Thỏa thuận số 103/2004/LPQT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
52
lượt xem
2
download

Thỏa thuận số 103/2004/LPQT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thỏa thuận số 103/2004/LPQT về thực hiện Dự án "Phát huy di sản bảo tàng Việt Nam" giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Pháp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thỏa thuận số 103/2004/LPQT

  1. VI N KHOA H C VI T NAM ****** S : 103/2004/LPQT Hà N i, ngày 07 tháng 10 năm 2004 Th a thu n tài chính gi a Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph nư c C ng hòa Pháp đ th c hi n D án "Phát huy di s n b o tàng Vi t Nam" có hi u l c t ngày 07 tháng 10 năm 2004./. TL. B TRƯ NG B NGO I GIAO KT. V TRƯ NG V LU T PHÁP VÀ ĐI U Ư C QU C T PHÓ V TRƯ NG Nguy n Hoàng Anh QU ĐOÀN K T ƯU TIÊN TH A THU N TÀI CHÍNH S : 2004-23 GI A CHÍNH PH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ CHÍNH PH NƯ C C NG HÒA PHÁP Đ TH C HI N D ÁN "PHÁT HUY DI S N B O TÀNG VI T NAM”. L i nói đ u Th a thu n tài chính này bao g m Các đi u kho n riêng và Các đi u kho n chung h p thành văn b n tham chi u c a d án. Th a thu n đư c l p làm b n b n chính, hai b n b ng ti ng Pháp và hai b n b ng ti ng Vi t; t t c đ u. có giá tr như nhau. Th a thu n bao g m trang đư c đánh s t 2 đ n 12. CÁC ĐI U KHO N RIÊNG M t bên là: Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam, sau đây g i t t là phía Vi t Nam Và m t bên là: Chính ph nư c C ng hòa Pháp, sau đây g i t t là phía Pháp Cùng th a thu n như sau: Ph n 1: M C TIÊU C A TH A THU N
  2. Đi u 1. B n Th a thu n này nh m m c đích dành cho phía Vi t Nam s h tr tài chính c a phía Pháp, dư i d ng vi n tr không hoàn l i đ th c hi n d án đư c hai phía ch p thu n và xác đ nh như tên g i t i Đi u 2 dư i đây: Trên cơ s đ nh giá nhu c u do phía Vi t Nam cung c p, kho n h tr tài chính c a phía Pháp t y ban các d án Qu Đoàn k t ưu tiên đư c xác đ nh là 1.670.000 euro. Đi u 2. Xác đ nh d án S d án: 2004-23 Ngày y ban các d án c a phía Pháp phê chu n: 2 tháng 7 năm 2004 Ngày B trư ng đ c trách v H p tác và Pháp ng phê chu n: 21 tháng 7 năm 2004 Ngày Th tư ng Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam phê chu n: 23 tháng 9 năm 2004 Tên g i: Phát huy di s n b o tàng Vi t Nam Tr giá: 1.670.000 Euro. Ph n 2: NH NG Đ C ĐI M K THU T Đi u 3. B i c nh c a d án Vi t Nam có m t h th ng b o tàng r ng l n v i hơn 120 b o tàng trên c nư c, b o t n g n 2 tri u hi n v t v i trên 900 b sưu t p khác nhau. Trong b i c nh h i nh p qu c t hi n nay, các b o tàng ngày càng chi m v trí quan tr ng hơn trong đ i s ng văn hóa vì đó là nơi lưu gi b n s c và gi i thi u di s n văn hóa phong phú c a dân t c. Ph n l n đư c đ t trong các tòa nhà có giá tr l n v m t ki n trúc như B o tàng L ch s Vi t Nam t i thành ph H Chí Minh (trư c kia là B o tàng Blanchard de la Brosse), B o tàng Điêu kh c Chăm Đà N ng (trư c kia là B o tàng Parmentier) và B o tàng Đ c L c (trư c kia là tòa Bi t đi n c a vua B o Đ i), các b o tàng Vi t Nam gi i thi u nh ng b sưu t p vô cùng giá tr v m t l ch s và ngh thu t. Đó là nơi phát huy b n s c dân t c và ý th c công dân, vì v y các c p h u quan c a Vi t Nam đ c bi t đ cao vai trò giáo d c và xã h i c a b o tàng. Đư c đông đ o sinh viên và h c sinh đ n thăm, thi t ch này đã tr thành m t công c không th thi u trong vi c giáo d c v l ch s và văn hóa Vi t Nam. Vào th i đi m m c a kinh t hi n nay c a Vi t Nam, các b o tàng ngày càng đón ti p nhi u du khách nư c ngoài và tr thành nh ng đi m du l ch quan tr ng có kh năng đem l i các l i ích kinh t . Tuy nhiên, đi u ki n b o t n và trưng bày c n ph i đư c c i thi n, b i vì trong nh ng năm qua, ph n l n các b o tàng v n chưa đư c hi n đ i hóa do thi u kinh phí và ít đư c ti p c n nh ng ki n th c v b o tàng h c hi n đ i. M t khác, do chưa có m t chính sách thu hút công chúng rõ nét, nên ch t lư ng đón ti p và ph c v khách tham quan chưa đư c t t, các s n ph m qu ng bá chưa th t h p d n, làm h n ch s phát tri n c a các b o tàng. Chính vì v y, c n ph i ti n hành hi n đ i hóa các b o tàng đ nâng cao ch t lư ng b o t n và trưng bày các b sưu t p hi n v t h t s c phong phú t i đây gia tăng s c h p d n c a các b o tàng và đáp ng t t hơn nhu c u c a các đ i tư ng khách tham quan v n ngày càng đa d ng, và đ các b o tàng đư c qu c t công nh n.
  3. Trong tình hình y, d án "Phát huy di s n b o tàng Vi t Nam" nh m m c đích c i thi n trưng bày hi n v t và nâng cao trình đ cán b và k thu t viên cho năm b o tàng Vi t Nam (B o tàng Dân t c h c Vi t Nam t i Hà N i, B o tàng L ch s Vi t Nam t i thành ph H Chí Minh, B o tàng Điêu kh c Chăm Đà N ng, B o tàng Ch ng tích chi n tranh thành ph H Chí Minh, B o tàng Đ c L c). Các B o tàng này tr c thu c các cơ quan ch qu n khác nhau: B o tàng Dân t c h c Vi t Nam là m t b o tàng qu c gia tr c thu c Vi n Khoa h c Xã h i Vi t Nam; các b o tàng khác tr c thu c y ban nhân dân thành ph H Chí Minh, Đà N ng và Đ c L c. Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam giao cho Vi n Khoa h c Xã h i Vi t Nam th c hi n d án này. Đi u 4. Miêu t d án D án này bao g m ba h p ph n cơ b n: H tr th c hi n Đào t o Qu n lý d án H p ph n 1: H tr th c hi n Trong khuôn kh h p ph n này, d án s h tr cho năm b o tàng th hư ng c a Vi t Nam th c hi n các d án nâng c p trưng bày, b ng cách thi t l p nh ng cơ s đ hình thành m t phong cách b o tàng h c hi n đ i theo chu n qu c t . H tr này đư c th hi n qua các nghiên c u, các chuy n công tác th m đ nh và tư v n, vi c hi n đ i hóa trang thi t b k thu t và trưng bày, nh m giúp phía Vi t Nam tu b hi n v t, thi t k và th c hi n các phòng trưng bày v m t b o tàng h c cũng như ki n trúc. Ngoài ra, d án cũng h tr tài chính cho công tác sưu t p b sung hay hình thành ngu n tư li u thông qua vi c sao chép các tư li u hi n đư c lưu tr t i Pháp và th c hi n 8 b phim dân t c h c. H p ph n 2: Đào t o Ho t đ ng đào t o g n li n v i nh ng h tr th c hi n thu c h p ph n 1 và hên quan đ n ba lĩnh v c: - B o tàng h c (quan ni m b o tàng h c và thi t k trưng bày, th c hi n trưng bày, tu b ph c ch , k thu t bày trí hi n v t, h th ng thông tin v hi n v t, và chi u sáng). - Nghiên c u hi n v t, nghiên c u đi n dã và tư li u. - Thông tin, chính sách thu hút công chúng, t o tác các s n ph m ph . Ngoài ra, m t s ho t đ ng chuyên bi t s di n ra t i Pháp: t ch c cho các lãnh đ o b o tàng Vi t Nam vi ng thăm và làm vi c t i các b o tàng Pháp, đào t o v k thu t s hóa tư li u và tin h c hóa các b sưu t p. H p ph n 3: Qu n lý d án
  4. Công tác thông tin n i b và qu ng bá s đư c ti n hành trong su t d án, đ đ m b o t t vi c đi u ph i các đ i tác đ ng th i t o ti ng vang cho nh ng thành t u c a d án trong gi i khoa h c và công chúng r ng rãi. Công tác tri n khai và theo dõi d án s đư c giao cho m t ban đi u hành. Ban này đ t dư i quy n c a m t Tr lý K thu t Pháp đư c tuy n d ng và tr lương t ngu n kinh phí c a d án; ngoài ra, ban đư c hư ng m t kho n kinh phí đ ho t đ ng và mua trang thi t b . D án s đư c đánh giá thông qua hai đ t công tác c a các chuyên gia đ c l p vào gi a và cu i d án, và y ban ch đ o Pháp - Vi t. Ph n 3: CÁC Đ C ĐI M V TÀI CHÍNH Đi u 5. Khung tài chính c a d án 5.1. Đóng góp t phía Pháp Vi n tr tr giá 1 670 000 euro do phía Pháp c p theo quy t đ nh nêu t i Đi u 2 và dùng đ thanh toán cho c c chi phí sau (tính b ng nghìn euro): Lo i chi phí TP1 TP2 TP3 T ng s 1. Đ u tư b t đ ng s n P S E 2.1 Trang b k thu t P 138 500 138 500 S 293 500 293 500 E 2.2 Đ u tư khác P S bao g m phương ti n v n chuy n E 3. Chuy n giao tài P chính S E 4. V t ph m đ tiêu P 29 000 2 000 31 000 dùng S E 5.1 Nghiên c u P 115 000 115 000 S E 5.2 H tr k thu t P 293 500 293 500 S E
  5. 5.3 Đào t o P 13 000 441 500 454 500 S E 5.4 Các d ch v bên P 63 500 63 500 ngoài khác S E 5.5 Các chuy n công P 99 500 47 500 147 000 tác ng n ngày S 50 000 50 000 E 6. Nhân l c t i ch P S E 7. Các kho n khác P S E 8. Chi phí phát sinh P 36 000 23 500 24 000 83 500 S E T ng s theo thành P 431 000 465 000 430 500 1 326 500 ph n th c hi n S 293 500 50 000 343 500 E T ng s theo t ng h p 724 500 465 000 480 500 1 670 000 ph n P: Ngu n v n do Đ i s quán Pháp t i nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam tri n khai. S: Ngu n v n do các cơ quan thu c B Ngo i giao Pháp tri n khai. E: Ngu n v n do Chính Ph Vi t Nam tri n khai. 5.2. Đóng góp t phía Vi t Nam Phía Vi t Nam cam k t s cung c p m t văn phòng cho Tr lý K thu t Pháp và tr lý Vi t Nam t i Hà N i (Vi n Khoa h c Xã h i Vi t Nam) và m t văn phòng cho đi u ph i viên Vi t Nam t i thành ph H Chí Minh b o tàng L ch s Vi t Nam), v i nh ng trang b c n thi t (bàn làm vi c, gh , t ). Chi phí thông tin liên l c (b ng đi n tho i/fax, Internet) và văn phòng ph m cũng s do phía Vi t Nam đ m nh n. Phía Vi t Nam s tuy n d ng, v i s đ ng ý c a phía Pháp, hai tr lý ngư i Vi t đ c ng tác v i Tr lý K thu t Pháp trong vi c tri n khai d án. Phía Vi t Nam cam k t s hình thành và tr lương cho các nhóm k thu t s ph i ph i h p công tác m t cách ch t ch v i nh ng chuyên gia Pháp trong khuôn kh d án.
  6. Phía Vi t Nam cung đ m b o ngu n kinh phí c n thi t đ th c hi n hoàn ch nh nh ng phòng trưng bày đư c ch n làm ki u m u v m t b o tàng h c hi n đ i (xây d ng cơ b n, thì công h t ng k thu t, th c hi n nh ng trang b trưng bày. . .) . Đi u 6. Quy đ nh v thu và h i quan Theo nh ng quy đ nh hi n hành t i Vi t Nam áp d ng cho các d án vi n tr không hoàn l i, hàng hóa và thi t bi nh p kh u ho c mua trong nư c đ th c thi d án s đư c mi n t t c các lo i thu . Đi u 7. Phương th c th c hi n 7. 1. Phương th c tri n khai các ho t đ ng Đ i s quán Pháp t i Vi t Nam là cơ quan do phía Pháp ch đ nh đ tri n khai các ho t đ ng c a d án. Vi n Khoa h c Xã h i Vi t Nam là cơ quan do phía Vi t Nam ch đ nh đ tri n khai các ho t đ ng c a d án. Đ i s quán Pháp t i Vi t Nam cùng v i Vi n Khoa h c Xã h i Vi t Nam s cùng ph i h p th c hi n các ho t đ ng c a d án nêu t i Đi u 2 trên đây theo đúng nh ng cam k t trong b n Th a thu n tài chính (g m Các đi u kho n riêng và Các đi u kho n chung) và phù h p v i văn ki n d án đã đư c các c p có th m quy n c a hai phía phê duy t. 7.2. Phương th c tri n khai v tài chính B Ngo i giao Pháp s ch u trách nhi m tri n khai kho n tài tr c a Pháp theo quy t đ nh nêu t i Đi u 2 theo phương th c dư i đây: Đ i s quán Pháp t i Vi t Nam (B ph n H p tác và Ho t đ ng Văn hóa) ph trách tri n khai kho n ti n 1 326 500 euro tương ng v i các m c 2.1, 4, 5. 1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 8 c a b n d th o ngân sách đã nêu trong Đi u 5. 1 trên đây. Các Phòng ban c a B Ngo i giao Pháp ph trách tri n khai kho n ti n 343 500 euro tương ng v i các m c 2.1, 5.5 c a b n d th o ngân sách đã nêu trong Đi u 5.1 trên đây. Vi n Khoa h c Xã h i Vi t Nam do Chính ph Vi t Nam ch đ nh s giám sát vi c tri n khai nh ng đóng góp tài chính cho d án c a phía Vi t Nam như đã nêu trong Đi u 5.2 trên đây. Tình hình th c hi n nh ng cam k t c a m i bên s đư c báo cáo t ng h p t i m i kỳ h p c a y ban ch đ o d án. Ngoài ra, theo yêu c u c a m t trong hai phía, tình hình th c hi n t i t ng th i đi m cũng s đư c thông báo c th . 7.3. Theo dõi và đánh giá d án M t y ban ch đ o s đư c hình thành y ban s đánh giá d án trên cơ s nh ng tài li u theo dõi do ban đi u hành cung c p. y ban bao g m: - Đ i di n Đ i s quán Pháp: Đ i s Pháp, Tham tán H p tác và Ho t đ ng Văn hóa, Tùy viên H p tác và Ho t đ ng Văn hóa t i thành ph H Chí Minh - Đ i di n các Phòng ban t i B Ngo i giao Pháp: V trư ng H p tác khoa h c, đ i h c và nghiên c u (CID/SUR) hay ngư i đ i di n (SUR/RSA) Đ i di n các cơ quan ch c năng c a Vi t Nam: Ch t ch Vi n Khoa h c Xã h i Vi t Nam, Giám đ c B o tàng Dân t c h c Vi t Nam, C c trư ng C c Di s n c a B Văn hóa Thông tin, đ i di n các y ban nhân dân thành ph H Chí Minh, Đà N ng, Đ c L c
  7. Ngoài ra, tùy theo nhu c u và ngu n kinh phí s n có, các chuyên gia tham gia d án có th đư c m i d các cu c h p c a y ban ch đ o: Tr lý K thu t Pháp, đi u ph i viên ngư i Vi t, giám đ c c a các b o tàng Vi t Nam, các chuyên gia Pháp. y ban đư c đ t dư i s ch đ o c a hai đ ng ch t ch là Đ i s Pháp và Ch t ch Vi n Khoa h c Xã h i Vi t Nam. y ban s nhóm h p m t l n vào th i đi m kh i đ ng d án, r i sau đó s h p m i năm m t l n trong quá trình tri n khai d án. N u c n, y ban có th h p b t thư ng theo yêu c u c a m t trong hai phía. y ban có nhi m v đ m b o vi c tôn tr ng các đi u kho n trong Th a thu n tài chính đư c nh ng đ i di n c a hai chính ph ký k t, đ ng th i đánh giá và đ nh hư ng công tác tri n khai d án theo như nh ng m c tiêu đã đ ra. T i m i kỳ h p c a y ban ch đ o, m t biên b n s đư c so n th o và đư c hai đ ng ch t ch cùng ký k t sau khi toàn b thành viên c a y ban thông qua. Biên