Thông báo 167/TB-VPCP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
40
lượt xem
2
download

Thông báo 167/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 167/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp ban chỉ đạo nhà nước quy hoạch điện VI do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo 167/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 167/TB-VPCP Hà N i, ngày 25 tháng 05 năm 2009 THÔNG BÁO Ý KI N K T LU N C A PHÓ TH TƯ NG HOÀNG TRUNG H I T I CU C H P BAN CH O NHÀ NƯ C QUY HO CH I N VI (Phiên h p th năm) Ngày 13 tháng 5 năm 2009, Phó Th tư ng Hoàng Trung H i, Trư ng Ban Ch o Nhà nư c Quy ho ch i n VI ã ch trì phiên h p th năm ki m i m tình hình th c hi n các d án i n theo Quy ho ch i n VI. Tham gia cu c h p có các thành viên Ban Ch o Nhà nư c; ng chí Thái Ph ng Nê, Phái viên c a Th tư ng Chính ph ; i di n y ban Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng c a Qu c h i; Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; các T p oàn: i n l c Vi t Nam, D u khí Vi t Nam, Công nghi p Than và Khoáng s n Vi t Nam; các T ng công ty: L p máy Vi t Nam, Sông à. Sau khi nghe B Công Thương báo cáo t ng h p tình hình th c hi n các d án i n theo Quy ho ch i n VI; các T p oàn và các T ng công ty báo cáo b sung; ý ki n c a các thành viên Ban Ch o Nhà nư c Quy ho ch i n VI và các i bi u tham d h p; Phó Th tư ng Hoàng Trung H i, Trư ng Ban Ch o Nhà nư c Quy ho ch i n VI k t lu n như sau: I. ÁNH GIÁ CHUNG Th ng nh t v i báo cáo c a B Công Thương và c a T công tác Ban Ch o Nhà nư c Quy ho ch i n VI v ánh giá chung ti n xây d ng các d án ngu n và lư i i n. Qua i u hành, các ơn v ã có nhi u n l c, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ã ch o các Ngân hàng thương m i và Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam thu x p v n cho các d án i n. Các B ã thư ng xuyên theo dõi giúp doanh nghi p tháo g khó khăn, vư ng m c. Tuy nhiên, so v i m c tiêu ti n phát i n và kh i công theo k t lu n c a cu c h p Ban Ch o Nhà nư c Quy ho ch i n VI (Thông báo s 43/TB-VPCP ngày 11 tháng 02 năm 2009 c a Văn phòng Chính ph ) thì nhi u d án chưa áp ng yêu c u. Trong 35 d án ngu n i n ang thi công, có 12 d án b ch m t 3 n 6 tháng; 04 d án chưa xác nh ư c ti n . c bi t, nhi u d án chuNn b kh i công b ch m; ch có 3 d án l n có th kh i công so v i trên 10 d án d ki n trong năm 2009. Nh ng nguyên nhân chính làm ch m ti n thi công m t s d án ngu n i n bao g m: - Nhân l c và thi t b thi công c a các nhà th u nhi u d án chưa áp ng yêu c u; năng l c tài chính h n ch , trong khi công tác thanh toán kh i lư ng hoàn thành và bù giá v t li u thư ng b ch m; - Vai trò c a T ng th u không ư c phát huy y : không ch ng trong ph i h p v i các nhà th u trong t h p; chưa k p th i i u ng, h tr và thay th nhà th u ph ; - L c lư ng qu n lý d án c a Ch u tư t i m t s d án m ng và thi u kinh nghi m d n n tri n khai ch m, lúng túng; - Công tác gi i phóng m t b ng t i nhi u d án g p khó khăn. kh c ph c, yêu c u các ch u tư, các nhà th u, các B , ngành, a phương và các ơn v liên quan ti p t c th c hi n các gi i pháp ã thông qua t i các phiên h p trư c c a Ban Ch o Nhà nư c
