Thông báo 113/TB-VPCP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
66
lượt xem
1
download

Thông báo 113/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo 113/TB-VPCP về kết luận của Phó thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2003 về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo 113/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T PH NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 113/TB-VPCP Hà N i, ngày 07 tháng 8 năm 2003 THÔNG BÁO C A VĂN PHÒNG CHÍNH PH S 113/TB-VPCP NGÀY 07 THÁNG 8 NĂM 2003 THÔNG BÁO K T LU N C A PHÓ TH TƯ NG NGUY N T N DŨNG T I H I NGHN SƠ K T 6 THÁNG U NĂM 2003 V CÔNG TÁC B O M TR T T AN TOÀN GIAO THÔNG Ngày 19 tháng 7 năm 2003, t i thành ph H Chí Minh, Phó Th tư ng thư ng tr c Chính ph Nguy n T n Dũng ã ch trì h i ngh sơ k t 6 tháng u năm 2003 v công tác b o m tr t t an toàn giao thông. Tham d h i ngh có Ch t ch U ban an toàn giao thông Qu c gia, B trư ng B Giao thông v n t i ào ình Bình; Phó ch t ch U ban an toàn giao thông Qu c gia, Th trư ng B Công an Lê Th Ti m; các ng chí U viên ban an toàn giao thông Qu c gia; Ch t ch UBND (ho c Phó ch t ch UBND), Giám c Công an, Giám c S Giao thông v n t i các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. Sau khi nghe báo cáo sơ k t 6 tháng u năm 2003 v công tác b o m tr t t an toàn giao thông c a U ban an toàn giao thông Qu c gia, ý ki n tham gia c a các B , ngành và a phương, Phó Th tư ng Thư ng tr c Chính ph Nguy n T n Dũng ã k t lu n như sau: 1. Th i gian qua, trư c tình hình tai n n giao thông và ùn t c giao thông ã tr thành v n xã h i b c xúc, Ban Bí thư Trung ương ng ã có Ch th , Chính ph ã có Ngh quy t chuyên v công tác b o m tr t t an toàn giao thông. Th c hi n các ch o ó, các c p u ng, các B , ngành và UBND các c p ã xác nh ây là m t nhi m v tr ng tâm, ng lo t ra quân v i l c lư ng C nh sát nhân dân là nòng c t và ã t ư c k t qu tích c c bư c u. Sau 6 tháng tri n khai th c hi n Ch th c a Ban Bí thư, Ngh quy t c a Chính ph , tai n n giao thông ã gi m áng k (gi m 24,8% v s v , gi m 11,3% s ngư i ch t, gi m 31,9% s ngư i b thương; m i ngày gi m ư c hơn 3,5 s ngư i ch t, 28 ngư i b thương), ùn t c giao thông t ng bư c ư c kh c ph c, nh t là th ô Hà N i và thành ph H Chí Minh. Các qui nh pháp lu t v qu n lý tr t t , an toàn giao thông ư c b sung, hoàn thi n. Ý th c ch p hành pháp lu t v giao thông c a ngư i dân ư c nâng lên, tr t t k cương trong giao thông, tr t t ô th có chuy n bi n khá rõ; s ngư i s d ng phương ti n giao thông công c ng thay th phương ti n giao thông cá nhân ngày càng nhi u, ã có nhi u mô hình, i n hình làm t t công tác b o m tr t t an toàn giao thông (như à N ng; qu n Phú Nhu n, TP. H Chí Minh; qu n Hai Bà Trưng, TP. Hà N i...). Các c p chính quy n, các l c lư ng ch c năng có thêm kinh nghi m ch o, i u hành v tr t t an toàn giao thông. Th c t công tác cho
  2. th y vai trò c a l c lư ng C nh sát giao thông các c p ph i là nòng c t, xung kích m b o tr t t an toàn giao thông. Tuy nhiên, tai n n giao thông x y ra còn l n và nghiêm tr ng; k t qu t ư c là chưa v ng ch c; tai n n giao thông trong các tháng 5, 6, 7 có xu hư ng tăng hơn 4 tháng u năm; m t b ph n cán b ch c năng có tiêu c c trong th c thi nhi m v làm nh hư ng lòng tin c a nhân dân vào hi u l c qu n lý c a Nhà nư c. Ch o c a m t s UBND các c p chưa nghiêm túc; có a phương Ch t ch UBND t nh chưa th c s quan tâm úng m c, không th c hi n úng Ch th c a Ban Bí thư Trung ương ng và ngh quy t c a Chính ph . 2. T k t qu nêu trên, rút ra m t s bài h c kinh nghi m bư c u như sau: - Công tác m b o tr t t an toàn giao thông có k t qu t ư c như trên, trư c h t là do s lãnh o ch o t p trung sâu sát c a các c p u ng; vi c huy ng ư c s c m nh t ng h p c a toàn h th ng chính tr tham gia và trách nhi m cá nhân cao c a các ng chí lãnh o chính quy n trư c ng và nhân dân, trong ó vai trò c a ng chí Ch t ch UBND và Giám c Công an t nh, thành ph tr c thu c Trung ương là r t quy t nh. - Ph i x ph t nghiêm, kiên quy t (nh ng gi pháp m nh) nh ng hành vi vi ph m tr t t an toàn giao thông, coi ây là bi n pháp giáo d c tr c ti p v ý th c ch p hành pháp lu t c a ngư i tham gia giao thông, có tác d ng l n h n ch tai n n giao thông. - Các phương ti n thông tin i chúng Ny m nh công tác tuyên truy n giáo d c ã góp ph n t o nên s ng thu n c a toàn xã h i i v i ch trương, gi i pháp c a Chính ph v tr t t an toàn giao thông. 