Thông báo 103/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ v

Chia sẻ: Uyên Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
43
lượt xem
1
download

Thông báo 103/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ v

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo 103/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về Đề án tăng cường bộ phận xúc tiến đầu tư nước ngoài tại một số địa bàn trọng điểm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo 103/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ v

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 103/TB-VPCP Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2007 THÔNG BÁO Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về Đề án tăng cường bộ phận xúc tiến đầu tư nước ngoài tại một số địa bàn trọng điểm Ngày 19/04/2007, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng với các Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng và Phạm Gia Khiêm đã chủ trì cuộc họp về Đề án tăng cường bộ phận xúc tiến đầu tư nước ngoài tại một số địa bàn trọng điểm. Cùng dự họp có lãnh đạo các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao, Tài chính, Thương mại, Nội vụ, Công an và Tư pháp. Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo, ý kiến của các Phó Thủ tướng và lãnh đạo các Bộ tham gia, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có ý kiến kết luận như sau: 1. Ngoại giao của nước ta trong giai đoạn hiện nay là tiếp tục thực hiện tốt nhất, hiệu quả nhất đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước, trong đó đặc biệt coi trọng và tăng cường mạnh mẽ hơn nữa công tác ngoại giao kinh tế, phục vụ cho mục tiêu xây dựng và phát triển đất nước, đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Với mục tiêu, yêu cầu đó, đồng ý thiết lập bộ phận xúc tiến đầu tư nước ngoài tại một số địa bàn trọng điểm, theo nguyên tắc: trực thuộc và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của người đứng đầu Cơ quan đại diện Ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài và Bộ Ngoại giao thống nhất quản lý công tác ngoại giao kinh tế. 2. Trước mắt đồng ý biên chế cho bộ phận xúc tiến đầu tư tại một số địa bàn trọng điểm như sau: - Tại Nhật Bản: 2 đến 3 biên chế, - Tại Mỹ: 2 biên chế, - Tại các nước: CHLB Đức, Pháp, Hàn Quốc, Singapore, Arập Xê Út, Quata và tại Đài Loan, mỗi nơi 1 biên chế. 3. Giao Bộ Ngoại giao thống nhất với Bộ Kế hoạch và Đầu tư về chức năng, nhiệm vụ, cơ chế hoạt động của bộ phận xúc tiến đầu tư; xác định tiêu chuẩn về chuyên môn, ngoại ngữ đối với cán bộ tiếp xúc đầu tư (không bố trí phiên dịch, lái xe, người giúp việc cho cán bộ xúc tiến đầu tư). 4. Giao Bộ ngoại giao phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư lựa chọn cán bộ đủ tiêu chuẩn trong các cơ quan kinh tế tổng hợp, như Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thương mại, Bộ Công nghiệp, Văn phòng Chính phủ... cho bộ phận xúc tiến đầu tư tại các địa bàn trọng điểm nói trên. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết và triển khai thực hiện./.
  2. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM - TTg, các PTTg; - Các Bộ: Ngoại giao, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Tư pháp, Thương mại; (đã ký) - VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Phúc, các Vụ TH, KTTH, Website Chính phủ; Nguyễn Xuân Phúc - Lưu: VT, QHQT(3). 20
Đồng bộ tài khoản