  2. khNn trương thi công các d án, áp ng yêu c u ti n ; cho phép ch u tư các d án i n ư c quy t nh vi c thay i nhà th u n u không th c hi n úng ti n yêu c u, theo H p ng kinh t ký k t gi a các bên. T ng h p ti n d ki n c a các d án ưa vào v n hành và kh i công các năm 2009 và 2010 trong Ph l c kèm theo. II. NHI M V C A CÁC B , NGÀNH, NA PHƯƠNG VÀ CÁC ƠN VN LIÊN QUAN 1. B Công Thương - Xây d ng l trình t ng bư c Vi t Nam có th thi t k , ch t o ư c các t máy nhi t i n; i t các khâu ơn gi n n ph c t p, t các t máy có công su t nh n t máy có công su t l n. Ch o các doanh nghi p Vi t Nam ch ng tìm i tác nư c ngoài có năng l c th c hi n h p tác, chuy n giao công ngh trong lĩnh v c này. - Ch o vi c l p Quy ho ch i n VII, trong ó c n lưu ý vi c ph i h p gi a tư v n trong nư c và tư v n nư c ngoài. - Ch o vi c cân i than cho nhà máy i n Thái Nguyên, trên cơ s cân i kh năng cung c p và nhu c u than c a Thái Nguyên và các t nh lân c n, báo cáo Th tư ng Chính ph . - Ch o các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t ch c l p quy ho ch phát tri n i n l c giai o n 2011 – 2015, có xét n năm 2020; t ch c phê duy t trong năm 2009 – 2010. - Ch o T p oàn i n l c Vi t Nam (EVN) tích c c ph i h p và i u v i các nhà máy i n ngoài EVN ang trong giai o n v n hành th , phù h p v i k ho ch th nghi m, m b o các nhà máy hoàn thành công tác th nghi m tin c y và ưa vào v n hành thương m i úng ti n . - Ch trì, ph i h p v i B Tài chính gi i quy t các vư ng m c trong vi c àm phán mua bán i n gi a các nhà máy IPP, BOT và EVN. - Ch o xây d ng và ban hành Thông tư hư ng d n phương th c v n hành h th ng i n; trong ó quy nh phương th c dài h n (tháng, năm) do B Công Thương phê duy t; quy nh v ki m tra và giám sát công tác i u h th ng i n; b o m hi u qu kinh t và bình ng gi a các ngu n i n. - Ch trì cân i các ngu n nhiên li u cho phát i n n năm 2015; phương th c huy ng các nhà máy i n Cà Mau s d ng h t lư ng khí t PM3-CAA theo th a thu n v i các i tác c a Malaysia. - Ch trì cùng các B , ngành, a phương và ơn v liên quan gi i quy t ki n ngh c a y ban nhân dân thành ph à N ng v vi c xây d ng D án th y i n k My 4 gây thi u nư c cho thành ph à N ng sau này. - Báo cáo Thư ng tr c Chính ph trong tháng 5 năm 2009 v ti n các d án mua i n t Lào, các v n còn vư ng m c trong h p tác mua bán i n v i nư c b n. - Yêu c u Công ty trách nhi m h u h n Hưng Nghi p Formosa báo cáo làm rõ ph m vi m r ng công su t c a nhà máy i n; xem xét; báo cáo Th tư ng Chính ph . - ThNm tra, trình Th tư ng Chính ph phê duy t Quy ho ch a i m xây d ng các d án i n h t nhân trong tháng 6 năm 2009. - Ny nhanh ti n xây d ng d th o Ngh nh v nhà máy i n h t nhân, trình Chính ph xem xét, ban hành trong tháng 8 năm 2009.
  3. - KhNn trương hoàn thành, trình Chính ph xem xét ban hành Ngh nh s a i, b sung Ngh nh s 106/2005/N -CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 c a Chính ph , quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t i n l c v b o v an toàn công trình lư i i n cao áp. 2. B K ho ch và u tư - Làm vi c v i phía Nh t B n, b sung d án nhi t i n Thái Bình 1 vào danh sách các d án vay v n ODA năm 2009. - Cân i v n ngân sách l p Quy ho ch phát tri n i n qu c gia và Quy ho ch phát tri n i n l c các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. - KhNn trương t ch c thNm nh D án nhà máy i n h t nhân Ninh Thu n, b o m trình Qu c h i xin ch trương u tư t i cu c h p cu i năm 2009. - ng trư c v n ngân sách năm 2010 cho các d án Tây Nguyên và d án th y i n Qu ng Tr . - Ưu tiên b trí ngu n v n ADB, WB cho các d án ngu n i n, nh t là các ngu n i n phía Nam. 3. B Tài nguyên và Môi trư ng - Làm vi c v i các ơn v có liên quan th ng nh t ánh giá nh hư ng c a các công trình thư ng lưu sông à trên t Trung Qu c n các công trình th y i n c a Vi t Nam, hoàn thành trư c khi trình Qu c h i xin ch trương u tư D án th y i n Lai Châu. - Báo cáo ánh giá nh hư ng c a các lưu v c sông thu c các nư c trong khu v c n cân b ng nư c c a Vi t Nam; trong ó c n xác nh tác ng trong các mùa, c bi t là mùa khô. - Xây d ng trình Th tư ng Chính ph phê duy t ho c phê duy t khi ư c y quy n các quy trình v n hành liên h ch a th y i n Sông Ba – Sông Hinh; các nhà máy trên các sông Sê San, Srê Pok và các Quy trình v n hành liên h ch a th y i n, th y l i khác. - Ph i h p v i B Tài chính, B Công Thương, cùng EVN làm vi c v i các t nh tháo g các vư ng m c trong gi i phóng m t b ng các d án i n. 4. B Tài chính - Nghiên c u gi i quy t ki n ngh c a Ch u tư và T ng th u EPC D án nhi t i n CNm Ph v vi c n p thu i v i các thi t b c a D án. - Ch trì, ph i h p v i B Công Thương thNm nh giá khí t m Lan theo ngh c a T p oàn D u khí Vi t Nam. 5. B Khoa h c và Công ngh Hoàn thi n, ban hành Thông tư hư ng d n v an toàn h t nhân i v i l a ch n a i m nhà máy i n h t nhân trong giai o n quy t nh ch trương u tư như m t văn b n c l p khi chưa ban hành Ngh nh v nhà máy i n h t nhân. 6. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Ch o th c hi n x lý s c và hoàn thi n b n m t p bê tông D án th y l i – th y i n C a t, hoàn thành trư c ngày 15 tháng 6 năm 2009 m b o an toàn công trình. 7. B Xây d ng
  4. - Hư ng d n Ch u tư và Nhà th u D án th y i n Xekaman 3 v qu n lý ch t lư ng công trình theo quy nh c a Lào; ph i h p v i B Tài chính hư ng d n k p th i các vư ng m c v thanh toán, bù giá v t li u theo ki n ngh c a các Ch u tư và Nhà th u. - Xem xét và có ý ki n th a thu n v vi c áp d ng các tiêu chuNn chuyên ngành cho x lý n n b ng phương pháp hút chân không do nhà th u Fecon-Shanghai Harbor xu t áp d ng cho D án nhà máy nhi t i n Nhơn Tr ch 2. 8. B Giao thông v n t i - Ch o các ơn v khNn trương tri n khai xây d ng D án tránh ng p Qu c l 28, o n tuy n khu v c lòng h th y i n ng Nai 3 b o m tích nư c h ch a vào tháng 6 năm 2010. - Xem xét b sung vào quy ho ch c ng bi n các c ng trung chuy n than và các c ng chuyên dùng t i các Trung tâm nhi t i n than. 9. B Lao ng – Thương binh và Xã h i Xem xét v ch ph c p ti n lương thu hút lao ng và khuy n khích u tư i v i D án th y i n Xekaman 3 và các d án i n u tư ra nư c ngoài. 10. Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam - Ti p t c ch o các Ngân hàng thương m i, Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam cân i v n cho các d án i n. - Xem xét, ti p t c gi i ngân và cho giãn th i h n hoàn thành các th t c h sơ v gi y ch ng nh n s d ng t, gi y phép s d ng nư c m t và h p ng mua bán i n i v i D án th y i n A Lư i. 11. y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương - Ph i h p ơn v có liên quan, hoàn thành t t công tác gi i phóng m t b ng, n bù, tái nh cư các d án i n theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. - y ban nhân dân t nh Thanh Hóa ôn c hoàn thi n vi c xác nh ngu n g c t áp giá n bù t , phân lo i di n tích các lô t, công b b n , phân lô th a v di dân tái nh cư cho các h dân d án Nhi t i n Nghi Sơn 1. - y ban nhân dân các t nh: Ti n Giang, Vĩnh Long, ng Tháp; thành ph H Chí Minh, thành ph C n Thơ th c hi n nghiêm túc văn b n s 2218/VPCP-KTN ngày 08 tháng 4 năm 2009 c a Văn phòng Chính ph trong công tác gi i phóng m t b ng tuy n ư ng dây 500 kV Nhà Bè – Cai L y – Ô Môn. 12. T p oàn i n l c Vi t Nam - Ti p t c th c hi n các nhi m v t i Thông báo s 43/TB-VPCP ngày 11 tháng 02 năm 2009 c a Văn phòng Chính ph . - Có k ho ch u tư ng b h th ng lư i truy n t i phù h p v i ti n xây d ng c a các nhà máy i n. - T ng h p danh sách các thành viên thay i trong t h p nhà th u; nhu c u v n còn thi u c a các d án i n trình Th tư ng Chính ph xem xét. - KhNn trương hoàn thành u th u mua thi t b cho tr m bi n áp 500kV Hi p Hòa; hoàn thành óng i n H th ng i n u n i Nhà máy th y i n Sơn La tuy n I vào tháng 8 năm 2010 và tuy n II vào tháng 3 năm 2011.
  5. 13. T p oàn D u khí Vi t Nam - Ti p t c tri n khai D án nhi t i n Nhơn Tr ch 2 theo hai giai o n áp ng nhu c u i n tăng nhanh vào nh ng năm t i. - KhNn trương hoàn thành l p Báo cáo u tư D án th y i n Luong Prabang t i Lào, c n tính toán công trình trong quy ho ch b c thang, công trình ch u tư khi ánh giá d án có hi u qu . 14. T p oàn Công nghi p Than – Khoáng s n Vi t Nam - KhNn trương hoàn t t các th t c có th kh i công d án nhi t i n M o Khê trong tháng 5 năm 2009. - S m hoàn thành D án u tư nhà máy nhi t i n Phú Qu c xem xét ti n u tư d án tuy n cáp 110 kV c p i n cho o Phú Qu c. - S m hoàn thành D án u tư nhà máy nhi t i n Lý Sơn. - Ch o các nhà th u hoàn thành vi c ch y không t i và phát i n thương m i D án nhi t i n Sơn ng trong quý II năm 2009. - Có k ho ch b o m cung c p than cho các d án i n ã ư c phê duy t trong Quy ho ch i n VI. 15. T ng công ty Sông à - Báo cáo Ban Ch o Nhà nư c v vi c thông quan c a khNu khi th c hi n D án th y i n Xekaman 3 có ý ki n v i y ban liên Chính ph Vi t – Lào. - ChuNn b các i u ki n kh i công xây d ng các d án th y i n Xekaman 1, Sê Kông 3 và Xekaman 4. 16. T ng công ty L p máy Vi t Nam T p trung l c lư ng trong vi c th c hi n các d án ư c giao làm T ng th u EPC, m b o hi u qu , ti n và ch t lư ng công trình. Yêu c u các B , ngành, a phương và các ch u tư, nhà th u ti p t c th c hi n k t lu n c a Trư ng ban Ban Ch o nhà nư c Quy ho ch i n VI trong cu c h p Ban Ch o l n th tư t i Thông báo s 43/TB-VPCP ngày 11 tháng 02 năm 2009 c a Văn phòng Chính ph . Văn phòng Chính ph xin thông báo các B , ngành, a phương và các ơn v liên quan bi t, th c hi n. KT. B TRƯ NG, CH NHI M PHÓ CH NH M Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; Văn Tr ng Lý - Các Ngân hàng thương m i: Công thương, Ngo i thương, Nông nghi p và Phát tri n NT, u tư và Phát tri n Vi t Nam; - Các t p oàn: i n l c VN; D u khí VN; CN Than – Khoáng s n VN; - Các T ng công ty: Sông à, L p máy Vi t Nam;
  6. - Các CTCP H i Phòng, Qu ng Ninh, CNm Ph ; - Thành viên BC nhà nư c Quy ho ch i n VI; - ng chí Thái Ph ng Nê, Phái viên Th tư ng CP; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, Các V : TKBT, KTTH, QHQT, P; - Lưu: Văn thư, KTN (5b). PH L C I T NG H P TI N CÁC D ÁN ANG THI CÔNG (Ban hành kèm theo Thông báo s 167/TB-VPCP ngày 25 tháng 5 năm 2009 c a Văn phòng Chính ph ) TT Tên D án Công su t Ch u tư Ti n phát Ti n phát i n hi u l p máy i n theo ch nh tháng (quý)/năm (MW) QH VI Phát i n Phát i n t t máy 1 máy cu i cùng 1 N H i Phòng I 2x300 CTCPN H i Phòng 2008-2009 10/2009 12/2009 2 N H i Phòng II 2x300 CTCPN H i Phòng 2009-2010 10/2010 4/2011 3 N Qu ng Ninh I 2x300 CTCPN Qu ng Ninh 2009 10/2009 I/2010 4 N Qu ng Ninh II 2x300 CTCPN Qu ng Ninh 2010-2011 9/2010 3/2011 5 N CNm Ph I 1x300 TKV 2009 9/2009 6 N CNm Ph II 1x300 TKV 2010 10/2010 7 N Uông Bí MR II 1x300 EVN 2011 2011 8 N Sơn ng 2x110 TKV 2008 6/2009 12/2009 9 uôi hơi Nhơn Tr ch 1x150 PVN 2008 7/2009 I 10 T Hu i Qu ng 2x260 EVN 2012 10/2013 3/2014 11 T B n Chát 2x110 EVN 2011 2012 12 T B c Hà 2x45 LICOGI 2010 II/2011 III/2011 13 T Nho Qu 3 2x55 CTCPPT i n l c VN 2013 II/2011 III/2012 14 T C a t 2x48,5 CTCPP C a t 2009 I/2010 I/2010 15 T B n V 2x150 EVN 2008-2009 I/2010 I/2010 16 T N m Chi n 196 TCT Sông à 2011 2011 17 T Buôn Ku p 2x140 EVN 2008 3/2009 8/2009 18 T Buôn Tua Srah 2x43 EVN 2009 8/2009 9/2009 19 T Srêpok 3 2x110 EVN 2010 6/2010 9/2010 20 T Srêpok 4 2x40 CTCP TPT i n i 2012 9/2010 11/2010 H i 21 T A Lư i 2x85 CTCPT Mi n Trung 2011 IV/2011 IV/2011 22 T Sông Tranh 2 2x95 EVN 2010 IV/2010 IV/2010 23 T Sông Côn 2 3+60 CTCPT Sông Côn 2009 4/2009 7/2009
  7. 24 T k My 4 2x74+2x21 IDICO 2011 6/2011 2011 25 T Pleikrông 2x50 EVN 2008 4/2009 8/2009 26 T Sê San 4 3x120 EVN 2009-2010 8/2009 12/2009 27 T Sê San 4A 63 CTCPT Sê San 4A 2010 2010 28 T An Khe – Kanak 2x80+2x6,5 EVN 2009 IV/2010 I/2011 29 T Sông Ba H 2x110 EVN 2008 5/2009 8/2009 30 T k R’Tih 2x41+2x31 TCT Xây d ng s 1 2010 2011 2011 31 T ng Nai 3 2x90 EVN 2009 10/2010 12/2010 32 T ng Nai 4 2x170 EVN 2010 2011 2011 33 T Xe Ka Man 3 2x125 CTCPT Vi t 2010 I/2011 II/2011 Lào/BOT PH L C II CÁC D ÁN NGU N I N CHU N BN KH I CÔNG 2009-2010 (Ban hành kèm theo Thông báo s 167/TB-VPCP ngày 25 tháng 5 năm 2009 c a Văn phòng Chính ph ) TT Tên D án Công Ch u tư Ti n phát Ti n phát Ti n su t l p i n theo i n hi u kh i công máy QH VI ch nh (MW) 1 N Thái Bình I 2x300 EVN 2013-2014 2010 2 N Thái Bình II 2x600 PVN 2013-2014 2010 3 N Mông Dương I 2x500 EVN 2011-2012 2013-2014 2010 4 N Mông Dương Il 2x600 AES (BOT) 2011-2012 2013-2014 2010 5 N Nghi Sơn I 2x300 EVN 2012-2013 2012-2013 2009 6 N Nghi Sơn II 2x600 u th u BOT 2012-2013 2013-2014 2010 7 N Vũng Áng I 2x600 PVN 2010-2011 2013-2014 2009 8 N Vũng Áng II 2x600 VAPCO (BOT) 2013 2014-2015 2010 9 N Thăng Long 2x300 CTCPN 2011 2013-2014 2010 Thăng Long 10 N M o Khê 2x220 TKV 2009-2010 2012 II/2009 11 TBKHH Nhơn Tr ch II 3x250 PVN 2011-2012 2012-2013 2010 12 N Vĩnh Tân I 2x600 CSG/TKV 2011-2012 2013 2010 13 N Vĩnh Tân II 2x600 EVN 2011-2012 2013 2009 14 N Long Phú I 2x600 PVN 2013-2014 2013-2015 2010 15 Duyên H i I 2x600 EVN 2013-2015 2010 16 T Trung Sơn 4x65 EVN 2012 2014 2010 17 T Lai Châu 4x300 EVN 2014-2015 2015-2017 2010
  8. 18 T Sông Bung 4 2x78 EVN 2012 2014 II/2010 19 T Thư ng Kon Tum 2x110 CTCP Vĩnh Sơn 2013 2014 2009 – Sông Hinh
Đồng bộ tài khoản