3. Nhi m v , gi i pháp trong th i gian t i: ng th i v i vi c tri n khai th c hi n t t 10 gi i pháp ã nêu t i báo cáo c a U ban an toàn giao thông qu c gia, các B , ngành, a phương c n t p trung làm ngay m t s công vi c c th sau ây: a. Phương châm th c hi n Ngh quy t 13 c a Chính ph là ph i kiên trì, kiên quy t, liên t c và ng b các gi i pháp b o m tr t t an toàn giao thông, coi ây là nhi m v tr ng tâm c a UBND các c p trong nhi u năm t i. C n ki n toàn ngay Ban an toàn giao thông các c p nh ng a phương chưa th c hi n úng Ch th c a Ban Bí thư và ngh quy t c a Chính ph . Ph n u 6 tháng cu i năm ph i ti p t c làm gi m tai n n giao thông và ùn t c giao thông trên c 3 tuy n ư ng s t, ư ng sông và ư ng b . B Giao thông v n t i, B Công an nghiên c u chuyên ưa ra gi i pháp x lý tai n n giao thông ư ng sông, ư ng s t, ngăn ch n cho ư c các v tai n n nghiêm tr ng trên tuy n ư ng s t và trên sông. b. Các gi i pháp b o m tr t t an toàn giao thông ph i th c hi n ng b , trong ó ti p t c x ph t nghiêm, kiên quy t các hành vi vi ph m lu t l giao thông. Nh ng bi n pháp x lý c thù c a t ng a phương ã ư c H ND t nh ch p nh n, nhân dân ng tình ng h thì ti p t c t ch c th c hi n cho t t. Các a phương c n khNn trương tri n khai nhân r ng nh ng i n hình, mô hình th c hi n t t v tr t t an toàn giao thông trên toàn a bàn.
  3. c. B Giao thông v n t i có bi n pháp x lý ngay các i m thư ng xuyên x y ra tai n n giao thông (các i m en) trên tuy n qu c l , UBND t nh thành ph tr c thu c Trung ương x lý các i m en trên tuy n t nh l , UBND huy n, xã có k ho ch toàn di n phát tri n và b o m tr t t an toàn giao thông nông thôn. d. B Giao thông v n t i, U ban an toàn giao thông Qu c gia ti p thu và pháp lu t hoá các bi n pháp mà các a phương tri n khai ã ư c ông o nhân dân ng tình ng h ; xi t l i tr t t k cương trong ào t o lái xe, tiêu chuNn phương ti n v n hành; rà soát l i vi c phân làn, phân tuy n, các bi n báo hi u, ch k ư ng... sao cho h p lý, thu n ti n và úng quy nh; nghiên c u trình (trong tháng 8/2003) s a i, b sung nh ng i m còn chưa phù h p c a Ngh nh 15, thNm quy n x ph t hành chính c a Trư ng phòng C nh sát tr t t trong Pháp l nh x lý vi ph m hành chính. Nh ng v n c thù c a t ng a phương thì UBND c p t nh trình H ND thông qua th c hi n (xe lôi, máy cày, x lý xe công nông...). . B Công an m t cao i m tu n tra, ki m soát x lý vi ph m tr t t an toàn giao thông chuNn b ph c v Seagame 22, nh t là Th ô Hà N i và thành ph H Chí Minh; có k ho ch tăng cư ng l c lư ng cho C nh sát giao thông trên tuy n qu c l ph i có l c lư ng C nh sát tu n tra ki m soát. Hoàn ch nh án v công tác b o m tr t t an toàn giao thông. e. B Tài chính s m ban hành chính sách tài chính khuy n khích phát tri n h th ng xe buýt công c ng; cùng B K ho ch và u tư xét c p ngay kho n t m ng trong án "Tăng cư ng biên ch , trang thi t b , ào t o, ch , chính sách cho l c lư ng c nh sát giao thông ư ng b " trong ngân sách d phòng cho B Công an mua s m thi t b , phương ti n b o m tr t t an toàn giao thông; giao Ch t ch UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t nh s d ng ti n ph t ph c v công tác b o m an toàn giao thông c a a phương. g. B Giáo d c ào t o t ch c vi c d y và h c cho h c sinh, sinh viên vi c ch p hành lu t an toàn giao thông, không h c sinh, sinh viên i h c b ng xe máy phân kh i l n không có b ng lái, không tham gia ua xe ho c c vũ ua xe trái phép. Các phương ti n thông tin i chúng ti p t c Ny m nh công tác tuyên truy n th c hi n Ngh quy t 13. ngh M t tr n T qu c và các oàn th qu n chúng là thành viên M t tr n phát huy k t qu ã t ư c, ti p t c th c hi n t t Ch th c a Ban Bí thư. Văn phòng Chính ph xin thông báo các U viên U ban an toàn giao thông, các B , ngành và U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương bi t, th c hi n. Nguy n Văn Lâm ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản