Thông báo 0205/BTM-DM

Chia sẻ: Truong Chi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
46
lượt xem
1
download

Thông báo 0205/BTM-DM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo 0205/BTM-DM về điều hành hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may sang Hoa Kỳ năm 2006 đối với phần nguồn còn lại của Cat. 352/652 do Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo 0205/BTM-DM

  1. BỘ THƯƠNG MẠI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******** ******** Số: 0205 /BTM-DM Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2006 THÔNG BÁO VỀ ĐIỀU HÀNH HẠN NGẠCH XUẤT KHẨU HÀNG DỆT MAY SANG HOA KỲ NĂM 2006 ĐỐI VỚI PHẦN NGUỒN CÒN LẠI CỦA CAT. 352/652 Căn cứ Thông tư liên tịch của Liên Bộ Thương mại và Công nghiệp số 18/2005/TTLT/BTM/BCN ngày 21/10/2005 hướng dẫn việc giao và thực hiện hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường Hoa Kỳ năm 2006; Căn cứ Thông tư liên tịch số 15/2005/TTLT/BTM/BCN ngày 09/08/2005 của Liên Bộ Thương mại- Bộ Công nghiệp hướng dẫn thực hiện ký quỹ/ bảo lãnh thực hiện hạn ngach dệt may xuất khẩu; Căn cứ Thông báo 0008/TM-DM ngày 20 tháng 01 năm 2006 về việc thực hiện hạn ngạch dệt may xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ năm 2006; Căn cứ Thông báo 0179/BTM-DM ngày 10/5/2006 và đăng ký của Thương nhân từ nguồn hạn ngạch còn lại cat. 352/652 tính đến ngày 22 tháng 5 năm 2006 và đăng ký của thương nhân, Liên Bộ Thương mại- Bộ Công nghiệp thông báo như sau: 1. Liên Bộ công bố danh sách Thương nhân được cấp hạn ngạch xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ từ nguồn hạn ngạch còn lại của cat. 352/652 tại Danh sách kèm theo Thông báo này. 2. Nguyên tắc cấp hạn ngạch cat. 352/652 của đợt này như sau: - Thương nhân không có hạn ngạch ký quỹ/bảo lãnh để xuất khẩu các lô hàng trong tháng 5. - Hạn ngạch này có giá trị thực hiện đến hết ngày 31/5/2006 (ngày rời cảng Việt Nam theo vận đơn). 3. Thương nhân đã gửi đăng ký ký quỹ/bảo lãnh sau ngày 10/5/2006 Liên Bộ sẽ tổng hợp và phê duyệt sau. Nguồn hạn ngạch còn lại cat. 352/652 sau khi cấp theo Danh sách tại mục 1 là: 542.422 tá. Bộ Thương mại thông báo để thương nhân biết và thực hiện.
  2. KT. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: THỨ TRƯỞNG - Bộ trưởng và các Thứ trưởng - Bộ Công nghiệp - Hiệp hội Dệt May Việt Nam - Các Phòng QL XNK khu vực - Tổ Giám sát - Trang mạng Lê Danh Vĩnh - Lưu VT, BDM (2)
  3. THƯƠNG NHÂN ĐƯỢC CẤP HẠN NGẠCH XU (Ban hành kèm Mặt hàng: Đồ lót chất liệu bông và sợi nhân tạo Cat.: 352/652 Đơn vị tính: Tá T T S T S d S N T n TT C 1 C C m 2 W C T 3 L C 4 X X 5 S KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI T
  4. THỨ TRƯỞNG Lê Danh Vĩnh KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP THỨ TRƯỞNG Bùi Xuân Khu Nơi nhận: - Bộ Công nghiệp, - Hiệp hội Dệt May Việt Nam, - Các Phòng QL XNK khu vực, - Tổ Giám sát Liên ngành, - Trang mạng - Lưu VT, BDM (2)
Đồng bộ tài khoản