Thoả thuận số 27/LPQT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
54
lượt xem
1
download

Thoả thuận số 27/LPQT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thoả thuận số 27/LPQT về việc thực hiện Dự án Hỗ trợ phát triển văn hoá Việt Nam giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hoà Pháp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thoả thuận số 27/LPQT

  1. ĐI U Ư C QU C T C AB NGO I GIAO S 27/LPQT NGÀY 09 THÁNG 7 NĂM 2003 V VI C THO THU N GI A VI T NAM - PHÁP Tho thu n tài chính s 2001-25 gi a Chính ph C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph C ng hoà Pháp th c hi n D án H tr phát tri n văn hoá Vi t Nam có hi u l c t ngày 06 tháng 6 năm 2003. TL. B TRƯ NG B NGO I GIAO V TRƯ NG V LU T PHAP VÀ I U Ư C QU C T Tr n Duy Thi QU OÀN K T ƯU TIÊN THO THU N TÀI CHÍNH S : 2001-25 GI A CHÍNH PH NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ CHÍNH PH NƯ C C NG HOÀ PHÁP TH C HI N D ÁN:H TR PHÁT TRI N VĂN HOÁ VI T NAM L I NÓI U Tho thu n tài chính này bao g m Các i u kho n riêng, ư c l p thành văn b n g c c a Tho thu n và Các i u kho n chung, là văn b n tham chi u và không tách r i v i văn b n g c. CÁC I U KHO N RIÊNG M t bên là: Chính ph nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam, sau ây g i t tlà phía Vi t Nam Và m t bên là: Chính ph nư c C ng hoà Pháp, sau ây g i t t là phía Pháp Cùng tho thu n như sau: Ph n 1: M C TIÊU THO THU N i u 1. B n th a thu n này nh m m c ích dành cho phía Vi t Nam s h tr tài chính c a phía Pháp, dư i d ng vi n tr không hoàn l i th c hi n d án ư c hai phía ch p thu n và xác nh như tên g i t i i u 2 dư i ây.
  2. Trên cơ s ánh giá nhu c u do phía Vi t Nam cung c p, kho n h tr tài chính c a phía Pháp t U ban các d án Qu oàn k t Ưu tiên ư c xác nh là 1.400.000 euros. i u 2. Xác nh d án. S d án: 2001-25; Ngày phê chuNn c a B trư ng ph trách v H p tác và Pháp ng : 03/10/2001; Ngày Th tư ng Chính ph nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam phê chuNn: ngày 30 tháng 5 năm 2003; Tên g i: H tr phát tri n văn hoá Vi t Nam; Tr giá: 1.400.000 euros. Ph n 2: NH NG C I M K THU T i u 3. B i c nh c a d án Vi t Nam và Pháp ã có s h p tác ch t ch v i nhau t gi a nh ng năm 90 thông qua các chương trình h p tác trong lĩnh v c văn hoá, c bi t là trong lĩnh v c âm nh c và múa. Trong năm 2000 và 2002, phía Pháp ã h tr B Văn hoá Thông tin Vi t Nam và U ban nhân dân t nh Th a Thiên Hu trong vi c t ch c hai Festival t i Hu . Nh ng ho t ng a d ng này, b t ngu n t s giao thoa gi a các sáng ki n mang tính cánhân và các yêu c u c a các cơ quan qu n lý nhà nư c, ã t o i u ki n ghi nh n nh ng tài năng th c s xác nh nh ng nhu c u ào t o r ng l n và kh ng nh ý chí c a Vi t Nam trong s phát tri n các ho t ng văn hoá nh m áp ng s trông i c a qu n chúng và góp ph n làm r ng r văn hoá Vi t Nam. Chính sách h i nh p c a Vi t Nam và s xu t hi n c a n n kinh t th trư ng ã kh ng nh tính c p thi t c a công tác ào t o k thu t vi n ph c v bi u di n, nh ng ngh sĩ và nh ng cán b làm công tác qu n lý văn hoá, nh ng ngư i s tr c ti p tham gia ho c hư ng d n ho t ng c a các cơ quan và các doanh nghi p h at ng trong lĩnh v c văn hóa t i Vi t Nam cũng như trong vi c t ch c các ho t ng văn hoá có quy mô l n. i u 4. Miêu t d án. D án này bao g m b n h p ph n cơ b n: * ào t o k thu t ph c v bi u di n; * ào t o ngh thu t;
  3. * ào t o v qu n lý văn hoá; * Qu n lý d án. H p ph n 1. ào t o k thu t viên ph c v bi u di n. H p ph n 1 ư c th c hi n qua hai giai o n. Giai o n u s t p trung ào t o kho ng 15 k thu t viên ph c v bi u di n, ư c l a ch n trên quy mô toàn qu c t các cơ quan nhà nư c và t ch c tư nhân, v nh ng lĩnh v c âm thanh, ánh sáng và sân kh u, t o i u ki n cho h có th m nhi m ư c nh ng yêu c u t ch c k thu t theo tiêu chuNn qu c t và mang n cho sân kh u Vi t Nam s ti n nghi và tính sáng t o mà nh ng công ngh m i có th em l i. Trong giai o n hai, m t vài ngư i trong s ó s ươc ti p t c ào t o tr thanh nh ng giáo viên có kh năng m nh n công tác ào t o sau này. Lo i hình ào t o chuyên nghi p mang tính c thù v ngh thu t sân kh u hi n chưa có Vi t Nam. Chính vì v y, c n thành l p m t Trung tâm ào t o v K thu t ph c v bi u di n t i trư ng i h c Sân kh u i n nh Hà N i, v i s giúp c a m t Trung tâm c a Pháp, s ư c xác nh sau, v ào t o thư ng xuyên. H p ph n 2. ào t o ngh thu t M c tiêu c a h p ph n này là phát tri n và tăng cư ng s h p tác có t nhi u năm nay trong lĩnh v c âm nh c và múa t i Hà N i và thành ph H Chí Minh, nh m ào t o năm ơn v sau lên ngang t m v i trình c a khu v c: - Dàn nh c Giao hư ng Hà N i Nh c vi n qu c gia Hà N i; - Dàn nh c Thính phòng c a Nh c vi n thành ph H Chí Minh; - Trư ng Múa Vi t Nam; - Trư ng Múa thành ph H Chí Minh; - Nhà hát Nh c Vũ K ch t ư c m c ích này, các l p h c s ư c t ch c v i s tham gia gi ng d y c a các ngh s . Các l p h c này s có nh ng khoá ào t o tăng cư ng i kèm v i các bu i bi u di n trư c công chúng. H p ph n 3. ào t o qu n lý văn hoá. H p ph n 3 c a d án liên quan n vi c ào t o các cán b qu n lý áp d ng kinh nghi m c a Pháp, m t mô hình ã kh ng nh vai trò c a các t ch c nhà nư c trong lĩnh v c văn hoá t i Pháp. Nh ng ngư i tham gia, ư c tuy n ch n trên ph m vi toàn qu c, t các cơ quan và t ch c c a nhà nư c và tư nhân, ho t ng trong các lĩnh v c văn hoá khác nhau, s ư c ào t o ch y u v qu n lý d án văn hoá, v kinh t , lu t pháp, marketing và thông tin qu ng cáo trong lĩnh v c văn hoá. H p ph n 4. Qu n lý d án.
  4. S k t h p c a ba lo i hình ào t o trên s góp ph n, trong vòng 36 tháng, xây d ng m t c u trúc ho t ng ngh thu t bi u di n, góp ph n gi i thi u văn hoá Vi t Nam v i công chúng trong nư c và qu c t , ng th i m b o tính kinh t v lâu dài và s phát tri n c l p. Ph n 3: CÁC C I M V TÀI CHÍNH i u 5. Tr giá c a d án. 5.1. óng góp t phía Pháp Vi n tr tr giá 1.400.000 euros do phía Pháp c p theo quy t nh nêu t i i m 2 và dùng thanh toán cho các chi phí sau (tính b ng euros): Lo i chi phí Các h p ph n T ng s TP1 TP2 TP3 TP4 1. u tư b t s n ng P S E 2.1. L p thu t tk P 332 856,88 332 856,88 S E u tư khác P 2.2. Bao g m S phương ti n E V n chuy n 3. Chuy n giao tài chính P S E 4. Văn phòng phNm P 18 293,88 6 384,70 22 867,35 49 545,93 S tiêu dùng E 5.1. Nghiên c u P 15 244,90 54 881,65 15 244,90 S 54 881,65 E 5.2. H tr k thu t P S E
  5. 5.3. ào t o P 187 870,55 400 590,28 184 829,19 773 290,02 S E 5.4. Các d ch v khác P 55 034,10 55034,10 S bên ngoài E 5.5 Công tác ng n ngày P 23 324,70 5 030,82 7 622,45 28 355,52 S 7 622,45 E 6. Nhân l c trong nư c P 22 188,95 22 188,95 S E 7. Các kho ng khác P S E 8. Chi phí phát sinh P 60 979,60 60 979,60 S E T ng s hi n th c P 617 380,11 408 974,98 227 972,26 83 168,55 1 337 495,90 S 62 62 504,1 504,10 E T ng s theo t ng 617 408 227 145 1 400 000 380,11 974,98 972,26 672,65 h p ph n P: Ngu n v n do i s quán Pháp t i C ng hoà xã h i ch a nghĩa Vi t Nam tri n khai. S: Ngu n v n do các cơ quan thu c B Ngo i giao Pháp tri n khai. E: Ngu n v n do Chính ph Vi t Nam tri n khai. 5.2. óng góp t phía Vi t Nam. óng góp c a phía Vi t Nam là 312.787 euros. Phía Vi t Nam óng góp a i m ào t o, ó là Trung tâm ào t o k thu t viên ph c v bi u di n, n m trong khuôn viên trư ng i h c Sân kh u i n nh Hà N i. T i ây, các yêu c u và c tính s tương thích v i tiêu chuNn c a m t sân kh u (chiêu cao chi u r ng chi u sâu) th c hi n vi c gi ng d y k thu t (các phòng i u khi n âm thanh, ánh sáng, sân kh u). T i ây cũng có hai phòng h c cho nh ng l p h c i cương và m t văn phòng cho các
  6. i ngũ giáo viên và cán b ch ch t. Phía Vi t Nam cũng s m nhi m ph n kinh phí cho nh ng ngư i ư c ào t o ( i l i, ăn và trong trư ng h p c n thi t, chi phí thù lao). Trong khuôn kh th c hành, nh ng th c t p sinh có th s th c hành các thi t b c a d án trong nhi u d p ho t ng khác nhau ( c bi t là Festival Hu , và các ho t ng văn hoá khác ư c t ch c trong khuôn kh h p tác văn hoá Pháp Vi t). Trong nh ng trư ng h p như v y, phía Vi t Nam cũng s m nh n m i chi phí. Sau khi d án k t thúc, chi phí cho vi c b o dư ng các trang thi t b c a Trung tâm ào t o k thu t viên ph c v bi u di n s do phía Vi t Nam m nh n và toàn b ti n lương cho các giáo viên s do B Văn hoá Thông tin Vi t Nam m nh n. Sau khi d án k t thúc, vi c m c a Trung tâm cho các th c t p sinh thu c khu v c tư nhân có óng h c phí s cho phép Trung tâm d n d n có kinh phí tr lương cho các giáo viên Vi t Nam và các chuyên gia không thu c Trung tâm ào t o k thu t viên ph c v bi u di n. i u 6. Quy nh v thu và h i quan. Theo nh ng quy nh hi n hành t i Vi t Nam áp d ng cho các d án vi n tr không hoàn l i, hàng hoá và thi t b nh p khNu ho c mua trong nư c th c thi d án s ư c mi n t t c các loa thu . i u 7. Cách th c th c hi n. 7.1. Cách th c tri n khai các ho t ng. i s quán Pháp t i Vi t Nam là cơ quan do phía Pháp ch nh tri n khai các ho t ng c a d án. B Văn hoá Thông tin là cơ quan do phía Vi t Nam ch nh tri n khai các ho t ng c a d án. i s quan Pháp t i Vi t Nam cùng v i B Văn hoá Thông tin b o m th c hi n các ho t ng c a d án nêu t i i u 2 trên ây, tuân theo B n Tho thu n tài chính (g m Các i u kho n riêng và Các i u kho n chung) và phù h p v i văn ki n d án ã ư c các c p có thNm quy n c a hai phía phê duy t. 7.2. Cách th c tri n khai v tài chính. B Ngo i giao Pháp s ch u trách nhi m tri n khai kho n tài tr c a Pháp theo quy t nh nêu t i i u 2 theo phương th c dư i ây: * i s quán Pháp t i Vi t Nam (B ph n H p tác và Ho t ng Văn hoá) ph trách tri n khai kho n ti n 133.7495,90 euros tương ng v i các m c 2.1, 4, 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, 6, 8 c a b n d th o ngân sách ã nêu trong i u 5.1 trên ây. * Các Ban c a B Ngo i giao Pháp ph trách tri n khai kho n ti n 62504,10 euros tương ng v i các m c 5.1, 5.5 c a b n d th o ngân sách ã nêu trong i u 5.1 trên ây. B Văn hoá Thông tin Vi t Nam do Chính ph Vi t Nam ch nh s ch u trách nhi m tri n khai ph n tài chính c a phía Vi t Nam cho d án như ã nêu trong i u 5.2 trên ây.
  7. Th c tr ng tri n khai nh ng cam k t c a m i bên s ư c báo cáo t ng h p t i kỳ h p Ban Ch o D án. Ngoài ra, theo yêu c u c a m t trong hai phía, th c tr ng tri n khai t ng th i i m cũng s ư c thông báo c th . 7.3. Theo dõi và ánh giá d án. Ban Ch o d án s ư c thành l p trư c khi b t u d án. Ban Ch o d án s ngang s i bi u và g m 6 tháng viên, 3 ngư i Pháp và 3 ngư i Vi t Nam. Ngôn ng s d ng là ti ng Vi t và ti ng Pháp. Thành ph n Ban Ch o D án này bao g m: Phía Vi t Nam: - Th trư ng B Văn hoá Thông tin, ph trách v ho t ng bi u di n ngh thu t; - V trư ng V ào t o B Văn hoá Thông tin; - V trư ng V H p tác Qu c t B Văn hoá Thông tin. Phía Pháp: - Tham tán văn hoá và h p tác i s quán Pháp t i Vi t Nam; - Tuỳ viên văn hoá i s quán Pháp t i Vi t Nam; - Tuỳ viên văn hoá T ng Lãnh s quán t i thành ph H Chí Minh. Ban Ch o này s h p ít nh t m i năm m t l n, thông báo nh ng ho t ng c a d án cũng như quy t nh nh ng bi n pháp gi i quy t khi g p khó khăn. Ban Ch o d án có th m i, trong trư ng h p c n thi t các chuyên gia có liên quan n các v n th o lu n tham kh o ý ki n. Theo s tho thu n c a hai phía, các phương ti n truy n thông s ư c s d ng phát huy k t qu c a d án. Vi c ánh giá d án này ư c chia thành hai giai o n (giai o n ánh giá gi a kỳ s do B Ngo i giao Pháp th c hi n và ánh giá khi k t thúc d án s do m t cơ quan c l p th c hi n): - Giai o n ánh giá gi a kỳ do các Phòng khu v c v Chính sách Văn hoá và Ngh thu t (CCF/CPA) và Phòng ánh giá (SME/SCE4), ph i h p v i i s quán Pháp và B Văn hoá và Thông tin, thi t l p m t danh m c các tiêu chí. Ngân sách cho vi c ánh giá gi a kỳ, thông qua các chuy n công tác ng n h n, ư c ưa vào d án là 7622,45 euros. - Vi c ánh giá khi k t thúc d án s do m t cơ quan c l p v i B Ngo i giao Pháp th c hi n và trong trư ng h p c n thi t các chuyên gia Vi t Nam s cùng k t h p v i các chuyên gia c a cơ quan nói trên. Chi phí cho ph n này ã ư c ưa vào d án v i m c 54.881,65 euros.
  8. Các báo cáo ánh giá d án s ư c g i cho ban ch o d án và các cơ quan h u quan c a hai phía. 7.4. i u ki n tri n khai. 7.4.1 i u ki n tiên quy t ký Tho thu n tài chính D án ư c c p có thNm quy n c a hai phía phê duy t, phù h p v i lu t pháp c a hai phía. 7.4.2. i u ki n liên quan n gi i ngân v n. Không có i u ki n gì 7.4.3. i u ki n ình ch gi a ch ng trong quá trình th c hi n d án Không có i u ki n gì i u 8. Th c hi n chi tr . Vi c thanh toán các kho ng chi t Quy t nh t i i u 2 s do B ph n Ngân qu Chung cho nư c ngoài c a B Ngo i giao Pháp th c hi n theo Ch th c a i s quán Pháp t i Vi t Nam ho c B Ngo i giao Pháp. PH N IV. NH NG I U KHO N CU I CÙNG i u 9. Th i h ra l nh chi. Th i h n d ki n th c hi n d án ư c n nh là 36 tháng, k t ngày ký k t B n Tho thu n tài chính này. S không có b t c cam k t dù dư i hình th c nào ư c th c hi n sau th i h n trên, cũng là th i h n cu i cùng c a vi c ưa ra các l nh chi. Quá th i h n trên, Tho thu n s ư c coi như k t thúc, tr trư ng h p hai phía gia h n B n Tho thu n này thông qua trao i thư gi a i sư quán Pháp và B K ho ch và u tư. i u 10 ( i u cu i). Th i h n hi u l c và th i h n k t thúc Tho thu n. Tho thu n có hi u l c k t ngày ký. Ngoài trư ng h p nêu t i i u 9 c a Văn b n này, Tho thu n s ư c k t thúc ngay sau khi d án ã th c hi n xong theo quy t nh c a U ban các d án Qu oàn k t Ưu tiên, ho c n u hai bên u nh n th y không th th c hi n d án như mô t t i i u 4 c a Các i u kho n riêng trong Tho thu n này, th hi n b ng trao i thư gi a i sư quán Pháp và B K ho ch và u tư. Khi k t thúc Tho thu n, m t b n báo cáo v vi c th c thi k thu t và tài chính c a d án s ư c so n th o v i s th ng nh t c a c hai phía.
  9. Nh ng kho n kinh phí k thu t và tài chính c a d án s ư c so n th o v i s th ng nh t c a c hai phía. Nh ng kho n kinh phí do phía Pháp tài tr không ư c s d ng h t s ư c chuy n vào ngân sách c a B Ngo i giao Pháp. Làm t i Hà N i, ngày 06 tháng 6 năm 2003 Biên b n này ư c làm thành 4 b n g c (2 b n ti ng Pháp và 2 b n ti ng Vi t, có giá tr pháp lý như nhau). CÁC I U KHO N CHUNG Ph n 1: CÁC QUY NNH CHUNG i u 1. Nh ng quy nh chung trong Các i u kho n chung này nh m m c ích xác nh các th th c th c hi n d án nêu trong b n Tho thu n Tài chính và các th th c tri n khai. Các quy nh này ư c b sung b i Các i u kho n riêng c a Tho thu n Tài chính. Ph n 2: CÁC PHƯƠNG TH C K THU T, HÀNH CHÍNH VÀ TÀI CHÍNH i u 2. Các quy inh v k thu t, tài chính c a d án ư c xác nh trong Các i u kho n riêng ch có th ư c s a i v i s tho thu n c a hai phía. Tuỳ theo m c s a i, tho thu n s a i này s ư c th hi n b ng văn b n s a i b sung ho c trao i thư. i u 3. B Văn hoá Thông tin Vi t Nam do Chính ph nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam u quy n, tuyên b ã bi t y v các chi phí ph trong ho c sau khi ã hoàn thành d án nêu trong ph n u tiên c a Các i u kho n riêng c a Tho thu n này và cam k t s áp d ng nh ng bi n pháp c n thi t b o m vi c thanh toán các chi phí này trên cơ s ngu n l c c a mình. i u 4. B Văn hoá Thông tin Vi t Nam do Chính ph nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam u quy n, s ch u trách nhi m gi i quy t nh ng vư ng m c n y sinh t phía Vi t Nam, dù dư i hình th c nào trong quá trình th c hi n D án. c bi t là, B Văn hoá Thông tin Vi t Nam do Chính ph nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam u quy n, s ch u trách nhi m t t c các lo i t n th t có th x y ra trong quá trình thi công xây d ng và s ch u m i chi phí v b i thư ng gi i phóng m t b ng có th có theo các quy nh hi n hành c a Chính ph Vi t Nam. i u 5. B Văn hoá Thông tin Vi t Nam do Chính ph nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam u quy n, s xác nh, trư c khi tri n khai Tho thu n, các cơ quan ch c năng (các B và viên ch c nhà nư c) ư c ch nh theo dõi ho c tham gia th c hi n d án v i i s quán Pháp ư c ch nh thay m t Chính ph Pháp.
  10. i u 6. B Văn hoá Thông tin vi t Nam do Chính ph nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam u quy n, cho phép các chuyên viên h tr k thu t công tác t i các v trí có th ư c d ki n trong ph n hai c a các i u kho n riêng, ư c tham gia vào vi c th c hi n d án dư i s ng ch o c a cơ quan do Chính ph nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ch nh làm i di n và i s quán Pháp. Vi c ch nh nh ng chuyên viên h tr k thu t này ph i ư c s nh t trí trư c c a các cơ quan i di n hai Chính ph . Trong khuôn kh vi c tri n khai d án, trách nhi m qu n lý ngu n ngân sách nhà nư c Pháp có th s ư c giao cho m t s chuyên viên h tr k thu t do i s quán Pháp ch nh. Trong trư ng h p này, v i s ng ý c a cơ quan i di n cho Chính ph nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam, nh ng chuyên viên, cho vi c qu n lý nêu trên, s ư c t dư i s ch o c a i s qu n Pháp. i u 7. Các trang thi t b và v t tư c n thi t cho vi c th c hi n d án cũng như các gi y phép, văn b ng ư c s d ng ph i c p b i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ho c m t nư c thu c Liên minh Châu Âu, tr trư ng h p ngo i l ư c các cơ quan i di n do hai chính ph ch nh ch p thu n trư c. i u 8. Không m t công tư Pháp nào s b tư c quy n ư c tham gia các u gia, u th u ho c tư v n khi chưa có s ch p thu n c a các cơ quan i di n do hai Chính ph ch nh. Vi c tham gia vào cu c c nh tranh s công khai và bình ng v m i i u ki n. Antoine Pouillieute Tr n Chi n Th ng ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản