vaät lieäu loõi ñaàu töø vaø cheá ñoä ghi. Neáu buø hoøan toøan möùc suy giaûm naøy trong taêng aâm phaùt baèng caùch naâng ñoä khueách ñaïi ôû vuøng taàn soá cao thì taïp aâm ôû taàn soá cao seõ taêng leân. Ñeå giaûm taïp aâm cho taêng aâm phaùt, hôïp lyù nhaát laø neân coù maïch söûa meùo tröôùc ôû taàn soá cao ñaët trong taêng aâm ghi. Maëc duø ñaõ coù söï phaân vuøng hieäu chænh ñaët tíinh giöõa taàng ghi vaø phaùt, nhöng khoâng giaûi quyeát ñuôïc caùc yeâu caàu treân, neân ngöôøi ta quy öôùckcho tröôùc ñaëc tuyeán taàn soá chuaån nhö ôû taêng dB aâm phaùt. 20 15 (2) 10 (1) 5 0 -5 0 0.1 12 1.0 Khz (f) Hình 18: Ñaëc tuyeán taàn soá cuûa taêng aâm ghi (1) ñaàu töø coù khe hôû laø 19 m toác ñoä 38 cm/s. (2) ñaàu töø coù khe hôû 7 m toác ñoä 19 cm/s. Vaán ñeà laø neân choïn ñaëc tuyeán taàn soá, ñaëc tuyeán ôû taêng aâm ghi nhö theá naøo thì ñeå khi phaùt laïi thì ñaëc tuyeán taàn soá cuûa maùy coù daïng baèng phaúng naèm ngang vì ñaëc tuyeán taêng aâm ghi vaø phaùt buø cho caùc toån hao treân ñaàu vaø baêng töø.
  6. Nhö vaäy ñaëc tuyeán taàn soá cuûa taêng aâm ghi phaûi coù daïng nhö ñaëc tuyeán taàn soá cuûa doøng tín hieäu chaïy qua ñaàu töø hoùa leân baêng. Ñaëc tuyeán coù daïng nhö hình veõ treân, theo ñôn vò laø logarit theo quy luaät. if K  20 lg i1000 if doøng tín hieäu chaïy qua ñaàu töø vôùi taàn soá f. i1000: doøng tín hieäu chaïy qua ñaàu töø vôùi taàn soá 1khz. c. Sô ñoà khoái maùy cassette daïng ghi: Chæ thò möùc ghi Reccod /Head Khueách ñaïi laøm Khueách ñaïi coâng suaát phaúng bieân taàn (ALC) Dao ñoäng ñeå phaân cöïc ñaàu ghi Erase / Head Giaûi thích sô ñoà khoái: Micro ñoåi caùc chaán ñoäng aâm ra daïng ñieän aùp tín hieäu (e), tín hieäu ñöôïc khueách ñaïi baèng taàng khueách ñaïi laøm phaúng ñöôøng cong bieân taàn. Sau ñoù, tín hieäu laïi ñöôïc khueách ñaïi ñeå coâng suaát ñuû maïnh, tín hieäu naøy ñöôïc caáp cho ñaàu töø ñeå töø hoùa vaø löu laïi. Caùc veát töø treân baêng, tröôùc khi vaøo ñaàu ghi ñaõ phaûi qua ñaàu xoùa (Erase Head) ñeå ñöôïc xoùa saïch. Ñeå xoùa caùc veát töø cuõ, nhaø thieát keá coù nhieàu caùch, tuy nhieân trong caùc maùy cassette môùi, caùch thoâng duïng laø caáp tín hieäu coù taàn soá sieâu aâm cho ñaàu xoùa, tín hieäu laáy töø maïch dao ñoäng sieâu aâm (AC Bias OSC) ngoøai ra tín hieäu naøy coøn duøng phaân cöïc AC cho ñaàu ghi ñeå giaûm hieän töôïng meùo taïi giao ñieåm cuûa tín hieäu. Trong khi ghi, möùc ghi coù theå
  7. ñieàu chænh töï ñoäng bôûi maïch ALC (Automatic Level Control) hay chænh baèng nuùt REC_LEVEL. d. Nguyeân lyù ghi: Töø ñaëc ñieåm cuûa töø tröôøng treã coù ñoïan khoâng tuyeán tính neân töø tröôøng ghi aâm khoâng quan heä vôùi tæ leä doøng tín hieäu caàn ghi, ñieàu naøy gaây meùo tín hieäu, phaùt sinh nhieàu taïp aâm. Ñeå khaéc phuïc hieän töôïng naøy, ngöôøi ta duøng phöông phaùp ghi nhôø doøng cao taàn taïo thieân töø. Vôùi phöông phaùp naøy, khi ghi baêng töø qua ñaàu töø xoùa nhôø doøng cao taàn roài tieáp tuïc qua ñaàu ghi. Taïi ñaàu ghi ta coù töø tröôøng toång hôïp bôûi doøng cao taàn taïo thieân töø (sau naøy goïi laø doøng thieân töø) vaø doøng tín hieäu aâm taàn caàn ghi. Ngöôøi ta nhaän thaáy söï phaân boå töø tröôøng taïi khe xoùa ñaàu ghi coù ñaëc ñieåm sau: bieân ñoä töø tröôøng taêng daàn töø meùp traùi khe töø ñeán ñöôøng trung taâm khe töø vaø giaûm daàn töø ñöôøng trung taâm ñeán meùp phaûi khe töø. Bieân ñoä töø tröôøng khoâng coøn ñoái xöùng (do söï hieän dieän cuûa doøng aâm taàn). Doøng aâm taàn coù bieân ñoä caøng lôùn thì söï maát ñoái xöùng caøng nhieàu. Do vaäy, khi baêng töø qua ñaàu ghi taïi moät ñoïan nhoû cuûa baêng töø seõ bò taùc ñoäng bôûi töø tröôøng toång hôïp coù bieân ñoä taêng daàn ñeán cöïc ñaïi (taïi ñöôøng trung taâm) vaø giaûm daàn töø cöïc ñaïi ñeán 0 (nhö ôû quaù trình xoùa). Nhöng do bieân ñoä töø tröôøng khoâng ñoái xöùng neân ñoïan nhoû naøy cuûa baêng töø qua ñaàu xoùa seõ bò löu laïi 1 ñoä töø dö. Töø dö caøng lôùn neáu töø tröôøng phaân boá caøng khoâng ñoái xöùng nghóa laø noù phuï thuoäc vaøo cöôøng ñoä doøng aâm taàn caàn ghi. Phöông phaùp ghi doøng thieân töø coù öu ñieåm sau: - Doøng ñieän toång hôïp coù trò soá khaù lôùn neân töø tröôøng toång hôïp khaù maïnh, haïn cheá ñöôïc taïp aâm. - Khi khoâng coù doøng aâm taàn, ñaàu töø ghi chæ cung caáp bôûi doøng cao taàn taïo thieân töø, bieân ñoä töø tröôøng luùc naøy seõ ñoái xöùng baêng töø qua qua khe coù töø dö baèng 0, do vaäy ñaõ khöû ñöôïc caùc taïp aâm.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản