Thông Báo Số: 81/TB-VPCP

Chia sẻ: Tuan Bui Nghia | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
58
lượt xem
3
download

Thông Báo Số: 81/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN TẠI CUỘC HỌP VỀ PHÂN BỔ VỐN XÂY DỰNG KÝ TÚC XÁ SINH VIÊN NĂM 2010

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông Báo Số: 81/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT PHỦ NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 81/TB-VPCP Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2010 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN TẠI CUỘC HỌP VỀ PHÂN BỔ VỐN XÂY DỰNG KÝ TÚC XÁ SINH VIÊN NĂM 2010 Ngày 08 tháng 03 năm 2010, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì cuộc họp về phân bổ vốn xây dựng ký túc xá sinh viên năm 2010.Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Bộ: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo Bộ Xây dựng và ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã kết luận như sau: 1. Chương trình xây dựng nhà ở cho sinh viên theo Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ và Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ là một chương trình quan trọng, được xã hội đồng tình, ủng hộ; thể hiện quyết tâm cao của Chính phủ tập trung chăm lo chỗ ở cho học sinh, sinh viên theo mục tiêu phấn đấu đến năm 2015 có khoảng 60% số sinh viên được bố trí chỗ ở trong các khu ký túc xá. Thời gian qua, chương trình đã được triển khai tích cực; tiến độ giải ngân được đẩy nhanh. Bộ Xây dựng đã cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong quá trình lập danh mục dự án có chất lượng, thực hiện tốt việc phân bổ nguồn vốn và thúc đẩy việc triển khai chương trình. 2. Để đẩy nhanh tiến độ và nâng cao hiệu quả của chương trình, thời gian tới: a) Giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương liên qua căn cứ tình hình thực hiện cụ thể cho đến những tháng đầu năm 2010, đánh giá khả năng thực hiện cho đến hết tháng 6 và cả năm 2010; đối chiếu với phân bổ vốn tại Quyết định số 124/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ, từ đó kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét điều chỉnh mức phân bổ cụ thể cho từng dự án của các địa phương, các Bộ liên quan theo đúng Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2009
  2. của Chính phủ, Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2009, Quyết định số 1308/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2009 và các Quyết định khác của Thủ tướng Chính phủ và phù hợp với khả năng thực hiện của các dự án. Riêng đối với thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, trong tháng 3 năm 2010, Bộ Xây dựng trao đổi thống nhất với Ủy ban nhân dân hai Thành phố về đánh giá khả năng giải ngân năm 2010, từ đó Ủy ban nhân dân hai thành phố có văn bản đề xuất chính thức về mức phân bổ vốn phù hợp với khả năng thực hiện của cả nước năm 2010. b) Trong tháng 4 năm 2010, Bộ Xây dựng chủ trì tổ chức việc kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án xây dựng ký túc xá sinh viên, tổng hợp tình hình và chuẩn bị nội dung tổ chức Hội nghị toàn quốc (trực tuyến) vào tháng 05 năm 2010, nhằm đánh giá kết quả thực hiện chương trình này trong thời gian vừa qua, đề xuất bổ sung nguồn vốn đầu tư cho chương trình trong năm 2010. 3. Các Bộ, cơ quan liên quan cần rút kinh nghiệm nghiêm túc về công tác phối hợp, không để phát sinh những vấn đề bất cập, không thống nhất trong chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình này. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./. KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM Nơi nhận: - Ban Bí thư Trung ương Đảng; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Các Bộ: Xây dựng, Tài chính, KH&ĐT, GD&ĐT; Nguyễn Hữu Vũ - Ban Tuyên giáo Trung ương; - Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; - VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KTTH, KTN, ĐP, PL, Cổng TTĐT; - Lưu: VT, KGVX (4). 32
Đồng bộ tài khoản