b n này s là cơ s cho công tác c a ban đi u hành d án cũng như c a các nhóm k thu t Vi t Nam. Ngoài công vi c c a y ban ch đ o, trong cơ ch đánh giá d án còn có các chuy n công tác đánh giá c a các chuyên gia đ c l p vào th i đi m gi a và cu i d án. Theo s th a thu n c a hai phía, các phương ti n truy n thông s đư c s d ng đ phát huy k t qu c a d án. Đi u 8. Đi u ki n tri n khai 8.1. Đi u ki n tiên quy t đ ký Th a thu n tài chính D án đư c c p có th m quy n c a hai phía phê duy t, phù h p v i lu t pháp c a hai phía. 8.2. Đi u ki n gi i ngân Phía Vi t Nam cung c p hai phòng làm vi c t i thành ph H Chí Minh và Hà N i cho ban đi u hành d án. Phía Vi t Nam l p các nhóm k thu t tham gia các d án hi n đ i hóa trưng bày. 8.3. Đi u ki n d n đ n vi c t m ngưng d án trong quá trình th c hi n Vi c tri n khai d án s b t m ngưng n u như y ban ch đ o không nhóm h p ho c n u có b t kỳ thay đ i nào đ i v i m c đích c a d án D án d a trên m t s lư ng l n các chuy n công tác nh m m c đích th m đ nh, h tr quan ni m b o tàng và trưng bày, đào t o v nghiên c u hi n v t, nghiên c u đi n dã và nghi p v tư li u. Ngoài ra, các chuy n công tác tư v n cũng s đư c tri n khai. Các h p đ ng công tác s đư c ký k t, trong đó xác đ nh rõ, đ i v i m i đ i tư ng th c hi n công tác nh ng m c tiêu đ ra (ch ng h n như nh ng k t qu nghiên c u mong đ i, s lư ng ngư i đư c đào t o...) và nh ng kho n kinh phí th c hi n (s lư ng vé máy bay đư c chi tr , công tác phí, thù lao) . N u như các t ch c đư c ch n đ th c hi n các chuy n công tác nêu trên không làm đúng nh ng m c tiêu đã đư c ghi trong Th a ư c, thì vi c tri n khai d án có th s b t m ngưng. Đi u 9. Thanh toán Vi c thanh toán các kho n chi t quy t đ nh t i Đi u 2 s do B ph n Ngân qu Chung cho Nư c ngoài c a B Ngo i giao Pháp th c hi n theo ch th c a các cơ quan ch c năng đư c nêu t i Đi u 7.2.
  8. Ph n 4: NH NG ĐI U KHO N CU I CÙNG Đi u 10. (đi u cu i) Th i h n hi u l c và th i h n k t thúc Th a thu n Th a thu n có hi u l c k t ngày ký. Th i h n d ki n th c hi n d án đư c n đ nh là 36 tháng, k t ngày ký k t Th a thu n tài chính này. S không có b t c cam k t dù dư i hình th c nào đư c th c hi n sau th i h n trên, cũng là th i h n cu i cùng c a vi c đưa ra các l nh chi. Quá th i h n trên, Th a thu n s đư c coi như k t thúc, tr trư ng h p hai phía đ ng ý gia h n b n Th a thu n này thông qua trao đ i thư gi a Đ i s quán Pháp và B K ho ch và Đ u tư Vi t Nam. Th a thu n s có th đư c k t thúc n u như hai bên đ u nh n th y không th th c hi n d án như đã mô t t i Đi u 4 c a Các đi u kho n riêng trong Th a thu n này, th hi n b ng trao đ i thư gi a Đ i s quán Pháp và B K ho ch và Đ u tư. Khi k t thúc Th a thu n, m t b n báo cáo v vi c th c thi k thu t và tài chính c a d án s đư c so n th o v i s th ng nh t c a c hai phía. Nh ng kho n kinh phí do phía Pháp tài tr không đư c s d ng h t s đư c chuy n vào ngân sách c a B Ngo i giao Pháp. Th a thu n này đư c làm t i Hà N i ngày 07 tháng 10 năm 2004 thành 2 b n, m i b n đ u đư c vi t b ng ti ng Vi t và ti ng Pháp, c hai b n có giá tr như nhau./. THAY M T CHÍNH PH NƯ C C NG THAY M T CHÍNH PH NƯ C C NG HÒA HÒA PHÁP XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NG V TRƯ NG T NG V H P TÁC CH T CH VI N KHOA H C XÃ H I VI T QU C T VÀ PHÁT TRI N T I B NAM NGO I GIAO Giáo Sư Đ Hoài Nam Ông Claude Blanchemaison CÁC ĐI U KHO N CHUNG Ph n 1: CÁC QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Nh ng quy đ nh trong Các đi u kho n chung này nh m m c đích xác đ nh các th th c th c hi n d án nêu trong b n Th a thu n Tài chính và các th th c tri n khai. Các quy đ nh này đư c b sung b i Các đi u kho n riêng c a Th a thu n Tài chính.
  9. Ph n 2: CÁC PHƯƠNG TH C K THU T, HÀNH CHÍNH VÀ TÀI CHÍNH Đi u 2. Các quy đ nh v k thu t, tài chính c a d án đư c xác đ nh trong các đi u kho n riêng ch có th đư c s a đ i v i s th a thu n c a hai phía. Tùy theo m c đ s a đ i, th a thu n s a đ i này s đư c th hi n b ng văn b n s a đ i b sung ho c trao đ i thư. Đi u 3. B K ho ch và Đ u tư, do Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam y quy n, tuyên b đã bi t đ y đ v các chi phí ph trong ho c sau khi đã hoàn thành d án nêu trong ph n đ u tiên c a Các đi u kho n riêng c a Th a thu n này và cam k t s áp d ng nh ng bi n pháp c n thi t đ b o đ m vi c thanh toán các chi phí này trên cơ s ngu n l c c a mình. Đi u 4. B K ho ch và Đ u tư, do Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam y quy n, s ch u trách nhi m gi i quy t nh ng vư ng m c n y sinh t phía Vi t Nam, dù dư i hình th c nào trong quá trình th c hi n D án Đ c bi t là, B K ho ch và Đ u tư, do Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam y quy n, s ch u trách nhi m v t t c các lo i t n th t có th x y ra trong quá trình thi công xây d ng và s ch u m i chi phí v b i thư ng gi i phóng m t b ng có th có theo các quy đ nh hi n hành c a Chính ph Vi t Nam. Đi u 5. Trư c khi tri n khai Th a thu n, B K ho ch và Đ u tư, do Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam y quy n, s xác đ nh các b ngành ch c năng và viên ch c nhà nư c đư c ch đ nh theo dõi ho c tham gia th c hi n d án v i Đ i s quán Pháp, đư c ch đ nh thay m t Chính ph Pháp. Đi u 6. B K ho ch và Đ u tư, do Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam y quy n, cho phép các chuyên viên h tr k thu t n m gi các v trí có th đư c d ki n trong ph n hai c a Các đi u kho n riêng, đư c tham gia tri n khai d án dư i s đ ng ch đ o c a cơ quan do Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam ch đ nh làm đ i di n và Đ i s quán Pháp. Vi c ch đ nh nh ng chuyên viên h tr k thu t này ph i đư c s nh t trí trư c c a các cơ quan đ i di n hai Chính ph . Trong khuôn kh tri n khai d án, trách nhi m qu n lý ngu n ngân sách nhà nư c c a Pháp có th s đư c giao cho m t s chuyên viên h tr k thu t dó Đ i s quán Pháp b nhi m. Trong trư ng h p này, v i s đ ng ý c a cơ quan đ i di n cho Chính ph nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam, nh ng chuyên viên đư c giao trách nhi m qu n lý như v a nêu s đư c đ t dư i s ch đ o c a Đ i s quán Pháp. Đi u 7. Hai bên ưu tiên s đ ng các trang thi t b và v t tư c n thi t cho vi c th c hi n d án cũng như các gi y phép, văn b ng có ngu n g c t nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam ho c m t nư c thu c Liên minh Châu âu, tr trư ng h p ngo i l đư c s ch p thu n trư c c a các cơ quan đ i di n do hai Chính ph ch đ nh. Đi u 8. Không m t công ty Pháp nào s b tư c quy n đư c tham gia đ u giá, đ u th u ho c tư v n, tr khi có s th ng nh t c a các cơ quan đ i di n do hai Chính ph ch đ nh. Vi c tham gia c nh tranh s đư c đ m b o công khai và bình đ ng v m i đi u ki n./.
Đồng bộ tài khoản