Thỏa thuận tài chính số 106/2004/LPQT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
50
lượt xem
1
download

Thỏa thuận tài chính số 106/2004/LPQT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thỏa thuận tài chính số 106/2004/LPQT về thực hiện Dự án "Hỗ trợ nghiên cứu những thách thức của sự chuyển giao kinh tế và xã hội ở Việt Nam" giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Pháp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thỏa thuận tài chính số 106/2004/LPQT

  1. B NGO I GIAO S 106/2004/LPQT Hà N i , ngày 4 tháng 10 năm 2004 Th a thu n tài chính gi a Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph nư c C ng hòa Pháp th c hi n D án "H tr nghiên c u nh ng thách th c c a s chuy n giao kinh t và xã h i Vi t Nam" có hi u l c t ngày 07 tháng 10 năm 2004./. TL. B TRƯ NG B NGO I GIAO KT. V TRƯ NG V LU T PHÁP VÀ I U Ư C QU C T PHÓ V TRƯ NG Nguy n Hoàng Anh QU OÀN K T ƯU TIÊN TH A THU N TÀI CHÍNH S 2003 - 29 GI A CHÍNH PH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ CHÍNH PH NƯ C C NG HÒA PHÁP TH C HI N D ÁN H TR NGHIÊN C U NH NG THÁCH TH C C A S CHUY N GIAO KINH T VÀ XÃ H I VI T NAM. L i nói u Th a thu n tài chính này bao g m Các i u kho n riêng và Các i u kho n chung, l p thành văn b n tham chi u c a d án. Th a thu n này ư c làm thành b n b n, hai b n b ng ti ng Pháp và hai b n b ng ti ng Vi t, có giá tr pháp lý như nhau. Th a thu n này g m 10 trang, ư c ánh s t s 2 n s 11 . CÁC I U KHO N RIÊNG M t bên là: Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam, sau ây g i t t là phía Vi t Nam Và m t bên là: Chính ph nư c C ng hòa Pháp, sau ây g i t t là phía Pháp.
  2. Cùng th a thu n như sau: Ph n 1: M C TIÊU C A TH A THU N i u 1. B n Th a thu n này nh m m c ích dành cho phía Vi t Nam s h tr tài chính c a phía Pháp, dư i d ng vi n tr không hoàn l i th c hi n d án ư c hai phía ch p thu n và xác nh như tên g i t i i u 2 dư i ây. Trên cơ s ánh giá nhu c u do phía Vi t Nam cung c p, kho n h tr tài chính c a phía Pháp t y ban các d án Qu oàn k t ưu tiên ư c xác nh là 1 700 000 euro. i u 2. Xác nh d án S d án: 2003 - 29 Ngày y ban các d án c a phía Pháp phê chuNn: 23 tháng 6 năm 2003 Ngày phê chuNn c a B trư ng ph trách v H p tác và Pháp ng : 21 tháng 7 năm 2003 Ngày Th tư ng Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa vi t Nam phê chuNn: 08 tháng 12 năm 2008 Tên g i: H tr nghiên c u nh ng thách th c c a s Chuy n giao kinh t và xã h i Vi t Nam. Tr giá: 1 700 000 Euro Ph n 2: NH NG C I M K THU T i u 3. B i c nh c a d án Vi t Nam b t u th c hi n m t quá trình m c a kinh t và chính tr nhanh chóng mang tên " i m i" vào năm 1986. S tái nh hư ng mang tính t ng th c a m t mô hình xã h i v n ư c theo u i t ba th p k nay ã tác ng và d n n nh ng thay i l n lao v kinh t chính tr , xã h i và văn hóa mà chính ph Vi t Nam mong mu n tìm hi u rõ và th c hi n t t hơn. Trong b i c nh ó, khoa h c xã h i và nhân văn trong th i gian g n ây ngày càng ư c ưu tiên hơn nh m nâng cao v trí c a nó trong xã h i. T gi a nh ng năm 90, các môn h c m i như: xã h i h c, tâm lý h c v.v... ã b t u ư c gi ng d y trong các trư ng i h c. Do ó s thúc Ny các nghiên c u v Châu á và khoa h c chính tr là nh m áp ng tính ch t ph c t p ngày càng cao c a các môi quan h ph thu c l n nhau do s h i nh p c a Vi t Nam vào các nư c khu v c và th gi i. T ây, các nhà lãnh o Vi t Nam chính th c công nh n khoa h c xã h i ph i chi m v trí h t s c quan tr ng trong công cu c phát tri n t nư c và luôn song hành v i nh ng chuy n bi n ang di n ra trong xã h i.
  3. Bư c ti n này phù h p v i b n ánh giá quan h h p tác t i Vi t Nam trong giai o n 1989 - 1999, khuy n khích th c hi n các ho t ng trong lĩnh v c khoa h c xã h i do tác ng c a nó t i s phát tri n c a t nư c. Vì v y, d án này là k t qu c a s h i t nh ng l i ích b tr cho nhau: trư c h t là l i ích c a các cơ quan ch c năng Vi t Nam mong mu n có m t cái nhìn linh ho t và xác th c hơn v i th c t c a nh ng chuy n bi n kinh t , xã h i và chính tr di n ra trong quá trình " i m i"; ti p ó là l i ích c a gi i nghiên c u Vi t Nam trong lĩnh v c khoa h c xã h i v i mong mu n m r ng ph m vi ki n th c và phương pháp lu n trên cơ s thi t l p b n v ng các m ng lư i trao i khoa h c v i m t s nư c phương Tây nói chung và v i Pháp nói riêng; cu i cùng là l i ích c a các trung tâm nghiên c u c a Pháp chuyên v Châu á, trong ó m t s trung tâm ã phát tri n các chương trình nghiên c u ng n h n v i m t cơ quan i tác Vi t Nam nhưng còn g p nhi u khó khăn ti n t i quan h h p tác khoa h c th c s mang tính lâu dài. Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam giao cho Vi n Khoa h c Xã h i Vi t Nam th c hi n d án này. i u 4. Miêu t d án D án này bao g m ba thành ph n cơ b n: • H tr nghiên c u và ào t o nghiên c u trong lĩnh v c khoa h c xã h i • Ph bi n các k t qu nghiên c u khoa h c và phát tri n m ng lư i khoa h c • ánh giá và i u hành d án Thành ph n 1: H tr nghiên c u và ào t o nghiên c u th ng lĩnh v c khoa h c xã h i D án s h tr m i chương trình nghiên c u h n h p trong b n năm v i nh ng tài m i và a d ng. Cơ ch g i th u, công tác ánh giá do các chuyên gia c l p th c hi n và s ch n l a c a h i ng khoa h c Pháp - Vi t m b o s phù h p c a nh ng tài này. Thành ph n này cũng d trù kinh phí dành cho m t chương trình ào t o các sinh viên Vi t Nam v i các khóa th c t p t i Pháp tăng cư ng m i quan h gi a nhóm nghiên c u Pháp và Vi t Nam. Thành ph n 2: Ph bi n các thành t u khoa h c và phát tri n m ng lư i khoa h c Thành ph n này bao g m ph n truy n thông thông qua các n phNm khoa h c và m t cu c h i thNm thư ng niên ph bi n các k t qu nghiên c u khoa h c; ng th i, các k t qu nghiên c u khoa h c s có th ư c nâng cao giá tr do vi c xu t b n nh ng n phNm ph bi n các thành t u khoa h c và vi c c p công tác phí cho các nhà nghiên c u Pháp t i Vi t Nam; Phát tri n m ng lư i nghiên c u khoa h c s n m trong thành ph n hai này và d a trên cơ s vi c c p công tác phí cho các nhà nghiên c u Vi t Nam khi sang Pháp và cho các chuyên gia Pháp.
  4. Thành ph n 3: ánh giá và i u hành d án. Công tác ánh giá khoa h c d ki n s ư c ti n hành và do H i ng khoa h c Pháp - Vi t th c hi n báo cáo k t qu các chương trình nghiên c u và s phù h p c a các chương trình này so v i Chương trình ban u, ch t lư ng các k t qu nghiên c u khoa h c và các phương th c ph bi n các k t qu này; Thành ph n này cũng s bao g m vi c ánh giá, qu n lý và ch o d án. Nhóm i u hành d án s ư c c p ngân sách ho t ng và ngân sách dành cho trang thi t b . D án s tuy n d ng và tr lương m t tr lý k thu t Pháp. Ph n 3: CÁC C I M V TÀI CHÍNH i u 5. Tr giá c a d án 5.1. óng góp t phía Pháp Vi n tr tr giá 1.700.000 euro do phía Pháp c p theo quy t nh nêu tài i u 2 và dùng thanh toán cho các chi phí sau (tính b ng nghìn euro): Lo i chi phí TP1 TP2 TP3 T ng s 1. u tư b t ng s n P S E 2.1. L p t k thu t P S E 2.2. u tư khác bao g m P phương ti n v n chuy n S E 3. Chuy n giao tài chính P 500 60 560 S E 4. Văn phòng phNm tiêu P dùng S E 5.1. Nghiên c u P 40 40 S
  5. E 5.2. H tr k thu t P 400 400 S E 5.3. ào t o P 284 50 334 S E 5.4. Các d ch v khác bên ngoài P 192 192 S E 5.5. Công tác ng n ngày P 84 80 164 S E 6. Nhân l c trong nư c P S E 7. Các kho n khác P S E 8. Chi phí phát sinh P 10 10 S E T ng s th c hi n P 784 326 550 1 660 S 40 40 E T ng s theo t ng h p ph n 784 326 590 1 700 P: Ngu n v n do i s quán Pháp t i CHXHCN Vi t Nam tri n khai. S: Ngu n v n do các cơ quan thu c B Ngo i giao Pháp tri n khai. E: Ngu n v n do Chính ph Vi t Nam tri n khai. (Có th theo ph n gi i trình c th cho các m c trong B ng trên ây) 5.2. óng góp t phía Vi t Nam
  6. Phía Vi t Nam cam k t bàn giao m t b ng c n thi t (các văn phòng v i t ng di n tích là 50m²) cho nhóm i u hành d án. Các văn phòng s ư c l p t t t c các trang thi t b liên l c ( i n tho i, internet, fax) . Phía Vi t Nam s cung c p các trang thi t b văn phòng ( bàn làm vi c, gh , t ). Phía Vi t Nam s ch nh m t ngư i ph trách và m t tr lý c a nhóm i u hành d án. Hai ngư i này s cùng làm vi c v i Tr lý k thu t Pháp th c hi n d án. i u 6. Quy nh v thu và h i quan Theo nh ng quy nh hi n hành t i Vi t Nam áp d ng cho các d án vi n tr không hoàn l i, hàng hóa và thi t b nh p khNu ho c mua trong nư c th c thi d án s ư c mi n t t c các lo i thu . i u 7. Cách th c th c hi n 7.1. Cách th c tri n khai các ho t ng i s quán Pháp t i Vi t Nam là cơ quan do phía Pháp ch nh tri n khai các ho t ng c a d án. Vi n Khoa h c Xã h i Vi t Nam là cơ quan do phía Vi t Nam ch nh tri n khai các ho t ng c a d án. i s quán Pháp t i Vi t N m cùng v i Vi n Khoa h c Xã h i Vi t Nam m b o th c hi n các ho t ng c a d án nêu t i i u 2 trên ây, tuân theo B n Th a thu n tài chính (g m Các i u kho n riêng và Các i u kho n chung) và phù h p v i văn ki n d án ã ư c các c p có thNm quy n c a hai phía phê duy t. 7.2. Cách th c tri n khai v tài chính B Ngc i giao Pháp s ch u trách nhi m tri n khai kho n tài tr c a Pháp theo quy t nh nêu t i i u 2 theo phương th c dư i ây: • i s quán Pháp t i Vi t Nam (B ph n H p tác và Ho t ng Văn hóa) ph trách tri n khai kho n ti n 1 660 000 euro tương ng v i các m c 3, 5.2,5.3, 5.4, 5.5, 5 8.0 c a b n d th o ngân sách ã nêu trong i u 5.1 trên ây. • Các Ban c a B Ngo i giao Pháp ph trách tri n khai kho n ti n 40 000 euro tương ng v i các m c 5.1 c a b n d th o ngân sách ã nêu trong i u 5.1 trên ây. Vi n Khoa h c và xã h i Vi t Nam do Chính ph Vi t Nam ch nh s ch u trách nhi m tri n khai ph n tài chính c a phía Vi t Nam cho d án như ã nêu trong i u 5.2 trên ây. Th c tr ng tri n khai nh ng cam k t c a m i bên s ư c báo cáo t ng h p t i kỳ h p Ban Ch o D án. Ngoài ra, theo yêu c u c a m t trong hai phía, th c tr ng tri n khai t i t ng th ì i m cũng s ư c thông báo c th . 7.3. Theo dõi và ánh giá d án Ban Ch o d án (hay còn g i là y ban h p tác khoa h c trong lĩnh v c khoa h c xã h i trong b n báo cáo gi i thi u c a d án FSP) s ư c thành l p trư c khi b t
  7. u d án Ban ch o d án s ngang s i bi u và g m 2 thành viên, 1 ngư i Pháp và 1 ngư i Vi t Nam. Ngôn ng s d ng là ti ng Vi t và ti ng Pháp. Thành ph n Ban Ch o D án này bao g m: - Phía Vi t Nam: Ch t ch Vi n Khoa h c Xã h i Vi t nam ho c ngư i i di n - Phía Pháp: is c m nh toàn quy n Pháp t i Vi t Nam ho c ngư i i di n Ban Ch o này s h p ít nh t m i năm m t l n, thông báo nh ng ho t ng c a d án cũng như quy t nh nh ng bi n pháp gi i quy t khi g p khó khăn. Ban Ch o d án có th m i, trong trư ng h p c n thi t các chuyên gia có liên quan n các v n th o lu n tham kh o ý ki n. Ban Ch o s d a vào các ý ki n óng góp c a H i ng khoa h c g m ba i di n phía Vi t Nam và ba i di n phía Pháp. H i ng khoa h c s ch u trách nhi m theo dõi các nh hư ng khoa h c c a công tác nghiên c u ư c th c hi n và s l p m t b n ánh giá khoa h c c a các công tác nghiên c u do d án c p kinh phí. Theo s th a thu n c a hai phía, các phương ti n truy n thông s ư c s d ng phát huy k t qu c a d án. i u 8. Các i u ki n 8.1. i u ki n tiên quy t ký Th a thu n tài chính D án ư c c p có thNm quy n c a hai phía phê duy t, phù h p v i lu t pháp c a hai phía. 8.2. i u ki n liên quan n gi i ngân v n Các i u ki n tiên quy t liên quan n gi i ngân v n s bao g m vi c bàn giao các văn phòng làm vi c cho nhóm i u hành d án và vi c phía Vi t Nam s ch nh m t ngư i ph trách và m t tr lý c a nhóm i u hành d án. Hai ngư i này s cùng làm vi c v i Tr lý k thu t ngư i Pháp th c hi n d án. 8.3. i u ki n ình ch gi a ch ng trong quá trình th c hi n d án i u ki n ình ch sau s ư c áp d ng khi d án b t u tri n khai: • Ban Ch o d án ( y ban h p tác khoa h c trong lĩnh v c khoa h c xã h i) không th c hi n phiên h p thư ng niên. i u 9. Th c hi n chi tr Vi c thanh toán các kho n chi t quy t nh t i i u 2 s do B ph n Ngân qu Chung cho nư c ngoài c a B Ngo i giao Pháp th c hi n theo ch th c a các cơ quan ư c ch nh t i i u 7.2.
  8. Ph n 4: NH NG I U KHO N CU I CÙNG i u 10 ( i u cu i): Th i h n hi u l c và th i h n k t thúc Th a thu n Th a thu n này có hi u l c k t ngày ký. Th i h n d ki n th c hi n d án ư c n nh là 55 tháng, k t ngày ký k t B n Th a thu n tài chính này. S không có b t c cam k t dù dư i hình th c nào ư c th c hi n sau th i h n trên, cũng là th i h n cu i cùng c a vi c ưa ra các l nh chi. Quá th i h n trên, Th a thu n s ư c coi như k t thúc, tr trư ng h p hai phía gia h n B n Th a thu n này thông qua trao i thư gi a i s quán Pháp và B K ho ch và u tư. Th a thu n cũng có th ư c k t thúc n u hai bên u nh n th y không th th c hi n d án như ã mô t t i i u 4 c a Các i u kho n riêng trong Th a thu n này, th hi n b ng trao i thư gi a i s quán Pháp và B K ho ch và u tư. Khi k t thúc Th a thu n, m t b n báo cáo v vi c th c thi k thu t và tài chính c a d án s ư c so n th o v i s th ng nh t c a c hai phía. Nh ng kho n kinh phí do phía Pháp tài tr không ư c s d ng h t s ư c chuy n vào ngân sách c a B Ngo i giao Pháp. Th a thu n này ư c làm t i Hà N i ngày 07 tháng 10 năm 2004 thành 2 b n, m i b n u ư c vi t b ng ti ng Vi t và ti ng Pháp, c hai b n có giá tr như nhau. THAY M T CHÍNH PH NƯ C THAY M T CHÍNH PH NƯ C C NG HÒA PHÁP C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA T NG V TRƯ NG T NG V H P VI T NAM TÁC QU C T VÀ PHÁT TRI N T I CH TNCH VI N KHOA H C XÃ B NGO I GIAO H I VI T NAM Ông Claude Blanchemaison Giáo Sư Hoài Nam CÁC I U KHO N CHUNG
  9. Ph n 1: CÁC QUY NNH CHUNG i u 1. Nh ng quy nh trong Các i u kho n chung này nh m m c ích xác nh các th th c th c hi n d án nêu trong b n Th a thu n Tài chính và các th th c tri n khai. Các quy nh này ư c b sung b i Các i u kho n riêng c a Th a thu n Tài chính. Ph n 2: CÁC PHƯƠNG TH C K THU T, HÀNH CHÍNH VÀ TÀI CHÍNH i u 2. Các quy nh v k thu t, tài chính c a d án ư c xác nh trong Các i u kho n riêng ch có th ư c s a i v i s th a thu n c a hai phía. Tùy theo m c s a i, th a thu n s a i này s ư c th hi n b ng văn b n s a i b sung ho c trao i thư. i u 3. B K ho ch và u tư, do chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam y quy n, tuyên b ã bi t y v các chi phí ph trong ho c sau khi ã hoàn thành d án nêu trong ph n u tiên c a Các i u kho n riêng c a Th a thu n này và cam k t s áp d ng nh ng bi n pháp c n thi t b o m vi c thanh toán các chi phí này trên cơ s ngu n l c c a mình. i u 4. B K ho ch và u tư, do Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam y quy n, s ch u trách nhi m gi i quy t nh ng vư ng m c n y sinh t phía Vi t Nam, dù dư i hình th c nào trong quá trình th c hi n D án. c bi t là, B K ho ch và u tư, do Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam y quy n, s ch u trách nhi m v t t c các lo i t n th t có th x y ra trong quá trình thi công xây d ng và s ch u m i chi phí v b i thư ng gi i phóng m t b ng có th có theo các quy nh hi n hành c a Chính ph Vi t Nam. i u 5. B K ho ch và u tư, do Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam y quy n, s xác nh, trư c khi tri n khai Th a thu n, các cơ quan ch c năng (các B và viên ch c nhà nư c) ư c ch nh theo dõi ho c tham gia th c hi n d án v i i s quán Pháp, ư c ch nh thay m t Chính ph Pháp. i u 6. B K ho ch và u tư, do Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam y quy n, cho phép các chuyên viên h tr k thu t công tác t i các v trí có th ư c d ki n trong ph n hai c a Các i u kho n riêng, ư c tham gia vào vi c th c hi n d án dư i s ng ch o c a cơ quan do Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam ch nh làm i di n và i s quán Pháp. Vi c ch nh nh ng chuyên viên h tr k thu t này ph i ư c s nh t trí trư c c a các cơ quan i di n hai Chính ph . Trong khuôn kh vi c tri n khai d án, trách nhi m qu n lý ngu n ngân sách nhà nư c Pháp có th s ư c giao cho m t s chuyên viên h tr k thu t do i s quán Pháp ch nh. Trong trư ng h p này, v i s ng ý c a cơ quan i di n cho Chính
  10. ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa nghĩa Vi t Nam, nh ng chuyên viên, cho vi c qu n lý nêu trên, s ư c t dư i s ch o c a i s quán Pháp. i u 7. Các trang thi t b và v t tư c n thi t cho vi c th c hi n d án cũng như các gi y phép, văn b ng ư c s d ng ph i c p b i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ho c m t nư c thu c Liên minh Châu Âu, tr tr ơng h p ngo i l ư c các cơ quan i di n do hai Chính ph ch nh ch p thu n trư c. i u 8. Không m t công ty Pháp nào s b tư c quy n ư c tham gia các u giá, u th u ho c tư v n khi chưa có s ch p thu n c a các cơ quan i di n do hai Chính ph ch nh. Vi c tham gia vào cu c c nh tranh s công khai và bình ng v m i i u ki n./
Đồng bộ tài khoản