THIẾT KẾ WEB BẰNG MICROSOFT FRONTPAGE

Chia sẻ: baodiv

Tham khảo tài liệu 'thiết kế web bằng microsoft frontpage', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề liên quan:

 

Nội dung Text: THIẾT KẾ WEB BẰNG MICROSOFT FRONTPAGE

THIẾT KẾ WEB BẰNG MICROSOFT FRONTPAGE
Tạo một trang Web

1. Chọn File/New và Web từ menu con, hộp đối thoại New xuất hiện. Chọn file mẫu
hay “chức năng thần tiên” bạn muốn sử dụng từ nhóm các biểu tượng hiện ra. Bạn
cần qui định nơi chứa trang Web mới hay nhấp chuột vào OK chấp nhận nơi chứa
mặc nhiên. Sau khi nhấp OK, danh sách Folder xuất hiện trình bày các folders và
files FrontPage đã tạo cho trang Web của bạn.
2. Nhấp nút Navigation trên thanh Views để chuyển sang màn hình Navigation (cho
thấy cấu trúc Web)

Đưa các trang vào Web

1. Nhấp nút New Page trên thanh công cụ chuẩn, New Page 2 xuất hiện phía dưới
Home Page trên màn hình
2. Nhấp New Page 2 để chọn nó. Nhấp vào text box và gõ vào Animal for
Adoption. Xong, nhấp vào Home Page
Lập lại hai bước trên và gõ vào Volunteers/Donations
Tương tự cho nội dung Links
Hình: Màn hình Navigation để xem cấu trúc Web vừa tạo

Chọn mẫu trang Web

1. Chọn Format/Theme. Hộp đối thoại xuất hiện cho phép bạn chọn một mẫu từ
nhiều có sẵn
2. Chọn Blank
3. Nhấp All Pages để áp dụng mẫu này cho tất cả trang Web của bạn
4. Chọn các mục Vivid Colors, Active Graphics, Background Picture và Apply
using CSS
5. Nhấp OK

Đưa các Banners, thanh điều khiển (Navigation Bars), và văn bản (Text) vào trang

1. Nhấp kép vào Home Page để chọn nó
2. Chọn Insert/Page Banner. Hộp đối thoại Page Banner Properties hiện ra, nhấp
Picture, sau đó gõ Home Page vào Text box. Nhấp OK. Nhấp Center trên thanh
định dạng để canh giữa banner rồi ấn Enter
3. Nhấp nút Style trên thanh định dạng, chọn Heading 1, gõ vào Plains Animal
Welfare & Shelter. Canh giữa nó và ấn Enter
4. Gõ vào nội dung sau:
4908 Lincoln Road
Abilene, Texas 79604
(915) 555-0200
5. Đóng khối văn bản, chọn nút Style trên thanh định dạng, chọn Heading 3, canh
giữa và nhấp chuột vào dòng sau dòng chứa số điện thoại
6. Chọn Insert/Navigation Bar. Hộp đối thoại Navigation Bar Properties xuất hiện.
Nhấp Child Level, Horizontal và Buttons. Nhấp OK, canh giữa thanh điều khiển
và ấn Enter
7. Nhấp nút Font Size trên thanh định dạng, chọn 14pt. Nhấp Bold, Underline và
Align Left. Gõ vào Shelter Hours và ấn Enter
8. Nhấp nút Font Size trên thanh định dạng, chọn Normal. Nhấp Bold, Underline
để không chọn nữa. Gõ vào nội dung sau rồi Enter:

Plains Animal Welfare & Shelter (PANS) operating hours are: [Enter]

8:00 a.m - 6:00 p.m. Monday – Friday [Enter]

9:00 a.m - 5:00 p.m. Saturday [Enter]

9. Nhấp nút Font Size trên thanh định dạng, chọn 14pt. Nhấp Bold, Underline
10. Gõ vào nội dung sau:

From interstate 20 & Treadaway Road [Enter]

Go South on Treadaway for two miles. Turn left on Lincoln Road and go three
blocks. We are located on the North side of Lincoln Road [Enter]

11. Nhấp nút Font Size trên thanh định dạng, chọn 14pt. Nhấp Bold, Underline. Gõ
vào Lost and Found và ấn Enter
12. Nhấp nút Font Size trên thanh định dạng, chọn Normal. Nhấp Bold, Underline
để không chọn nữa. Gõ vào nội dung sau rồi Enter:
We maintain a Lost and Found list for animals in the Abilene area, if you lose or
find an animal, please contact PAWS and provide information about your animal.
Please remember that we receive new animals every day so you need to call daily
to see if your pet has been located. [Enter]
13. Lưu trang Web lại

Đưa hình ảnh vào trang Web

1. Nhấp kép Animals_for_Adoption trong danh sách Folder để mở trang Web thứ
hai
2. Chọn Insert/Page Banner. Hộp đối thoại Page Banner Properties hiện ra, nhấp
Picture. Nhấp OK. Nhấp Center trên thanh định dạng để canh giữa banner rồi ấn
Enter
3. Chọn Insert/Navigation Bar. Hộp đối thoại Navigation Bar Properties xuất hiện.
Nhấp Child pages under Home, Horizontal và Buttons. Nhấp OK, canh giữa
thanh điều khiển và ấn Enter
4. Nhấp nút Font Size trên thanh định dạng, chọn 14pt. Nhấp Bold, Underline và
Align Left. Gõ vào Adoption Costs và ấn Enter
5. Nhấp nút Font Size trên thanh định dạng, chọn Normal. Nhấp Bold, Underline
để không chọn nữa. Gõ vào nội dung sau rồi Enter:

All animals taken in by PAWS are given a thorough examination. This includes
all required vaccinations and being spayed or neutered. Cats are given a
Feluk/FIV test. The fees are $55 for dogs and $40 for cats

6. Nhấp nút Font Size trên thanh định dạng, chọn 14pt. Nhấp Bold, Underline
7. Gõ vào Pet_of_the_Week và ấn Enter
Nhấp nút Font Size trên thanh định dạng, chọn Normal. Nhấp Bold, Underline
để không chọn nữa.
8. Chọn Insert/Picture/From File. Hộp đối thoại Picture xuất hiện
9. Nhấp nút Select a file on your computer. Hộp Select File xuất hiện
10. Nhấp Ranger và nút Center trên thanh định dạng để canh giữa hình rồi Enter
11. Nhấp nút Left Align trên thanh định dạng và gõ vào nội dung sau:
Ranger is a three-year-old Brittany Spaniel/Border Collie mix. [Enter]
12. Chọn Insert/Navigation Bar. Hộp đối thoại Navigation Bar Properties xuất hiện.
Nhấp Child Level, Home Page, Horizontal và Buttons để chèn một liên kết vào
trang chủ của bạn. Nhấp OK, Center để canh giữa thanh điều khiển
13. Lưu trang Web lại

Đưa những tính năng định dạng khác vào trang Web


1. Nhấp kép Volunteers_Donations trong danh sách Folder để mở trang Web thứ
ba
2. Chọn Insert/Page Banner. Hộp đối thoại Page Banner Properties hiện ra, nhấp
Picture. Nhấp OK. Nhấp Center trên thanh định dạng để canh giữa banner rồi ấn
Enter
3. Chọn Insert/Navigation Bar. Hộp đối thoại Navigation Bar Properties xuất hiện.
Nhấp Child pages under Home, Horizontal và Buttons. Nhấp OK, canh giữa
thanh điều khiển và ấn Enter
4. Nhấp nút Font Size trên thanh định dạng, chọn 14pt. Nhấp Bold, Underline và
Align Left. Gõ vào Volunteers và ấn Enter
5. Nhấp nút Font Size trên thanh định dạng, chọn Normal. Nhấp Bold, Underline
để không chọn nữa. Gõ vào nội dung sau rồi Enter:

We are in need of dedicated volunteers to:

6. Nhấp nút Bullets trên thanh định dạng, gõ vào nội dung sau:

Exercise and groom the animals at the shelter [Enter]
Make presentations at special events [Enter]
Operate display booths [Enter]
Fundraising [Enter]
Visit area nursing homes with animals [Enter]
Maintain Web site [Enter]

7. Gõ vào Bullets trên thanh định dạng để không chọn nữa. Chọn
Insert/Component/Marquee. Hộp đối thoại Marquee xuất hiện. Gõ vào nội dung
sau trong text box:
To volunteer, please contact us at (915) 555-0200
8. Nhấp Left trong hộp Direction
9. Qui định Delay và Amount là 5 trong hộp Speed. Nhấp Scroll trong hộp Behavior.
Nhấp Middle trong hộp Align with text. Nhấp Continuously trong hộp Repeat
10. Qui định màu nền là White rồi nhấp OK
11. An OK để chuyển sang dòng kế. Chọn Insert/Horizontal Line. An OK.
14. Nhấp nút Font Size trên thanh định dạng, chọn 14pt. Nhấp Bold, Underline. Gõ
vào Donations và ấn Enter
15. Nhấp nút Font Size trên thanh định dạng, chọn Normal. Nhấp Bold, Underline
để không chọn nữa. Gõ vào nội dung sau:
We are a non-profit organization that survives through the generous donations of
organizations and individuals. In addition to financial donations, we are in need of
the following items:[Enter]
16. Nhấp nút Bullets trên thanh định dạng, gõ vào nội dung sau:

Leashes and collars [Enter]
Pet toys [Enter]
Stainless steel bowls [Enter]
Cat and kitten food [Enter]
Dog and puppy food [Enter]
Cat litter [Enter]
Newspapers [Enter]

17. Nhấp Bullets trên thanh định dạng để không chọn nữa. Chọn Insert/Navigation
Bar. Hộp đối thoại Navigation Bar Properties xuất hiện. Nhấp Child Level,
Home Page, Horizontal và Buttons để chèn một liên kết vào trang chủ của bạn.
Nhấp OK, Center để canh giữa thanh điều khiển
18. Lưu trang Web lại

Đưa siêu liên kết (Hyperlinks) vào trang Web

1. Nhấp kép Links trong danh sách Folder để mở trang Web thứ tư
2. Chọn Insert/Page Banner. Hộp đối thoại Page Banner Properties hiện ra, nhấp
Picture. Nhấp OK. Nhấp Center trên thanh định dạng để canh giữa banner rồi ấn
Enter
3. Chọn Insert/Navigation Bar. Hộp đối thoại Navigation Bar Properties xuất hiện.
Nhấp Child pages under Home, Horizontal và Buttons. Nhấp OK, canh giữa
thanh điều khiển và ấn Enter
4. Nhấp nút Font Size trên thanh định dạng, chọn 14pt. Nhấp Bold, Underline và
Align Left. Gõ vào Links và ấn Enter
5. Nhấp nút Font Size trên thanh định dạng, chọn Normal. Nhấp Bold, Underline
để không chọn nữa. Gõ vào nội dung sau:

Pet Finder [Enter]
American Veterinary Medical Association [Enter]

Pet Care Tips [Enter]

6. Đóng khối Pet Finder và chọn Insert/Hyperlink. Hộp Create Hyperlink xuất
hiện
7. Nhấp vào text box URL có chữ sẵn http:// và gõ vào www.petfinder.org/ và nhấp
OK.
8. Đóng khối American Veterinary Medical Association và chọn
Insert/Hyperlink. Hộp Create Hyperlink xuất hiện
9. Nhấp vào text box URL có chữ sẵn http:// và gõ vào www.avma.org/care4pets/ và
nhấp OK.
10. Đóng khối Pet Care Tips và chọn Insert/Hyperlink. Hộp Create Hyperlink xuất
hiện
11. Nhấp vào text box URL có chữ sẵn http:// và gõ vào www.creatures.com/ và nhấp
OK.
19. An Enter để chuyển sang dòng kế. Chọn Insert/Navigation Bar. Hộp đối thoại
Navigation Bar Properties xuất hiện. Nhấp Child Level, Home Page, Horizontal
và Buttons để chèn một liên kết vào trang chủ của bạn. Nhấp OK, canh giữa
thanh điều khiển và ấn Enter
20. Lưu trang Web lại

Xem, In và Xuất bản trang Web

1. Để xem trang Web giống như khi nó xuất hiện trên trình duyệt, chọn File/Preview
In Browser. Hộp đối thoại Preview In Browser xuất hiện. Nhấp nút Preview
2. Xem tất cả trang Web nhấp vào nút Navigation Bar. Nhấp nút Home để quay trở
lại trang chủ. Nhấp vào từng Hyperlinks để xem chúng
3. In mỗi trang Web bằng cách chọn nó và chọn File/Print trong trình duyệt. Hộp
đối thoại Print xuất hiện, nhấp nút Properties, Portrait trong hộp Orientation.
Nhấp Apply, OK. Nhấp OK trong hộp Print
4. Xuất bản trang Web bằng cách chọn File/Publish Web và qui định địa chỉ. Nhấp
Publish để lưu trang Web vào Web site của bạn
Chọn File/Close để đóng trình duyệt. Chọn File/Close trong FrontPage để đóng các
trang Web. Chọn
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản