Thông Báo Số: 123/TB-VPCP

Chia sẻ: Tuan Bui Nghia | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
61
lượt xem
4
download

Thông Báo Số: 123/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH PHÚ YÊN

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông Báo Số: 123/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT PHỦ NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 123/TB-VPCP Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2010 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH PHÚ YÊN Ngày 07 tháng 5 năm 2010, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã chủ trì làm việc với lãnh đạo tỉnh Phú Yên. Sau khi nghe đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 4 tháng đầu năm 2010 và một số kiến nghị của Tỉnh; ý kiến bổ sung của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và ý kiến của lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã có ý kiến kết luận như sau: 1. Về chủ trương đầu tư theo hình thức Hợp đồng xây dựng - Chuyển giao (BT) các dự án: tuyến đường nối Quốc lộ 1A (Đông Mỹ) - Khu công nghiệp Hòa Hiệp 1, tuyến đường nối ĐT 645 - Quốc lộ 1A - Khu công nghiệp công nghệ cao (Uất Lâm), tuyến đường nối Quốc lộ 1A (Phú Khê) - Trung tâm hành chính mới xã Hòa Tâm - Khu công nghiệp Hòa Hiệp 2; tuyến đường nối Quốc lộ 1A (Phú Khê) - Khu công nghiệp hóa dầu Hòa Tâm - Phước Tân, tuyến đường nối Quốc lộ 1A (tuyến tránh Phú Lâm) đến tuyến đường bộ ven biển (Cầu Đà Nông), hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư phục vụ Khu công nghiệp Hòa Hiệp, các tuyến đường ô tô đến trung tâm xã chưa có đường ô tô: Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo thẩm quyền và thực hiện theo đúng quy định. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải đề xuất nguồn vốn hỗ trợ cho Tỉnh thực hiện các dự án nêu trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. 2. Về hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng các dự án, công trình cấp bách gồm: các công trình thủy lợi (dự án Hồ chứa nước Suối Cái, dự án Hồ chứa nước Lỗ Chài, dự án Hồ chứa nước Lỗ Ân), các tuyến đê biển sung yếu (Hòa Hiệp Trung - Hòa Hiệp Nam, An Chấn, Nhơn Sơn - Hội Sơn), các công trình cứu hộ, cứu nạn, tránh bão, tránh lũ (dự án Cứu hộ, cứu nạn,
  2. tránh lũ Tuy An - Sơn Hòa; dự án Tránh, trú bão Sông Cầu - Đồng Xuân): đồng ý chủ trương xem xét lấy nguồn từ hỗ trợ của các tổ chức quốc tế (ODA, WB) và nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2011 - 2015; giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. 3. Về hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng các dự án: Trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử Mộ và Đền thờ Lương Văn Chánh, Quần thể di tích Tàu không số Vũng Rô, Nhà Bảo tàng tỉnh để kịp phục vụ Kỷ niệm Phú Yên 400 năm gắn với năm du lịch Quốc gia 2011: giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Kết hợp, Tỉnh chủ động kêu gọi các thành phần kinh tế khác đầu tư các dự án này. 4. Về giãn thời gian hoàn trả vốn nhàn rỗi Kho bạc Nhà nước (500 tỷ đồng): giao Bộ Tài chính xử lý cụ thể. 5. Về hỗ trợ hụt thu năm 2009 của Tỉnh: giao Bộ Tài chính giải quyết. 6. Đối với các dự án đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng Vũng Rô, hóa dầu, Thành phố Sáng tạo Nam Tuy Hòa: giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 7. Các đề nghị khác, Tỉnh làm việc cụ thể với các Bộ, ngành liên quan để giải quyết. Trường hợp vượt thẩm quyền, các Bộ báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./. KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM Nơi nhận: - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông Văn Trọng Lý thôn, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
  3. - Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh Phú Yên; - VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, KTN, KGVX, TKBT; - Lưu: VT, ĐP (5).
Đồng bộ tài khoản