Thông báo 124/TB-VPCP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
37
lượt xem
2
download

Thông báo 124/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo 124/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Thủ tướng Phan Văn Khải tại cuộc họp Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ ngày 4/8/2003 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo 124/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T PH NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 124/TB-VPCP Hà N i, ngày 15 tháng 8 năm 2003 THÔNG BÁO C A VĂN PHÒNG CHÍNH PH S 124/TB-VPCP NGÀY 15 THÁNG 8 NĂM 2003 V Ý KI N K T LU N C A TH TƯ NG PHAN VĂN KH I T I CU C H P BAN CH O CCHC C A CHÍNH PH NGÀY 04/8/2003 Ngày 04/8/2003, Th tư ng Phan Văn Kh i ã làm vi c v i Ban Ch o c i cách hành chính c a Chính ph . Sau khi nghe B trư ng B N i v Quang Trung - y viên thư ng tr c Ban Ch o c i cách hành chính c a Chính ph trình bày Báo cáo công tác c i cách hành chính 6 tháng u năm và nhi m v công tác 6 tháng cu i năm 2003, Báo cáo c a Ban thư ký Ban Ch o CCHC c a Chính ph v ho t ng c a Ban Ch o và Ban thư ký th i gian qua và ý ki n phát bi u c a các thành viên Ban Ch o c i cách hành chính c a Chính ph , Th tư ng ã k t lu n như sau: 1. Nh t trí v i n i dung Báo cáo v công tác CCHC 6 tháng u năm và nhi m v công tác 6 tháng cu i năm 2003 c a Ban Ch o. Sáu tháng u năm 2003, Ban Ch o c i cách hành chính c a Chính ph và Ban Thư ký có nhi u c g ng giúp Th tư ng Chính ph ch o tri n khai chương trình công lác CCHC, ã làm ư c nhi u vi c có k t qu . c bi t là trong th i gian qua, Ban Ch o ã tham gia thNm nh Chính ph xét duy t và ban hành các ngh nh quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a các b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph , ch d o t ng k t thí i m c i cách hành chính theo mô hình "m t c a", khoán biên ch và chi phí hành chính, thí i m c i cách th t c hành chính t i các c ng bi n, thí i m v phân c p qu n lý hành chính trong công tác b o m tr t t và an toàn giao thông m t s qu n c a th ô Hà N i và thành ph H Chí Minh. Ban Ch o c n ti p t c ch ng xu t và tham gia ý ki n trong vi c giúp Th tư ng Chính ph ch o ki m tra các b , ngành, chính quy n a phương th c hi n khNn trương Chương trình t ng th c i cách hành chính và các chương trình hành ng. 2. V chương trình công tác 6 tháng cu i năm, c n ch o th c hi n t t các nhi m v quan tr ng sau ây: a) Ti p t c nghiên c u hoàn thi n các th ch kinh t th trư ng nh hư ng xã h i ch nghĩa, thúc Ny vi c xây d ng h th ng th trư ng ng b , áp ng yêu c u phát tri n kinh t - xã h i và h i nh p kinh t qu c t . ây là v n h t s c quan tr ng và ph c t p, òi h i ph i nghiên c u r t sâu và ti n hành khNn trương, ng b . Hư ng
  2. ưu tiên là ti p t c i m i cơ ch qu n lý i v i doanh nghi p, lo i b nh ng c n tr , vư ng m c thúc Ny ho t ng s n xu t kinh doanh, phát huy n i l c. Trong Ban Ch o c n có s phân công ch o th c hi n có hi u qu . Phó Th tư ng Nguy n T n Dũng cùng B trư ng Tư pháp Uông Chu Lưu, B trư ng Tài chính Nguy n Sinh Hùng, ng chí Qu c Sam, ng chí Tr n Xuân Giá t ch c vi c nghiên c u và ch o các b , ngành có liên quan th c hi n nhi m v này. b) Ny m nh vi c th c hi n ch trương xã h i hóa các ho t ng s nghi p, d ch v công; tách qu n lý nhà nư c ra kh i ho t ng s nghi p, d ch v công. ây là m t ch trương l n c a ng và Nhà nư c mà xét v th c ch t là m t cu c cách m ng. Th c hi n t t ch trương này s t o ra chuy n bi n m nh v ho t ng c a b máy nhà nư c và thúc Ny phát tri n kinh t - xã h i. ng chí Nguy n Khánh cùng B trư ng các b : Y t , Giáo d c và ào t o, Văn hóa - Thông tin, Khoa h c và Công ngh và U ban Th d c Th thao t ch c vi c nghiên c u xu t v i Chính ph nh ng cơ ch , chính sách c th , sát th c t nh m thúc Ny nhanh công tác này. C n huy ng m t s chuyên gia có trình cao tham gia vi c nghiên c u. c) Ti p t c tri n khai ch trương phân c p qu n lý hành chính nhà nư c v i tinh th n là phân c p m nh cho a phương; phân công quy n h n và trách nhi m rõ ràng. Phân c p ph i g n v i quy ho ch, k ho ch và i m i cơ ch qu n lý. B trư ng B N i v Quang Trung, B trư ng B Tài chính Nguy n Sinh Hùng ch o vi c nghiên c u và ôn c các b , ngành th c hi n t t nhi m v này. d) Tăng cư ng công tác ào t o, b i dư ng i ngũ cán b , công ch c trong h th ng hành chính nhà nư c t Trung ương n cơ s . B máy và trình , năng l c c a i ngũ cán b , công ch c hi n nay chưa theo k p yêu c u qu n lý n n kinh t th trư ng nh hư ng xã h i ch nghĩa. ng th i v i vi c ào t o, b i dư ng, ph i kiên quy t ưa ra kh i b máy nh ng ngư i không phNm ch t, năng l c. C n b trí m t kho n kinh phí t ngân sách nhà nư c 1àm vi c i u ch nh, ch n ch nh i ngũ cán b , công ch c. i ngũ cán b , công ch c nhà nư c ph i ư c chuNn hóa v tiêu chuNn chuyên môn, nghi p v và phNm ch t o c. B trư ng B N i v Quang Trung ch trì, t ch c nghiên c u, xu t gi i pháp th c hi n có k t qu công vi c này. ) Ban Cán s ng Chính ph ư c B Chính tr giao chuNn b báo cáo ki m i m gi a nhi m kỳ th c hi n Ngh quy t i h i ng l n th IX c a ng. Ban Ch o c i cách hành chính c a Chính ph c n t ch c th o lu n, có ý ki n ánh giá 3 năm th c hi n c i cách hành chính. ng chí Nguy n Khánh và ng chí Qu c Sam tr c ti p góp ý ki n v i các ng chí ch u trách nhi m so n th o báo cáo. 3. V ki n toàn Ban Ch o c i cách hành chính c a Chính ph và Ban Thư ký: - ng ý b sung ng chí Nguy n Sinh Hùng, B trư ng B Tài chính và ng chí Tr n Xuân Giá, Trư ng Ban Ban Nghiên c u c a Th tư ng làm U viên Ban Ch o c i cách hành chính c a Chính ph . ng chí Quang Trung làm Phó Ban thư ng tr c Ban Ch o. ng chí Nguy n Khánh, ng chí Qu c Sam ti p t c tham gia ch o c i cách hành chính, là y viên Ban Ch o, làm vi c chuyên trách.
  3. ng chí Nguy n T n Dũng, Phó Th tư ng Thư ng tr c, giúp Th tư ng thư ng xuyên làm vi c v i Ban Ch o c i cách hành chính và Ban Thư ký Ban ch o. ng ý vi c ki n toàn Ban Thư ký c a Ban Ch o. T ng thư ký ph i dành h u h t thì gi cho công vi c c i cách hành chính. Ngoài 2 V trư ng V c i cách hành chính (Văn phòng Chính ph và B N i v ) c n b sung m t s cán b có trình nghiên c u và có kinh nghi m qu n lý hành chính nhà nư c cho Ban Thư ký. Các thành viên Ban thư ký ph i ho t ng chuyên trách, ho c t p trung ph n l n th i gian làm vi c cho nhi m v c i cách hành chính. Ho t ng hàng ngày c a Ban Thư ký g n v i B N i v là cơ quan thư ng tr c v c i cách hành chính c a Chính ph . oàn M nh Giao ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản