Thoả thuận tài chính giữa Việt Nam và Pháp

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
89
lượt xem
2
download

Thoả thuận tài chính giữa Việt Nam và Pháp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thoả thuận tài chính giữa việt nam và pháp', văn bản luật, bộ máy hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thoả thuận tài chính giữa Việt Nam và Pháp

  1. THO THU N GI A VI T NAM - C NG HOÀ PHÁP Tho thu n Tài chính gi a Chính ph nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph nư c C ng hoà Pháp th c hi n d án H tr hi n i hoá ngành công ch ng Vi t Nam có t ngày 14 tháng 8 năm 2003 L I NÓI U Th a thu n Tài chính này bao g m Các i u kho n riêng, ư c l p thành văn b n g c c a Th a thu n và các i u kho n chung, là văn b n tham chi u và không tách r i v i văn b n g c. CÁC I U KHO N RIÊNG M t bên là: Chính ph nư c C ng hòa xã h i Ch nghĩa Vi t Nam, sau ây g i t t là phía Vi t Nam Và m t bên là: Chính ph nư c C ng hòa Pháp, sau ây g i t t là phía Pháp Cùng th a thu n như sau: Ph n 1: M C TIÊU C A TH A THU N i u 1. B n th a thu n này nh m m c ích dành cho phía Vi t Nam s h tr tài chính c a phía Pháp, dư i d ng vi n tr không hoàn l i th c hi n d án ư c hai phía ch p thu n và xác nh như tên g i t i i u 2 dư i ây. Trên cơ s ánh giá nhu c u do phía Vi t Nam xu t, kho n h tr tài chính c a phía Pháp t U ban các d án Qu oàn k t Ưu tiên ư c xác nh là 1.500.000 Euro. i u 2. Xác nh d án S d án: 2003 - 27 Ngày phê chuNn c a U ban các d án: 23 tháng 6 năm 2003 Ngày phê chuNn c a B trư ng ph trách v H p tác và Pháp ng : 21 tháng 7 năm 2003 Ngày Th tư ng Chính ph nư c C ng hòa xã h i Ch nghĩa Vi t Nam phê chuNn: 21 tháng 8 năm 2002
  2. Tên g i: D án H tr hi n i hóa ngành công ch ng Vi t Nam Tr giá: 1.500.000 Euro Ph n 2: NH NG C I M K THU T i u 3. B i c nh c a d án S phát tri n nhanh chóng c a n n kinh t và nh ng trao i thương m i là k t qu c a chính sách i m i, m t chính sách ư c ưa vào th c ti n t năm 1986 t i Vi t Nam. Cùng v i s gia tăng c a các giao d ch, nhu c u v công ch ng các văn b n cho n h p ng mua bán. Các văn b n nói trên, dù có n i dung và tính ch t khác nhau, có th ư c c p b i U ban nhân dân (tương ương v i Tòa th chính c a Pháp) ho c các Phòng công ch ng, t ch c nhà nư c ư c t dư i s qu n lý c a B Tư pháp Vi t Nam. T 4 Phòng Công ch ng cách ây 10 năm, s lư ng này ã tăng lên 103 phòng và d ki n s tăng lên 200 phòng trong 61 t nh, thành ph c a Vi t Nam n năm 2006. m b o tin c y và ch t lư ng các d ch v trư c s gia tăng nhanh chóng c a nhu c u công ch ng văn b n là m t i u ki n thi t y u ưa lu t thành văn vào cu c s ng hàng ngày c a ngư i Vi t Nam. t ư c m c tiêu trên, d án s th c hi n các công vi c như sau: - C th hoá nhi m v cũng như các thNm quy n c a các Phòng Công ch ng phù h p v i s phát tri n c a xã h i, ng th i phân nh rõ vai trò v i các cơ quan cũng có ch c năng công ch ng các văn b n, trong th i gian ng n và trung h n. - Trang b cho các Phòng Công ch ng Vi t Nam m t h th