Thông báo 1042/TB-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
50
lượt xem
2
download

Thông báo 1042/TB-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo 1042/TB-BYT về nội dung cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống đại dịch cúm ở người ngày 28/10/2009, tại Bộ Y tế do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo 1042/TB-BYT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 1042/TB-BYT Hà N i, ngày 03 tháng 11 năm 2009 THÔNG BÁO N I DUNG CU C H P BAN CH O QU C GIA PHÒNG CH NG I DNCH CÚM NGƯ I NGÀY 28/10/2009, T I B Y T Ngày 28/10/2009, B Y t - Thư ng tr c Ban ch o qu c gia phòng ch ng i d ch cúm ngư i t ch c h p Ban ch o qu c gia v công tác phòng ch ng i d ch cúm A(H1N1). Cu c h p do PGS.TS. Tr nh Quân Hu n, Th trư ng B Y t - Phó trư ng ban thư ng tr c Ban Ch o qu c gia ch trì. Theo báo cáo c a các Ti u ban, tình hình d ch cúm A(H1N1) di n bi n như sau: I. TÌNH HÌNH DNCH TRÊN TH GI I Hi n nay, T ch c Y t th gi i (WHO) ã ng ng c p nh t s li u hàng ngày các trư ng h p dương tính ư c kh ng nh b i phòng xét nghi m vì khi lây lan trong c ng ng vi c giám sát t ng ca b nh không còn ý nghĩa, ch y u t p trung giám sát phát hi n s m các chùm ca b nh x lý d ch, phát hi n s m b nh b nh nhân thu c nhóm ngư i có nguy cơ cao nh m h n ch t vong; theo dõi s thay i c l c c a vi rút và s kháng thu c. Theo thông báo s 71 c a T ch c Y t th gi i (WHO), n ngày 17/10/2009, toàn th gi i ã ghi nh n 414.945 trư ng h p dương tính v i cúm A(H1N1), trong ó có 4.999 trư ng h p t vong. T i Barbados, có 7 trư ng h p nhi m cùng lúc c vi rút Dengue và vi rút cúm A(H1N1) trong ó có 1 trư ng h p t vong. T i khu v c nam bán c u, m t s nư c ghi nh n s ca t vong cao như Australia (186), Chi Lê (136), Argentina (585), Brazil (1.368), Peru (162), Colombia (118). T i khu v c Châu Á, tình hình d ch ti p t c di n bi n ph c t p: n ã ghi nh n 430 trư ng h p t vong do cúm A(H1N1); Nh t B n (t vong: 27); Hàn Qu c (t vong: 20); Thái Lan (t vong: 176). M t s nư c ã ng ng thông báo các trư ng h p t vong do cúm A(H1N1) như: Philippine (t vong: 28); Singapore (t vong: 18); Malaysia (t vong: 77); Indonesia (t vong: 10). Trư c tình hình di n bi n ph c t p c a d ch cúm A(H1N1), c bi t sau khi Trung tâm Ki m soát và ngăn ng a b nh d ch M thông báo hơn m t n a ca nh p vi n và g n 1/4 trư ng h p t vong do cúm A(H1N1) t i M là tr em và ngư i dư i 25 tu i; ngày 24/10/2009, T ng th ng M Barack Obama ã tuyên b tình tr ng khNn c p toàn qu c v cúm A(H1N1). Tuyên b này cho phép B Y t th c thi các k ho ch khNn c p mà không c n thông qua nh ng th t c liên bang, như ư c phép m b nh vi n
  2. dã chi n trư ng h c ho c các trung tâm c ng ng, m t s b nh vi n ư c phép m khu i u tr riêng giám sát và i u tr b nh nhân cúm A(H1N1) … II. TÌNH HÌNH DNCH T I VI T NAM Theo báo cáo c a các Vi n V sinh d ch t /Pasteur, tính n 17h00 ngày 27/10/2009, Vi t Nam ã ghi nh n 10.512 trư ng h p dương tính, 35 trư ng h p t vong, s b nh nhân ã kh i và ra vi n là 10.124 trư ng h p. Hi n còn 353 trư ng h p ang ư c cách ly, i u tr t i các b nh vi n, cơ s i u tr , giám sát c ng ng trong tình tr ng s c kh e n nh. Tích lũy các trư ng h p dương tính v i cúm A(H1N1) t ngày 30/5/2009 n nay như sau: Có 60 t nh, thành ph trong c nư c có b nh nhân dương tính v i cúm A(H1N1). - 08 t nh/thành ph có s tích lũy b nh nhân trên 300: TP. H Chí Minh, Hà N i, Lâm ng, Bình Dương, Tây Ninh, Khánh Hòa, Bình Phư c và ng Nai; - 12 t nh/thành ph có s tích lũy b nh nhân t 100 n 300; - 40 t nh/thành ph có s tích lũy b nh nhân dư i 100 trư ng h p; Hi n 25/60 t nh trong vòng 15 ngày qua không ghi nh n trư ng h p dương tính v i cúm A(H1N1) m i. Có 3 t nh hi n chưa ghi nh n trư ng h p dương tính v i cúm A(H1N1) là B c K n, Cao B ng, i n Biên. V 35 trư ng h p t vong có xét nghi m dương tính v i cúm A(H1N1): - n nay ã có 16 t nh/thành ph ghi nh n b nh nhân t vong có xét nghi m dương tính v i cúm A(H1N1) phân b c 4 khu v c trong c nư c, c th : Mi n Nam: 51,43%, Tây Nguyên: 20%, mi n Trung: 17,14%, mi n B c: 11,43%. + Mi n Nam có 7 t nh v i 18 trư ng h p t vong: Tp. H Chí Minh (07 trư ng h p), B n Tre (04), ng Nai (02), Cà Mau (02), Bình Phư c (01), Lâm ng (01), Long An (01). + Tây Nguyên có 2 t nh v i 7 trư ng h p t vong: k L k (04), Gia Lai (03). + Mi n Trung có 4 t nh v i 6 trư ng h p t vong: Khánh Hòa (01), à N ng (03), Bình nh (01), Phú Yên (01); + Mi n B c có 3 t nh v i 4 trư ng h p t vong: Thanh Hóa (01), B c Giang (02), Hà N i (01). - Trư ng h p ang mang thai: 08 (22,9%) - Ti n s m c b nh m n tính: 20 (57,1%)
  3. - Nam: 12 (34,3%) -N : 23 (65,7%) - Tu i: Dư i 10 tu i: 05 (14,3%) 10-19 tu i: 05 (14,3%) 20-29 tu i: 10 (28,6%) 30-39 tu i: 02 (5,7%) 40-49 tu i: 07 (20%) 50-59 tu i: 04 (11,4%) Trên 59 tu i: 02 (5,7%) III. CÁC HO T NG PHÒNG CH NG DNCH Ã TRI N KHAI 1. Tăng cư ng giám sát các trư ng h p cúm t i c ng ng, t i 15 i m giám sát cúm qu c gia phát hi n s m, x lý k p th i các d ch và theo dõi s bi n i gen, tính kháng thu c c a vi rút cúm A(H1N1) ưa ra các gi i pháp trong công tác phòng và i u tr . 2. Ti p t c duy trì giám sát ch t ch t i các c a khNu, k p th i cách ly, qu n lý các trư ng h p nghi ng . T ng s hành khách nh p c nh t ngày 25/4/2009 n ngày 26/10/2009 t i các c a khNu qu c t là 3.019.405 ngư i trong ó 1.671.893 ngư i n t các qu c gia có y u t d ch t ; có 1.411 trư ng h p nghi ng . 3. Các Vi n VSDT/Pasteur ti p t c ki m tra ánh giá các phòng xét nghi m t i các a phương, ơn v . Hi n nay B Y t ã công b 22 phòng xét nghi m ư c phép chNn oán xác nh vi rút cúm A(H1N1), trong ó mi n B c: 12, mi n Trung và Tây Nguyên: 03 và mi n Nam: 07 phòng. 4. Ngày 28/10/2009, B trư ng B Y t ã ký Quy t nh s 4128/Q -BYT v vi c ban hành Hư ng d n giám sát và phòng ch ng d ch cúm A(H1N1). 5. Tri n khai vi c mua s m các trang thi t b , v t tư phòng ch ng d ch theo quy t nh b sung kinh phí ch ng d ch và tri n khai các chính sách áp d ng cho các i tư ng tham gia phòng ch ng d ch theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph . 6. ư c s ng ý c a Lãnh o B , tình hình d ch cúm A(H1N1) trên toàn qu c s ư c thông báo hàng tu n trên các phương ti n thông tin i chúng. Thông báo t xu t trong các trư ng h p di n bi n b t thư ng, s bi n i c a vi rút, các trư ng h p kháng thu c, …
  4. 7. Duy trì oàn công tác thư ng tr c t i khu v c phía Nam tr c ti p ki m tra, ch o công tác phòng ch ng d ch cúm A(H1N1) t i m t s t nh/thành ph khu v c phía Nam. 8. D th o hư ng d n chNn oán i u tr cúm A(H1N1) cho ph n có thai. 9. Ti p t c c p phát b sung thu c Tamiflu cho các t nh/thành ph và các ơn v tr c thu c B Y t . 10. Làm vi c v i T ch c Y t th gi i bàn v nhu c u Tamiflu c a Vi t Nam trong th i gian t i. 11. Ph i h p v i Ban tuyên giáo Trung ương hoàn ch nh cu n CNm nang phòng ch ng cúm A(H1N1) cho các c p Lãnh o. IV. Ý KI N CH O C A BAN CH O QU C GIA Sau khi nghe các Trư ng Ti u Ban và i di n các thành viên Ban Ch o báo cáo, PGS.TS Tr nh Quân Hu n, Th trư ng B Y t - Phó trư ng ban thư ng tr c Ban ch o qu c gia phòng ch ng i d ch cúm ngư i thay m t Ban ch o ã có ý ki n ch o c th như sau: 1. Ti u ban giám sát: - Ti p t c tăng cư ng th c hi n công tác giám sát cúm A(H1N1) t i các c a khNu và t i c ng ng ( c bi t t i các t nh chưa ghi nh n ca b nh), chú ý h c sinh, sinh viên là i tư ng nguy cơ cao. - Duy trì 15 i m giám sát cúm qu c gia phát hi n s m, x lý k p th i các d ch và theo dõi s bi n i gen, tính kháng thu c c a vi rút cúm A(H1N1), ra các gi i pháp phòng và i u tr phù h p. - Xây d ng k ho ch t ch c các l p t p hu n, ôn c các ơn v th c hi n Hư ng d n giám sát và phòng ch ng d ch cúm A(H1N1) ban hành theo Quy t nh 4128/Q - BYT ngày 28/10/2009 c a B trư ng B Y t . 2. Ti u ban i u tr : - T ch c các oàn ki m tra, ánh giá công tác i u tr b nh nhân cúm A(H1N1) t i các a phương trong c nư c. - T ch c h p h i ng chuyên môn s m ưa ra các phương án i u tr trong ó có v n qu n lý, theo dõi, s d ng Tamiflu m b o v a i u tr k p th i cho ngư i dân h n ch t vong v a không x y ra hi n tư ng kháng thu c, c bi t phương án cho mùa ông s p t i khi s lư ng b nh nhân ư c d oán tăng cao. 3. Ti u ban Tuyên truy n: - Căn c vào tình hình th c t , ph n ánh c a ngư i dân xây d ng các thông i p c th trong công tác phòng ch ng cúm A(H1N1) k c vi c phân tuy n i u tr , xét
  5. nghi m cho ngư i dân tránh hi n tư ng quá t i các b nh vi n, cơ s xét nghi m tuy n trên. - T p trung xây d ng thông i p, tài li u truy n thông hư ng d n c th cho ngư i dân v các bi n pháp phòng ch ng: eo khNu trang, r a tay không nh ng phòng b nh cúm A(H1N1) mà còn phòng các b nh truy n nhi m khác lây theo ư ng hô h p. 4. Ti u ban h u c n: - Ph i h p v i B Tài chính t ng h p nhu c u c a 13 t nh/thành ph chưa g i k ho ch b sung kinh phí phòng ch ng d ch cúm A(H1N1) s m trình Th tư ng Chính ph phê duy t. - Theo dõi giá v c xin, s lư ng, th i gian các công ty có th cung c p v c xin phòng cúm A(H1N1) cho Vi t Nam, c bi t lưu ý nh ng công ty có s n phNm ã ư c T ch c Y th gi i khuy n cáo, báo cáo Lãnh o B . 5. i v i t t c các ti u ban và các ơn v thành viên: - Các ti u ban c n hư ng d n c th các a phương, B /ngành tri n khai các ho t ng, mua s m v t tư trang thi t b theo th t ưu tiên ph c v công tác phòng ch ng d ch cúm A(H1N1), m b o s d ng úng, có hi u qu ngu n kinh phí ư c phân b theo Quy t nh c a Th tư ng Chính ph . - Ph i h p ch t ch v i B Y t trong vi c cung c p các thông tin liên quan n d ch cúm A(H1N1). - Tham d h p Ban Ch o vào lúc 16h00 ngày th Tư hàng tu n. B Y t thông báo ý ki n ch o c a Ban Ch o qu c gia phòng ch ng i d ch cúm ngư i các ơn v bi t và th c hi n. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: PHÓ TRƯ NG BAN THƯ NG - PTT. Nguy n Thi n Nhân ( báo cáo); - Văn phòng Trung ương ng ( báo cáo); TR C - Văn phòng Chính ph ( báo cáo); - BT. Nguy n Qu c Tri u ( báo cáo); BAN CH O QU C GIA PHÒNG - Các ng chí Th trư ng; CH NG - Thành viên BC QGPC DC ngư i; - Các Trư ng Ti u ban ( th c hi n); I DNCH CÚM NGƯ I - C c DPMT; KCB, V PC, KH-TC; - Văn phòng B ; - Lưu: VT, DPMT. Tr nh Quân Hu n
Đồng bộ tài khoản