Thông báo 127/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Dang Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
114
lượt xem
5
download

Thông báo 127/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo 127/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về rà soát các đồ án quy hoạch, dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo 127/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------- Số: 127/TB-VPCP ----------------------- Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2009 THÔNG BÁO Kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về rà soát các đồ án quy hoạch, dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội Ngày 03 tháng 4 năm 2009 tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp về rà soát các đồ án quy hoạch, dự án đầu tư xây dựng trên. địa bàn thành phố Hà Nội. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Bộ: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau: 1. Biểu dương Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có nhiều cố gắng trong việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 240/TB-VPCP ngày 05 tháng 9 năm 2008. Công tác rà soát các đồ án quy hoạch, các dự án đầu tư xây dựng được thực hiện công phu, cẩn thận, phản ánh đầy đủ hiện trạng quy hoạch thực tế của Thành phố, làm cơ sở cho việc quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội trong thời gian tới; 2. Bộ Xây dựng chỉ đạo Tư vấn nước ngoài trúng tuyển lập Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội nghiên cứu, tiếp thu các đề xuất, kiến nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về các nội dung: Phân bố, kiểm soát dân cư ngoại vi; quy hoạch hệ thống giao thông, đặc biệt là hệ thống đường trục giao thông không có các dải đô thị bám ven trục; tiêu chí sử dụng đất trong từng giai đoạn; việc sử dụng đất vùng phân lũ sông Tích, sông Đáy trong điều kiện các công trình trị thuỷ đầu nguồn đưa vào khai thác sử dụng. Hoàn thành Báo cáo Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội lần 1, báo cáo Ban Chỉ đạo Quy hoạch đầu tư xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội trong tháng 4 năm 2009 và báo cáo Thường trực Chính phủ vào tháng 5 năm 2009; 3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong tháng 5 năm 2009, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về vấn đề phân lũ, chậm lũ cho khu vực vùng Thủ đô Hà Nội; 4. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tiếp thu ý kiến các cơ quan, hoàn thiện tiêu chí đánh giá, cho phép tiếp tục triển khai các đồ án quy hoạch, các dự án đầu tư xây dựng. Các đồ án quy hoạch, các dự án đầu tư được phép tiếp tục triển khai phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu thủ tục của nhà nước, phù hợp với Quy hoạch xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội và yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô Hà Nội. Đối với các dự án đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép đầu tư, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo đàm phán và quyết định triển khai thực hiện, đặc biệt là các dự án đầu tư phát triển đô thị phù hợp với yêu cầu phát triển đô thị và theo đúng quy định hiện hành. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM - Thủ tướng Chính phủ, PTT Hoàng Trung Hải; PHÓ CHỦ NHIỆM - Các Bộ: Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển (Đã ký) nông thôn, Tài nguyên và Môi trường; - UBND thành phố Hà Nội; - VPCP: BTCN, các PCN Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng; - Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, ĐP; - Lưu: VT, KTN (3). Phạm Văn Phượng
Đồng bộ tài khoản