Thông báo 107/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Uyên Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
37
lượt xem
2
download

Thông báo 107/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo 107/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp về Đề án đầu tư "Trung tâm điều trị và chăm sóc sức khỏe theo yêu cầu" tại bệnh viện Chợ Rẫy - Bộ Y tế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo 107/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 107/TB-VPCP Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2008 THÔNG BÁO Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp về Đề án đầu tư "Trung tâm điều trị và chăm sóc sức khỏe theo yêu cầu" tại bệnh viện Chợ Rẫy - Bộ Y tế Ngày 22/4/2008, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì cuộc họp về Đề án đầu tư "Trung tâm điều trị và chăm sóc sức khỏe theo yêu cầu" tại bệnh viện Chợ Rẫy - Bộ Y tế. Tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo các Bộ: Y tế, Tài nguyên và Môi trường và Văn phòng Chính phủ; đại diện UBND thành phố Hồ Chí Minh; Ban Giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy và Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần Chợ Rẫy - M&C. Sau khi nghe các cơ quan, đơn vị báo cáo và thảo luận, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã kết luận như sau: 1. Đề án đầu tư "Trung tâm điều trị và chăm sóc sức khỏe theo yêu cầu" tại bệnh viện Chợ Rẫy thuộc Bộ Y tế là đề án đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý về chủ trương từ tháng 4/2006; Bộ Y tế đã ban hành Quyết định phê duyệt Đề án (Trung tâm này nằm trong quy hoạch phát triển bệnh viện Chợ Rẫy đến năm 2015 đã được Bộ Y tế phê duyệt). 2. Bệnh viện Chợ Rẫy là bệnh viện công lập từ năm 1975, do đó người chủ sở hữu thương hiệu bệnh viện Chợ Rẫy là Nhà nước. Vì vậy, khi liên kết để kinh doanh bằng thương hiệu bệnh viện Chợ Rẫy là Nhà nước, thông qua Bộ chủ quản bệnh viện là Bộ Y tế, phải tham gia quyết định về giá trị thương hiệu và lợi ích của nhà nước, của tập thể cán bộ, công nhân viên bệnh viện Chợ Rẫy trong quá trình góp vốn liên doanh. 3. Để tạo cơ sở cần thiết cho việc quyết định triển khai Đề án, yêu cầu: a, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Y tế và UBND thành phố Hồ Chí Minh đề xuất phương án sử dụng đất để xây dựng Trung tâm, nguyên tắc xác định giá thuê đất, phương án thuê đất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/5/2008. b, Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, đề xuất các tiêu chí, tiêu chuẩn, nguyên tắc xác định giá trị thương hiệu của các bệnh viện công lập khi sử dụng thương hiệu để tham gia liên kết đầu tư phát triển bệnh viện và vận dụng cụ thể vào trường hợp bệnh viện Chợ Rẫy. Bộ Y tế chịu trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện nhiệm vụ nêu trên trước ngày 30/5/2008. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan và UBND thành phố Hồ Chí Minh biết, thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM - Như trên;
  2. - Thủ tướng , các PTTg Chính phủ; - Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Tài chính, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ; (Đã ký) - UBND thành phố Hồ Chí Minh; - Bệnh viện Chợ Rẫy; - Công ty cổ phần Chợ Rẫy - M&C; Trần Quốc Toản - VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản, các Vụ: KTN, ĐMDN, TH, Cổng thông tin điện tử Chính phủ; - Lưu: KGVX (4), VT. DHC 25
Đồng bộ tài khoản