ng tin h c h tr cho vi c so n th o văn b n rút ng n th i gian và nâng cao tin c y c a các d ch v công ch ng ng th i bư c u t n n móng cho s chuy n i theo hư ng hi n i hoá n n công ch ng. - Thi t l p h th ng m ng trên ph m vi toàn qu c gi a các Phòng Công ch ng m b o ch t lư ng và th i gian t i ưu trong vi c công ch ng các văn b n và cho phép các Phòng Công ch ng có th b sung và tham kh o cơ s d li u qu c gia mang tính tham chi u, theo úng nh hư ng c a Chính ph Vi t Nam v tin h c hoá qu n lý nhà nư c. i u 4. Miêu t d án D án này bao g m 3 thành ph n cơ b n: - H tr s phát tri n c a các ho t ng công ch ng. - Phát tri n và ưa vào ng d ng các công c i n toán. -L p t, ào t o và theo dõi s ho t ng c a các ti n ích m i. H p ph n 1: H tr s phát tri n c a các ho t ng công ch ng
  3. H tr v pháp lý trong vi c xác nh nh ng phương hư ng phát tri n trung h n c a ngành công ch ng: vai trò, v trí, ch c năng và quy n h n, các công c . H p ph n này s h tr cho công tác so n th o m t d th o pháp l nh v ho t ng công ch ng, vi c xác nh phương hư ng phát tri n ngành công ch ng và cách th c t ch c, vi c xây d ng các công c qu n lý công ch ng trên quy mô toàn qu c và công tác ào t o các cán b công ch ng cũng như i ngũ lãnh o ngành v nh ng ch c năng, nhi m v m i này. H p ph n 2: Phát tri n và ưa vào ng d ng các công c tin h c Chuy n i ph n m m Master và phát tri n các công c tin h c áp ng vi c xây d ng m ng công ch ng trên ph m vi toàn qu c. H p ph n này d ki n phân tích nh ng nhu c u c a các Phòng Công ch ng, b o m vi c xây d ng m t phiên b n thích ng t ph n m m Master, thi t l p và m b o an toàn cho m ng công ch ng qu c gia và th c hi n nh ng nghiên c u tìm ra gi i pháp lưu tr i n t . H p ph n 3: Cài t, ào t o và theo dõi s ho t ng c a các ti n ích m i Xây d ng các gi i pháp cho các Phòng Công ch ng và ào t o i ngũ nhân s c a V Công ch ng và các Phòng công ch ng trong vi c s d ng ph n m m qu n lý ho t ng c a Phòng Công ch ng. H p ph n này d ki n chuNn b cho vi c ào t o và thi t l p ph n m m t h c, m b o vi c tích h p b m u văn b n công ch ng cho m i Phòng Công ch ng, ào t o t i ch cũng như s h tr v k thu t trong quá trình tri n khai d án. H p ph n 4: Qu n lý d án H p ph n cu i cùng nh m h tr cho vi c i u hành d án, kinh phí cho chuyên gia h tr k thu t và công tác theo dõi, ánh giá d án. Ph n 3: CÁC C I M V TÀI CHÍNH i u 5. Tr giá c a d án 5.1. óng góp t phía Pháp Vi n tr tr giá 1.500.000 Euro t phía Pháp c p theo quy t nh nêu t i i u 2 và dùng thanh toán cho các chi phí sau (tính b ng nghìn Euro): Lo i chi phí Các thành ph n T ng s TP1 TP2 TP3 TP4 P 1. u tư b t ng s n S E
  4. P 2.1. L p t k thu t S E 2.2. u tư khác P bao g m phương S ti n v n chuy n E P 3. Chuy n giao tài chính S E P 4. Văn phòng phNm S tiêu dùng E P 470 470 5.1. Nghiên c u S E P 200 200 5.2. H tr k thu t S E P 555 555 5.3. ào t o S E P 145 30 175 5.4. Các d ch v khác S bên ngoài E P 5.5. Công tác ng n ngày S 15 15 E P 6. Nhân l c trong nư c S E
  5. P 7. Các kho n khác S 45 45 E P 40 40 8. Chi phí phát sinh S E P 145 470 555 270 1440 T ng s th c hi n S 60 60 E T ng s theo t ng h p ph n 145 470 555 330 1500 P: Ngu n v n do i s quán Pháp t i C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam tri n khai S: Ngu n v n do các cơ quan thu c B Ngo i giao Pháp tri n khai. E: Ngu n v n do Chính ph Vi t Nam tri n khai. 5.2. óng góp t phía Vi t Nam T ng tr giá v n i ng c a phía Vi t Nam là 32.213.500.000 VND (tương ng v i 2 tri u USD). V n i ng này s ư c s d ng mua trang thi t b cho d án v i tr giá 25.195.350.000 VND. Ph n còn l i, 7.018.150.000 VND, s ư c B Tư pháp s d ng h tr các ho t ng khác c a d án (nh p d li u l ch s vào cơ s d li u, các chuy n công tác n các Phòng Công ch ng, ho t ng b o trì trang thi t b ). i u 6. Quy nh v thu và h i quan Theo nh ng quy nh hi n hành t i Vi t Nam áp d ng cho các d án vi n tr không hoàn l i, hàng hóa và thi t b nh p khNu ho c mua trong nư c th c thi d án s ư c mi n t t c các lo i thu . i u 7. Cách th c th c hi n 7.1. Cách th c tri n khai các ho t ng i s quán Pháp t i Vi t Nam là cơ quan do phía Pháp ch nh tri n khai các ho t ng c a d án. B Tư pháp là cơ quan do phía Vi t Nam ch nh tri n khai các ho t ng c a d án. i s quán Pháp t i Vi t Nam cùng v i B Tư pháp b o m th c hi n các ho t ng c a d án nêu t i i u 2 trên ây, tuân theo B n Th a thu n Tài chính (g m Các i u kho n riêng và Các i u kho n chung) và phù h p v i văn ki n d án ã ư c các c p có thNm quy n c a hai phía phê duy t. 7.2. Cách th c tri n khai v tài chính
  6. B Ngo i giao Pháp s ch u trách nhi m tri n khai kho n tài tr c a Pháp theo quy t nh nêu t i i u 2 theo phương th c dư i ây: - i s quán Pháp t i Vi t Nam (B ph n H p tác và Ho t ng Văn hóa) ph trách tri n khai kho n ti n 1.440.000 Euro tương ng v i các m c 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 8 c a b n d th o ngân sách ã nêu trong i u 5.1 trên ây. - Các Ban c a B Ngo i giao Pháp ph trách tri n khai kho n ti n 60.000 Euro tương ng v i các m c 5.5, 7 c a b n d th o ngân sách ã nêu trong i u 5.1 trên ây. B Tư pháp do Chính ph Vi t Nam ch nh s ch u trách nhi m tri n khai ph n tài chính c a phía Vi t Nam cho d án như ã nêu trong i u 5.2 trên ây. Th c tr ng tri n khai nh ng cam k t c a m i bên s ư c báo cáo t ng h p t i kỳ h p Ban ch o d án. Ngoài ra, theo yêu c u c a m t trong hai phía, th c tr ng tri n khai t i t ng th i i m cũng s ư c thông báo c th . 7.3. Theo dõi và ánh giá D án Ban ch o d án s ư c thành l p trư c khi thành l p d án. Ban Ch o d án s ngang s i bi u và g m 6 thành viên, 3 ngư i Pháp và 3 ngư i Vi t Nam. Ngôn ng s d ng là ti ng Vi t và ti ng Pháp. Thành ph n Ban Ch o d án này bao g m: * Phía Vi t Nam: - V trư ng V công ch ng thu c B Tư pháp ho c ngư i ư c ch nh làm i di n, s m nh n vai trò Ch t ch Ban Ch o v phía Vi t Nam; - Giám c Nhà Pháp lu t Vi t Pháp; -M t i di n c a ngành công ch ng Vi t Nam. * Phía Pháp: - Tham tán th hai, Trư ng b ph n H p tác và Ho t ng Văn hóa, s m nh n vai trò c a Ch t ch Ban ch o v phía Pháp; - Phó giám c Nhà Pháp lu t Vi t Pháp; -M t i di n c a ngành công ch ng Pháp. Ban Ch o này s h p ít nh t m i năm m t l n, thông báo nh ng ho t ng c a d án cũng như quy t nh nh ng bi n pháp gi i quy t khi g p khó khăn. Ban Ch o d án có th m i, trong trư ng h p c n thi t, các chuyên gia có liên quan n các v n th o lu n tham kh o ý ki n. Theo s th a thu n c a hai phía, các phương ti n truy n thông s ư c s d ng phát huy k t qu c a d án. 7.4. i u ki n tri n khai
  7. 7.4.1. i u ki n tiên quy t ký Th a thu n Tài chính D án ư c c p có thNm quy n c a hai phía phê duy t, phù h p v i lu t pháp c a hai phía. 7.4.2. i u ki n liên quan n gi i ngân v n Không có 7.4.3. i u ki n ình ch gi a ch ng trong quá trình th c hi n d án V phía Vi t Nam ưa ra nh ng quy nh c th v vi c xây d ng và qu n lý cơ s d li u trên ph m vi toàn qu c là i u ki n phát tri n h th ng m ng (h p ph n 2). i u ki n này s ư c ki m tra trong phiên h p c a Ban Ch o sau năm u tiên th c hi n d án. Vi c mua các trang thi t b ã ư c d ki n v phía Vi t Nam là m t i u ki n có th tri n khai các ho t ng ào t o t i các Phòng Công ch ng (h p ph n 3). i u ki n này s ư c ki m tra trong phiên h p c a Ban Ch o sau năm u tiên th c hi n d án. i u 8. Th c hi n chi tr Vi c thanh toán các kho n chi t quy t nh t i i u 2 s do B ph n Ngân qu Chung cho nư c ngoài c a B Ngo i giao Pháp th c hi n ch th c a i s quán Pháp t i Vi t Nam ho c B Ngo i giao Pháp. Ph n 4: NH NG I U KHO N CU I CÙNG i u 9. Th i h n ra l nh chi Th i h n d ki n th c hi n D án ư c n nh là 36 tháng, k t ngày ký k t B n Th a thu n Tài chính này. S không có b t c cam k t dù dư i hình th c nào ư c th c hi n sau th i h n trên, cũng là th i h n cu i cùng c a vi c ưa ra các l nh chi. Quá th i h n trên, Th a thu n s ư c coi như k t thúc, tr trư ng h p hai phía gia h n B n Th a thu n này thông qua trao i thư gi a i s quán Pháp và B K ho ch và u tư. i u 10 ( i u cu i). Th i h n hi u l c và th i h n k t thúc Th a thu n Th a thu n có hi u l c k t ngày ký. Ngoài trư ng h p nêu t i i u 9 c a văn b n này, Th a thu n s ư c k t thúc ngay sau khi d án ã th c hi n xong theo Quy t nh c a U ban các d án Qu oàn k t ưu tiên, ho c n u hai bên u nh n th y không th th c hi n d án như ã mô t
  8. i u 4 c a Các i u kho n riêng trong Th a thu n này, th hi n b ng trao i thư gi a i s quán Pháp và B K ho ch và u tư. Khi k t thúc Th a thu n, m t b n báo cáo v vi c th c thi k thu t và tài chính c a d án s ư c so n th o v i s th ng nh t c a c hai phía. Nh ng kho n kinh phí do phía Pháp tài tr không ư c s d ng h t s ư c chuy n vào Ngân sách c a B Ngo i giao Pháp. Làm t i Hà N i, ngày 14 tháng 8 năm 2003 Biên b n này ư c làm thành 4 b n g c (2 b n ti ng Pháp và 2 b n ti ng Vi t, có giá tr pháp lý như nhau). CÁC I U KHO N CHUNG Ph n 1: CÁC QUY NNH CHUNG i u 1. Nh ng quy nh trong các i u kho n chung này nh m m c ích xác nh các th th c th c hi n d án nêu trong B n Th a thu n Tài chính và các th th c tri n khai. Các