THỜI BẮC THUỘC VÀ CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP DÂN TỘC (Tiếp theo)

Chia sẻ: glade1209

Tham khảo tài liệu 'thời bắc thuộc và cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (tiếp theo)', tài liệu phổ thông, lịch sử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: THỜI BẮC THUỘC VÀ CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP DÂN TỘC (Tiếp theo)

THỜI BẮC THUỘC VÀ CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP DÂN

TỘC (Tiếp theo)
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Kiến thức

- Giúp HS thấy được tính liên tục rộng lớn, quần chúng trong cuộc

đấu tranh giành độc lập dân tộc của nhân dân ta trong các thế kỷ I – IX.

Nguyên nhân là do chính sách thống trị tàn bạo của phong kiến phương Bắc

,và tình thần đấu tranh bất khuất, không cam chịu làm nô lệ của nhân dân ta.

- Nắm được những nét chính về diễn biến, kết quả, ý nghĩa của một số

cuộc khởi nghĩa tiêu biểu: Hai Bà Trưng, Lý Bí, chiến thắng Bạch Đằng

(938).

2. Tư tưởng

- Giáo dục lòng căm thù quân xâm lược và đô hộ.

- Giáo dục lòng biết ơn các vị anh hùng của dân tộc, tự hào về những

chiến thắng oanh liệt của dân tộc.

3. Kỹ năng
- Rèn kỹ năng hệ thống hoá kiến thức, lập bảng thống kê, sử dụng bản

đồ để trình bày diễn biến.

II. THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY - HỌC

- Lược đồ khởi nghĩa Hai Bà Trưng, lược đồ chiến thắng Bạch Đằng.

- Bảng thống kê về các cuộc khởi nghĩa do GV tự chuẩn bị.

- Tranh ảnh trong SGK và tài liệu có liên quan.

III. TIếN TRÌNH Tổ CHứC DạY - HọC

1. Kiểm tra bài cũ

Câu hỏi : Chính sách đô hộ của chính quyền phương bắc đối với nhân

dân.

2. Mở bài

Trải qua nhiều thế kỷ bị phong kiến phương bắc đô hộ từ 179 TCN

đến 938 nhân dân ta không ngừng nổi dậy đấu tranh giành độc lập. Để hiểu

được tính liên tục, rộng lớn tính chất quần chúng trong cuộc đấu tranh giành

độc lập của nhân dân ta trong thời kỳ bắc thuộc, chúng ta sẽ tìm hiểu bài 16.
3. Tổ chức các hoạt động trên lớp
Những kiến thức HS cần nắm
Các hoạt động của thầy và trò
vững

II. CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP (THẾ KỶ – ĐÂU THẾ KỶ X)

 Khái quát phong trào đấ u
Hoạt động 1: Cả lớp

- GV sử dụng bảng thống kê các cuộc tranh từ thế kỷ I đến đầu thế kỷ

đấu tranh tiêu biểu chuẩn bị theo mẫu. X.Thời gian Tên cuộc khởi nghĩa Địa bàn

KN Hai Bà Trưng
40 Hát Môn

KN của ND Nhật Nam Quận Nhật Nam
100, 137, 144

KN của ND Cửu Chân Quận Cửu Chân
157

KN của ND Giao Chỉ Quận Giao Chỉ
178, 190

KN Bà Triệu
248

542 KN Lý Bí

KN Lý Tự Thiên
687

722 KN Mai Thúc Loan

KN Phùng Hưng
776 – 791

KN Dương Thanh
819 – 820

KN Khúc Thừa Dụ
905

KN Ngô Quyền
938
Những kiến thức HS cần nắm
Các hoạt động của thầy và trò
vững

- Sau đó GV yêu cầu HS đưa ra nhận

xét về các cuộc đấu tranh của nhân dân ta - Trong suốt 1000 năm Bắc thuộc,

thời Bắc thuộc. dân Âu Lạc liên tiếp vùng dậy đấu

- GV có thể gợi ý để HS có nhận xét, tranh giành độc lập dân tộc.

trả lời ... - Các cuộc khởi nghĩa nổ ra liên

- GV nhận xét, bổ sung, kết luận. tiếp, rộng lớn, nhiều cuộc khởi

nghĩa có nhân dân cả 3 Quận tham

gia.

- Kết quả: Nhiều cuộc khởi nghĩa đã

thắng lợi lập được chính quyền tự

chủ (Hai Bà Trưng, Lý Bí, Khúc

Thừa Dụ)

- Ý nghĩa: thể hiện tinh thần yêu

nước chống giặc ngoại xâm, ý chí tự

chủ và tinh thần dân tộc của nhân

dân Âu Lạc.

 Một số cuộc khởi nghĩa tiêu
Hoạt động 2: Nhóm - Cá nhân

- GV chia lớp làm 4 nhóm, yêu cầu các biểu
Những kiến thức HS cần nắm
Các hoạt động của thầy và trò
vững

nhóm theo dõi SGK. Mỗi nhóm theo dõi

một cuộc khởi nghĩa theo nội dung.

+ Thời gian bùng nổ khởi nghĩa.

+ Chống kẻ thù nào (Triều đại đô hộ

nào).

+ Địa bàn của cuộc khởi nghĩa.

+ Diễn biến chính quyền khởi nghĩa.

+ Kết quả, ý nghĩa.

GV phân công cụ thể:

+ Nhóm 1: KN Hai Bà Trưng.

+ Nhóm 2: KN Lý Bí

+ Nhóm 3: KN Khúc Thừa Dụ.

+ Nhóm 4: Chiến thắng Bạch Đằng

938.

- HS theo dõi SGK: thảo luận theo

nhóm, cử đại diện ghi nội dung tóm tắt

cuộc khởi nghĩa vào giấy sau đó trình bày

trước lớp. Từng cá nhân HS nghe và ghi
Những kiến thức HS cần nắm
Các hoạt động của thầy và trò
vững

nhớ.

- GV nhận xét phần trình bày của hai

nhóm sau đó sử dụng từng bảng thống kê

chi tiết về các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu

của nhân dân ta thời Bắc thuộc, theo mẫu

sau:

Cuộc
Thời Kẻ
Địa bàn Tóm tắt diễn biến Ý nghĩa
khởi
gian thù
nghĩa

Hát Môn, - Tháng 3-40 Hai Bà - Mở đầu cho
Hai Bà 3- Nhà

Trưng Đông Mê Linh, Trưng phát cờ khởi nghĩa cuộc đấu tranh
40

Cổ Loa, được nhân dân nhiệt liệt chống áp bức
Hán

hưởng ứng chiếm được Cổ đô hộ của nhân
Luy Lâu

Loa buộc thái thú Tô Định dân Âu Lạc.

trốn về TQ, KN thắng lợi, - Khẳng định

Trung Trắc lên làm vua khả năng, vai

xây dựng chính quyền tự trò của phụ nữ

c hủ. trong đấu tranh
Những kiến thức HS cần nắm
Các hoạt động của thầy và trò
vững

- Năm 42 Nhà Hán đua chống ngoại

hai vạn quân sang xâm xâm.

lược. Hai Bà trung tổ chức

kháng chiến anh dũng

nhưng do chênh lệch về

lực lượng, kháng chiến

thất bại Hai Bà Trưng hy

sinh.

- Năm 542 Lý Bí liên kết - Giành được
Lí Bí 542 Nhà Long

Lươn hào kiệt các châu thuộc độc lập tự chủ
Biên

Tô Lịch miền Bắc khởi nghĩa. Lật sau 500 năm
g

đổ c hế độ đ ô h ộ. đấu tranh bền

- Năm 544 Lý Bí lên ngôi bỉ.

lập nước Vạn Xuân. - Khẳng định

- Năm 542 Nhà Lương được sự trưởng

đem quân xâm lược, Lý Bí thành c ủa ý

trao binh quyền cho Triệu thức dân tộc.

Phục tổ chức
Quang
Những kiến thức HS cần nắm
Các hoạt động của thầy và trò
vững

kháng chiến.  Bước phát

 Năm 550 thắng lợi. triển của phong

Triệu Quang phục lên trào đấu tranh

giành độc lập
ngôi vua.

- Năm 571 Lý Phật Tử của nhân dân ta

cướp ngôi. thời Bắc thuộc.

- Năm 603, nhà Tuỳ xâm

lược, nước Vạn Xuân thất

bại.

Đ ư ờn Tống - Năm 905 Khúc Thừa Dụ - Lật đổ đô hộ
Khúc 905

Thừa được nhân dân ủng hộ của nhà Đường,
g Bình

Dụ đánh chiếm Tống Bình, giành độc lập

giành quyền tự chủ (giành tự chủ.

chức Tiết độ sứ). Đánh d ấu
-

- Năm 907 Khúc Hạo xây thắng lợi căn

dựng chính quyền độc lập bản trong cuộc

tự chủ. đấu tranh giành
Những kiến thức HS cần nắm
Các hoạt động của thầy và trò
vững

độ c lập c ủa

nhân dân ta

thời Bắc thuộc.

- Năm 938 quân Nam Hán - Bảo vệ vững
Ngô 938 Nam Sông

Quyền Bạch xâm lược nước ta, Ngô chắc nền độc
Hán

Đằng Quyền lãnh đạo nhân dân lập tự chủ của

giết chết tên phản tặc Kiều đất nước.

Công Tiễn (cầu viện Nam - Mở ra một

Hán) và tổ chức đánh thời đ ại m ới

quân nam Hán trên sông thời đại độc lập

Bạch Đằng, đập tan âm tự chủ lâu dài

mưu xâm lược của nhà cho dân tộc.

- Kết thúc vĩnh
Nam Hán.

viễn 1 nghìn

năm đô hộ

phong kiến của

phương Bắc.

- HS theo dõi bảng thống kê ghi nhớ.
- Giáo viên: sử dụng thời gian kể về các nhân vật lịch sử: Hai Bà

Trưng, Lý Bí, Khúc Thừa Dụ, Ngô Quyền và công lao của họ đối với dân

tộc , nhấn mạnh ý nghĩa của các cuộc khởi nghĩa, nhất là chiến thắng Bạch

Đằng (Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử).

4. Củng cố

- Tính liên tục và rộng lớn của phong trào đấu tranh chống Bắc thuộc.

- Đóng góp của Hai Bà Trưng, Lý Bí, Triệu Quang Phục, Ngô quyền

trong cuộc đấu tranh giành độc lập thời Bắc thuộc.

5. Dặn dò

- HS Học bài, trả lời câu hỏi SGK trang 77 sưu tầm tư liệu lịch sử,

tranh ảnh đền thờ … các vị anh hùng đấu tranh chống ách áp bức đô hộ của

phong kiến phương Bắc.

- Tự hoàn thiện bản thống kê kiến thức về các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản