Thông báo 0061/TM-DM của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
78
lượt xem
4
download

Thông báo 0061/TM-DM của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo 0061/TM-DM của Bộ Thương mại về việc xuất khẩu hàng dệt may số lượng nhỏ sang thị trường Hoa Kỳ năm 2005

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo 0061/TM-DM của Bộ Thương mại

  1. TH¤NG B¸O CñA Bé TH¦¥NG M¹I Sè 0061/TM­DM NGµY 10 TH¸NG 01 N¡M 2005  VÒ VIÖC XUÊT KHÈU HµNG DÖT MAY Sè L¦îNG NHá SANG THÞ TR¦êNG  HOA Kú N¡M 2005 Nh»m gi¶m thñ tôc cho c¸c th¬ng nh©n xuÊt khÈu hµng mÉu,  giao hµng sè lîng nhá, hay thiÕu hôt h¹n ng¹ch sè lîng nhá, Bé  Th¬ng m¹i th«ng b¸o: ­ C¸c th¬ng nh©n xuÊt khÈu l« hµng sè lîng nhá hoÆc thiÕu  h¹n ng¹ch víi sè lîng nhá (díi 20 t¸ hoÆc 120kg) ®îc phÐp lµm  thñ tôc xin cÊp Visa xuÊt khÈu t¹i c¸c phßng qu¶n lý XNK khu  vùc, kh«ng cÇn Th«ng b¸o giao h¹n ng¹ch cña Bé Th¬ng m¹i. ­   C¸c   th¬ng   nh©n   kh«ng   bÞ   giíi   h¹n   sè   lÇn   tèi   ®a   xuÊt  khÈu c¸c l« hµng sè lîng nhá trong mét n¨m, nhng tæng sè lîng  h¹n ng¹ch c¸c lÇn cÊp Visa cho c¸c l« hµng nhá trong mét n¨m  kh«ng vît qu¸ 300 t¸ hoÆc 500 kg. ­ C¸c phßng qu¶n lý XNK khu vùc lµm thñ tôc cÊp Visa  cho  c¸c l« hµng nhá (díi 20 t¸ hoÆc 120 kg) cña th¬ng nh©n vµ tæng  hîp b¸o c¸o vÒ Ban ®iÒu hµnh h¹n ng¹ch dÖt may hµng tuÇn. Bé Th¬ng m¹i th«ng b¸o c¸c phßng QLXNK, th¬ng nh©n biÕt  vµ thùc hiÖn./.
Đồng bộ tài khoản