Thỏa thuận hợp tác số 113/2004/LPQT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
47
lượt xem
5
download

Thỏa thuận hợp tác số 113/2004/LPQT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thỏa thuận hợp tác số 113/2004/LPQT về kiểm tra, kiểm dịch và giám sát vệ sinh sản phẩm thực phẩm thủy sản xuất khẩu nhập khẩu giữa Bộ Thủy sản nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Tổng Cục Giám sát chất lượng, kiểm nghiệm và kiểm dịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thỏa thuận hợp tác số 113/2004/LPQT

  1. B NGO I GIAO ****** S : 113/2004/LPQT Hà N i, ngày 26 tháng 11 năm 2004 Th a thu n h p tác ki m tra, ki m d ch và giám sát v sinh s n ph m th c ph m th y s n xu t kh u nh p kh u gi a B Th y s n nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và T ng C c Giám sát ch t lư ng, ki m nghi m và ki m d ch nư c C ng hòa Nhân dân Trung Hoa có hi u l c t ngày 07 tháng 10 năm 2004. TL. B TRƯ NG B NGO I GIAO KT. V TRƯ NG V LU T PHÁP VÀ ĐI U Ư C QU C T PHÓ V TRƯ NG Nguy n Hoàng Anh TH A THU N H P TÁC KI M TRA, KI M D CH VÀ GIÁM SÁT V SINH S N PH M TH C PH M TH Y S N XU T NH P KH U GI A B TH Y S N NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ T NG C C GIÁM SÁT CH T LƯ NG, KI M NGHI M VÀ KI M D CH NƯ C C NG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA B Th y s n nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và T ng c c Giám sát, Ki m nghi m và Ki m d ch ch t lư ng, nư c C ng hòa Nhân dân Trung Hoa (dư i đây đư c g i là “hai bên”), mong mu n tăng cư ng m i quan h h p tác song phương trong lĩnh v c ki m tra, ki m d ch và giám sát v sinh s n ph m th c ph m th y s n xu t nh p kh u gi a hai nư c và thúc đ y thương m i song phương các s n ph m th y s n, thông qua trao đ i và đàm phán h u ngh , đã đ t đư c th a thu n như sau: Đi u 1. 1. Trong ph m vi ch c năng c a m i cơ quan, hai bên s h tr và phát tri n m i quan h h p tác trong lĩnh v c ki m tra và ki m d ch, giám sát an toàn v sinh s n ph m th c ph m th y s n xu t nh p kh u gi a hai nư c trên cơ s bình đ ng và cùng có l i, tuân th các lu t l và quy đ nh có liên quan c a c hai nư c và lu t pháp qu c t . 2. Cơ quan đ u m i th c thi th a thu n c a hai bên là: C c Qu n lý ch t lư ng, An toàn v sinh và Thú y th y s n (NAFIQAVED) thu c B Th y s n (MOFI), nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và C c An toàn th c ph m xu t nh p kh u và C c Qu n lý Ch ng nh n và Công nh n (CNCA) thu c T ng c c Giám sát ch t lư ng, Ki m nghi m và Ki m d ch (AQSIQ), nư c C ng hòa Nhân dân Trung Hoa. Đi u 2. Th a thu n này ch áp d ng đ i v i s n ph m th y s n xu t và nh p kh u dùng làm th c h m cho ngư i:
  2. 1. Có ngu n g c t th y s n đư c đánh b t t nhiên ho c nuôi tr ng (không bao g m các đ ng v t th y s n s ng); và 2. d ng nguyên li u ho c s n ph m ch bi n (s n ph m th y s n đã qua các công đo n ch bi n ban đ u như c t khúc, xay, x lý nhi t, làm khô, n u chín ho c mu i) không s d ng ph gia th c ph m và các hóa ch t b c m. Đi u 3. Hai bên s h p tác trong các lĩnh v c sau: 1. Đ m b o v sinh an toàn th c ph m th y s n xu t kh u sang nư c đ i tác; 2. Trao đ i thông tin v vi c xây d ng, rà soát và s a đ i h th ng văn b n pháp lý và các tiêu chu n k thu t liên quan đ n ki m soát ch t lư ng, an toàn v sinh trong s n xu t và ki m soát t i c a kh u đ i v i các s n ph m th y s n xu t, nh p kh u; 3. Xây d ng và th c hi n th t c công nh n l n nhau v thanh tra, ch ng nh n và đăng ký an toàn v sinh c a các s n ph m th y s n buôn bán gi a hai nư c đ tránh thanh tra và ki m tra hai l n; 4. T ch c các chuy n kh o sát t i nư c đ i tác đ t o đi u ki n thu n l i cho vi c trao đ i thông tin và ki n th c gi a các cán b , chuyên gia c a hai bên trong lĩnh v c ki m tra, ki m d ch, giám sát an toàn v sinh các s n ph m th y s n xu t nh p kh u; 5. H p tác và trao đ i k thu t giám sát đi u ki n an toàn v sinh và thú y đ i v i đ ng v t và s n ph m th y s n; 6. Tăng cư ng trao đ i và h p tác trong vi c th c hi n các quy đ nh c a các Hi p đ nh WTO/TBT/SPS liên quan đ n s n ph m th y s n s n xu t nh p kh u gi a hai bên; 7. H p tác trong các lĩnh v c khác. Đi u 4. Trong 5 năm t i (2004-2008), hai bên s n l c th c hi n các ho t đ ng h p tác c th sau: 1. Hàng quý cung c p cho bên đ i tác nh ng thông tin m i nh t v các văn b n pháp lu t và quy đ nh liên quan đ n ki m soát an toàn v sinh trong toàn b quá trình s n xu t th y s n (t khâu khai thác / nuôi tr ng, b o qu n nguyên li u, ch bi n, làm l nh, lưu kho s n ph m cu i cùng, v n chuy n, phân ph i / xu t kh u…), và ki m soát an toàn v sinh, ki m tra và ki m d ch s n ph m th y s n xu t nh p kh u gi a hai nư c; trao đ i s li u th ng kê hàng năm v kh i lư ng, ch t lư ng và tình tr ng v sinh c a s n ph m th y s n xu t nh p kh u gi a 2 nư c vào đ u tháng 3 năm sau; 2. Nh ng s a đ i, b sung c a h th ng pháp lu t và tiêu chu n k thu t liên quan đ n vi c ki m soát t i c a kh u các s n ph m th y s n xu t nh p kh u ph i đư c thông báo ngay t i phía đ i tác b ng nh ng phương ti n thông tin kh n như fax ho c email; 3. Theo yêu c u đăng ký an toàn v sinh c a nư c nh p kh u, c n thông báo nhanh cho phía đ i tác thông tin chi ti t đã c p nh t (tên, đ a ch , mã s ) c a các doanh nghi p ch bi n th y s n đư c phép xu t kh u th y s n vào nư c đ i tác và thông tin ngay cho bên đ i tác chi ti t các s n ph m không phù h p v i quy đ nh ki m tra ch t lư ng và an toàn v sinh, bao g m tên, đ a ch , mã s ; 4. Đ m b o r ng m i lô hàng th y s n xu t kh u sang nư c đ i tác ph i xu t x t các doanh nghi p đư c công nh n đ t tiêu chu n an toàn v sinh trong s n xu t th y s n: Cơ quan có th m quy n c a hai bên ph i giám sát thư ng xuyên các doanh nghi p ch bi n th y s n đã đăng ký xu t kh u s n ph m c a h vào nư c đ i tác đ đ m b o s tuân th hoàn toàn các quy đ nh và yêu c u v sinh tương ng;
  3. 5. Đ m b o m i lô hàng th y s n xu t kh u sang nư c đ i tác ph i kèm theo ch ng thư do Cơ quan có th m quy n nư c xu t kh u c p, ch ng nh n r ng lô hàng th a mãn các quy đ nh c a nư c nh p kh u v ch t lư ng, an toàn v sinh và thú y th y s n; n i dung ch ng thư ph i phù h p v i yêu c u c a phía đ i tác; 6. Khi c n thi t, thông qua đàm phán, hai bên t ch c các đoàn thanh tra đi u ki n an toàn v sinh t i các doanh nghi p ch bi n th y s n đã đăng ký xu t kh u s n ph m c a h vào nư c đ i tác đ đ m b o s tuân th hoàn toàn các quy đ nh v ch t lư ng, an toàn v sinh th y s n tương ng, và đ cùng trao đ i kinh nghi m ki m tra đi u ki n s n xu t; 7. Trao đ i k t qu Chương trình ki m soát dư lư ng các ch t đ c h i trong s n ph m th y s n c a năm trư c và Chương trình ki m soát dư lư ng c a năm hi n hành vào đ u tháng 3 hàng năm; H p tác và trao đ i kinh nghi m trong vi c ki m soát các ch t đ c h i đ i v i đ ng v t và s n ph m đ ng v t th y s n nuôi thông qua vi c biên so n và áp d ng Quy ph m th c hành nuôi t t (GAP), ki m soát và công nh n vùng nuôi th y s n đ t tiêu chu n an toàn v sinh; 8. Xây d ng và đưa vào ho t đ ng H th ng c nh cáo nhanh đ i v i các s n ph m th y s n xu t nh p kh u gi a hai nư c đ cung c p nhanh chóng nh ng thông tin liên quan đ n vi c c nh cáo ho c t m gi các lô hàng th y s n vi ph m quy đ nh v ch t lư ng, an toàn v sinh, k c nh ng thông tin có liên quan t nư c th ba; 9. Đ nh kỳ, l n lư t c các chuyên gia trong lĩnh v c ki m soát dư lư ng sang nư c đ i tác đ trao đ i ki n th c và kinh nghi m; các nhóm ki m nghi m viên sang nư c đ i tác đ trao đ i ki n th c chuyên môn và kinh nghi m trong vi c l y m u và ki m nghi m các s n ph m th y s n; 10. T ch c nhóm công tác t i nư c đ i tác đ đánh giá năng l c phòng ki m nghi m trong vi c ki m tra các ch tiêu an toàn v sinh s n ph m th y s n theo lu t pháp c a hai nư c và các tiêu chu n c a y ban Codex (CAC), và vi c s d ng nh ng đánh giá này đ xem xét vi c mi n ki m tra các s n ph m th y s n nh p kh u đã đư c các phòng ki m nghi m này ki m tra và c p ch ng thư; T ch c chương trình ki m nghi m thành th o đ đánh giá năng l c tương đương c a các phòng ki m nghi m c a hai bên; 11. Ph i h p t ch c các chuy n công tác kh o sát sang nư c đ i tác, có s tham gia c a các cán b và/ho c chuyên gia đ trao đ i ki n th c và kinh nghi m trong vi c qu n lý và đàm phán k thu t; Trao đ i đ gi i quy t các v n đ k thu t trong ki m tra và ki m d ch s n ph m th y s n xu t nh p kh u gi a hai nư c; 12. Các ho t đ ng h p tác c a hai bên s ph i phù h p v i nguyên t c c a các Hi p đ nh WTO/SPS/TBT ph i đ m b o các bi n pháp ki m soát an toàn v sinh s có nh hư ng ít nh t đ n thương m i. Đi u 5. Thông tin có liên quan do bên đ i tác cung c p không đư c ti t l cho bên th ba khi không đư c s cho phép c a đ i tác. Hai bên s c 1 – 2 chuyên viên làm đ u m i liên h , thông báo cho nhau nh ng cách th c liên h thu n ti n như đi n tho i, fax và đ a ch email đ đ m b o có th chuy n nhanh các thông tin liên quan. Đi u 6. Bên c cán b và/ho c chuyên gia sang nư c đ i tác s ch u toàn b chi phí đi l i qu c t , ăn có liên quan. Bên đón ti p s cung c p cho đoàn công tác nh ng đi u ki n c n thi t đ th c hi n ho t đ ng h p tác t i nư c s t i. Đi u 7. Th a thu n này không phương h i đ n quy n l i và nghĩa v c a m i bên đư c quy đ nh t i nh ng th a thu n ho c hi p ư c đã ký k t v i b t kỳ m t nư c th ba. Đi u 8. Th a thu n này có hi u l c k t ngày ký và ti p t c có hi u l c trong th i h n đ u là 5 năm. Th a thu n này s đư c m c nhiên gia h n trong t ng th i h n 5 năm ti p theo tr
  4. khi m t trong hai bên thông báo cho bên kia b ng văn b n trư c 6 tháng v ý đ nh ch m d t hi u l c th a thu n này. Đi u 9. Khi Th a thu n này ch m d t hi u l c, chuyên trình h p tác đang th c hi n nhưng chưa hoàn thành s v n đư c ti p t c cho t i khi hoàn thành. Đi u 10. Th a thu n này s đư c s a đ i ho c b sung theo s th a thu n c a hai bên. Làm t i Hà N i, Vi t Nam ngày 07 tháng 10 năm 2004, thành 2 b n g c m i b n b ng ti ng Vi t, ti ng Trung và ti ng anh, các văn b n có giá tr như nhau. Trong trư ng h p có s gi i thích khác nhau trong quá trình th c hi n th a thu n, b n ti ng Anh s đư c s d ng làm căn c . T NG C C GIÁM SÁT CH T LƯ NG, Đ I DI N B TH Y S N (MOFI) NƯ C KI M NGHI M VÀ KI M D CH (AQSIQ) C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM NƯ C C NG HÒA NHÂN DÂN TRUNG TH TRƯ NG B TH Y S N HOA PHÓ T NG C C TRƯ NG Nguy n Th H ng Minh Cát Chí Vinh
Đồng bộ tài khoản