quy nh này ư c b sung b i Các i u kho n riêng c a Th a thu n Tài chính. Ph n 2: CÁC PHƯƠNG TH C K THU T, HÀNH CHÍNH VÀ TÀI CHÍNH i u 2. Các quy nh v k thu t, tài chính c a d án ư c xác nh trong Các i u kho n riêng ch có th ư c s a i v i s th a thu n c a hai phía. Tùy theo m c s a i, th a thu n s a i này s ư c th hi n b ng văn b n s a i b sung ho c trao i thư. i u 3. B Tư pháp, do Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam y quy n, tuyên b ã bi t y v các chi phí ph trong ho c sau khi ã hoàn thành d án nêu trong ph n u tiên c a Các i u kho n riêng c a Th a thu n này và cam k t s s d ng nh ng bi n pháp c n thi t b o m vi c thanh toán các chi phí này trên cơ s ngu n l c c a mình. i u 4. B Tư pháp, do Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam y quy n s ch u trách nhi m gi i quy t nh ng vư ng m c n y sinh t phía Vi t Nam, dù dư i hình th c nào trong quá trình th c hi n d án. c bi t là, B Tư pháp, do Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam y quy n s ch u trách nhi m v t t c các lo i t n th t có th x y ra trong quá trình thi công xây d ng và s ch u m i chi phí v b i thư ng gi i phóng m t b ng có th có theo các quy nh hi n hành c a Chính ph Vi t Nam.
  9. i u 5. B Tư pháp, do Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam y quy n, s xác nh, trư c khi tri n khai Th a thu n, các cơ quan ch c năng (các B và viên ch c nhà nư c) ư c ch nh theo dõi ho c tham gia th c hi n d án v i i s quán Pháp, ư c ch nh thay m t Chính ph Pháp. i u 6. B Tư pháp, do Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam y quy n, cho phép các chuyên viên h tr k thu t công tác t i các v trí có th ư c d ki n trong Ph n hai c a Các i u kho n riêng, ư c tham gia vào vi c th c hi n d án dư i s ng ch o cơ quan do Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam ch nh làm i di n và i s quán Pháp. Vi c ch nh nh ng chuyên viên h tr k thu t này ph i ư c s nh t trí trư c c a các cơ quan i di n hai Chính ph . Trong khuôn kh vi c tri n khai d án, trách nhi m qu n lý ngu n ngân sách nhà nư c Pháp có th s ư c giao cho m t s chuyên viên h tr k thu t do i s quán Pháp ch nh. Trong trư ng h p này, v i s ng ý c a cơ quan i di n cho do Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam, nh ng chuyên viên, cho vi c qu n lý nêu trên, s ư c t dư i s ch o c a i s quán Pháp. i u 7. Các trang thi t b và v t tư c n thi t cho vi c th c hi n d án cũng như các gi y phép, văn b ng ư c s d ng ph i c p b i nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam ho c m t nư c thu c Liên minh Châu Âu, tr trư ng h p ngo i l ư c các cơ quan i di n do hai Chính ph ch nh ch p thu n trư c. i u 8. Không m t công ty Pháp nào s b tư c quy n ư c tham gia các u giá, u th u ho c tư v n khi chưa có s ch p thu n c a các cơ quan i di n do hai Chính ph ch nh. Vi c tham gia vào cu c c nh tranh s công khai và bình ng v m i i u ki n. Antoine Pouillieute Hoàng Th Liên ( ã ký) ( ã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản